ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
92 25 100 1

معنی کلمه idle

معنی idle از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه idle

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • علی
  1392/11/04 Friday, January 24, 2014

  adj. ==> lazy; vain, futile; unoccupied, unemployed; groundless, without foundation; worthless, unimportant

 • علی
  1392/11/04 Friday, January 24, 2014

  v. ==> loaf, lounge, do nothing, laze around; waste time; operate at minimum speed (of an engine or machine)

 • سید عادل
  1392/11/07 Monday, January 27, 2014

  not working or being used ==> Half these factories now stand idle

 • سید عادل
  1392/11/07 Monday, January 27, 2014

  without work ==> Almost half of the workforce are now idle

 • سید عادل
  1392/11/07 Monday, January 27, 2014

  An idle moment or period of time is one in which there is no work or activity ==> If you have an idle moment, call me.

 • علی
  1394/05/20 Tuesday, August 11, 2015

  consuming the time without clear purpose

 • اصغر
  1394/05/31 Saturday, August 22, 2015

  idelers have more potential to rebel.

 • اصغر
  1394/05/31 Saturday, August 22, 2015

  (especially of a machine or factory) not active or in use.

 • اصغر
  1394/05/31 Saturday, August 22, 2015

  synonyms: inactive, unused, unoccupied, unemployed, disused, not in use, out of use, out of action, inoperative, nonfunctioning, out of service

 • Abbas
  1395/03/10 Monday, May 30, 2016

  idle timing.اوقات بیکاری

 • محمدعلي
  1395/03/21 Friday, June 10, 2016

  We should cover idle times in the summer for our youth!

 • مجید
  1395/06/01 Monday, August 22, 2016

  not working or producing anything ≠ busy

 • مجید
  1395/06/01 Monday, August 22, 2016

  an idle pupil = شاگرد بيکار يا تنبل

 • مجید
  1395/06/01 Monday, August 22, 2016

  idle balance = مانده بيکار،مانده راکد, مانده غيرفعال

 • مجید
  1395/06/01 Monday, August 22, 2016

  idle cash = پول بيکار , پول بلااستفاده

 • پیمان
  1395/12/27 Friday, March 17, 2017

  That's idle talk.

 • پیمان
  1395/12/27 Friday, March 17, 2017

  He tends to be idle.

 • پیمان
  1395/12/27 Friday, March 17, 2017

  He is as idle as ever.

 • پیمان
  1395/12/27 Friday, March 17, 2017

  My son is just idling.

 • محمد مهدی
  1398/04/15 Saturday, July 6, 2019

  he let the engine idle: TICK OVER.

 • محمد مهدی
  1398/04/15 Saturday, July 6, 2019

  Rob idled along the pavement: SAUNTER, stroll, dawdle, drift, potter, amble, maunder, wander, straggle; informal mosey, tootle;

 • محمد مهدی
  1398/04/15 Saturday, July 6, 2019

  Lily idled on the window seat: DO NOTHING, be inactive, vegetate, take it easy, mark time, kick one's heels, twiddle one's thumbs, kill time, languish, laze, lounge, loll, loaf, slouch;

 • محمد مهدی
  1398/04/15 Saturday, July 6, 2019

  idle threats: EMPTY, meaningless, pointless, worthless, vain, insubstantial, futile, ineffective, ineffectual; groundless, baseless.

 • Elham
  1400/05/25 Monday, August 16, 2021

  کد بندی، آقای« آیدل »آدم «تنبل وقت گذرانی»ست

 • Elham
  1400/05/25 Monday, August 16, 2021

  کد بندی، آقای« آیدل »آدم «تنبل وقت گذرانی»ست

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت