ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی آزمون PTE - بخش Read Aloud


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

triumph

تصویر کلمه
2

Customary

تصویر کلمه
3

succulent

تصویر کلمه
4

engraving

تصویر کلمه
5

armour

تصویر کلمه
6

ornament

تصویر کلمه
7

precious

تصویر کلمه
8

laborious

تصویر کلمه
9

ration

تصویر کلمه
10

shoestring

تصویر کلمه
11

upholster

تصویر کلمه
12

poisonous

تصویر کلمه
13

investment

تصویر کلمه
14

mattress

تصویر کلمه
15

bureaucracy

تصویر کلمه
16

autonomy

تصویر کلمه
17

accusation

تصویر کلمه
18

prose

تصویر کلمه
19

legislate

تصویر کلمه
20

facial 

تصویر کلمه
21

satanic

تصویر کلمه
22

conservation

تصویر کلمه
23

poverty

تصویر کلمه
24

proportion

تصویر کلمه
25

patriotism

تصویر کلمه
26

reminisce

تصویر کلمه
27

puritan

تصویر کلمه
28

mandatory

تصویر کلمه
29

rehabilitation

تصویر کلمه
30

cumulus

تصویر کلمه
31

stratus

تصویر کلمه
32

nimbus

تصویر کلمه
33

macho

تصویر کلمه
34

stroll

تصویر کلمه
35

cuddle

تصویر کلمه
36

feline

تصویر کلمه
37

affection

تصویر کلمه
38

mutualism

تصویر کلمه
39

strain

تصویر کلمه
40

gradual

تصویر کلمه
41

simultaneously

تصویر کلمه
42

lasting

تصویر کلمه
43

crown

تصویر کلمه
44

outcome

تصویر کلمه
45

enlist

تصویر کلمه
46

infant

تصویر کلمه
47

precise

تصویر کلمه
48

divident

تصویر کلمه
49

crucial

تصویر کلمه
50

amendable

تصویر کلمه
51

encounter

تصویر کلمه
52

ensure

تصویر کلمه
53

survival

تصویر کلمه
54

dealing

تصویر کلمه
55

outline

تصویر کلمه
56

demonstrate

تصویر کلمه
57

intervene

تصویر کلمه
58

Amenable

تصویر کلمه
59

Carve

تصویر کلمه
60

Backwash

تصویر کلمه
61

Contrast

تصویر کلمه
62

dodge

تصویر کلمه
63

undesirable

تصویر کلمه
64

oppression

تصویر کلمه
65

thud

تصویر کلمه
66

Dorsal

تصویر کلمه
67

reverberation

تصویر کلمه
68

Tissue

تصویر کلمه
69

Pitch

تصویر کلمه
70

courtesy

تصویر کلمه
71

Mucus

تصویر کلمه
72

invader

تصویر کلمه
73

receptor

تصویر کلمه
74

Molecule

تصویر کلمه
75

Dike

تصویر کلمه
76

strike

تصویر کلمه
77

intrusion

تصویر کلمه
78

Rift

تصویر کلمه
79

shudder

تصویر کلمه
80

Curling

تصویر کلمه
81

camouflage

تصویر کلمه
82

emphasis

تصویر کلمه
83

mankind

تصویر کلمه
84

Contest

تصویر کلمه
85

demeaning

تصویر کلمه
86

extraterrestrial

تصویر کلمه
87

galactic

تصویر کلمه
88

treasure

تصویر کلمه
89

propulsion

تصویر کلمه
90

wastewater

تصویر کلمه
91

propel

تصویر کلمه
92

revenue

تصویر کلمه
93

Bud

تصویر کلمه
94

Burst

تصویر کلمه
95

Jucy

تصویر کلمه
96

Hatch

تصویر کلمه
97

Wildlife

تصویر کلمه
98

Adjacent

تصویر کلمه
99

Geologist

تصویر کلمه
100

induce

تصویر کلمه
101

Crack

تصویر کلمه
102

fracture

تصویر کلمه
103

cliff

تصویر کلمه
104

Heavily

تصویر کلمه
105

Deer

تصویر کلمه
106

Squirrel

تصویر کلمه
107

Coyote

تصویر کلمه
108

Hike

تصویر کلمه
109

Predator

تصویر کلمه
110

Deliberately

تصویر کلمه
111

Furry

تصویر کلمه
112

Swamp

تصویر کلمه
113

Alligator

تصویر کلمه
114

Plot

تصویر کلمه
115

Moat

تصویر کلمه
116

Prone

تصویر کلمه
117

bias

تصویر کلمه
118

fungal

تصویر کلمه
119

Isolate

تصویر کلمه
120

embryonic

تصویر کلمه
121

Stem

تصویر کلمه
122

Whale

تصویر کلمه
123

porpoise

تصویر کلمه
124

etymology

تصویر کلمه
125

Stereotype

تصویر کلمه
126

Chew

تصویر کلمه
127

Digest

تصویر کلمه
128

Jaw

تصویر کلمه
129

versatile

تصویر کلمه
130

Stork

تصویر کلمه
131

Woodpecker

تصویر کلمه
132

Fledge

تصویر کلمه
133

Offspring

تصویر کلمه
134

Peculiar

تصویر کلمه
135

Virtue

تصویر کلمه
136

Crisis

تصویر کلمه
137

Wading

تصویر کلمه
138

Egret

تصویر کلمه
139

Heron

تصویر کلمه
140

Imply

تصویر کلمه
141

Litter

تصویر کلمه
142

Brag

تصویر کلمه
143

Equivalent

تصویر کلمه
144

Muscle

تصویر کلمه
145

Recreation

تصویر کلمه
146

Prescription

تصویر کلمه
147

Opioid

تصویر کلمه
148

Nectar

تصویر کلمه
149

pharmaceutical

تصویر کلمه
150

Desalination

تصویر کلمه
151

Mercuric

تصویر کلمه
152

Merely

تصویر کلمه
153

Hesitant

تصویر کلمه
154

Aerosol

تصویر کلمه
155

Blockage

تصویر کلمه
156

Clog

تصویر کلمه
157

vigilance

تصویر کلمه
158

pathogen

تصویر کلمه
159

Brow

تصویر کلمه
160

Consumption

تصویر کلمه
161

Disorder

تصویر کلمه
162

Substance

تصویر کلمه
163

Enhance

تصویر کلمه
164

Appreciate

تصویر کلمه
165

Settle

تصویر کلمه
166

mitochondria

تصویر کلمه
167

reticulum

تصویر کلمه
168

nucleus

تصویر کلمه
169

chloroplast

تصویر کلمه
170

analytical

تصویر کلمه
171

Creative

تصویر کلمه
172

Manipulator

تصویر کلمه
173

asteroid

تصویر کلمه
174

Slam

تصویر کلمه
175

diameter

تصویر کلمه
176

Gator

تصویر کلمه
177

Marsh

تصویر کلمه
178

Lasso

تصویر کلمه
179

measurement

تصویر کلمه
180

Demon

تصویر کلمه
181

vice-president

تصویر کلمه
182

Satirical

تصویر کلمه
183

Ground

تصویر کلمه
184

Comfortable

تصویر کلمه
185

Straddle

تصویر کلمه
186

Excursion

تصویر کلمه
187

Deprived

تصویر کلمه
188

Definitely

تصویر کلمه
189

Hind

تصویر کلمه
190

Bustling

تصویر کلمه
191

Supernova

تصویر کلمه
192

Memorable

تصویر کلمه
193

Cupid

تصویر کلمه
194

Rider

تصویر کلمه
195

Grinder

تصویر کلمه
196

Hydraulic

تصویر کلمه
197

Durable

تصویر کلمه
198

Pregnant

تصویر کلمه
199

buffet

تصویر کلمه
200

efficiency

تصویر کلمه
201

aspect

تصویر کلمه
202

sustainability

تصویر کلمه
203

stagger

تصویر کلمه
204

debt

تصویر کلمه
205

workforce

تصویر کلمه
206

insults

تصویر کلمه
207

criticism

تصویر کلمه
208

enthusiasm

تصویر کلمه
209

participate

تصویر کلمه
210

glamorous

تصویر کلمه
211

compliment

تصویر کلمه
212

muzzle

تصویر کلمه
213

literature

تصویر کلمه
214

prevalent

تصویر کلمه
215

fraught

تصویر کلمه
216

terrain

تصویر کلمه
217

span

تصویر کلمه
218

interpretation

تصویر کلمه
219

possession

تصویر کلمه
220

restrictive

تصویر کلمه
221

lenient

تصویر کلمه
222

delineate

تصویر کلمه
223

evolve

تصویر کلمه
224

Amendment

تصویر کلمه
225

Trade

تصویر کلمه
226

bargaining

تصویر کلمه
227

mistreat

تصویر کلمه
228

racial

تصویر کلمه
229

patient

تصویر کلمه
230

widespread

تصویر کلمه
231

patented

تصویر کلمه
232

legislation

تصویر کلمه
233

inhalation

تصویر کلمه
234

Welfare

تصویر کلمه
235

aid

تصویر کلمه
236

annotate

تصویر کلمه
237

subtle

تصویر کلمه
238

optimistic

تصویر کلمه
239

influence

تصویر کلمه
240

extent

تصویر کلمه
241

rely

تصویر کلمه
242

holistic

تصویر کلمه
243

recruit

تصویر کلمه
244

stimulus

تصویر کلمه
245

hemisphere

تصویر کلمه
246

Introverts

تصویر کلمه
247

Extrovert

تصویر کلمه
248

playwright

تصویر کلمه
249

exotic

تصویر کلمه
250

fauna

تصویر کلمه
251

captivity

تصویر کلمه
252

breeding

تصویر کلمه
253

breach

تصویر کلمه
254

grounds

تصویر کلمه
255

Rejuvenate

تصویر کلمه
256

physicians

تصویر کلمه
257

diverse

تصویر کلمه
258

evolutionary

تصویر کلمه
259

Domestication

تصویر کلمه
260

alliance

تصویر کلمه
261

prosper

تصویر کلمه
262

significance

تصویر کلمه