ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی لغات دیداری - عکس و کلمه


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

theatre

تصویر کلمه
2

cinema

تصویر کلمه
3

hang out

تصویر کلمه
4

chat

تصویر کلمه
5

sport

تصویر کلمه
6

television

تصویر کلمه
7

shopping

تصویر کلمه
8

music

تصویر کلمه
9

violin

تصویر کلمه
10

piano

تصویر کلمه
11

bow

تصویر کلمه
12

kiss

تصویر کلمه
13

teacher

تصویر کلمه
14

library

تصویر کلمه
15

gym

تصویر کلمه
16

classroom

تصویر کلمه
17

cafeteria

تصویر کلمه
18

coach

تصویر کلمه
19

field

تصویر کلمه
20

chalkboard

تصویر کلمه
21

student

تصویر کلمه
22

desk

تصویر کلمه
23

computer

تصویر کلمه
24

bookcase

تصویر کلمه
25

map

تصویر کلمه
26

eraser

تصویر کلمه
27

notebook

تصویر کلمه
28

chalk

تصویر کلمه
29

pen

تصویر کلمه
30

sharpener

تصویر کلمه
31

pencil

تصویر کلمه
32

paper

تصویر کلمه
33

thermometer

تصویر کلمه
34

hot

تصویر کلمه
35

warm

تصویر کلمه
36

cold

تصویر کلمه
37

freezing

تصویر کلمه
38

sunny

تصویر کلمه
39

rainy

تصویر کلمه
40

snowy

تصویر کلمه
41

cloudy

تصویر کلمه
42

thunderstorm

تصویر کلمه
43

fog

تصویر کلمه
44

windy

تصویر کلمه
45

birthday

تصویر کلمه
46

wedding

تصویر کلمه
47

anniversary

تصویر کلمه
48

thanksgiving

تصویر کلمه
49

candle

تصویر کلمه
50

bride

تصویر کلمه
51

present

تصویر کلمه
52

party

تصویر کلمه
53

red

تصویر کلمه
54

yellow

تصویر کلمه
55

black

تصویر کلمه
56

orange

تصویر کلمه
57

green

تصویر کلمه
58

purple

تصویر کلمه
59

pink

تصویر کلمه
60

blue

تصویر کلمه
61

violet

تصویر کلمه
62

turquoise

تصویر کلمه
63

white

تصویر کلمه
64

gray

تصویر کلمه
65

brown

تصویر کلمه
66

beige

تصویر کلمه
67

bills

تصویر کلمه
68

coin

تصویر کلمه
69

check

تصویر کلمه
70

money

تصویر کلمه
71

cashier

تصویر کلمه
72

receipt

تصویر کلمه
73

baby

تصویر کلمه
74

spring

تصویر کلمه
75

summer

تصویر کلمه
76

fall

تصویر کلمه
77

autumn

تصویر کلمه
78

winter

تصویر کلمه
79

father

تصویر کلمه
80

grandmother

تصویر کلمه
81

grandfather

تصویر کلمه
82

brother

تصویر کلمه
83

daughter

تصویر کلمه
84

granddaughter

تصویر کلمه
85

grandson

تصویر کلمه
86

mother

تصویر کلمه
87

nephew

تصویر کلمه
88

niece

تصویر کلمه
89

sister

تصویر کلمه
90

son

تصویر کلمه
91

uncle

تصویر کلمه
92

twin

تصویر کلمه
93

groom

تصویر کلمه
94

aunt

تصویر کلمه
95

sibling

تصویر کلمه
96

afraid

تصویر کلمه
97

angry

تصویر کلمه
98

ashamed

تصویر کلمه
99

bored

تصویر کلمه
100

courageous

تصویر کلمه
101

cruel

تصویر کلمه
102

disgusted

تصویر کلمه
103

excited

تصویر کلمه
104

frustrated

تصویر کلمه
105

mad

تصویر کلمه
106

overwhelmed

تصویر کلمه
107

proud

تصویر کلمه
108

respectful

تصویر کلمه
109

rude

تصویر کلمه
110

sad

تصویر کلمه
111

scared

تصویر کلمه
112

shy

تصویر کلمه
113

stress

تصویر کلمه
114

surprised

تصویر کلمه
115

tired

تصویر کلمه
116

bake

تصویر کلمه
117

bath

تصویر کلمه
118

blow

تصویر کلمه
119

build

تصویر کلمه
120

buy

تصویر کلمه
121

carry

تصویر کلمه
122

clap

تصویر کلمه
123

think

تصویر کلمه
124

type

تصویر کلمه
125

tie

تصویر کلمه
126

vacuum

تصویر کلمه
127

wash

تصویر کلمه
128

write

تصویر کلمه
129

throw

تصویر کلمه
130

wake up

تصویر کلمه
131

yawn

تصویر کلمه
132

climb

تصویر کلمه
133

comb

تصویر کلمه
134

cook

تصویر کلمه
135

crawl

تصویر کلمه
136

cry

تصویر کلمه
137

cut

تصویر کلمه
138

dance

تصویر کلمه
139

trim

تصویر کلمه
140

walk

تصویر کلمه
141

yell

