ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
93 46 100 1

معنی کلمه mount

معنی mount از مرجع آموزشی 504 Absolutely Essential Words به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه mount

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • ملیحه
  1392/02/05 Thursday, April 25, 2013

  climb, go to the top of every where

 • hry1351@gmail.com
  1392/02/10 Tuesday, April 30, 2013

  ride مترادف

 • سید عادل
  1392/02/16 Monday, May 6, 2013

  1. to go up a step or stairs ==> He mounted the stairs and looked around him slowly

 • سید عادل
  1392/02/16 Monday, May 6, 2013

  2. to get on a horse or bicycle [≠ dismount] ==> He mounted his horse and rode on

 • سارا
  1392/03/03 Friday, May 24, 2013

  syn:ascent

 • star
  1392/03/25 Saturday, June 15, 2013

  ride=animal or bicycycle get on used for all other forms of transportation لیلی

 • maryam.kazemi1392@yahoo.com
  1392/10/05 Thursday, December 26, 2013

  mountain

 • star
  1392/11/03 Thursday, January 23, 2014

  climb getup on

 • حسین
  1394/02/22 Tuesday, May 12, 2015

  بالا رفتن از, سوار شدن

 • سیدابوالحسن
  1394/03/17 Sunday, June 7, 2015

  کد بندی برای حفظ کلمه: ( " ماموت" از کوه " بالا می رود"

 • Abbas
  1394/06/23 Monday, September 14, 2015

  mount is synonym with climb and antonym with fall

 • سمیهa
  1394/06/31 Tuesday, September 22, 2015

  climb up, ascend; raise; ride; get up on; establish; frame

 • سمیهa
  1394/06/31 Tuesday, September 22, 2015

  animal which can be ridden; vehicle which can be mounted; pedestal; riding; ascending, act of mounting; placing; frame; mountain, hill (used only as a title in the name of a mountain, i.e. Mount Hermon)

 • سمیهa
  1394/06/31 Tuesday, September 22, 2015

  محکم کردن ،ثابت کردن ،نصب کردن قرار دادن ،اسب مسابقه با سوارکار،مانت ،پايه نصب ،مقر،قنداق ،سوار کردن بر پا کردن ،سکو،:)n.(کوه ،تپه ، :)n.vt.&vi.(بالارفتن( با)up،سوار شدن بر،بلند شدن ،زيادشدن ،بالغ شدن بر،سوار کردن ،سوار شدن ،صعود کردن ،نصب کردن ،صعود،ترفيع ،مقواى عکس ،پايه ،قاب عکس ،مرکوب( اسب ،دوچرخه وغيره)

 • رسول
  1394/08/09 Saturday, October 31, 2015

  mount remember us mountain

 • سحر
  1394/08/10 Sunday, November 1, 2015

  کدبندی:مانتوت بالا میره وقتی سوار موتور میشی

 • محمدعلي
  1394/08/16 Saturday, November 7, 2015

  The first lesson in back horse riding is mounting the animal!

 • امیر
  1394/09/07 Saturday, November 28, 2015

  کدبندی: از کوه بالا می رند ! کوه:mountain

 • محمدعلي
  1394/09/08 Sunday, November 29, 2015

  The police has to mount the wall to see other side !

 • حسین
  1394/09/09 Monday, November 30, 2015

  climb up (stairs, a hill, or other rising surface).

 • محمدعلي
  1394/09/10 Tuesday, December 1, 2015

  Psychologist can mount our spirit with a comprehensive guidances!

 • عبدالغفور
  1394/09/19 Thursday, December 10, 2015

  mounting the tree بالا رفتن از درخت

 • علی
  1394/11/08 Thursday, January 28, 2016

  v. climb up, ascend; raise; ride; get up on; establish; frame

 • علی
  1394/11/08 Thursday, January 28, 2016

  n. animal which can be ridden; vehicle which can be mounted; pedestal; riding; ascending, act of mounting; placing; frame; mountain, hill (used only as a title in the name of a mountain, i.e. Mount Hermon)

 • محمدعلي
  1394/11/18 Sunday, February 7, 2016

  Chairman mounted the platform to make his boring speech !

 • حسین
  1394/12/17 Monday, March 7, 2016

  سوار شدن

 • حسین
  1394/12/17 Monday, March 7, 2016

  climb up

 • حسین
  1394/12/17 Monday, March 7, 2016

  محکم کردن ،ثابت کردن ،نصب کردن قرار دادن

 • محمدعلي
  1394/12/18 Tuesday, March 8, 2016

  Mounting the animal is the first step in training concern to back horse riding!

 • احسان
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  climb up (stairs, a hill, or other rising surface). "he mounted the steps"

 • احسان
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  organize and initiate (a campaign or other course of action). "the company had successfully mounted takeover bids"

 • احسان
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  a backing or setting on which a photograph, gem, or work of art is set for display. "a decorated photograph mount"

 • احسان
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  a support for a gun, camera, or similar piece of equipment. "heavy cannon were torn from their mounts"

 • الهام
  1395/03/15 Saturday, June 4, 2016

  climb up (stairs, a hill, or other rising surface)

 • مجید
  1395/03/26 Wednesday, June 15, 2016

  skate mount = رينگ و پايه مسلسل

 • مجید
  1395/03/26 Wednesday, June 15, 2016

  pier mount = پايه نصب ستونهاى ساختمانى , علوم نظامى : پايه نصب

 • مجید
  1395/03/26 Wednesday, June 15, 2016

  organize: to plan, organize, and begin an event or a course of action

 • مجید
  1395/03/26 Wednesday, June 15, 2016

  ≠ dismount

 • پیمان
  1395/12/28 Saturday, March 18, 2017

  Tom mounted his horse and rode off.

 • پیمان
  1395/12/28 Saturday, March 18, 2017

  She is going to mount Tate.

 • پیمان
  1395/12/28 Saturday, March 18, 2017

  Cold-war tension has mounted.

 • پیمان
  1395/12/28 Saturday, March 18, 2017

  Have you ever climbed Mount Everest?

 • hosein
  1396/08/04 Thursday, October 26, 2017

  climb up (stairs, a hill, or other rising surface).

 • hosein
  1396/08/04 Thursday, October 26, 2017

  "he mounted the steps"

 • hosein
  1396/08/04 Thursday, October 26, 2017

  synonyms: go up, ascend, climb, climb up, scale, clamber up,

 • hosein
  1396/08/04 Thursday, October 26, 2017

  organize and initiate (a campaign or other course of action).

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت