ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
96 24 100 1

معنی کلمه fierce

معنی fierce از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه fierce

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نرگس
  1392/01/24 Saturday, April 13, 2013

  a fierce fighting جنگ وحشیانه

 • سید عادل
  1392/05/09 Wednesday, July 31, 2013

  1. a fierce person or animal is angry or ready to attack, and looks very frightening ==> She turned round, looking fierce

 • سید عادل
  1392/05/09 Wednesday, July 31, 2013

  2. done with a lot of energy and strong feelings, and sometimes violent ==> a fierce debate

 • علی
  1392/07/22 Monday, October 14, 2013

  cruel, ferocious; powerful, strong; wild; enraged; extremely bad, very severe (Slang)

 • اصغر
  1394/05/05 Monday, July 27, 2015

  he catched him fiercely.

 • اصغر
  1394/05/05 Monday, July 27, 2015

  having or displaying an intense or ferocious aggressiveness.

 • اصغر
  1394/05/05 Monday, July 27, 2015

  synonyms: ferocious, savage, vicious, aggressive

 • Mehdi
  1394/05/13 Tuesday, August 4, 2015

  fierce fighting continued throughout the day

 • معصومه
  1394/09/02 Monday, November 23, 2015

  a animal fierce

 • عبدالغفور
  1394/10/22 Tuesday, January 12, 2016

  brutal=fierce= بی رحم

 • عبدالغفور
  1394/10/22 Tuesday, January 12, 2016

  fierce=wild animal حیوان درنده=وحشی

 • محمدعلي
  1394/11/11 Sunday, January 31, 2016

  Tigers are celebrated as fierce animal in the forest!

 • محمدعلي
  1394/12/18 Tuesday, March 8, 2016

  Fierce lion devoured the lamb in a blink!

 • Abbas
  1394/12/26 Wednesday, March 16, 2016

  animals usually are fierce.

 • مجید
  1395/01/15 Sunday, April 3, 2016

  marked by extreme and violent energy

 • مجید
  1395/01/15 Sunday, April 3, 2016

  fierce emotions are very strong and often angry: These people take fierce pride in their independence.

 • محمدعلي
  1395/03/17 Monday, June 6, 2016

  The man who had fierce behavior with his child was arrested by the police!

 • سمیهa
  1395/03/24 Monday, June 13, 2016

  ژيان‌، درنده‌، شرزه‌، حريص‌، سبع‌، تندخو، خشم‌ الود

 • سمیهa
  1395/03/24 Monday, June 13, 2016

  adj. cruel, ferocious; powerful, strong; wild; enraged; extremely bad, very severe (Slang)

 • محمدعلي
  1395/03/24 Monday, June 13, 2016

  Seeing fiercely actions in the Internets environment is not unusual!

 • پیمان
  1395/10/10 Friday, December 30, 2016

  He glared at me fiercely.

 • پیمان
  1395/10/10 Friday, December 30, 2016

  The competition is fierce.

 • پیمان
  1395/10/10 Friday, December 30, 2016

  Tom gave me a fierce look.

 • پیمان
  1395/10/10 Friday, December 30, 2016

  They fought a fierce battle.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت