ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
95 28 100 1

معنی کلمه stretch

معنی stretch از مرجع آموزشی لغات دیداری - عکس و کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه stretch

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • Abbas
  1394/12/13 Thursday, March 3, 2016

  Stretching exercises.حرکات ارتجاعی

 • N
  1395/01/27 Friday, April 15, 2016

  to draw out or extend or be drawn out or extended in length, area, etc

 • N
  1395/01/27 Friday, April 15, 2016

  to extend (the limbs, body, etc)

 • N
  1395/01/27 Friday, April 15, 2016

  To increase the quantity of by admixture or dilution

 • N
  1395/01/27 Friday, April 15, 2016

  To subject to undue strain: to stretch one's patience

 • محمدعلي
  1395/04/07 Monday, June 27, 2016

  The gymnastics has flexible body to stretch his legs!

 • محمدعلي
  1395/04/07 Monday, June 27, 2016

  Would have to stretch about twenty miles from where we are now

 • javad
  1395/05/19 Tuesday, August 9, 2016

  Has stretch this one

 • javad
  1395/05/19 Tuesday, August 9, 2016

  Stretch t shirt

 • javad
  1395/05/19 Tuesday, August 9, 2016

  Stretching cloth

 • مجید
  1395/06/11 Thursday, September 1, 2016

  to make something bigger or looser by pulling it, or to become bigger or looser as a result of being pulled

 • مجید
  1395/06/11 Thursday, September 1, 2016

  to stretch tight = سفت کردن

 • مجید
  1395/06/11 Thursday, September 1, 2016

  to stretch out = )دراز کردن( دست يا پا

 • مجید
  1395/06/11 Thursday, September 1, 2016

  stretch (to) = کش امدن

 • محمدعلي
  1395/06/13 Saturday, September 3, 2016

  Iranian have to stretch their minor income till the end of a month!

 • hosein
  1395/07/16 Friday, October 7, 2016

  (of something soft or elastic) be made or be capable of being made longer or wider without tearing or breaking.

 • hosein
  1395/07/16 Friday, October 7, 2016

  "my jumper stretched in the wash"

 • hosein
  1395/07/16 Friday, October 7, 2016

  straighten or extend one's body or a part of one's body to its full length, typically so as to tighten one's muscles or in order to reach something.

 • hosein
  1395/07/16 Friday, October 7, 2016

  "the cat yawned and stretched" synonyms: extend, straighten, straighten out, unbend

 • محمدعلي
  1395/07/20 Tuesday, October 11, 2016

  We should be able to stretch our body and mind to overcome difficulties in our life!

 • پیمان
  1395/10/09 Thursday, December 29, 2016

  Let's stretch our legs.

 • پیمان
  1395/10/09 Thursday, December 29, 2016

  This materials stretch easily.

 • پیمان
  1395/10/09 Thursday, December 29, 2016

  Dad stretched after dinner.

 • پیمان
  1395/10/09 Thursday, December 29, 2016

  Stop yawing and stretching.

 • محمدرضا
  1399/03/08 Thursday, May 28, 2020

  I stretched out my legs .

 • محمدرضا
  1399/03/08 Thursday, May 28, 2020

  He stretched out his arm for a magazine .

 • محمدرضا
  1399/03/08 Thursday, May 28, 2020

  You will feel the stretch between your shoulder blades .

 • محمدرضا
  1399/03/08 Thursday, May 28, 2020

  The Explorer is made from a soft one-way stretch fleece .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت