ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی آزمون PTE - بخش WFD


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

enroll

تصویر کلمه
2

connection

تصویر کلمه
3

society

تصویر کلمه
4

component

تصویر کلمه
5

reflect

تصویر کلمه
6

Nurse

تصویر کلمه
7

Reimbursement

تصویر کلمه
8

Reimbursement

تصویر کلمه
9

Vie

تصویر کلمه
10

intimidate

تصویر کلمه
11

intimidate

تصویر کلمه
12

Compound

تصویر کلمه
13

Overwhelm

تصویر کلمه
14

exhibit

تصویر کلمه
15

consider

تصویر کلمه
16

Behind

تصویر کلمه
17

Neuron

تصویر کلمه
18

Inflation

تصویر کلمه
19

consumption

تصویر کلمه
20

demand

تصویر کلمه
21

consume

تصویر کلمه
22

advisor

تصویر کلمه
23

approve

تصویر کلمه
24

dissertation

تصویر کلمه
25

observe

تصویر کلمه
26

reaction

تصویر کلمه
27

below

تصویر کلمه
28

due to

تصویر کلمه
29

fail

تصویر کلمه
30

specialize

تصویر کلمه
31

clinical

تصویر کلمه
32

scholarship

تصویر کلمه
33

state

تصویر کلمه
34

Artist

تصویر کلمه
35

politician

تصویر کلمه
36

professor

تصویر کلمه
37

concentrate

تصویر کلمه
38

Despite

تصویر کلمه
39

Protest

تصویر کلمه
40

criterion

تصویر کلمه
41

qualification

تصویر کلمه
42

issue

تصویر کلمه
43

explanation

تصویر کلمه
44

estimation

تصویر کلمه
45

Catch

تصویر کلمه
46

captivity

تصویر کلمه
47

Counterpart

تصویر کلمه
48

substantial

تصویر کلمه
49

beneficial

تصویر کلمه
50

improper

تصویر کلمه
51

investor

تصویر کلمه
52

cafeteria

تصویر کلمه
53

evacuate

تصویر کلمه
54

Premises

تصویر کلمه
55

drill

تصویر کلمه
56

tremendous

تصویر کلمه
57

commutative

تصویر کلمه
58

Attract

تصویر کلمه
59

skilled

تصویر کلمه
60

sew

تصویر کلمه
61

crowd

تصویر کلمه
62

feather

تصویر کلمه
63

costume

تصویر کلمه
64

whatsoever

تصویر کلمه
65

signature

تصویر کلمه
66

celebrity

تصویر کلمه
67

wear

تصویر کلمه
68

piece

تصویر کلمه
69

actually

تصویر کلمه
70

tag

تصویر کلمه
71

badge

تصویر کلمه
72

credit

تصویر کلمه
73

splatter

تصویر کلمه
74

belt

تصویر کلمه
75

stick out

تصویر کلمه
76

headmaster

تصویر کلمه
77

seek

تصویر کلمه
78

permission

تصویر کلمه
79

accidentally

تصویر کلمه
80

pour

تصویر کلمه
81

certificate

تصویر کلمه
82

look at

تصویر کلمه
83

priority

تصویر کلمه
84

locally

تصویر کلمه
85

expectancy

تصویر کلمه
86

infant

تصویر کلمه
87

indicator

تصویر کلمه
88

museum

تصویر کلمه
89

track

تصویر کلمه
90

tobacco-related

تصویر کلمه
91

incurable

تصویر کلمه
92

cosmetic

تصویر کلمه
93

ingredient

تصویر کلمه
94

trigger

تصویر کلمه
95

allergic

تصویر کلمه
96

anger

تصویر کلمه
97

avoid

تصویر کلمه
98

favorite

تصویر کلمه
99

playlist

تصویر کلمه
100

supply

تصویر کلمه
101

sugar

تصویر کلمه
102

metabolic

تصویر کلمه
103

promotion

تصویر کلمه
104

unhealthy

تصویر کلمه
105

commit

تصویر کلمه
106

look after

تصویر کلمه
107

warning

تصویر کلمه
108

danger

تصویر کلمه
109

time-restricted

تصویر کلمه
110

feasible

تصویر کلمه
111

lens

تصویر کلمه
112

cleanse

تصویر کلمه
113

thorough

تصویر کلمه
114

evoke

تصویر کلمه
115

surgery

تصویر کلمه
116

striking

تصویر کلمه
117

budget

تصویر کلمه
118

run

تصویر کلمه
119

Rub

تصویر کلمه
120

Burst

تصویر کلمه
121

exploration

تصویر کلمه
122

enormously

تصویر کلمه
123

rewarding

تصویر کلمه
124

Eyewash

تصویر کلمه
125

whereas

تصویر کلمه
126

complaint

تصویر کلمه
127

explore

تصویر کلمه
128

Plural

تصویر کلمه
129

compute

تصویر کلمه
130

count

تصویر کلمه
131

calculate

تصویر کلمه
132

Roman Republic

تصویر کلمه
133

stream

تصویر کلمه
134

allow

تصویر کلمه
135

further

تصویر کلمه
136

migrate

تصویر کلمه
137

Packaging

تصویر کلمه
138

intention

تصویر کلمه
139

buyer

تصویر کلمه
140

boat

تصویر کلمه
141

parliament

تصویر کلمه
142

aerial

تصویر کلمه
143

promptly

تصویر کلمه
144

federal

تصویر کلمه
145

pressure

تصویر کلمه
146

Peer

تصویر کلمه
147

atmosphere

تصویر کلمه
148

compose

تصویر کلمه
149

nitrogen

تصویر کلمه
150

oxygen

تصویر کلمه
151

Participant

تصویر کلمه
152

initially

تصویر کلمه
153

foundation

تصویر کلمه
154

unemployment

تصویر کلمه
155

train

تصویر کلمه
156

journalist

تصویر کلمه
157

reconciliation

تصویر کلمه
158

desirable

تصویر کلمه
159

underlying

تصویر کلمه
160

address

تصویر کلمه
161

build

تصویر کلمه
162

confidence

تصویر کلمه
163

proactive

تصویر کلمه
164

skill

تصویر کلمه
165

difference

تصویر کلمه
166

key

تصویر کلمه
167

Textile

تصویر کلمه
168

manufacturer

تصویر کلمه
169

role

تصویر کلمه
170

drive out

تصویر کلمه
171

competitor

تصویر کلمه
172

estimation

تصویر کلمه
173

attend

تصویر کلمه
174

semester

تصویر کلمه
175

look at

تصویر کلمه
176

structure

تصویر کلمه
177

Consumer

تصویر کلمه
178

direct

تصویر کلمه
179

impact

تصویر کلمه
180

Statistical

تصویر کلمه
181

result

تصویر کلمه
182

describe

تصویر کلمه
183

circumstance

تصویر کلمه
184

Freshwater

تصویر کلمه
185

creature

تصویر کلمه
186

period

تصویر کلمه