ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی لغات دیداری - عکس و کلمه


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

donkey

تصویر کلمه
2

chair

تصویر کلمه
3

cockroach

تصویر کلمه
4

cockroach

تصویر کلمه
5

snake

تصویر کلمه
6

cinema

تصویر کلمه
7

hang out

تصویر کلمه
8

chat

تصویر کلمه
9

sport

تصویر کلمه
10

television

تصویر کلمه
11

shopping

تصویر کلمه
12

music

تصویر کلمه
13

violin

تصویر کلمه
14

piano

تصویر کلمه
15

bow

تصویر کلمه
16

kiss

تصویر کلمه
17

teacher

تصویر کلمه
18

library

تصویر کلمه
19

gym

تصویر کلمه
20

classroom

تصویر کلمه
21

cafeteria

تصویر کلمه
22

coach

تصویر کلمه
23

field

تصویر کلمه
24

chalkboard

تصویر کلمه
25

student

تصویر کلمه
26

desk

تصویر کلمه
27

computer

تصویر کلمه
28

bookcase

تصویر کلمه
29

map

تصویر کلمه
30

eraser

تصویر کلمه
31

notebook

تصویر کلمه
32

chalk

تصویر کلمه
33

pen

تصویر کلمه
34

sharpener

تصویر کلمه
35

pencil

تصویر کلمه
36

paper

تصویر کلمه
37

thermometer

تصویر کلمه
38

hot

تصویر کلمه
39

warm

تصویر کلمه
40

cold

تصویر کلمه
41

freezing

تصویر کلمه
42

sunny

تصویر کلمه
43

rainy

تصویر کلمه
44

snowy

تصویر کلمه
45

cloudy

تصویر کلمه
46

thunderstorm

تصویر کلمه
47

fog

تصویر کلمه
48

windy

تصویر کلمه
49

birthday

تصویر کلمه
50

wedding

تصویر کلمه
51

anniversary

تصویر کلمه
52

thanksgiving

تصویر کلمه
53

candle

تصویر کلمه
54

bride

تصویر کلمه
55

present

تصویر کلمه
56

party

تصویر کلمه
57

red

تصویر کلمه
58

yellow

تصویر کلمه
59

black

تصویر کلمه
60

orange

تصویر کلمه
61

green

تصویر کلمه
62

purple

تصویر کلمه
63

pink

تصویر کلمه
64

blue

تصویر کلمه
65

violet

تصویر کلمه
66

turquoise

تصویر کلمه
67

white

تصویر کلمه
68

gray

تصویر کلمه
69

brown

تصویر کلمه
70

beige

تصویر کلمه
71

bills

تصویر کلمه
72

coin

تصویر کلمه
73

check

تصویر کلمه
74

money

تصویر کلمه
75

cashier

تصویر کلمه
76

receipt

تصویر کلمه
77

baby

تصویر کلمه
78

spring

تصویر کلمه
79

summer

تصویر کلمه
80

fall

تصویر کلمه
81

autumn

تصویر کلمه
82

winter

تصویر کلمه
83

father

تصویر کلمه
84

grandmother

تصویر کلمه
85

grandfather

تصویر کلمه
86

brother

تصویر کلمه
87

daughter

تصویر کلمه
88

granddaughter

تصویر کلمه
89

grandson

تصویر کلمه
90

mother

تصویر کلمه
91

nephew

تصویر کلمه
92

niece

تصویر کلمه
93

sister

تصویر کلمه
94

son

تصویر کلمه
95

uncle

تصویر کلمه
96

twin

تصویر کلمه
97

groom

تصویر کلمه
98

aunt

تصویر کلمه
99

sibling

تصویر کلمه
100

afraid

تصویر کلمه
101

angry

تصویر کلمه
102

ashamed

تصویر کلمه
103

bored

تصویر کلمه
104

courageous

تصویر کلمه
105

cruel

تصویر کلمه
106

disgusted

تصویر کلمه
107

excited

تصویر کلمه
108

frustrated

تصویر کلمه
109

mad

تصویر کلمه
110

overwhelmed

تصویر کلمه
111

proud

تصویر کلمه
112

respectful

تصویر کلمه
113

rude

تصویر کلمه
114

sad

تصویر کلمه
115

scared

تصویر کلمه
116

shy

تصویر کلمه
117

stress

تصویر کلمه
118

surprised

تصویر کلمه
119

tired

تصویر کلمه
120

bake

تصویر کلمه
121

bath

تصویر کلمه
122

blow

تصویر کلمه
123

build

تصویر کلمه
124

buy

تصویر کلمه
125

carry

تصویر کلمه
126

clap

تصویر کلمه
127

think

تصویر کلمه
128

type

تصویر کلمه
129

tie

تصویر کلمه
130

vacuum

تصویر کلمه
131

wash

تصویر کلمه
132

write

تصویر کلمه
133

throw

تصویر کلمه
134

wake up

تصویر کلمه
135

yawn

تصویر کلمه
136

climb

تصویر کلمه
137

comb

تصویر کلمه
138

cook

تصویر کلمه
139

crawl

تصویر کلمه
140

cry

تصویر کلمه
141

cut

تصویر کلمه
142

dance

تصویر کلمه
143

trim

تصویر کلمه
144

walk

تصویر کلمه
145

yell

تصویر کلمه
146

weigh

تصویر کلمه
147

tumble

تصویر کلمه
148

dress

تصویر کلمه
149

fight

تصویر کلمه
150

laugh

تصویر کلمه
151

drink

تصویر کلمه
152

file

تصویر کلمه
153

iron

تصویر کلمه
154

listen

تصویر کلمه
155

pull

تصویر کلمه
156

dig

تصویر کلمه
157

drive

تصویر کلمه
158

grill

تصویر کلمه
159

jump

تصویر کلمه
160

mop

تصویر کلمه
161

dive

تصویر کلمه
162

eat

تصویر کلمه
163

read

تصویر کلمه
164

play

تصویر کلمه
165

knit

تصویر کلمه
166

hug

تصویر کلمه
167

fall

تصویر کلمه
168

dream

تصویر کلمه
169

sweep

تصویر کلمه
170

swim

تصویر کلمه
171

talk

تصویر کلمه
172

sleep

تصویر کلمه
173

stack

تصویر کلمه
174

run

تصویر کلمه
175

scubadive

تصویر کلمه
176

sneeze

تصویر کلمه
177

study

تصویر کلمه
178

snore

تصویر کلمه
179

bike

تصویر کلمه
180

shave

تصویر کلمه
181

stand

تصویر کلمه
182

steal

تصویر کلمه
183

stretch

تصویر کلمه
184

smile

تصویر کلمه
185

sit

تصویر کلمه
186

sew

تصویر کلمه
187

zoo

تصویر کلمه
188

street

تصویر کلمه
189

pollution

تصویر کلمه
190

town

تصویر کلمه
191

restaurant

تصویر کلمه
192

reception

تصویر کلمه
193

house

تصویر کلمه
194

taxi

تصویر کلمه
195

factory

تصویر کلمه
196

traffic

تصویر کلمه
197

hotel

تصویر کلمه
198

church

تصویر کلمه
199

ambulance

تصویر کلمه
200

bridge

تصویر کلمه
201

accident

تصویر کلمه
202

cemetery

تصویر کلمه
203

wheelchair

تصویر کلمه
204

visit

تصویر کلمه
205

sick

تصویر کلمه
206

pill

تصویر کلمه
207

fever

تصویر کلمه
208

dentist

تصویر کلمه
209

allergy

تصویر کلمه
210

doctor

تصویر کلمه
211

flu

تصویر کلمه
212

injection

تصویر کلمه
213

hospital

تصویر کلمه
214

medicine

تصویر کلمه
215

nurse

تصویر کلمه
216

ill

تصویر کلمه
217

surgery

تصویر کلمه
218

walker

تصویر کلمه
219

net

تصویر کلمه
220

lifeguard

تصویر کلمه
221

beach

تصویر کلمه
222

waitress

تصویر کلمه
223

surgeon

تصویر کلمه
224

policeman

تصویر کلمه
225

pilot

تصویر کلمه
226

mechanic

تصویر کلمه
227

singer

تصویر کلمه
228

waiter

تصویر کلمه
229

barber

تصویر کلمه
230

artist

تصویر کلمه
231

businessman

تصویر کلمه
232

chef

تصویر کلمه
233

carpenter

تصویر کلمه
234

hairdresser

تصویر کلمه
235

fireman

تصویر کلمه
236

mailman

تصویر کلمه
237

judge

تصویر کلمه
238

king

تصویر کلمه
239

queen

تصویر کلمه
240

wallet

تصویر کلمه
241

sale

تصویر کلمه
242

purse

تصویر کلمه
243

line

تصویر کلمه
244

elevator

تصویر کلمه
245

can

تصویر کلمه
246

stair

تصویر کلمه
247

kitchen

تصویر کلمه
248

wall

تصویر کلمه
249

room

تصویر کلمه
250

roof

تصویر کلمه
251

yard

تصویر کلمه
252

door

تصویر کلمه
253

bedroom

تصویر کلمه
254

bathroom

تصویر کلمه
255

earth

تصویر کلمه
256

desert

تصویر کلمه
257

moon

تصویر کلمه
258

forest

تصویر کلمه
259

island

تصویر کلمه
260

river

تصویر کلمه
261

volcano

تصویر کلمه
262

lake

تصویر کلمه
263

ocean

تصویر کلمه
264

smoke

تصویر کلمه
265

stone

تصویر کلمه
266

rock

تصویر کلمه
267

fire

تصویر کلمه
268

flower

تصویر کلمه
269

tree

تصویر کلمه
270

waterfall

تصویر کلمه
271

mountain

تصویر کلمه
272

grass

تصویر کلمه
273

star

تصویر کلمه
274

sand

تصویر کلمه
275

seashell

تصویر کلمه
276

boat

تصویر کلمه
277

bakery

تصویر کلمه
278

bakery

تصویر کلمه
279

butcher

تصویر کلمه
280

cash

تصویر کلمه
281

grocery

تصویر کلمه
282

pottery

تصویر کلمه
283

mall