ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
95 48 100 1

معنی کلمه evade

معنی evade از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه evade

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • حميد رضا
  1392/01/05 Monday, March 25, 2013

  Its better to read the english meaning of a word,I think.

 • سید عادل
  1392/01/06 Tuesday, March 26, 2013

  to avoid talking about something, especially because you are trying to hide something

 • سید عادل
  1392/01/06 Tuesday, March 26, 2013

  to not do or deal with something that you should do

 • سید عادل
  1392/01/06 Tuesday, March 26, 2013

  to escape from someone who is trying to catch you

 • سید عادل
  1392/01/06 Tuesday, March 26, 2013

  to avoid paying money that you ought to pay, for example tax

 • ملیحه
  1392/01/06 Tuesday, March 26, 2013

  evade in medical terminology called circomstancially

 • ثریا
  1392/01/14 Wednesday, April 3, 2013

  The minister evaded the question. (first meaning: avoid talikng about something)

 • ثریا
  1392/01/14 Wednesday, April 3, 2013

  You cant go on evading your responsibilities in this way ( 2nd meaning: to not do or deal with sth that you should do)

 • ثریا
  1392/01/14 Wednesday, April 3, 2013

  Employees will always try to find ways to evade tax.( not panying)

 • ثریا
  1392/01/14 Wednesday, April 3, 2013

  So far he has evaded capture. (escape)

 • مژگان
  1392/01/25 Sunday, April 14, 2013

  hamidreza is right but sometimes we need to translate sth to persian people so we need the exact meaning of a word.

 • مژگان
  1392/01/25 Sunday, April 14, 2013

  i think we should know both English and Persian meaning of a word to be more and more profesional learner.

 • ژاله
  1392/03/10 Friday, May 31, 2013

  syn: elude-avoid-escape

 • پروا
  1392/08/04 Saturday, October 26, 2013

  طفره رفتن equivocate ,shirk ,elude ,avoid ,evade ,dodge از سر باز کردن put over ,evade ,put off طفره زدن hedge ,elude ,dodge ,dally ,wriggle ,evade طفره زدن از evade گریز زدن از evade تجاهل کردن ignore ,evade ,connive ,blink

 • سمیرا
  1392/12/20 Tuesday, March 11, 2014

  This is about getting away from something that is not our favorite.

 • ali
  1393/05/05 Sunday, July 27, 2014

  ممنون سيد عادل جان. علي آقا به هر حال دسترسي به معاني صحيح و كامل بصورت يكجا و سهل الوصول قابل امتنان مي باشد.

 • محمد
  1394/01/17 Monday, April 6, 2015

  لطفا امکان وارد کردن لغت مورد نظر توسط کاربر بمنظور دستیابی به تلفظ صحیح را فراهم آورید

 • غزل
  1394/02/05 Saturday, April 25, 2015

  get away, get by, escape, get off, get out - escape

 • غزل
  1394/02/05 Saturday, April 25, 2015

  Idioms: fight shy of, give a wide berth to, have no truck with, keep clear of

 • غزل
  1394/02/05 Saturday, April 25, 2015

  Slang: shake

 • غزل
  1394/02/05 Saturday, April 25, 2015

  evasion (-ʒən) noun---evasive (-siv) adjective---evasiveness noun

 • سیدابوالحسن
  1394/02/10 Thursday, April 30, 2015

  کدبندی کلمه برای حفظ: " اِ وحید" " طفره نرو"

 • م
  1394/03/04 Monday, May 25, 2015

  for two months they evaded the press.

 • م
  1394/03/04 Monday, May 25, 2015

  to evade payment of taxes.

 • م
  1394/03/04 Monday, May 25, 2015

  she is trying to evade all responsibility for her behaviour.

 • م
  1394/03/04 Monday, May 25, 2015

  to evade answering a question.

 • مهدی
  1394/04/10 Wednesday, July 1, 2015

  escape or avoid (someone or something), especially by guile or trickery

 • سمیهa
  1394/06/14 Saturday, September 5, 2015

  ازسربازكردن‌، تجاهل‌ كردن‌

 • امیرحسین
  1394/06/16 Monday, September 7, 2015

  dodge

 • سمیهa
  1394/06/17 Tuesday, September 8, 2015

  he evade to answer to questions.

 • لیلا
  1394/09/07 Saturday, November 28, 2015

  می پسندم

 • علی
  1394/10/25 Friday, January 15, 2016

  v. avoid, run away, shirk

 • علی
  1394/12/18 Tuesday, March 8, 2016

  avoiding to discus or challenge toward an issue

 • N
  1394/12/27 Thursday, March 17, 2016

  to practice evasion

 • N
  1394/12/27 Thursday, March 17, 2016

  . to get around by cleverness or trickery: to evade rules; to evade paying taxes

 • احسان
  1394/12/28 Friday, March 18, 2016

  escape or avoid (someone or something), especially by guile or trickery. "friends helped him to evade capture for a time"

 • احسان
  1394/12/28 Friday, March 18, 2016

  synonyms: elude, avoid, dodge, escape (from), stay away from, steer clear of, run away from, break away from, lose, leave behind, shake, shake off, keep at arm's length, keep out of someone's way, give someone a wide berth, sidestep, keep one's distance from

 • احسان
  1394/12/28 Friday, March 18, 2016

  (of an abstract thing) elude (someone). "sleep still evaded her"

 • احسان
  1394/12/28 Friday, March 18, 2016

  avoid giving a direct answer to (a question). "he denied evading the question"

 • الهام
  1395/02/30 Thursday, May 19, 2016

  avoid

 • پیمان
  1397/01/16 Thursday, April 5, 2018

  You can evade the law.

 • پیمان
  1397/01/16 Thursday, April 5, 2018

  They evade us with ease.

 • پیمان
  1397/01/16 Thursday, April 5, 2018

  I managed to evade them.

 • پیمان
  1397/01/16 Thursday, April 5, 2018

  He tried to evade question.

 • محمدرضا
  1398/10/05 Thursday, December 26, 2019

  I've never met anyone who could evade a question as well as he can .

 • محمدرضا
  1398/10/05 Thursday, December 26, 2019

  I was compelled to evade her question , for I could not explain to her the mystery of a self-existent being .

 • محمدرضا
  1398/10/05 Thursday, December 26, 2019

  In my time , walking was the best way to evade being caught .

 • محمدرضا
  1398/10/05 Thursday, December 26, 2019

  They can't evade each other the way they can in the mortal world , so they use bodyguards .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت