ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی آزمون PTE - بخش WFD


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

consider

تصویر کلمه
2

Behind

تصویر کلمه
3

Neuron

تصویر کلمه
4

Inflation

تصویر کلمه
5

consumption

تصویر کلمه
6

demand

تصویر کلمه
7

consume

تصویر کلمه
8

advisor

تصویر کلمه
9

approve

تصویر کلمه
10

dissertation

تصویر کلمه
11

observe

تصویر کلمه
12

reaction

تصویر کلمه
13

below

تصویر کلمه
14

due to

تصویر کلمه
15

fail

تصویر کلمه
16

specialize

تصویر کلمه
17

clinical

تصویر کلمه
18

scholarship

تصویر کلمه
19

state

تصویر کلمه
20

Artist

تصویر کلمه
21

politician

تصویر کلمه
22

professor

تصویر کلمه
23

concentrate

تصویر کلمه
24

Despite

تصویر کلمه
25

Protest

تصویر کلمه
26

criterion

تصویر کلمه
27

qualification

تصویر کلمه
28

issue

تصویر کلمه
29

explanation

تصویر کلمه
30

estimation

تصویر کلمه
31

Catch

تصویر کلمه
32

captivity

تصویر کلمه
33

Counterpart

تصویر کلمه
34

substantial

تصویر کلمه
35

beneficial

تصویر کلمه
36

improper

تصویر کلمه
37

investor

تصویر کلمه
38

cafeteria

تصویر کلمه
39

evacuate

تصویر کلمه
40

Premises

تصویر کلمه
41

drill

تصویر کلمه
42

tremendous

تصویر کلمه
43

commutative

تصویر کلمه
44

Attract

تصویر کلمه
45

skilled

تصویر کلمه
46

sew

تصویر کلمه
47

crowd

تصویر کلمه
48

feather

تصویر کلمه
49

costume

تصویر کلمه
50

whatsoever

تصویر کلمه
51

signature

تصویر کلمه
52

celebrity

تصویر کلمه
53

wear

تصویر کلمه
54

piece

تصویر کلمه
55

actually

تصویر کلمه
56

tag

تصویر کلمه
57

badge

تصویر کلمه
58

credit

تصویر کلمه
59

splatter

تصویر کلمه
60

belt

تصویر کلمه
61

stick out

تصویر کلمه
62

headmaster

تصویر کلمه
63

seek

تصویر کلمه
64

permission

تصویر کلمه
65

accidentally

تصویر کلمه
66

pour

تصویر کلمه
67

certificate

تصویر کلمه
68

look at

تصویر کلمه
69

priority

تصویر کلمه
70

locally

تصویر کلمه
71

expectancy

تصویر کلمه
72

infant

تصویر کلمه
73

indicator

تصویر کلمه
74

museum

تصویر کلمه
75

track

تصویر کلمه
76

tobacco-related

تصویر کلمه
77

incurable

تصویر کلمه
78

cosmetic

تصویر کلمه
79

ingredient

تصویر کلمه
80

trigger

تصویر کلمه
81

allergic

تصویر کلمه
82

anger

تصویر کلمه
83

avoid

تصویر کلمه
84

favorite

تصویر کلمه
85

playlist

تصویر کلمه
86

supply

تصویر کلمه
87

sugar

تصویر کلمه
88

metabolic

تصویر کلمه
89

promotion

تصویر کلمه
90

unhealthy

تصویر کلمه
91

commit

تصویر کلمه
92

look after

تصویر کلمه
93

warning

تصویر کلمه
94

danger

تصویر کلمه
95

time-restricted

تصویر کلمه
96

feasible

تصویر کلمه
97

lens

تصویر کلمه
98

cleanse

تصویر کلمه
99

thorough

تصویر کلمه
100

evoke

تصویر کلمه
101

surgery

تصویر کلمه
102

striking

تصویر کلمه
103

budget

تصویر کلمه
104

run

تصویر کلمه
105

Rub

تصویر کلمه
106

Burst

تصویر کلمه
107

exploration

تصویر کلمه
108

enormously

تصویر کلمه
109

rewarding

تصویر کلمه
110

Eyewash

تصویر کلمه
111

whereas

تصویر کلمه
112

complaint

تصویر کلمه
113

explore

تصویر کلمه
114

Plural

تصویر کلمه
115

compute

تصویر کلمه
116

count

تصویر کلمه
117

calculate

تصویر کلمه
118

Roman Republic

تصویر کلمه
119

stream

تصویر کلمه
120

allow

تصویر کلمه
121

further

تصویر کلمه
122

migrate

تصویر کلمه
123

Packaging

تصویر کلمه
124

intention

تصویر کلمه
125

buyer

تصویر کلمه
126

boat

تصویر کلمه
127

parliament

تصویر کلمه
128

aerial

تصویر کلمه
129

promptly

تصویر کلمه
130

federal

تصویر کلمه
131

pressure

تصویر کلمه
132

Peer

تصویر کلمه
133

atmosphere

تصویر کلمه
134

compose

تصویر کلمه
135

nitrogen

تصویر کلمه
136

oxygen

تصویر کلمه
137

Participant

تصویر کلمه
138

initially

تصویر کلمه
139

foundation

تصویر کلمه
140

unemployment

تصویر کلمه
141

train

تصویر کلمه
142

journalist

تصویر کلمه
143

reconciliation

تصویر کلمه
144

desirable

تصویر کلمه
145

underlying

تصویر کلمه
146

address

تصویر کلمه
147

build

تصویر کلمه
148

confidence

تصویر کلمه
149

proactive

تصویر کلمه
150

skill

تصویر کلمه
151

difference

تصویر کلمه
152

key

تصویر کلمه
153

Textile

تصویر کلمه
154

manufacturer

تصویر کلمه
155

role

تصویر کلمه
156

drive out

تصویر کلمه
157

competitor

تصویر کلمه
158

estimation

تصویر کلمه
159

attend

تصویر کلمه
160

semester

تصویر کلمه
161

look at

تصویر کلمه
162

structure

تصویر کلمه
163

Consumer

تصویر کلمه
164

direct

تصویر کلمه
165

impact

تصویر کلمه
166

Statistical

تصویر کلمه
167

result

تصویر کلمه
168

describe

تصویر کلمه
169

circumstance

تصویر کلمه
170

Freshwater

تصویر کلمه
171

creature

تصویر کلمه
172

period

تصویر کلمه
173

until

تصویر کلمه
174

contribute

تصویر کلمه
175

death

تصویر کلمه
176

marine

تصویر کلمه
177

grow

تصویر کلمه
178

rural

تصویر کلمه
179

urban

تصویر کلمه
180

norm

تصویر کلمه
181

exception

تصویر کلمه
182

heating

تصویر کلمه
183

middle

تصویر کلمه
184

toxin

تصویر کلمه
185

originate

تصویر کلمه
186

reform

تصویر کلمه