تصویر کلمه
142

weigh

تصویر کلمه
143

tumble

تصویر کلمه
144

dress

تصویر کلمه
145

fight

تصویر کلمه
146

laugh

تصویر کلمه
147

drink

تصویر کلمه
148

file

تصویر کلمه
149

iron

تصویر کلمه
150

listen

تصویر کلمه
151

pull

تصویر کلمه
152

dig

تصویر کلمه
153

drive

تصویر کلمه
154

grill

تصویر کلمه
155

jump

تصویر کلمه
156

mop

تصویر کلمه
157

dive

تصویر کلمه
158

eat

تصویر کلمه
159

read

تصویر کلمه
160

play

تصویر کلمه
161

knit

تصویر کلمه
162

hug

تصویر کلمه
163

fall

تصویر کلمه
164

dream

تصویر کلمه
165

sweep

تصویر کلمه
166

swim

تصویر کلمه
167

talk

تصویر کلمه
168

sleep

تصویر کلمه
169

stack

تصویر کلمه
170

run

تصویر کلمه
171

scubadive

تصویر کلمه
172

sneeze

تصویر کلمه
173

study

تصویر کلمه
174

snore

تصویر کلمه
175

bike

تصویر کلمه
176

shave

تصویر کلمه
177

stand

تصویر کلمه
178

steal

تصویر کلمه
179

stretch

تصویر کلمه
180

smile

تصویر کلمه
181

sit

تصویر کلمه
182

sew

تصویر کلمه
183

zoo

تصویر کلمه
184

street

تصویر کلمه
185

pollution

تصویر کلمه
186

town

تصویر کلمه
187

restaurant

تصویر کلمه
188

reception

تصویر کلمه
189

house

تصویر کلمه
190

taxi

تصویر کلمه
191

factory

تصویر کلمه
192

traffic

تصویر کلمه
193

hotel

تصویر کلمه
194

church

تصویر کلمه
195

ambulance

تصویر کلمه
196

bridge

تصویر کلمه
197

accident

تصویر کلمه
198

cemetery

تصویر کلمه
199

wheelchair

تصویر کلمه
200

visit

تصویر کلمه
201

sick

تصویر کلمه
202

pill

تصویر کلمه
203

fever

تصویر کلمه
204

dentist

تصویر کلمه
205

allergy

تصویر کلمه
206

doctor

تصویر کلمه
207

flu

تصویر کلمه
208

injection

تصویر کلمه
209

hospital

تصویر کلمه
210

medicine

تصویر کلمه
211

nurse

تصویر کلمه
212

ill

تصویر کلمه
213

surgery

تصویر کلمه
214

walker

تصویر کلمه
215

net

تصویر کلمه
216

lifeguard

تصویر کلمه
217

beach

تصویر کلمه
218

waitress

تصویر کلمه
219

surgeon

تصویر کلمه
220

policeman

تصویر کلمه
221

pilot

تصویر کلمه
222

mechanic

تصویر کلمه
223

singer

تصویر کلمه
224

waiter

تصویر کلمه
225

barber

تصویر کلمه
226

artist

تصویر کلمه
227

businessman

تصویر کلمه
228

chef

تصویر کلمه
229

carpenter

تصویر کلمه
230

hairdresser

تصویر کلمه
231

fireman

تصویر کلمه
232

mailman

تصویر کلمه
233

judge

تصویر کلمه
234

king

تصویر کلمه
235

queen

تصویر کلمه
236

wallet

تصویر کلمه
237

sale

تصویر کلمه
238

purse

تصویر کلمه
239

line

تصویر کلمه
240

elevator

تصویر کلمه
241

can

تصویر کلمه
242

stair

تصویر کلمه
243

kitchen

تصویر کلمه
244

wall

تصویر کلمه
245

room

تصویر کلمه
246

roof

تصویر کلمه
247

yard

تصویر کلمه
248

door

تصویر کلمه
249

bedroom

تصویر کلمه
250

bathroom

تصویر کلمه
251

earth

تصویر کلمه
252

desert

تصویر کلمه
253

moon

تصویر کلمه
254

forest

تصویر کلمه
255

island

تصویر کلمه
256

river

تصویر کلمه
257

volcano

تصویر کلمه
258

lake

تصویر کلمه
259

ocean

تصویر کلمه
260

smoke

تصویر کلمه
261

stone

تصویر کلمه
262

rock

تصویر کلمه
263

fire

تصویر کلمه
264

flower

تصویر کلمه
265

tree

تصویر کلمه
266

waterfall

تصویر کلمه
267

mountain

تصویر کلمه
268

bakery

تصویر کلمه
269

bakery

تصویر کلمه
270

butcher

تصویر کلمه
271

cash

تصویر کلمه
272

grocery

تصویر کلمه
273

pottery

تصویر کلمه
274

mall

تصویر کلمه
275

supermarket

تصویر کلمه
276

American football

تصویر کلمه
277

badminton

تصویر کلمه
278

baseball

تصویر کلمه
279

basketball

تصویر کلمه
280

sailing

تصویر کلمه
281

bowling

تصویر کلمه
282

boxing

تصویر کلمه
283

gymnastics