ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
94 27 100 1

معنی کلمه extract

معنی extract از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه extract

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نرگس
  1392/01/12 Monday, April 1, 2013

  I finally extracted the necessary information from his

 • سید عادل
  1392/05/05 Saturday, July 27, 2013

  1. to remove or take out something ==> The oil which is extracted from olives is used for cooking

 • سید عادل
  1392/05/05 Saturday, July 27, 2013

  2. to make someone give you something when they do not want to ..... به زور گرفتن ==> They extract the information from him

 • علی
  1392/07/15 Monday, October 7, 2013

  v. ==> remove, take out; squeeze, press

 • علی
  1392/07/15 Monday, October 7, 2013

  n. ==> substance obtained from a plant or other matter, essence; passage, excerpt, quotation (from a text)

 • راحله
  1393/10/29 Monday, January 19, 2015

  Formal for "Pull Out"

 • احسان
  1394/02/15 Tuesday, May 5, 2015

  We learn the English language. for our Essential works Not to show off Or false pride. Or boast It is important

 • اصغر
  1394/04/28 Sunday, July 19, 2015

  medics extracted a piece of stone from his eye.

 • نادر
  1394/09/07 Saturday, November 28, 2015

  frm- To remove an object from somewhere, especially with difficulty.

 • عبدالغفور
  1394/10/21 Monday, January 11, 2016

  extract = استخراج، بیرون کشیدن، به زور گرفتن

 • محمدعلي
  1394/11/02 Friday, January 22, 2016

  I extracted a glass of juice from the half a kilogram oranges!

 • محمدعلي
  1394/12/12 Wednesday, March 2, 2016

  I extracted useful information about astronomy in his article!

 • سمیهa
  1395/03/18 Tuesday, June 7, 2016

  عصاره‌گرفتن‌، بيرون‌ كشيدن‌، استخراج‌ كردن‌، اقتباس‌كردن‌، شيره‌، عصاره‌، زبده‌، خلاصه‌

 • سمیهa
  1395/03/18 Tuesday, June 7, 2016

  v. remove, take out; squeeze, press

 • سمیهa
  1395/03/18 Tuesday, June 7, 2016

  n. substance obtained from a plant or other matter, essence; passage, excerpt, quotation (from a text)

 • سمیهa
  1395/03/18 Tuesday, June 7, 2016

  ether extract:ماده الى محلول دراثر( مانند چربى واسيدهاى چرب)...........extract copper:علوم مهندسى : مس استخراج شده ............extract of liquorice:رب سوس

 • محمدعلي
  1395/03/20 Thursday, June 9, 2016

  Nothing extracted from the casual conventions and meetings!

 • مجید
  1395/05/23 Saturday, August 13, 2016

  to carefully remove a substance from something which contains it, using a machine, chemical process etc

 • مجید
  1395/05/23 Saturday, August 13, 2016

  to get something which you want from someone, such as information, money, help etc, especially when they do not want to give it to you

 • مجید
  1395/05/23 Saturday, August 13, 2016

  a substance obtained from something by using a special process

 • مجید
  1395/05/23 Saturday, August 13, 2016

  extract of liquorice = رب سوس

 • محمدعلي
  1395/06/23 Tuesday, September 13, 2016

  What is extracted from this consultation!?

 • پیمان
  1395/09/30 Tuesday, December 20, 2016

  Oil is extracted from olives.

 • پیمان
  1395/09/30 Tuesday, December 20, 2016

  I had to get a molar extracted

 • پیمان
  1395/09/30 Tuesday, December 20, 2016

  Should I have my tooth extracted?

 • پیمان
  1395/09/30 Tuesday, December 20, 2016

  How can I extract audio from a video clip?

 • مریم
  1399/01/12 Tuesday, March 31, 2020

  After reading the book,I extracted many questions that they were not comprehensible for me.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت