ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی سطح مقدماتی


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

for

تصویر کلمه
2

on

تصویر کلمه
3

with

تصویر کلمه
4

have

تصویر کلمه
5

through

تصویر کلمه
6

just

تصویر کلمه
7

form

تصویر کلمه
8

much

تصویر کلمه
9

great

تصویر کلمه
10

think

تصویر کلمه
11

say

تصویر کلمه
12

help

تصویر کلمه
13

low

تصویر کلمه
14

line

تصویر کلمه
15

before

تصویر کلمه
16

turn

تصویر کلمه
17

cause

تصویر کلمه
18

same

تصویر کلمه
19

mean

تصویر کلمه
20

differ

تصویر کلمه
21

move

تصویر کلمه
22

right

تصویر کلمه
23

old

تصویر کلمه
24

too

تصویر کلمه
25

tell

تصویر کلمه
26

sentence

تصویر کلمه
27

set

تصویر کلمه
28

want

تصویر کلمه
29

air

تصویر کلمه
30

also

تصویر کلمه
31

play

تصویر کلمه
32

had

تصویر کلمه
33

by

تصویر کلمه
34

hot

تصویر کلمه
35

but

تصویر کلمه
36

some

تصویر کلمه
37

what

تصویر کلمه
38

small

تصویر کلمه
39

end

تصویر کلمه
40

put

تصویر کلمه
41

home

تصویر کلمه
42

read

تصویر کلمه
43

port

تصویر کلمه
44

can

تصویر کلمه
45

out

تصویر کلمه
46

other

تصویر کلمه
47

all

تصویر کلمه
48

spell

تصویر کلمه
49

add

تصویر کلمه
50

even

تصویر کلمه
51

land

تصویر کلمه
52

when

تصویر کلمه
53

up

تصویر کلمه
54

use

تصویر کلمه
55

word

تصویر کلمه
56

must

تصویر کلمه
57

big

تصویر کلمه
58

such

تصویر کلمه
59

follow

تصویر کلمه
60

act

تصویر کلمه
61

why

تصویر کلمه
62

ask

تصویر کلمه
63

men

تصویر کلمه
64

change

تصویر کلمه
65

went

تصویر کلمه
66

kind

تصویر کلمه
67

need

تصویر کلمه
68

house

تصویر کلمه
69

picture

تصویر کلمه
70

try

تصویر کلمه
71

so

تصویر کلمه
72

write

تصویر کلمه
73

how

تصویر کلمه
74

said

تصویر کلمه
75

each

تصویر کلمه
76

which

تصویر کلمه
77

time

تصویر کلمه
78

if

تصویر کلمه
79

way

تصویر کلمه
80

about

تصویر کلمه
81

thing

تصویر کلمه
82

see

تصویر کلمه
83

more

تصویر کلمه
84

day

تصویر کلمه
85

go

تصویر کلمه
86

come

تصویر کلمه
87

sound

تصویر کلمه
88

most

تصویر کلمه
89

number

تصویر کلمه
90

who

تصویر کلمه
91

over

تصویر کلمه
92

know

تصویر کلمه
93

call

تصویر کلمه
94

first

تصویر کلمه
95

people

تصویر کلمه
96

down

تصویر کلمه
97

side

تصویر کلمه
98

again

تصویر کلمه
99

animal

تصویر کلمه
100

point

تصویر کلمه
101

mother

تصویر کلمه
102

world

تصویر کلمه
103

near

تصویر کلمه
104

build

تصویر کلمه
105

self

تصویر کلمه
106

earth

تصویر کلمه
107

father

تصویر کلمه
108

stand

تصویر کلمه
109

page

تصویر کلمه
110

country

تصویر کلمه
111

found

تصویر کلمه
112

answer

تصویر کلمه
113

school

تصویر کلمه
114

grow

تصویر کلمه
115

study

تصویر کلمه
116

still

تصویر کلمه
117

learn

تصویر کلمه
118

plant

تصویر کلمه
119

cover

تصویر کلمه
120

sun

تصویر کلمه
121

thought

تصویر کلمه
122

let

تصویر کلمه
123

keep

تصویر کلمه
124

eye

تصویر کلمه
125

now

تصویر کلمه
126

any

تصویر کلمه
127

new

تصویر کلمه
128

work

تصویر کلمه
129

part

تصویر کلمه
130

take

تصویر کلمه
131

get

تصویر کلمه
132

place

تصویر کلمه
133

made

تصویر کلمه
134

live

تصویر کلمه
135

where

تصویر کلمه
136

after

تصویر کلمه
137

back

تصویر کلمه
138

little

تصویر کلمه
139

only

تصویر کلمه
140

round

تصویر کلمه
141

year

تصویر کلمه
142

came

تصویر کلمه
143

show

تصویر کلمه
144

every

تصویر کلمه
145

give

تصویر کلمه
146

under

تصویر کلمه
147

never

تصویر کلمه
148

last

تصویر کلمه
149

between

تصویر کلمه
150

city

تصویر کلمه
151

tree

تصویر کلمه
152

cross

تصویر کلمه
153

since

تصویر کلمه
154

start

تصویر کلمه
155

might

تصویر کلمه
156

story

تصویر کلمه
157

saw

تصویر کلمه
158

far

تصویر کلمه
159

sea

تصویر کلمه
160

late

تصویر کلمه
161

run

تصویر کلمه
162

while

تصویر کلمه
163

press

تصویر کلمه
164

close

تصویر کلمه
165

night

تصویر کلمه
166

real

تصویر کلمه
167

life

تصویر کلمه
168

few

تصویر کلمه
169

stop

تصویر کلمه
170

open

تصویر کلمه
171

seem

تصویر کلمه
172

together

تصویر کلمه
173

next

تصویر کلمه
174

white

تصویر کلمه
175

children

تصویر کلمه
176

begin

تصویر کلمه
177

got

تصویر کلمه
178

walk

تصویر کلمه
179

example

تصویر کلمه
180

ease

تصویر کلمه
181

paper

تصویر کلمه
182

often

تصویر کلمه
183

always

تصویر کلمه
184

both

تصویر کلمه
185

mark

تصویر کلمه
186

letter

تصویر کلمه
187

until

تصویر کلمه
188

river

تصویر کلمه
189

car

تصویر کلمه
190

care

تصویر کلمه
191

second

تصویر کلمه
192

group

تصویر کلمه
193

carry

تصویر کلمه
194

took

تصویر کلمه
195

rain

تصویر کلمه
196

eat

تصویر کلمه
197

room

تصویر کلمه
198

simple

تصویر کلمه
199

several

تصویر کلمه
200

vowel

تصویر کلمه
201

toward

تصویر کلمه
202

war

تصویر کلمه
203

lay

تصویر کلمه
204

against

تصویر کلمه
205

pattern

تصویر کلمه
206

slow

تصویر کلمه
207

center

تصویر کلمه
208

person

تصویر کلمه
209

serve

تصویر کلمه
210

appear

تصویر کلمه
211

road

تصویر کلمه
212

science

تصویر کلمه
213

rule

تصویر کلمه
214

govern

تصویر کلمه
215

pull

تصویر کلمه
216

cold

تصویر کلمه
217

notice

تصویر کلمه
218

voice

تصویر کلمه
219

fall

تصویر کلمه
220

power

تصویر کلمه
221

town

تصویر کلمه
222

fine

تصویر کلمه
223

certain

تصویر کلمه
224

unit

تصویر کلمه
225

began

تصویر کلمه
226

idea

تصویر کلمه
227

fish

تصویر کلمه
228

mountain

تصویر کلمه
229

north

تصویر کلمه
230

once

تصویر کلمه
231

base

تصویر کلمه
232

hear

تصویر کلمه
233

sure

تصویر کلمه
234

watch

تصویر کلمه
235

color

تصویر کلمه
236

wood

تصویر کلمه
237

main

تصویر کلمه
238

enough

تصویر کلمه
239

plain

تصویر کلمه
240

girl

تصویر کلمه
241

usual

تصویر کلمه
242

young

تصویر کلمه
243

ready

تصویر کلمه
244

above

تصویر کلمه
245

ever

تصویر کلمه
246

list

تصویر کلمه
247

though

تصویر کلمه
248

feel

تصویر کلمه
249

talk

تصویر کلمه
250

bird

تصویر کلمه
251

soon

تصویر کلمه
252

dark

تصویر کلمه
253

note

تصویر کلمه
254

wait

تصویر کلمه
255

plan

تصویر کلمه
256

figure

تصویر کلمه
257

star

تصویر کلمه
258

box

تصویر کلمه
259

noun

تصویر کلمه
260

field

تصویر کلمه
261

rest

تصویر کلمه
262

correct

تصویر کلمه
263

able

تصویر کلمه
264

beauty

تصویر کلمه
265

teach

تصویر کلمه
266

week

تصویر کلمه
267

gave

تصویر کلمه
268

quick

تصویر کلمه
269

develop

تصویر کلمه
270

sleep

تصویر کلمه
271

warm

تصویر کلمه
272

body

تصویر کلمه
273

family

تصویر کلمه
274

direct

تصویر کلمه
275

pose

تصویر کلمه
276

song

تصویر کلمه
277

measure

تصویر کلمه
278

state

تصویر کلمه
279

product

تصویر کلمه
280

short

تصویر کلمه
281

class

تصویر کلمه
282

wind

تصویر کلمه
283

ship

تصویر کلمه
284

area

تصویر کلمه
285

half

تصویر کلمه
286

rock

تصویر کلمه
287

order

تصویر کلمه
288

south

تصویر کلمه
289

problem

تصویر کلمه
290

piece

تصویر کلمه
291

told

تصویر کلمه
292

pass

تصویر کلمه
293

farm

تصویر کلمه
294

top

تصویر کلمه
295

minute

تصویر کلمه
296

strong

تصویر کلمه
297

special

تصویر کلمه
298

mind

تصویر کلمه
299

behind

تصویر کلمه
300

tail

تصویر کلمه
301

produce

تصویر کلمه
302

street

تصویر کلمه
303

lot

تصویر کلمه
304

nothing

تصویر کلمه
305

course

تصویر کلمه
306

stay

تصویر کلمه
307

full

تصویر کلمه
308

force

تصویر کلمه
309

yet

تصویر کلمه
310

busy

تصویر کلمه
311

test

تصویر کلمه
312

record

تصویر کلمه
313

king

تصویر کلمه