ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی آزمون PTE - بخش WFD

مرجع آموزشی آزمون PTE - بخش WFD که مربوط به بخش Write From Dictation این آزمون است، ضمن ارایه کلمات مهم به همراه معنی و مثال و تلفظ صوتی، سوالات پر تکرار این بخش از آزمون را نیز شامل میشود.


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

Vie

تصویر کلمه
2

intimidate

تصویر کلمه
3

intimidate

تصویر کلمه
4

Compound

تصویر کلمه
5

Overwhelm

تصویر کلمه
6

exhibit

تصویر کلمه
7

enroll

تصویر کلمه
8

connection

تصویر کلمه
9

society

تصویر کلمه
10

component

تصویر کلمه
11

reflect

تصویر کلمه
12

Nurse

تصویر کلمه
13

Reimbursement

تصویر کلمه
14

Reimbursement

تصویر کلمه
15

comparison

تصویر کلمه
16

valuable

تصویر کلمه
17

Expression

تصویر کلمه
18

Weather

تصویر کلمه
19

Enrolment

تصویر کلمه
20

insufficient

تصویر کلمه
21

Fellow

تصویر کلمه
22

necessity

تصویر کلمه
23

educational

تصویر کلمه
24

Water

تصویر کلمه
25

advise

تصویر کلمه
26

thought

تصویر کلمه
27

deliver

تصویر کلمه
28

mean

تصویر کلمه
29

portion

تصویر کلمه
30

hang

تصویر کلمه
31

at once

تصویر کلمه
32

introduction

تصویر کلمه
33

often

تصویر کلمه
34

criterion-referenced

تصویر کلمه
35

hold

تصویر کلمه
36

submit

تصویر کلمه
37

sign

تصویر کلمه
38

attendance

تصویر کلمه
39

sustainable

تصویر کلمه
40

Unavoidable

تصویر کلمه
41

pathway

تصویر کلمه
42

numerous

تصویر کلمه
43

trust

تصویر کلمه
44

Overnight

تصویر کلمه
45

promise

تصویر کلمه
46

decrease

تصویر کلمه
47

Candidate

تصویر کلمه
48

complex

تصویر کلمه
49

afraid

تصویر کلمه
50

right

تصویر کلمه
51

awareness

تصویر کلمه
52

develop

تصویر کلمه
53

Sea level

تصویر کلمه
54

clear

تصویر کلمه
55

together

تصویر کلمه
56

either

تصویر کلمه
57

responsibility

تصویر کلمه
58

price

تصویر کلمه
59

Fashion

تصویر کلمه
60

verify

تصویر کلمه
61

illustrate

تصویر کلمه
62

various

تصویر کلمه
63

react

تصویر کلمه
64

equality

تصویر کلمه
65

Understanding

تصویر کلمه
66

perform

تصویر کلمه
67

tie

تصویر کلمه
68

row

تصویر کلمه
69

critique

تصویر کلمه
70

encourage

تصویر کلمه
71

accommodation

تصویر کلمه
72

fluency

تصویر کلمه
73

welcome

تصویر کلمه
74

spot

تصویر کلمه
75

directly

تصویر کلمه
76

freshman

تصویر کلمه
77

acquire

تصویر کلمه
78

optional

تصویر کلمه
79

pronunciation

تصویر کلمه
80

bar chart

تصویر کلمه
81

visitor

تصویر کلمه
82

method

تصویر کلمه
83

conservative

تصویر کلمه
84

interactive

تصویر کلمه
85

Observer

تصویر کلمه
86

Bated

تصویر کلمه
87

back

تصویر کلمه
88

firmly

تصویر کلمه
89

depend

تصویر کلمه
90

express

تصویر کلمه
91

Underscore

تصویر کلمه
92

detection

تصویر کلمه
93

evaluation

تصویر کلمه
94

interior

تصویر کلمه
95

Architectural

تصویر کلمه
96

durable

تصویر کلمه
97

further

تصویر کلمه
98

academic

تصویر کلمه
99

authorial

تصویر کلمه
100

insightful

تصویر کلمه
101

Traditional

تصویر کلمه
102

boundary

تصویر کلمه
103

mathematics

تصویر کلمه
104

lead to

تصویر کلمه
105

Currently

تصویر کلمه
106

Cambridge

تصویر کلمه
107

commence

تصویر کلمه
108

factor

تصویر کلمه
109

pollution

تصویر کلمه
110

as long as

تصویر کلمه
111

internship

تصویر کلمه
112

incorporate

تصویر کلمه
113

deliver

تصویر کلمه
114

practical

تصویر کلمه
115

legal

تصویر کلمه
116

drop

تصویر کلمه
117

explanation

تصویر کلمه
118

Synopsis

تصویر کلمه
119

scare

تصویر کلمه
120

question

تصویر کلمه
121

Biographic

تصویر کلمه
122

consultation

تصویر کلمه
123

Supervisor

تصویر کلمه
124

approve

تصویر کلمه
125

committee

تصویر کلمه
126

Logbook

تصویر کلمه
127

reserve

تصویر کلمه
128

borrow

تصویر کلمه
129

learn

تصویر کلمه
130

detail

تصویر کلمه
131

enormous

تصویر کلمه
132

plight

تصویر کلمه
133

entertainment

تصویر کلمه
134

keep up

تصویر کلمه
135

Regarding

تصویر کلمه
136

building

تصویر کلمه
137

entrance

تصویر کلمه
138

long

تصویر کلمه
139

government

تصویر کلمه
140

archaeology

تصویر کلمه
141

extensive

تصویر کلمه
142

port

تصویر کلمه
143

trade

تصویر کلمه
144

statistic

تصویر کلمه
145

during

تصویر کلمه
146

cart

تصویر کلمه
147

mule

تصویر کلمه
148

significant

تصویر کلمه
149

export

تصویر کلمه
150

timetable

تصویر کلمه
151

camera

تصویر کلمه
152

Click

تصویر کلمه
153

collaboration

تصویر کلمه
154

prefer

تصویر کلمه
155

co-refer

تصویر کلمه
156

reach

تصویر کلمه
157

Adulthood

تصویر کلمه
158

fundamental

تصویر کلمه
159

museum

تصویر کلمه
160

energy

تصویر کلمه
161

seminar

تصویر کلمه
162

take place

تصویر کلمه
163

phase

تصویر کلمه
164

still

تصویر کلمه
165

possible

تصویر کلمه
166

Greatly

تصویر کلمه
167

lifestyle

تصویر کلمه
168

die

تصویر کلمه
169

Vouch

تصویر کلمه
170

choose

تصویر کلمه
171

enjoyable

تصویر کلمه
172

Nutritious

تصویر کلمه
173

Hungary

تصویر کلمه
174

emerge

تصویر کلمه
175

Specialist

تصویر کلمه
176

Surge

تصویر کلمه
177

hardship

تصویر کلمه
178

comparative

تصویر کلمه
179

ease

تصویر کلمه
180

purpose

تصویر کلمه
181

Scrutinize

تصویر کلمه
182

honest

تصویر کلمه
183

absurd

تصویر کلمه
184

compulsory

تصویر کلمه
185

redundancy

تصویر کلمه
186

transmit

تصویر کلمه