ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
96 44 100 1

معنی کلمه excel

معنی excel از مرجع آموزشی 504 Absolutely Essential Words به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه excel

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • ملیحه
  1392/02/08 Sunday, April 28, 2013

  very good, excellent

 • سید عادل
  1392/02/16 Monday, May 6, 2013

  1. to do something very well, or much better than most people ==> Rick has always excelled at foreign languages

 • مهسا
  1392/06/05 Tuesday, August 27, 2013

  be better than

 • نادر
  1393/03/10 Saturday, May 31, 2014

  بهتر از همه انجام دادن

 • لیلی
  1393/04/29 Sunday, July 20, 2014

  عالی.nice

 • زینب
  1394/04/07 Sunday, June 28, 2015

  VERY GOOD

 • محمدعلي
  1394/05/11 Sunday, August 2, 2015

  Only students with thorough study of book would pass this difficult exam!

 • محمدعلي
  1394/05/11 Sunday, August 2, 2015

  We should practice more and more if we want to excel in sport!

 • محمدعلي
  1394/06/24 Tuesday, September 15, 2015

  Hardworking causes to be excel!!

 • سمیهa
  1394/06/29 Sunday, September 20, 2015

  be talented, do very well; surpass, do better than

 • سمیهa
  1394/06/29 Sunday, September 20, 2015

  برنامه کامپیوتری برای کارهای آماری

 • محمدعلي
  1394/06/30 Monday, September 21, 2015

  Takhti was excel in the world of wrestling!!

 • رسول
  1394/08/07 Thursday, October 29, 2015

  excel is part of excellent that u know probabely

 • رسول
  1394/08/08 Friday, October 30, 2015

  excel like excellent

 • رسول
  1394/08/08 Friday, October 30, 2015

  hey friend do u like be excel?

 • رسول
  1394/08/08 Friday, October 30, 2015

  excel is not enough computer program (office) but it is very practical word

 • محمدعلي
  1394/08/08 Friday, October 30, 2015

  My nephew excelled in the math Olympiad !

 • سحر
  1394/08/09 Saturday, October 31, 2015

  کدبندی:

 • سحر
  1394/08/09 Saturday, October 31, 2015

  کدبندی: اکسل از همه نرم افزارها بهتره

 • محمدعلي
  1394/08/10 Sunday, November 1, 2015

  My favorite soccer squad was excelled over another team !

 • محمدعلي
  1394/08/13 Wednesday, November 4, 2015

  Hardwork was the cause of prospering in the job!

 • عبدالغفور
  1394/09/01 Sunday, November 22, 2015

  We can excel about any skills by hardworking.

 • سمیهa
  1394/09/02 Monday, November 23, 2015

  My excel is excel than every one.

 • محمدعلي
  1394/09/03 Tuesday, November 24, 2015

  His many awards were evidence enough that he excelled in music!

 • علی
  1394/11/07 Wednesday, January 27, 2016

  v. be talented, do very well; surpass, do better than

 • احسان
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  be exceptionally good at or proficient in an activity or subject. "she excelled at landscape painting"

 • احسان
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  synonyms: shine, be very good, be excellent, be brilliant, be outstanding, be skilful, be talented, be proficient, be expert, be pre-eminent, reign supreme, wear the crown, stand out, be the best, be unrivalled, be unparalleled, be unequalled, be without equal, be second to none, be unsurpassed

 • احسان
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  perform exceptionally well. "the keeper excelled himself to keep out an Elliott header"

 • احسان
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  to be extremely good at something

 • الهام
  1395/03/12 Wednesday, June 1, 2016

  be exceptionally good at or proficient in an activity or subject

 • arezo
  1395/03/23 Sunday, June 12, 2016

  کد بندی برای حفظ واژه برنامه "اکسل" از "همه بهتره"

 • مجید
  1395/05/15 Friday, August 5, 2016

  excel yourself /BrE/ ; to do something better than you usually do 

 • مجید
  1395/05/15 Friday, August 5, 2016

  Graham has excelled himself with the new exhibition.

 • مجید
  1395/05/15 Friday, August 5, 2016

  excelsior = متعال ،برتر،تراشه ،خرده نجارى

 • مجید
  1395/05/15 Friday, August 5, 2016

  excellency = جناب اقاى ،عاليجناب(باحرف بزرگ)،برترى ،خوبى ،علو

 • پیمان
  1395/12/28 Saturday, March 18, 2017

  He excels in many sports.

 • پیمان
  1395/12/28 Saturday, March 18, 2017

  He excelled in music even as a child.

 • پیمان
  1395/12/28 Saturday, March 18, 2017

  I have attached a Microsoft excel file.

 • پیمان
  1395/12/28 Saturday, March 18, 2017

  Tom excels both academically and athletically.

 • hosein
  1396/08/04 Thursday, October 26, 2017

  be exceptionally good at or proficient in an activity or subject.

 • hosein
  1396/08/04 Thursday, October 26, 2017

  she excelled at landscape painting"

 • hosein
  1396/08/04 Thursday, October 26, 2017

  perform exceptionally well.

 • hosein
  1396/08/04 Thursday, October 26, 2017

  synonyms: shine, be very good, be excellent, be brilliant, be outstanding

 • ابراهیم
  1398/02/31 Tuesday, May 21, 2019

  surpass

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت