ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی آزمون PTE - سوالات پرتکرار بخش ASQ

مرجع آموزشی سوالات پرتکرار ASQ آزمون PTE شامل کلمات مهمی است که به همراه تلفظ صوتی و ترجمه فارسی آن در آزمونهای اخیر PTE تکرار شده است.


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

West

تصویر کلمه
2

Water or liquid

تصویر کلمه
3

Honey

تصویر کلمه
4

Library

تصویر کلمه
5

Waiter or Waitress

تصویر کلمه
6

Triangle

تصویر کلمه
7

Source

تصویر کلمه
8

Editor

تصویر کلمه
9

Profit

تصویر کلمه
10

Agricultural sector

تصویر کلمه
11

Thesis or dissertation

تصویر کلمه
12

Century

تصویر کلمه
13

Convocation

تصویر کلمه
14

Deadline or Due date

تصویر کلمه
15

Microscope

تصویر کلمه
16

a chronology or a timeline

تصویر کلمه
17

ensuring good ventilation

تصویر کلمه
18

community service

تصویر کلمه
19

six

تصویر کلمه
20

salt

تصویر کلمه
21

Millennium

تصویر کلمه
22

two

تصویر کلمه
23

Heart

تصویر کلمه
24

to hide

تصویر کلمه
25

I think it is grams

تصویر کلمه
26

Skin – Baldness and Hair

تصویر کلمه
27

blood test

تصویر کلمه
28

Joints or Knee, bones

تصویر کلمه
29

brain injury or mental health

تصویر کلمه
30

Immune related, HIV or AIDS

تصویر کلمه
31

ENT or Ear – Nose or Throat

تصویر کلمه
32

feelings

تصویر کلمه
33

Downfall in economy

تصویر کلمه
34

bad

تصویر کلمه
35

perform eye operations

تصویر کلمه
36

Index

تصویر کلمه
37

a printer

تصویر کلمه
38

Freezer

تصویر کلمه
39

Drivers Licence

تصویر کلمه
40

Gym

تصویر کلمه
41

aqualung

تصویر کلمه
42

Aquaplane

تصویر کلمه
43

A Supermarket

تصویر کلمه
44

Radiology

تصویر کلمه
45

Art gallery or Museum

تصویر کلمه
46

Litres

تصویر کلمه
47

Wrist

تصویر کلمه
48

Democracy

تصویر کلمه
49

Receipt

تصویر کلمه
50

Resume

تصویر کلمه
51

agriculturist

تصویر کلمه
52

Astronomy

تصویر کلمه
53

Public Relations

تصویر کلمه
54

editorial

تصویر کلمه
55

Microscope

تصویر کلمه
56

Virus

تصویر کلمه
57

Mammals

تصویر کلمه
58

by plane

تصویر کلمه
59

A planet

تصویر کلمه
60

Ice

تصویر کلمه
61

Passport

تصویر کلمه
62

a Helmet

تصویر کلمه
63

cook it in the oven

تصویر کلمه
64

a pharmacy

تصویر کلمه
65

Credit Card

تصویر کلمه
66

366

تصویر کلمه
67

do more physical exercise

تصویر کلمه
68

Kilometers

تصویر کلمه
69

The United Kingdom

تصویر کلمه
70

early morning

تصویر کلمه
71

20th Century

تصویر کلمه
72

United States

تصویر کلمه
73

Monday

تصویر کلمه
74

A Museum

تصویر کلمه
75

Australia

تصویر کلمه
76

In summer

تصویر کلمه
77

the moon

تصویر کلمه
78

Email

تصویر کلمه
79

13 years old

تصویر کلمه
80

Millions

تصویر کلمه
81

15th July

تصویر کلمه
82

a psychologist

تصویر کلمه
83

by public transportation

تصویر کلمه
84

a supermarket

تصویر کلمه
85

in the laundry room

تصویر کلمه
86

more men

تصویر کلمه
87

biology

تصویر کلمه
88

written assignments

تصویر کلمه
89

October

تصویر کلمه
90

a city

تصویر کلمه
91

a bed

تصویر کلمه
92

their relative sizes

تصویر کلمه
93

Departures

تصویر کلمه
94

Instructions

تصویر کلمه
95

Interview

تصویر کلمه
96

Reception or Check in desk

تصویر کلمه
97

Architect

تصویر کلمه
98

Rent

تصویر کلمه
99

Breakfast

تصویر کلمه
100

Spectator

تصویر کلمه
101

Ladder

تصویر کلمه
102

appetite

تصویر کلمه
103

Lungs

تصویر کلمه
104

in city

تصویر کلمه
105

Crown

تصویر کلمه
106

Dictionary

تصویر کلمه
107

Sun

تصویر کلمه
108

anonymous

تصویر کلمه
109

Sponsorship

تصویر کلمه
110

biology

تصویر کلمه
111

Season

تصویر کلمه
112

Cattle

تصویر کلمه
113

Cheap

تصویر کلمه
114

Glasses or Lens

تصویر کلمه
115

Synthetic

تصویر کلمه
116

Fruit

تصویر کلمه
117

twelve

تصویر کلمه
118

Decade

تصویر کلمه
119

Century

تصویر کلمه
120

Millennium

تصویر کلمه
121

Plumber

تصویر کلمه
122

Portrait

تصویر کلمه
123

a city

تصویر کلمه
124

A Solar Eclipse

تصویر کلمه
125

West

تصویر کلمه
126

Checkout

تصویر کلمه
127

Basement apartment

تصویر کلمه
128

Keyboard

تصویر کلمه
129

Negative feeling

تصویر کلمه
130

Coastguard

تصویر کلمه
131

May

تصویر کلمه
132

Downloading

تصویر کلمه
133

X-ray

تصویر کلمه
134

Suez Canal

تصویر کلمه
135

Shop Lifting

تصویر کلمه
136

Weather

تصویر کلمه
137

Referee

تصویر کلمه
138

Finals

تصویر کلمه
139

Landscape

تصویر کلمه

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت