ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی آزمون PTE - بخش Read Aloud


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

buffet

تصویر کلمه
2

triumph

تصویر کلمه
3

Customary

تصویر کلمه
4

succulent

تصویر کلمه
5

engraving

تصویر کلمه
6

armour

تصویر کلمه
7

ornament

تصویر کلمه
8

precious

تصویر کلمه
9

laborious

تصویر کلمه
10

ration

تصویر کلمه
11

shoestring

تصویر کلمه
12

upholster

تصویر کلمه
13

poisonous

تصویر کلمه
14

investment

تصویر کلمه
15

mattress

تصویر کلمه
16

bureaucracy

تصویر کلمه
17

autonomy

تصویر کلمه
18

accusation

تصویر کلمه
19

prose

تصویر کلمه
20

legislate

تصویر کلمه
21

facial 

تصویر کلمه
22

satanic

تصویر کلمه
23

conservation

تصویر کلمه
24

poverty

تصویر کلمه
25

proportion

تصویر کلمه
26

patriotism

تصویر کلمه
27

reminisce

تصویر کلمه
28

puritan

تصویر کلمه
29

mandatory

تصویر کلمه
30

rehabilitation

تصویر کلمه
31

cumulus

تصویر کلمه
32

stratus

تصویر کلمه
33

nimbus

تصویر کلمه
34

macho

تصویر کلمه
35

stroll

تصویر کلمه
36

cuddle

تصویر کلمه
37

feline

تصویر کلمه
38

affection

تصویر کلمه
39

mutualism

تصویر کلمه
40

strain

تصویر کلمه
41

gradual

تصویر کلمه
42

simultaneously

تصویر کلمه
43

lasting

تصویر کلمه
44

crown

تصویر کلمه
45

outcome

تصویر کلمه
46

enlist

تصویر کلمه
47

infant

تصویر کلمه
48

precise

تصویر کلمه
49

divident

تصویر کلمه
50

crucial

تصویر کلمه
51

amendable

تصویر کلمه
52

encounter

تصویر کلمه
53

ensure

تصویر کلمه
54

survival

تصویر کلمه
55

dealing

تصویر کلمه
56

outline

تصویر کلمه
57

demonstrate

تصویر کلمه
58

intervene

تصویر کلمه
59

Amenable

تصویر کلمه
60

Carve

تصویر کلمه
61

Backwash

تصویر کلمه
62

Contrast

تصویر کلمه
63

dodge

تصویر کلمه
64

undesirable

تصویر کلمه
65

oppression

تصویر کلمه
66

thud

تصویر کلمه
67

Dorsal

تصویر کلمه
68

reverberation

تصویر کلمه
69

Tissue

تصویر کلمه
70

Pitch

تصویر کلمه
71

courtesy

تصویر کلمه
72

Mucus

تصویر کلمه
73

invader

تصویر کلمه
74

receptor

تصویر کلمه
75

Molecule

تصویر کلمه
76

Dike

تصویر کلمه
77

strike

تصویر کلمه
78

intrusion

تصویر کلمه
79

Rift

تصویر کلمه
80

shudder

تصویر کلمه
81

Curling

تصویر کلمه
82

camouflage

تصویر کلمه
83

emphasis

تصویر کلمه
84

mankind

تصویر کلمه
85

Contest

تصویر کلمه
86

demeaning

تصویر کلمه
87

extraterrestrial

تصویر کلمه
88

galactic

تصویر کلمه
89

treasure

تصویر کلمه
90

propulsion

تصویر کلمه
91

wastewater

تصویر کلمه
92

propel

تصویر کلمه
93

revenue

تصویر کلمه
94

Bud

تصویر کلمه
95

Burst

تصویر کلمه
96

Jucy

تصویر کلمه
97

Hatch

تصویر کلمه
98

Wildlife

تصویر کلمه
99

Adjacent

تصویر کلمه
100

Geologist

تصویر کلمه
101

induce

تصویر کلمه
102

Crack

تصویر کلمه
103

fracture

تصویر کلمه
104

cliff

تصویر کلمه
105

Heavily

تصویر کلمه
106

Deer

تصویر کلمه
107

Squirrel

تصویر کلمه
108

Coyote

تصویر کلمه
109

Hike

تصویر کلمه
110

Predator

تصویر کلمه
111

Deliberately

تصویر کلمه
112

Furry

تصویر کلمه
113

Swamp

تصویر کلمه
114

Alligator

تصویر کلمه
115

Plot

تصویر کلمه
116

Moat

تصویر کلمه
117

Prone

تصویر کلمه
118

bias

تصویر کلمه
119

fungal

تصویر کلمه
120

Isolate

تصویر کلمه
121

embryonic

تصویر کلمه
122

Stem

تصویر کلمه
123

Whale

تصویر کلمه
124

porpoise

تصویر کلمه
125

etymology

تصویر کلمه
126

Stereotype

تصویر کلمه
127

Chew

تصویر کلمه
128

Digest

تصویر کلمه
129

Jaw

تصویر کلمه
130

versatile

تصویر کلمه
131

Stork

تصویر کلمه
132

Woodpecker

تصویر کلمه
133

Fledge

تصویر کلمه
134

Offspring

تصویر کلمه
135

Peculiar

تصویر کلمه
136

Virtue

تصویر کلمه
137

Crisis

تصویر کلمه
138

Wading

تصویر کلمه
139

Egret

تصویر کلمه
140

Heron

تصویر کلمه
141

Imply

تصویر کلمه
142

Litter

تصویر کلمه
143

Brag

تصویر کلمه
144

Equivalent

تصویر کلمه
145

Muscle

تصویر کلمه
146

Recreation

تصویر کلمه
147

Prescription

تصویر کلمه
148

Opioid

تصویر کلمه
149

Nectar

تصویر کلمه
150

pharmaceutical

تصویر کلمه
151

Desalination

تصویر کلمه
152

Mercuric

تصویر کلمه
153

Merely

تصویر کلمه
154

Hesitant

تصویر کلمه
155

Aerosol

تصویر کلمه
156

Blockage

تصویر کلمه
157

Clog

تصویر کلمه
158

vigilance

تصویر کلمه
159

pathogen

تصویر کلمه
160

Brow

تصویر کلمه
161

Consumption

تصویر کلمه
162

Disorder

تصویر کلمه
163

Substance

تصویر کلمه
164

Enhance

تصویر کلمه
165

Appreciate

تصویر کلمه
166

Settle

تصویر کلمه
167

mitochondria

تصویر کلمه
168

reticulum

تصویر کلمه
169

nucleus

تصویر کلمه
170

chloroplast

تصویر کلمه
171

analytical

تصویر کلمه
172

Creative

تصویر کلمه
173

Manipulator

تصویر کلمه
174

asteroid

تصویر کلمه
175

Slam

تصویر کلمه
176

diameter

تصویر کلمه
177

Gator

تصویر کلمه
178

Marsh

تصویر کلمه
179

Lasso

تصویر کلمه
180

measurement

تصویر کلمه
181

Demon

تصویر کلمه
182

vice-president

تصویر کلمه
183

Satirical

تصویر کلمه
184

Ground

تصویر کلمه
185

Comfortable

تصویر کلمه
186

Straddle

تصویر کلمه
187

Excursion

تصویر کلمه
188

Deprived

تصویر کلمه
189

Definitely

تصویر کلمه
190

Hind

تصویر کلمه
191

Bustling

تصویر کلمه
192

Supernova

تصویر کلمه
193

Memorable

تصویر کلمه
194

Cupid

تصویر کلمه
195

Rider

تصویر کلمه
196

Grinder

تصویر کلمه
197

Hydraulic

تصویر کلمه
198

Durable

تصویر کلمه
199

Pregnant

تصویر کلمه
200

efficiency

تصویر کلمه
201

aspect

تصویر کلمه
202

sustainability

تصویر کلمه
203

stagger

تصویر کلمه
204

debt

تصویر کلمه
205

workforce

تصویر کلمه
206

insults

تصویر کلمه
207

criticism

تصویر کلمه
208

enthusiasm

تصویر کلمه
209

participate

تصویر کلمه
210

glamorous

تصویر کلمه
211

compliment

تصویر کلمه
212

muzzle

تصویر کلمه
213

literature

تصویر کلمه
214

prevalent

تصویر کلمه
215

fraught

تصویر کلمه
216

terrain

تصویر کلمه
217

span

تصویر کلمه
218

interpretation

تصویر کلمه
219

possession

تصویر کلمه
220

restrictive

تصویر کلمه
221

lenient

تصویر کلمه
222

delineate

تصویر کلمه
223

evolve

تصویر کلمه
224

Amendment

تصویر کلمه
225

Trade

تصویر کلمه
226

bargaining

تصویر کلمه
227

mistreat

تصویر کلمه
228

racial

تصویر کلمه
229

patient

تصویر کلمه
230

widespread

تصویر کلمه
231

patented

تصویر کلمه
232

legislation

تصویر کلمه
233

inhalation

تصویر کلمه
234

Welfare

تصویر کلمه
235

aid

تصویر کلمه
236

annotate

تصویر کلمه
237

subtle

تصویر کلمه
238

optimistic

تصویر کلمه
239

influence

تصویر کلمه
240

extent

تصویر کلمه
241

rely

تصویر کلمه
242

holistic

تصویر کلمه
243

recruit

تصویر کلمه
244

stimulus

تصویر کلمه
245

hemisphere

تصویر کلمه
246

Introverts

تصویر کلمه
247

Extrovert

تصویر کلمه
248

playwright

تصویر کلمه
249

exotic

تصویر کلمه
250

fauna

تصویر کلمه
251

captivity

تصویر کلمه
252

breeding

تصویر کلمه
253

breach

تصویر کلمه
254

grounds

تصویر کلمه
255

Rejuvenate

تصویر کلمه
256

physicians

تصویر کلمه
257

diverse

تصویر کلمه
258

evolutionary

تصویر کلمه
259

Domestication

تصویر کلمه
260

alliance

تصویر کلمه
261

prosper

تصویر کلمه
262

significance

تصویر کلمه