ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی سطح پیشرفته


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

deferential

تصویر کلمه
2

panacea

تصویر کلمه
3

wanton

تصویر کلمه
4

callous

تصویر کلمه
5

rash

تصویر کلمه
6

gratuitous

تصویر کلمه
7

taciturn

تصویر کلمه
8

staid

تصویر کلمه
9

venerable

تصویر کلمه
10

haughty

تصویر کلمه
11

truculent

تصویر کلمه
12

connive

تصویر کلمه
13

superfluous

تصویر کلمه
14

elated

تصویر کلمه
15

brazen

تصویر کلمه
16

nadir

تصویر کلمه
17

morose

تصویر کلمه
18

predilection

تصویر کلمه
19

alacrity

تصویر کلمه
20

obsequious

تصویر کلمه
21

brusque

تصویر کلمه
22

fabricate

تصویر کلمه
23

implacable

تصویر کلمه
24

aberration

تصویر کلمه
25

impudent

تصویر کلمه
26

flabbergasted

تصویر کلمه
27

demure

تصویر کلمه
28

clandestine

تصویر کلمه
29

knell

تصویر کلمه
30

coerce

تصویر کلمه
31

chide

تصویر کلمه
32

parody

تصویر کلمه
33

nominal

تصویر کلمه
34

repudiate

تصویر کلمه
35

infamy

تصویر کلمه
36

cajole

تصویر کلمه
37

empathy

تصویر کلمه
38

incisive

تصویر کلمه
39

embezzle

تصویر کلمه
40

inhibit

تصویر کلمه
41

complacency

تصویر کلمه
42

innate

تصویر کلمه
43

avarice

تصویر کلمه
44

diligent

تصویر کلمه
45

indolent

تصویر کلمه
46

oblivious

تصویر کلمه
47

impertinent

تصویر کلمه
48

arcane

تصویر کلمه
49

perusal

تصویر کلمه
50

modicum

تصویر کلمه
51

penchant

تصویر کلمه
52

extol

تصویر کلمه
53

extol

تصویر کلمه
54

obtuse

تصویر کلمه
55

hypocrisy

تصویر کلمه
56

appease

تصویر کلمه
57

plethora

تصویر کلمه
58

circumspect

تصویر کلمه
59

salient

تصویر کلمه
60

impeccable

تصویر کلمه
61

rife

تصویر کلمه
62

maxim

تصویر کلمه
63

novice

تصویر کلمه
64

acquiesce

تصویر کلمه
65

maverick

تصویر کلمه
66

abhor

تصویر کلمه
67

enmity

تصویر کلمه
68

coherent

تصویر کلمه
69

furtive

تصویر کلمه
70

myriad

تصویر کلمه
71

confidant

تصویر کلمه
72

decry

تصویر کلمه
73

lurid

تصویر کلمه
74

refurbish

تصویر کلمه
75

inveterate

تصویر کلمه
76

insatiable

تصویر کلمه
77

jubilant

تصویر کلمه
78

gluttony

تصویر کلمه
79

nuance

تصویر کلمه
80

eloquent

تصویر کلمه
81

debase

تصویر کلمه
82

amiable

تصویر کلمه
83

lithe

تصویر کلمه
84

forsake

تصویر کلمه
85

zenith

تصویر کلمه
86

intrepid

تصویر کلمه
87

umbrage

تصویر کلمه
88

erudite

تصویر کلمه
89

insular

تصویر کلمه
90

feral

تصویر کلمه
91

sycophant

تصویر کلمه
92

vex

تصویر کلمه
93

meticulous

تصویر کلمه
94

inept

تصویر کلمه
95

vociferous

تصویر کلمه
96

cumulative

تصویر کلمه
97

deride

تصویر کلمه
98

despot

تصویر کلمه
99

candor

تصویر کلمه
100

serendipity

تصویر کلمه

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت