ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
96 24 100 1

معنی کلمه angry

معنی angry از مرجع آموزشی لغات دیداری - عکس و کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه angry

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • Mehdi
  1394/04/17 Wednesday, July 8, 2015

  Who are you angry with از دست کی عصبانی هستی

 • N
  1394/05/14 Wednesday, August 5, 2015

  Antonyms: calm, happy, peaceful

 • محمدعلي
  1394/11/29 Thursday, February 18, 2016

  It seem's that I'm angry recently and have to work on my spirit more!

 • javad
  1395/02/24 Friday, May 13, 2016

  i am not angry

 • javad
  1395/02/24 Friday, May 13, 2016

  when you are angry, do deep breathing

 • محمدعلي
  1395/03/01 Saturday, May 21, 2016

  The angry driver is yelling to the others!

 • javad
  1395/03/29 Saturday, June 18, 2016

  angry person dosen`t has a good life

 • javad
  1395/03/29 Saturday, June 18, 2016

  after each angry, please take a deep breath

 • مجید
  1395/05/06 Wednesday, July 27, 2016

  to feel angry = خشمگين شدن

 • مجید
  1395/05/06 Wednesday, July 27, 2016

  feeling strong emotions which make you want to shout at someone or hurt them because they have behaved in an unfair, cruel, offensive etc way, or because you think that a situation is unfair, unacceptable etc →annoyed

 • مجید
  1395/05/06 Wednesday, July 27, 2016

  angry with/at yourself; feeling strongly that you wish you had done something or had not done something

 • مجید
  1395/05/06 Wednesday, July 27, 2016

  literary; an angry wound etc is painful and red and looks infected

 • hosein
  1395/05/22 Friday, August 12, 2016

  feeling or showing strong annoyance, displeasure, or hostility; full of anger

 • hosein
  1395/05/22 Friday, August 12, 2016

  "why are you angry with me?"

 • hosein
  1395/05/22 Friday, August 12, 2016

  (of the sea or sky) stormy, turbulent, or threatening. "the wild, angry sea"

 • hosein
  1395/05/22 Friday, August 12, 2016

  (of a wound or sore) red and inflamed.

 • پیمان
  1396/03/10 Wednesday, May 31, 2017

  Don't get angry.

 • پیمان
  1396/03/10 Wednesday, May 31, 2017

  You look angry.

 • پیمان
  1396/03/10 Wednesday, May 31, 2017

  Tom sounds angry.

 • پیمان
  1396/03/10 Wednesday, May 31, 2017

  She must be angry.

 • محمدرضا
  1399/03/01 Thursday, May 21, 2020

  They were angry because their plans had been discovered .

 • محمدرضا
  1399/03/01 Thursday, May 21, 2020

  Are you angry with me ?

 • محمدرضا
  1399/03/01 Thursday, May 21, 2020

  Angry as she was , she could n't suppress a smile .

 • محمدرضا
  1399/03/01 Thursday, May 21, 2020

  The girl staring back at me was angry .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت