ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی سوالات تکراری SST

این مرجع حاوی کلمات و عبارات اسمی و Collocation های مهم بخش SST آزمون PTE است.


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

the matriarchal society

تصویر کلمه
2

domesticity

تصویر کلمه
3

a social identity

تصویر کلمه
4

expanding knowledge

تصویر کلمه
5

super-diverse future

تصویر کلمه
6

The unsustainable status quo

تصویر کلمه
7

Superdiversity stocktake

تصویر کلمه
8

adapting

تصویر کلمه
9

many ethnicities

تصویر کلمه
10

the megatrend

تصویر کلمه
11

the urbanization

تصویر کلمه
12

the demography

تصویر کلمه
13

the ethnicity

تصویر کلمه
14

the financial capital

تصویر کلمه
15

mitigating the challenges

تصویر کلمه
16

maximizing sustainability

تصویر کلمه
17

the diversity dividing

تصویر کلمه
18

causing mood swing

تصویر کلمه
19

an awful design

تصویر کلمه
20

the eye of the beholder

تصویر کلمه
21

architecture

تصویر کلمه
22

pleasure and trouble

تصویر کلمه
23

the frustration

تصویر کلمه
24

sort of generalization

تصویر کلمه
25

architectural works

تصویر کلمه
26

bad architectural design

تصویر کلمه
27

the pace

تصویر کلمه
28

the evolution of cognitive function

تصویر کلمه
29

different ways of perception

تصویر کلمه
30

the actions of genes

تصویر کلمه
31

adapting of genes

تصویر کلمه
32

the penetrating minds

تصویر کلمه
33

our ancestors

تصویر کلمه
34

the evolution

تصویر کلمه
35

cognitive functions

تصویر کلمه
36

our powerful minds

تصویر کلمه
37

the renovation of Paris

تصویر کلمه
38

a medieval city

تصویر کلمه
39

bringing light

تصویر کلمه
40

the central districts

تصویر کلمه
41

improving sanitation and living areas

تصویر کلمه
42

connecting districts together

تصویر کلمه
43

carefully planned cities

تصویر کلمه
44

the third century

تصویر کلمه
45

the destruction of the old medieval neighborhoods

تصویر کلمه
46

fountains and sewer lines

تصویر کلمه
47

annexing nearby suburbs

تصویر کلمه
48

the globalization

تصویر کلمه
49

an overused and misunderstood concept

تصویر کلمه
50

globalizing markets

تصویر کلمه
51

the integration of economic activities

تصویر کلمه
52

rise of interconnectedness

تصویر کلمه
53

becoming interconnected

تصویر کلمه
54

urbanization developments

تصویر کلمه
55

capturing the dynamics

تصویر کلمه
56

developing agricultural goods

تصویر کلمه
57

devolution

تصویر کلمه
58

the democratic party

تصویر کلمه
59

the entitlements

تصویر کلمه
60

the geological surface

تصویر کلمه
61

rock formations

تصویر کلمه
62

the lower gravity

تصویر کلمه
63

atmosphere

تصویر کلمه
64

rare gasses

تصویر کلمه
65

heavy gasses

تصویر کلمه
66

low gravity

تصویر کلمه
67

enriching and controversial

تصویر کلمه
68

the European conventional

تصویر کلمه
69

drafting the convention

تصویر کلمه
70

providing citizens freedom

تصویر کلمه
71

liberty security

تصویر کلمه
72

free elections

تصویر کلمه
73

a premium

تصویر کلمه
74

volunteer organizations

تصویر کلمه
75

accomplishing assignments themselves

تصویر کلمه
76

being truly capable

تصویر کلمه
77

Instant communications

تصویر کلمه
78

De-traditionalization

تصویر کلمه
79

The erosion of traditional cultures

تصویر کلمه
80

Conventional moralities

تصویر کلمه
81

Imitating of models

تصویر کلمه
82

Inheriting local

تصویر کلمه
83

traditional background

تصویر کلمه
84

Instant communications

تصویر کلمه
85

the internet

تصویر کلمه
86

the fault lines

تصویر کلمه
87

the crust of the Earth

تصویر کلمه
88

dislocation

تصویر کلمه
89

the surface

تصویر کلمه
90

the crust

تصویر کلمه
91

the epicenters

تصویر کلمه
92

the faults

تصویر کلمه
93

the fracture

تصویر کلمه
94

the maps of faults

تصویر کلمه
95

seismic waves

تصویر کلمه
96

an intense competition

تصویر کلمه
97

talented young immigrants

تصویر کلمه
98

luring bright young people

تصویر کلمه
99

hiring the bests and the brightest

تصویر کلمه
100

a baby-boom population

تصویر کلمه
101

the narrow range

تصویر کلمه
102

nerve impulses

تصویر کلمه
103

the tetany

تصویر کلمه
104

uncontrolled convulsions

تصویر کلمه
105

the enzymic activities

تصویر کلمه
106

the blood clotting

تصویر کلمه
107

exploiting deep-sea

تصویر کلمه
108

low-carbon technology

تصویر کلمه
109

electricity supply

تصویر کلمه
110

long-lasting damage

تصویر کلمه
111

deep-sea life

تصویر کلمه
112

copper and manganese

تصویر کلمه
113

extracting resources

تصویر کلمه
114

strategic minerals

تصویر کلمه
115

exploiting ocean resources

تصویر کلمه
116

society's greatest challenges

تصویر کلمه
117

national and continental borders

تصویر کلمه
118

intensive competition

تصویر کلمه
119

the philanthropic

تصویر کلمه
120

a vice-Chancellor

تصویر کلمه
121

the citizenship curriculum

تصویر کلمه
122

core skills and attitudes

تصویر کلمه
123

domestic legislation

تصویر کلمه
124

inappropriate law enforcement

تصویر کلمه
125

local industrialists

تصویر کلمه
126

Maximizing economic benefits

تصویر کلمه
127

sea-coal smoke

تصویر کلمه
128

legislative controls

تصویر کلمه
129

an experimental physicist

تصویر کلمه
130

the nexus of energy

تصویر کلمه
131

the demographic shifts

تصویر کلمه
132

the baby-boom retirement

تصویر کلمه
133

the underlying assumption

تصویر کلمه
134

the authors

تصویر کلمه
135

the various sources

تصویر کلمه
136

economic downturns

تصویر کلمه
137

solvent firms

تصویر کلمه
138

profounding insights

تصویر کلمه
139

the outer space

تصویر کلمه
140

transmitting

تصویر کلمه
141

genetics and inherited information

تصویر کلمه
142

The type of molecule

تصویر کلمه
143

the laughter

تصویر کلمه
144

the great therapies

تصویر کلمه
145

combating adversity

تصویر کلمه
146

communities and nations

تصویر کلمه
147

the bleakest time

تصویر کلمه
148

the folklore

تصویر کلمه
149

the humor

تصویر کلمه
150

self-respect and identity

تصویر کلمه
151

recruiting

تصویر کلمه
152

the collapses of loyalty

تصویر کلمه
153

baby-boomers

تصویر کلمه
154

the evolution

تصویر کلمه
155

brain fossils

تصویر کلمه
156

the left hemisphere

تصویر کلمه
157

a well-developed frontal section

تصویر کلمه
158

the Broca's area

تصویر کلمه
159

the mouth and throat

تصویر کلمه
160

a speech apparatus

تصویر کلمه
161

the prehistoric speech patterns

تصویر کلمه
162

originating the language

تصویر کلمه
163

traditional distinguishing

تصویر کلمه
164

writers and illustrators

تصویر کلمه
165

the vicarious experiences

تصویر کلمه
166

the worldwide atmosphere

تصویر کلمه
167

Vitamin D deficiency

تصویر کلمه
168

the lack of sun exposure

تصویر کلمه
169

the risk of diabetics

تصویر کلمه
170

Sound receptors

تصویر کلمه
171

detectable units

تصویر کلمه
172

the single-photon

تصویر کلمه
173

the photon sensitivity

تصویر کلمه
174

a spiky body part

تصویر کلمه
175

eardrums

تصویر کلمه
176

Translating vibrational energy

تصویر کلمه
177

The ear fluid

تصویر کلمه
178

The physical motion

تصویر کلمه
179

advertising prescription drugs

تصویر کلمه
180

promoting ads

تصویر کلمه
181

having high cholesterol

تصویر کلمه
182

having depression

تصویر کلمه
183

the misleading tone

تصویر کلمه
184

fish dwelling

تصویر کلمه
185

the weightlessness state

تصویر کلمه
186

insomnia and hypersomnia

تصویر کلمه
187

functioning at an acceptable level

تصویر کلمه
188

narcolepsy

تصویر کلمه
189

daytime sleepiness

تصویر کلمه
190

primary symptoms

تصویر کلمه
191

voluntary napping

تصویر کلمه
192

sleeplessness

تصویر کلمه
193

Insomnia

تصویر کلمه
194

Sleep clinic patients

تصویر کلمه
195

Life-threatening situations

تصویر کلمه
196

Suffering from narcolepsy

تصویر کلمه
197

mitigating the challenges

تصویر کلمه
198

domesticity

تصویر کلمه
199

narrative poems

تصویر کلمه
200

sonnets

تصویر کلمه
201

a theatre poet

تصویر کلمه
202

writing static poetry

تصویر کلمه
203

declamation

تصویر کلمه
204

different sorts of illumination

تصویر کلمه
205

face recognition

تصویر کلمه
206

skeletons

تصویر کلمه
207

our ancestors

تصویر کلمه
208

the continuously method

تصویر کلمه
209

the analytical approach

تصویر کلمه
210

justifying philosophically

تصویر کلمه
211

developing historically

تصویر کلمه
212

The unsustainable status quo

تصویر کلمه
213

Superdiversity stocktake

تصویر کلمه
214

a contribution

تصویر کلمه
215

the bureaucracy

تصویر کلمه
216

digitalization

تصویر کلمه
217

Hypertext Markup

تصویر کلمه
218

revolutionary ideas

تصویر کلمه
219

a relentless phenomenon

تصویر کلمه
220

the esoteric understanding

تصویر کلمه
221

populist types

تصویر کلمه
222

the intra-electrical motion

تصویر کلمه
223

Subversive humor

تصویر کلمه
224

totalitarian societies

تصویر کلمه
225

providing solace

تصویر کلمه
226

The debt of peasants

تصویر کلمه
227

Using Pesticides

تصویر کلمه
228

the philanthropic pound

تصویر کلمه
229

mixed marriages

تصویر کلمه
230

the bilingual babies

تصویر کلمه
231

a curator

تصویر کلمه
232

interrogating the past

تصویر کلمه
233

oral histories

تصویر کلمه
234

meaningful sequences

تصویر کلمه
235

capturing precise things

تصویر کلمه
236

interactive communications

تصویر کلمه
237

Shakespeare

تصویر کلمه
238

narrative poems and sonnets

تصویر کلمه
239

the merger of globalization

تصویر کلمه
240

connecting to hyper-connecting

تصویر کلمه
241

the interdependent world

تصویر کلمه
242

changing the world plumbing

تصویر کلمه
243

infectious diseases

تصویر کلمه
244

the intellectual lamps

تصویر کلمه
245

variable mortgage rates

تصویر کلمه
246

the supply of housing enhance

تصویر کلمه
247

the purchasing power

تصویر کلمه

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت