ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی کلمات پرکاربرد

مرجع کلمات پرکاربرد یا Useful زبان افزا برای افرادی که روزانه با زبان انگلیسی از طریق مکالمه یا مکاتبه در ارتباط هستند مفید است.


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

reduce

تصویر کلمه
2

media

تصویر کلمه
3

medicine

تصویر کلمه
4

meet

تصویر کلمه
5

member

تصویر کلمه
6

patient

تصویر کلمه
7

pay

تصویر کلمه
8

peace

تصویر کلمه
9

percent

تصویر کلمه
10

perfect

تصویر کلمه
11

custom

تصویر کلمه
12

culture

تصویر کلمه
13

crowd

تصویر کلمه
14

depression

تصویر کلمه
15

describe

تصویر کلمه
16

desert

تصویر کلمه
17

design

تصویر کلمه
18

engine

تصویر کلمه
19

environment

تصویر کلمه
20

equal

تصویر کلمه
21

escape

تصویر کلمه
22

fix

تصویر کلمه
23

flag

تصویر کلمه
24

flat

تصویر کلمه
25

float

تصویر کلمه
26

flood

تصویر کلمه
27

guard

تصویر کلمه
28

guide

تصویر کلمه
29

guilty

تصویر کلمه
30

horrible

تصویر کلمه
31

inspect

تصویر کلمه
32

instead

تصویر کلمه
33

instrument

تصویر کلمه
34

list

تصویر کلمه
35

live

تصویر کلمه
36

load

تصویر کلمه
37

recent

تصویر کلمه
38

cover

تصویر کلمه
39

crash

تصویر کلمه
40

hear

تصویر کلمه
41

hate

تصویر کلمه
42

heal

تصویر کلمه
43

health

تصویر کلمه
44

false

تصویر کلمه
45

feed

تصویر کلمه
46

fence

تصویر کلمه
47

wheat

تصویر کلمه
48

wide

تصویر کلمه
49

willing

تصویر کلمه
50

sailor

تصویر کلمه
51

same

تصویر کلمه
52

sand

تصویر کلمه
53

satellite

تصویر کلمه
54

offer

تصویر کلمه
55

official

تصویر کلمه
56

opinion

تصویر کلمه
57

decrease

تصویر کلمه
58

learn

تصویر کلمه
59

legal

تصویر کلمه
60

lend

تصویر کلمه
61

raise

تصویر کلمه
62

rare

تصویر کلمه
63

rate

تصویر کلمه
64

reach

تصویر کلمه
65

react

تصویر کلمه
66

north

تصویر کلمه
67

noon

تصویر کلمه
68

nowhere

تصویر کلمه
69

nuclear

تصویر کلمه
70

goal

تصویر کلمه
71

government

تصویر کلمه
72

grain

تصویر کلمه
73

economy

تصویر کلمه
74

edge

تصویر کلمه
75

education

تصویر کلمه
76

effort

تصویر کلمه
77

march

تصویر کلمه
78

mark

تصویر کلمه
79

pardon

تصویر کلمه
80

Parliament

تصویر کلمه
81

part

تصویر کلمه
82

tear

تصویر کلمه
83

temperature

تصویر کلمه
84

important

تصویر کلمه
85

improve

تصویر کلمه
86

increase

تصویر کلمه
87

tank

تصویر کلمه
88

target

تصویر کلمه
89

taste

تصویر کلمه
90

tax

تصویر کلمه
91

team

تصویر کلمه
92

machine

تصویر کلمه
93

magazine

تصویر کلمه
94

mail

تصویر کلمه
95

main

تصویر کلمه
96

major

تصویر کلمه
97

particle

تصویر کلمه
98

virus

تصویر کلمه
99

continent

تصویر کلمه
100

continue

تصویر کلمه
101

intestine

تصویر کلمه
102

correct

تصویر کلمه
103

cost

تصویر کلمه
104

cotton

تصویر کلمه
105

law

تصویر کلمه
106

lead

تصویر کلمه
107

male

تصویر کلمه
108

navy

تصویر کلمه
109

necessary

تصویر کلمه
110

factory

تصویر کلمه
111

fail

تصویر کلمه
112

fall

تصویر کلمه
113

earn

تصویر کلمه
114

earth

تصویر کلمه
115

earthquake

تصویر کلمه
116

deaf

تصویر کلمه
117

debt

تصویر کلمه
118

gain

تصویر کلمه
119

general

تصویر کلمه
120

gentle

تصویر کلمه
121

gift

تصویر کلمه
122

hang

تصویر کلمه
123

harm

تصویر کلمه
124

harvest

تصویر کلمه
125

identify

تصویر کلمه
126

illegal

تصویر کلمه
127

imagine

تصویر کلمه
128

immediate

تصویر کلمه
129

import

تصویر کلمه
130

wear

تصویر کلمه
131

weather

تصویر کلمه
132

west

تصویر کلمه
133

wet

تصویر کلمه
134

count

تصویر کلمه
135

court

تصویر کلمه
136

stomach

تصویر کلمه
137

heart

تصویر کلمه
138

concern

تصویر کلمه
139

condition

تصویر کلمه
140

conference

تصویر کلمه
141

laboratory

تصویر کلمه
142

lake

تصویر کلمه
143

land

تصویر کلمه
144

dam

تصویر کلمه
145

damage

تصویر کلمه
146

danger

تصویر کلمه
147

dark

تصویر کلمه
148

molecule

تصویر کلمه
149

nerve

تصویر کلمه
150

valley

تصویر کلمه
151

value

تصویر کلمه
152

vegetable

تصویر کلمه
153

version

تصویر کلمه
154

safe

تصویر کلمه
155

sail

تصویر کلمه
156

race

تصویر کلمه
157

radar

تصویر کلمه
158

railroad

تصویر کلمه
159

observe

تصویر کلمه
160

ocean

تصویر کلمه
161

bacteria

تصویر کلمه
162

element

تصویر کلمه
163

confirm

تصویر کلمه
164

conflict

تصویر کلمه
165

congratulate

تصویر کلمه
166

congress

تصویر کلمه
167

connect

تصویر کلمه
168

pain

تصویر کلمه
169

paint

تصویر کلمه
170

paper

تصویر کلمه
171

narrow

تصویر کلمه
172

nation

تصویر کلمه
173

native

تصویر کلمه
174

natural

تصویر کلمه
175

nature

تصویر کلمه
176

victim

تصویر کلمه
177

victory

تصویر کلمه
178

village

تصویر کلمه
179

organism

تصویر کلمه
180

lung

تصویر کلمه
181

chemical

تصویر کلمه
182

chief

تصویر کلمه
183

citizen

تصویر کلمه
184

claim

تصویر کلمه
185

climate

تصویر کلمه
186

climb

تصویر کلمه
187

coal

تصویر کلمه
188

coast

تصویر کلمه
189

collect

تصویر کلمه
190

combine

تصویر کلمه
191

comment

تصویر کلمه
192

committee

تصویر کلمه
193

community

تصویر کلمه
194

company

تصویر کلمه
195

compare

تصویر کلمه
196

compete

تصویر کلمه
197

complex

تصویر کلمه
198

chemistry

تصویر کلمه
199

unite

تصویر کلمه
200

universe

تصویر کلمه
201

urgent

تصویر کلمه
202

quality

تصویر کلمه
203

quiet

تصویر کلمه
204

jewel

تصویر کلمه
205

join

تصویر کلمه
206

joint

تصویر کلمه
207

judge

تصویر کلمه
208

jury

تصویر کلمه
209

keep

تصویر کلمه
210

kick

تصویر کلمه
211

kill

تصویر کلمه
212

kind

تصویر کلمه
213

knowledge

تصویر کلمه
214

vote

تصویر کلمه
215

volcano

تصویر کلمه
216

visit

تصویر کلمه
217

warn

تصویر کلمه
218

weak

تصویر کلمه
219

dense

تصویر کلمه
220

image

تصویر کلمه
221

atom

تصویر کلمه
222

cell

تصویر کلمه
223

gene

تصویر کلمه
224

organ

تصویر کلمه
225

tissue

تصویر کلمه
226

robot

تصویر کلمه
227

protein

تصویر کلمه
228

compound

تصویر کلمه
229

Calm

تصویر کلمه
230

Camp

تصویر کلمه
231

Cancer

تصویر کلمه
232

Candidate

تصویر کلمه
233

Capital

تصویر کلمه
234

Care

تصویر کلمه
235

case

تصویر کلمه
236

Catch

تصویر کلمه
237

Cause

تصویر کلمه
238

Celebrate

تصویر کلمه
239

Center

تصویر کلمه
240

century

تصویر کلمه
241

Ceremony

تصویر کلمه
242

champion

تصویر کلمه
243

chance

تصویر کلمه
244

Below

تصویر کلمه
245

Bill

تصویر کلمه
246

Biology

تصویر کلمه
247

Bite

تصویر کلمه
248

Blind

تصویر کلمه
249

Block

تصویر کلمه
250

Blood

تصویر کلمه
251

Boil

تصویر کلمه
252

Bone

تصویر کلمه
253

Border

تصویر کلمه
254

Born

تصویر کلمه
255

Borrow

تصویر کلمه
256

brain

تصویر کلمه
257

Brave

تصویر کلمه
258

Breathe

تصویر کلمه
259

Bridge

تصویر کلمه
260

Bright

تصویر کلمه
261

Burn

تصویر کلمه
262

Burst

تصویر کلمه
263

Accept

تصویر کلمه
264

Accept

تصویر کلمه
265

Accident

تصویر کلمه
266

Across

تصویر کلمه
267

Act

تصویر کلمه
268

Actor

تصویر کلمه
269

Add

تصویر کلمه
270

Adult

تصویر کلمه
271

Advise

تصویر کلمه
272

Afraid

تصویر کلمه
273

Agency

تصویر کلمه
274

Almost

تصویر کلمه
275

Although

تصویر کلمه
276

Among

تصویر کلمه
277

Amount

تصویر کلمه
278

Anniversary

تصویر کلمه
279

Apologize

تصویر کلمه
280

Appear

تصویر کلمه
281

Area

تصویر کلمه
282

Argue

تصویر کلمه
283

Army

تصویر کلمه
284

Arrest

تصویر کلمه
285

Atmosphere

تصویر کلمه
286

Attach

تصویر کلمه
287

Automobile

تصویر کلمه
288

Autumn

تصویر کلمه
289

Average

تصویر کلمه
290

Avoid

تصویر کلمه
291

Awake

تصویر کلمه
292

Award

تصویر کلمه
293

Balance

تصویر کلمه
294

Base

تصویر کلمه
295

Beat

تصویر کلمه

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت