ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی لغات دیداری - عکس و کلمه


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

arm

تصویر کلمه
2

donkey

تصویر کلمه
3

chair

تصویر کلمه
4

cockroach

تصویر کلمه
5

cockroach

تصویر کلمه
6

snake

تصویر کلمه
7

bakery

تصویر کلمه
8

bakery

تصویر کلمه
9

butcher

تصویر کلمه
10

cash

تصویر کلمه
11

grocery

تصویر کلمه
12

pottery

تصویر کلمه
13

mall

تصویر کلمه
14

supermarket

تصویر کلمه
15

American football

تصویر کلمه
16

badminton

تصویر کلمه
17

baseball

تصویر کلمه
18

basketball

تصویر کلمه
19

sailing

تصویر کلمه
20

bowling

تصویر کلمه
21

boxing

تصویر کلمه
22

gymnastics

تصویر کلمه
23

jog

تصویر کلمه
24

karate

تصویر کلمه
25

Marathon

تصویر کلمه
26

Ping Pong

تصویر کلمه
27

shooting

تصویر کلمه
28

soccer

تصویر کلمه
29

tennis

تصویر کلمه
30

volleyball

تصویر کلمه
31

bull fighting

تصویر کلمه
32

car racing

تصویر کلمه
33

cycling

تصویر کلمه
34

fencing

تصویر کلمه
35

hockey

تصویر کلمه
36

horseback riding

تصویر کلمه
37

rollerskate

تصویر کلمه
38

skiing

تصویر کلمه
39

surfing

تصویر کلمه
40

Tai chi

تصویر کلمه
41

wrestling

تصویر کلمه
42

billiards

تصویر کلمه
43

fishing

تصویر کلمه
44

hunting

تصویر کلمه
45

jump roping

تصویر کلمه
46

parachute

تصویر کلمه
47

rings

تصویر کلمه
48

shot

تصویر کلمه
49

backboard

تصویر کلمه
50

basket

تصویر کلمه
51

barbell

تصویر کلمه
52

dumbbell

تصویر کلمه
53

goal

تصویر کلمه
54

golf course

تصویر کلمه
55

helmet

تصویر کلمه
56

ice skates

تصویر کلمه
57

ski

تصویر کلمه
58

stopwatch

تصویر کلمه
59

pool

تصویر کلمه
60

table tennis bat

تصویر کلمه
61

racket

تصویر کلمه
62

submarine

تصویر کلمه
63

theatre

تصویر کلمه
64

cinema

تصویر کلمه
65

hang out

تصویر کلمه
66

chat

تصویر کلمه
67

sport

تصویر کلمه
68

television

تصویر کلمه
69

shopping

تصویر کلمه
70

music

تصویر کلمه
71

violin

تصویر کلمه
72

piano

تصویر کلمه
73

bow

تصویر کلمه
74

kiss

تصویر کلمه
75

teacher

تصویر کلمه
76

library

تصویر کلمه
77

gym

تصویر کلمه
78

classroom

تصویر کلمه
79

cafeteria

تصویر کلمه
80

coach

تصویر کلمه
81

field

تصویر کلمه
82

chalkboard

تصویر کلمه
83

student

تصویر کلمه
84

desk

تصویر کلمه
85

computer

تصویر کلمه
86

bookcase

تصویر کلمه
87

map

تصویر کلمه
88

eraser

تصویر کلمه
89

notebook

تصویر کلمه
90

chalk

تصویر کلمه
91

pen

تصویر کلمه
92

sharpener

تصویر کلمه
93

pencil

تصویر کلمه
94

paper

تصویر کلمه
95

thermometer

تصویر کلمه
96

hot

تصویر کلمه
97

warm

تصویر کلمه
98

cold

تصویر کلمه
99

freezing

تصویر کلمه
100

sunny

تصویر کلمه
101

rainy

تصویر کلمه
102

snowy

تصویر کلمه
103

cloudy

تصویر کلمه
104

thunderstorm

تصویر کلمه
105

fog

تصویر کلمه
106

windy

تصویر کلمه
107

birthday

تصویر کلمه
108

wedding

تصویر کلمه
109

anniversary

تصویر کلمه
110

thanksgiving

تصویر کلمه
111

candle

تصویر کلمه
112

bride

تصویر کلمه
113

present

تصویر کلمه
114

party

تصویر کلمه
115

red

تصویر کلمه
116

yellow

تصویر کلمه
117

black

تصویر کلمه
118

orange

تصویر کلمه
119

green

تصویر کلمه
120

purple

تصویر کلمه
121

pink

تصویر کلمه
122

blue

تصویر کلمه
123

violet

تصویر کلمه
124

turquoise

تصویر کلمه
125

white

تصویر کلمه
126

gray

تصویر کلمه
127

brown

تصویر کلمه
128

beige

تصویر کلمه
129

bills

تصویر کلمه
130

coin

تصویر کلمه
131

check

تصویر کلمه
132

money

تصویر کلمه
133

cashier

تصویر کلمه
134

receipt

تصویر کلمه
135

baby

تصویر کلمه
136

spring

تصویر کلمه
137

summer

تصویر کلمه
138

fall

تصویر کلمه
139

autumn

تصویر کلمه
140

winter

تصویر کلمه
141

father

تصویر کلمه
142

grandmother

تصویر کلمه
143

grandfather

تصویر کلمه
144

brother

تصویر کلمه
145

daughter

تصویر کلمه
146

granddaughter

تصویر کلمه
147

grandson

تصویر کلمه
148

mother

تصویر کلمه
149

nephew

تصویر کلمه
150

niece

تصویر کلمه
151

sister

تصویر کلمه
152

son

تصویر کلمه
153

uncle

تصویر کلمه
154

twin

تصویر کلمه
155

groom

تصویر کلمه
156

aunt

تصویر کلمه
157

sibling

تصویر کلمه
158

afraid

تصویر کلمه
159

angry

تصویر کلمه
160

ashamed

تصویر کلمه
161

bored

تصویر کلمه
162

courageous

تصویر کلمه
163

cruel

تصویر کلمه
164

disgusted

تصویر کلمه
165

excited

تصویر کلمه
166

frustrated

تصویر کلمه
167

mad

تصویر کلمه
168

overwhelmed

تصویر کلمه
169

proud

تصویر کلمه
170

respectful

تصویر کلمه
171

rude

تصویر کلمه
172

sad

تصویر کلمه
173

scared

تصویر کلمه
174

shy

تصویر کلمه
175

stress

تصویر کلمه
176

surprised

تصویر کلمه
177

tired

تصویر کلمه
178

bake

تصویر کلمه
179

bath

تصویر کلمه
180

blow

تصویر کلمه
181

build

تصویر کلمه
182

buy

تصویر کلمه
183

carry

تصویر کلمه
184

clap

تصویر کلمه
185

think

تصویر کلمه
186

type

تصویر کلمه
187

tie

تصویر کلمه
188

vacuum

تصویر کلمه
189

wash

تصویر کلمه
190

write

تصویر کلمه
191

throw

تصویر کلمه
192

wake up

تصویر کلمه
193

yawn

تصویر کلمه
194

climb

تصویر کلمه
195

comb

تصویر کلمه
196

cook

تصویر کلمه
197

crawl

تصویر کلمه
198

cry

تصویر کلمه
199

cut

تصویر کلمه
200

dance

تصویر کلمه
201

trim

تصویر کلمه
202

walk

تصویر کلمه
203

yell

تصویر کلمه
204

weigh

تصویر کلمه
205

tumble

تصویر کلمه
206

dress

تصویر کلمه
207

fight

تصویر کلمه
208

laugh

تصویر کلمه
209

drink

تصویر کلمه
210

file

تصویر کلمه
211

iron

تصویر کلمه
212

listen

تصویر کلمه
213

pull

تصویر کلمه
214

dig

تصویر کلمه
215

drive

تصویر کلمه
216

grill

تصویر کلمه
217

jump

تصویر کلمه
218

mop

تصویر کلمه
219

dive

تصویر کلمه
220

eat

تصویر کلمه
221

read

تصویر کلمه
222

play

تصویر کلمه
223

knit

تصویر کلمه
224

hug

تصویر کلمه
225

fall

تصویر کلمه
226

dream

تصویر کلمه
227

sweep

تصویر کلمه
228

swim

تصویر کلمه
229

talk

تصویر کلمه
230

sleep

تصویر کلمه
231

stack

تصویر کلمه
232

run

تصویر کلمه
233

scubadive

تصویر کلمه
234

sneeze

تصویر کلمه
235

study

تصویر کلمه
236

snore

تصویر کلمه
237

bike

تصویر کلمه
238

shave

تصویر کلمه
239

stand

تصویر کلمه
240

steal

تصویر کلمه
241

stretch

تصویر کلمه
242

smile

تصویر کلمه
243

sit

تصویر کلمه
244

sew

تصویر کلمه
245

zoo

تصویر کلمه
246

street

تصویر کلمه
247

pollution

تصویر کلمه
248

town

تصویر کلمه
249

restaurant

تصویر کلمه
250

reception

تصویر کلمه
251

house

تصویر کلمه
252

taxi

تصویر کلمه
253

factory

تصویر کلمه
254

traffic

تصویر کلمه
255

hotel

تصویر کلمه
256

church

تصویر کلمه
257

ambulance

تصویر کلمه
258

bridge

تصویر کلمه
259

accident

تصویر کلمه
260

cemetery

تصویر کلمه
261

wheelchair

تصویر کلمه
262

visit

تصویر کلمه
263

sick

تصویر کلمه
264

pill

تصویر کلمه
265

fever

تصویر کلمه
266

dentist

تصویر کلمه
267

allergy

تصویر کلمه
268

doctor

تصویر کلمه
269

flu

تصویر کلمه
270

injection

تصویر کلمه
271

hospital

تصویر کلمه
272

medicine

تصویر کلمه
273

nurse

تصویر کلمه
274

ill

تصویر کلمه
275

surgery

تصویر کلمه
276

walker

تصویر کلمه
277

net

تصویر کلمه
278

lifeguard

تصویر کلمه
279

beach

تصویر کلمه
280

waitress

تصویر کلمه
281

surgeon

تصویر کلمه
282

policeman

تصویر کلمه
283

pilot