ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی پیش دانشگاهی


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

elementary

تصویر کلمه
2

compute

تصویر کلمه
3

feature

تصویر کلمه
4

union

تصویر کلمه
5

self-confidence

تصویر کلمه
6

impression

تصویر کلمه
7

link

تصویر کلمه
8

communicate

تصویر کلمه
9

communications

تصویر کلمه
10

evaluate

تصویر کلمه
11

economically

تصویر کلمه
12

hire

تصویر کلمه
13

mining

تصویر کلمه
14

bone

تصویر کلمه
15

strategy

تصویر کلمه
16

cylinder

تصویر کلمه
17

term

تصویر کلمه
18

emergency

تصویر کلمه
19

confidence

تصویر کلمه
20

addictive

تصویر کلمه
21

increase

تصویر کلمه
22

economical

تصویر کلمه
23

advisability

تصویر کلمه
24

Pacific

تصویر کلمه
25

though

تصویر کلمه
26

pattern

تصویر کلمه
27

human

تصویر کلمه
28

flexible

تصویر کلمه
29

toe

تصویر کلمه
30

domestic

تصویر کلمه
31

Irish

تصویر کلمه
32

climate

تصویر کلمه
33

brick

تصویر کلمه
34

calm

تصویر کلمه
35

release

تصویر کلمه
36

annoy

تصویر کلمه
37

trash

تصویر کلمه
38

aware

تصویر کلمه
39

advertising

تصویر کلمه
40

pollution

تصویر کلمه
41

beyond

تصویر کلمه
42

online

تصویر کلمه
43

whether

تصویر کلمه
44

mirror

تصویر کلمه
45

snowfall

تصویر کلمه
46

rainfall

تصویر کلمه
47

cause

تصویر کلمه
48

raise

تصویر کلمه
49

superior

تصویر کلمه
50

brotherhood

تصویر کلمه
51

remove

تصویر کلمه
52

magnify

تصویر کلمه
53

lift

تصویر کلمه
54

gasoline

تصویر کلمه
55

trap

تصویر کلمه
56

update

تصویر کلمه
57

normally

تصویر کلمه
58

interchangeably

تصویر کلمه
59

besides

تصویر کلمه
60

smoothly

تصویر کلمه
61

rub

تصویر کلمه
62

expression

تصویر کلمه
63

statement

تصویر کلمه
64

emotionless

تصویر کلمه
65

homeless

تصویر کلمه
66

unemployment

تصویر کلمه
67

cleanliness

تصویر کلمه
68

base

تصویر کلمه
69

lower

تصویر کلمه
70

populated

تصویر کلمه
71

leap

تصویر کلمه
72

projection

تصویر کلمه
73

postal

تصویر کلمه
74

stairs

تصویر کلمه
75

skin

تصویر کلمه
76

crust

تصویر کلمه
77

victory

تصویر کلمه
78

achievement

تصویر کلمه
79

complex

تصویر کلمه
80

forecast

تصویر کلمه
81

predict

تصویر کلمه
82

pioneer

تصویر کلمه
83

suggest

تصویر کلمه
84

continuously

تصویر کلمه
85

emphasize

تصویر کلمه
86

trade

تصویر کلمه
87

estimate

تصویر کلمه
88

combine

تصویر کلمه
89

promotion

تصویر کلمه
90

recognize

تصویر کلمه
91

imagine

تصویر کلمه
92

contrast

تصویر کلمه
93

definition

تصویر کلمه
94

vacation

تصویر کلمه
95

generalize

تصویر کلمه
96

Locate

تصویر کلمه
97

fault

تصویر کلمه
98

enhance

تصویر کلمه
99

shake

تصویر کلمه
100

repetitive

تصویر کلمه
101

lean

تصویر کلمه
102

contact

تصویر کلمه
103

focus

تصویر کلمه
104

concentrate

تصویر کلمه
105

tone

تصویر کلمه
106

variety

تصویر کلمه
107

mass

تصویر کلمه
108

develop

تصویر کلمه
109

developmental

تصویر کلمه
110

manufacture

تصویر کلمه
111

heading

تصویر کلمه
112

prize

تصویر کلمه
113

prevent

تصویر کلمه
114

addition

تصویر کلمه
115

global

تصویر کلمه
116

fat

تصویر کلمه
117

multimedia

تصویر کلمه
118

mood

تصویر کلمه
119

posture

تصویر کلمه
120

volume

تصویر کلمه
121

conjunction

تصویر کلمه
122

audience

تصویر کلمه
123

right

تصویر کلمه
124

snail

تصویر کلمه
125

support

تصویر کلمه
126

distract

تصویر کلمه
127

server

تصویر کلمه
128

particular

تصویر کلمه
129

specific

تصویر کلمه
130

damage

تصویر کلمه
131

private

تصویر کلمه
132

summary

تصویر کلمه
133

bend

تصویر کلمه
134

readable

تصویر کلمه
135

self-employed

تصویر کلمه
136

solar

تصویر کلمه
137

blood

تصویر کلمه
138

charity

تصویر کلمه
139

data

تصویر کلمه
140

scientist

تصویر کلمه
141

voluntary

تصویر کلمه
142

developing

تصویر کلمه
143

whereas

تصویر کلمه
144

handheld

تصویر کلمه
145

income

تصویر کلمه
146

brilliant

تصویر کلمه
147

within

تصویر کلمه
148

valley

تصویر کلمه
149

access

تصویر کلمه
150

category

تصویر کلمه
151

temperature

تصویر کلمه
152

colon

تصویر کلمه
153

recycle

تصویر کلمه
154

bike

تصویر کلمه
155

era

تصویر کلمه
156

store

تصویر کلمه
157

melt

تصویر کلمه
158

log on

تصویر کلمه
159

nun

تصویر کلمه
160

official

تصویر کلمه
161

vessel

تصویر کلمه
162

suffer

تصویر کلمه
163

overpass

تصویر کلمه
164

rural

تصویر کلمه
165

Procedure

تصویر کلمه
166

dream

تصویر کلمه
167

lung

تصویر کلمه
168

knee

تصویر کلمه
169

Saturn

تصویر کلمه
170

injury

تصویر کلمه
171

earthquake

تصویر کلمه
172

geology

تصویر کلمه
173

background

تصویر کلمه
174

biography

تصویر کلمه
175

survive

تصویر کلمه
176

underpass

تصویر کلمه
177

previous

تصویر کلمه
178

construction

تصویر کلمه
179

formation

تصویر کلمه
180

organization

تصویر کلمه
181

department

تصویر کلمه
182

presentation

تصویر کلمه
183

ceramics

تصویر کلمه
184

rattle

تصویر کلمه
185

sea level

تصویر کلمه
186

Probe

تصویر کلمه
187

document

تصویر کلمه
188

fuel

تصویر کلمه
189

usefulness

تصویر کلمه
190

exploration

تصویر کلمه
191

planet

تصویر کلمه
192

flood

تصویر کلمه
193

condition

تصویر کلمه
194

embarrassment

تصویر کلمه
195

partner

تصویر کلمه
196

shape

تصویر کلمه
197

fail

تصویر کلمه
198

float

تصویر کلمه
199

urban

تصویر کلمه
200

humor

تصویر کلمه
201

Soviet

تصویر کلمه
202

method

تصویر کلمه
203

explicit

تصویر کلمه
204

industry

تصویر کلمه
205

industrialize

تصویر کلمه
206

facial

تصویر کلمه
207

convent

تصویر کلمه
208

proverb

تصویر کلمه
209

tap

تصویر کلمه
210

guarantee

تصویر کلمه
211

attach

تصویر کلمه
212

classify

تصویر کلمه
213

outline

تصویر کلمه
214

stance

تصویر کلمه
215

storm

تصویر کلمه
216

excellent

تصویر کلمه
217

clause

تصویر کلمه
218

nervousness

تصویر کلمه
219

react

تصویر کلمه
220

sign

تصویر کلمه
221

scientific

تصویر کلمه
222

mainly

تصویر کلمه
223

public

تصویر کلمه
224

cave

تصویر کلمه
225

density

تصویر کلمه
226

ankle

تصویر کلمه
227

inaction

تصویر کلمه
228

unexpected

تصویر کلمه
229

phase

تصویر کلمه
230

file

تصویر کلمه
231

forward

تصویر کلمه
232

launch

تصویر کلمه
233

assume

تصویر کلمه
234

culture

تصویر کلمه
235

astronaut

تصویر کلمه
236

poverty

تصویر کلمه
237

soccer

تصویر کلمه
238

firmly

تصویر کلمه
239

former

تصویر کلمه
240

heart

تصویر کلمه
241

tin

تصویر کلمه
242

reduce

تصویر کلمه
243

aid

تصویر کلمه
244

labor

تصویر کلمه
245

apprentice

تصویر کلمه
246

laborer

تصویر کلمه
247

foil

تصویر کلمه
248

decrease

تصویر کلمه
249

agriculture

تصویر کلمه
250

stretch

تصویر کلمه
251

Calcutta

تصویر کلمه
252

quality

تصویر کلمه
253

phonograph

تصویر کلمه
254

explore

تصویر کلمه
255

crater

تصویر کلمه
256

bulb

تصویر کلمه
257

layer

تصویر کلمه
258

material

تصویر کلمه
259

mineral

تصویر کلمه
260

nutrient

تصویر کلمه
261

financial

تصویر کلمه
262

liquid

تصویر کلمه
263

mission

تصویر کلمه
264

missionary

تصویر کلمه
265

willing

تصویر کلمه
266

exemplify

تصویر کلمه
267

surrounding

تصویر کلمه
268

protect

تصویر کلمه
269

content

تصویر کلمه
270

slum

تصویر کلمه
271

environment

تصویر کلمه
272

brief

تصویر کلمه
273

various

تصویر کلمه
274

destructive

تصویر کلمه
275

discipline

تصویر کلمه
276

reference

تصویر کلمه
277

Mars

تصویر کلمه
278

disturb

تصویر کلمه
279

distant

تصویر کلمه
280

straight

تصویر کلمه
281

issue

تصویر کلمه
282

observe

تصویر کلمه
283

involvement

تصویر کلمه
284

artificial

تصویر کلمه
285

proud

تصویر کلمه
286

Joint

تصویر کلمه
287

compare

تصویر کلمه
288

destination

تصویر کلمه
289

frequently

تصویر کلمه
290

pause

تصویر کلمه
291

mild

تصویر کلمه
292

region

تصویر کلمه
293

provide

تصویر کلمه
294

succeed

تصویر کلمه
295

occasion

تصویر کلمه
296

efficiently

تصویر کلمه
297

extinction

تصویر کلمه
298

unreadable

تصویر کلمه
299

observer

تصویر کلمه
300

irrelevant

تصویر کلمه
301

genius

تصویر کلمه
302

result

تصویر کلمه
303

conclusion

تصویر کلمه
304

proportion

تصویر کلمه
305

attribute

تصویر کلمه
306

clue

تصویر کلمه
307

dash

تصویر کلمه
308

semicolon

تصویر کلمه
309

transfer

تصویر کلمه
310

anxious

تصویر کلمه
311

concerned

تصویر کلمه
312

sample

تصویر کلمه
313

extreme

تصویر کلمه
314

compose

تصویر کلمه
315

sort

تصویر کلمه
316

core

تصویر کلمه
317

comedian

تصویر کلمه
318

rely

تصویر کلمه
319

unit

تصویر کلمه
320

exact

تصویر کلمه
321

reality

تصویر کلمه
322

device

تصویر کلمه
323

instrument

تصویر کلمه
324

vehicle

تصویر کلمه
325

connect

تصویر کلمه
326

join

تصویر کلمه
327

devote

تصویر کلمه