ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
96 24 100 1

معنی کلمه trifle

معنی trifle از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه trifle

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • سید عادل
  1392/05/12 Saturday, August 3, 2013

  a trifle (formal) = slightly , a little

 • علی
  1392/08/01 Wednesday, October 23, 2013

  n. ==> matter or object of small value or importance; small amount of something; artistic work of no lasting significance; type of pewter; dessert made from sponge cake layered with whipped cream and fruit

 • علی
  1392/08/01 Wednesday, October 23, 2013

  v. ==> amuse oneself, toy, play, waste time, idle, make sport of

 • اصغر
  1394/04/08 Monday, June 29, 2015

  we have a country with trifle raining.

 • اصغر
  1394/05/26 Monday, August 17, 2015

  a thing of little value or importance.

 • اصغر
  1394/05/26 Monday, August 17, 2015

  synonyms: unimportant thing, trivial thing, triviality, thing of no importance, thing of no consequence, bagatelle, inessential, nothing, technicality, nonissue, trivia, minutiae, flummery, small potatoes; bauble, trinket, knickknack, gimcrack, gewgaw, toy, whatnot

 • عبدالغفور
  1394/11/01 Thursday, January 21, 2016

  trifle=small value of everything مقدار کم از هر چیزی

 • محمدعلي
  1394/11/19 Monday, February 8, 2016

  Only trifle of intelligence was enough for burglar to escape from the hand of warden!

 • Abbas
  1395/02/05 Sunday, April 24, 2016

  I eat a trifle dinner every night.

 • محمدعلي
  1395/04/01 Tuesday, June 21, 2016

  Trifle mistakes by our children are really negligible!

 • مجید
  1395/04/02 Wednesday, June 22, 2016

  a trifle = تا اندازه اى ،کمى

 • مجید
  1395/04/02 Wednesday, June 22, 2016

  something unimportant or not valuable

 • مجید
  1395/04/02 Wednesday, June 22, 2016

  trifle with / [trifle with sb/sth] phr v : to treat someone or something without respect or not in a serious way

 • مجید
  1395/04/02 Wednesday, June 22, 2016

  a cold British sweet dish made of layers of cake, fruit, jelly, custard, and cream

 • محمدعلي
  1395/04/02 Wednesday, June 22, 2016

  He gave a trifle of his meal to the pauper man!

 • سمیهa
  1395/04/11 Friday, July 1, 2016

  چيز جزيي‌، ناچيز، ناقابل‌، كم‌ بها، بازيچه‌ قرار دادن‌، سرسري‌ گرفتن‌

 • سمیهa
  1395/04/11 Friday, July 1, 2016

  v. amuse oneself, toy, play, waste time, idle, make sport of

 • سمیهa
  1395/04/11 Friday, July 1, 2016

  n. matter or object of small value or importance; small amount of something; artistic work of no lasting significance; type of pewter; dessert made from sponge cake layered with whipped cream and fruit

 • سمیهa
  1395/04/11 Friday, July 1, 2016

  a trifle:تا اندازه اى ،کمى:a little, a bit

 • محمدعلي
  1395/04/11 Friday, July 1, 2016

  Trifle of intelligence is enough to know whom is laying!

 • پیمان
  1395/11/03 Sunday, January 22, 2017

  They trifle with me.

 • پیمان
  1395/11/03 Sunday, January 22, 2017

  He seems a trifle tense.

 • پیمان
  1395/11/03 Sunday, January 22, 2017

  No doubt, some household trifle.

 • پیمان
  1395/11/03 Sunday, January 22, 2017

  She smiled back, a trifle warily.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت