ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

abandon

تصویر کلمه
2

abandon

تصویر کلمه
3

abandon

تصویر کلمه
4

keen

تصویر کلمه
5

jealous

تصویر کلمه
6

tact

تصویر کلمه
7

oath

تصویر کلمه
8

vacant

تصویر کلمه
9

hardship

تصویر کلمه
10

gallant

تصویر کلمه
11

data

تصویر کلمه
12

unaccustomed

تصویر کلمه
13

bachelor

تصویر کلمه
14

qualify

تصویر کلمه
15

corpse

تصویر کلمه
16

conceal

تصویر کلمه
17

dismal

تصویر کلمه
18

frigid

تصویر کلمه
19

inhabit

تصویر کلمه
20

numb

تصویر کلمه
21

peril

تصویر کلمه
22

recline

تصویر کلمه
23

shriek

تصویر کلمه
24

sinister

تصویر کلمه
25

tempt

تصویر کلمه
26

wager

تصویر کلمه
27

typical

تصویر کلمه
28

minimum

تصویر کلمه
29

scarce

تصویر کلمه
30

annual

تصویر کلمه
31

persuade

تصویر کلمه
32

essential

تصویر کلمه
33

blend

تصویر کلمه
34

visible

تصویر کلمه
35

expensive

تصویر کلمه
36

talent

تصویر کلمه
37

devise

تصویر کلمه
38

devise

تصویر کلمه
39

wholesale

تصویر کلمه
40

vapor

تصویر کلمه
41

eliminate

تصویر کلمه
42

villain

تصویر کلمه
43

dense

تصویر کلمه
44

utilize

تصویر کلمه
45

humid

تصویر کلمه
46

theory

تصویر کلمه
47

descend

تصویر کلمه
48

circulate

تصویر کلمه
49

enormous

تصویر کلمه
50

predict

تصویر کلمه
51

vanish

تصویر کلمه
52

tradition

تصویر کلمه
53

rural

تصویر کلمه
54

burden

تصویر کلمه
55

campus

تصویر کلمه
56

majority

تصویر کلمه
57

assemble

تصویر کلمه
58

explore

تصویر کلمه
59

topic

تصویر کلمه
60

debate

تصویر کلمه
61

evade

تصویر کلمه
62

probe

تصویر کلمه
63

reform

تصویر کلمه
64

approach

تصویر کلمه
65

detect

تصویر کلمه
66

defect

تصویر کلمه
67

employee

تصویر کلمه
68

neglect

تصویر کلمه
69

neglect

تصویر کلمه
70

deceive

تصویر کلمه
71

deceive

تصویر کلمه
72

undoubtedly

تصویر کلمه
73

popular

تصویر کلمه
74

thorough

تصویر کلمه
75

client

تصویر کلمه
76

comprehensive

تصویر کلمه
77

defraud

تصویر کلمه
78

postpone

تصویر کلمه
79

consent

تصویر کلمه
80

massive

تصویر کلمه
81

capsule

تصویر کلمه
82

preserve

تصویر کلمه
83

denounce

تصویر کلمه
84

denounce

تصویر کلمه
85

unique

تصویر کلمه
86

torrent

تصویر کلمه
87

torrent

تصویر کلمه
88

resent

تصویر کلمه
89

resent

تصویر کلمه
90

molest

تصویر کلمه
91

molest

تصویر کلمه
92

gloomy

تصویر کلمه
93

gloomy

تصویر کلمه
94

unforeseen

تصویر کلمه
95

exaggerate

تصویر کلمه
96

amateur

تصویر کلمه
97

mediocre

تصویر کلمه
98

variety

تصویر کلمه
99

valid

تصویر کلمه
100

survive

تصویر کلمه
101

weird

تصویر کلمه
102

prominent

تصویر کلمه
103

security

تصویر کلمه
104

bulky

تصویر کلمه
105

reluctant

تصویر کلمه
106

obvious

تصویر کلمه
107

vicinity

تصویر کلمه
108

century

تصویر کلمه
109

rage

تصویر کلمه
110

document

تصویر کلمه
111

conclude

تصویر کلمه
112

undeniable

تصویر کلمه
113

resist

تصویر کلمه
114

lack

تصویر کلمه
115

ignore

تصویر کلمه
116

challenge

تصویر کلمه
117

miniature

تصویر کلمه
118

source

تصویر کلمه
119

excel

تصویر کلمه
120

feminine

تصویر کلمه
121

mount

تصویر کلمه
122

compete

تصویر کلمه
123

dread

تصویر کلمه
124

masculine

تصویر کلمه
125

menace

تصویر کلمه
126

tendency

تصویر کلمه
127

underestimate

تصویر کلمه
128

victorious

تصویر کلمه
129

numerous

تصویر کلمه
130

flexible

تصویر کلمه
131

evidence

تصویر کلمه
132

solitary

تصویر کلمه
133

vision

تصویر کلمه
134

frequent

تصویر کلمه
135

glimpse

تصویر کلمه
136

recent

تصویر کلمه
137

decade

تصویر کلمه
138

hesitate

تصویر کلمه
139

absurd

تصویر کلمه
140

conflict

تصویر کلمه
141

minority

تصویر کلمه
142

fiction

تصویر کلمه
143

ignite

تصویر کلمه
144

abolish

تصویر کلمه
145

urban

تصویر کلمه
146

population

تصویر کلمه
147

frank

تصویر کلمه
148

pollute

تصویر کلمه
149

reveal

تصویر کلمه
150

prohibit

تصویر کلمه
151

urgent

تصویر کلمه
152

adequate

تصویر کلمه
153

decrease

تصویر کلمه
154

audible

تصویر کلمه
155

journalist

تصویر کلمه
156

famine

تصویر کلمه
157

revive

تصویر کلمه
158

revive

تصویر کلمه
159

commence

تصویر کلمه
160

observant

تصویر کلمه
161

identify

تصویر کلمه
162

migrate

تصویر کلمه
163

vessel

تصویر کلمه
164

persist

تصویر کلمه
165

hazy

تصویر کلمه
166

gleam

تصویر کلمه
167

editor

تصویر کلمه
168

unruly

تصویر کلمه
169

rival

تصویر کلمه
170

violent

تصویر کلمه
171

brutal

تصویر کلمه
172

opponent

تصویر کلمه
173

brawl

تصویر کلمه
174

duplicate

تصویر کلمه
175

vicious

تصویر کلمه
176

whirl

تصویر کلمه
177

underdog

تصویر کلمه
178

thrust

تصویر کلمه
179

bewildered

تصویر کلمه
180

expand

تصویر کلمه
181

alter

تصویر کلمه
182

mature

تصویر کلمه
183

sacred

تصویر کلمه
184

revise

تصویر کلمه
185

pledge

تصویر کلمه
186

casual

تصویر کلمه
187

pursue

تصویر کلمه
188

unanimous

تصویر کلمه
189

fortunate

تصویر کلمه
190

pioneer

تصویر کلمه
191

innovative

تصویر کلمه
192

slender

تصویر کلمه
193

surpass

تصویر کلمه
194

surpass

تصویر کلمه
195

vast

تصویر کلمه
196

doubt

تصویر کلمه
197

capacity

تصویر کلمه
198

penetrate

تصویر کلمه
199

pierce

تصویر کلمه
200

pierce

تصویر کلمه
201

accurate

تصویر کلمه
202

microscope

تصویر کلمه
203

grateful

تصویر کلمه
204

cautious

تصویر کلمه
205

confident

تصویر کلمه
206

appeal

تصویر کلمه
207

addict

تصویر کلمه
208

wary

تصویر کلمه
209

aware

تصویر کلمه
210

misfortune

تصویر کلمه
211

avoid

تصویر کلمه
212

wretched

تصویر کلمه
213

wretched

تصویر کلمه
214

keg

تصویر کلمه
215

nourish

تصویر کلمه
216

harsh

تصویر کلمه
217

quantity

تصویر کلمه
218

opt

تصویر کلمه
219

tragedy

تصویر کلمه
220

pedestrian

تصویر کلمه
221

glance

تصویر کلمه
222

budget

تصویر کلمه
223

nimble

تصویر کلمه
224

manipulate

تصویر کلمه
225

reckless

تصویر کلمه
226

horrid

تصویر کلمه
227

rave

تصویر کلمه
228

economical

تصویر کلمه
229

lubricate

تصویر کلمه
230

ingenious

تصویر کلمه
231

harvest

تصویر کلمه
232

abundant

تصویر کلمه
233

uneasy

تصویر کلمه
234

calculate

تصویر کلمه
235

absorb

تصویر کلمه
236

estimate

تصویر کلمه
237

morsel

تصویر کلمه
238

quota

تصویر کلمه
239

threat

تصویر کلمه
240

ban

تصویر کلمه
241

panic

تصویر کلمه
242

appropriate

تصویر کلمه
243

emerge

تصویر کلمه
244

jagged

تصویر کلمه
245

linger

تصویر کلمه
246

linger

تصویر کلمه
247

ambush

تصویر کلمه
248

crafty

تصویر کلمه
249

defiant

تصویر کلمه
250

vigor

تصویر کلمه
251

perish

تصویر کلمه
252

fragile

تصویر کلمه
253

captive

تصویر کلمه
254

prosper

تصویر کلمه
255

devour

تصویر کلمه
256

plea

تصویر کلمه
257

weary

تصویر کلمه
258

collide

تصویر کلمه
259

confirm

تصویر کلمه
260

verify

تصویر کلمه
261

anticipate

تصویر کلمه
262

dilemma

تصویر کلمه
263

detour

تصویر کلمه
264

merit

تصویر کلمه
265

transmit

تصویر کلمه
266

relieve

تصویر کلمه
267

baffle

تصویر کلمه
268

warden

تصویر کلمه
269

acknowledge

تصویر کلمه
270

justice

تصویر کلمه
271

delinquent

تصویر کلمه
272

reject

تصویر کلمه
273

deprive

تصویر کلمه
274

spouse

تصویر کلمه
275

vocation

تصویر کلمه
276

unstable

تصویر کلمه
277

homicide

تصویر کلمه
278

penalize

تصویر کلمه
279

beneficiary

تصویر کلمه
280

reptile

تصویر کلمه
281

rarely

تصویر کلمه
282

forbid

تصویر کلمه
283

logical

تصویر کلمه
284

exhibit

تصویر کلمه
285

proceed

تصویر کلمه
286

precaution