ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی آزمون PTE - مرجع کامل ASQ

مرجع کامل ASQ یکی از مرجع هایی است که به متقاضیان شرکت در آزمون PTE در بخش پاسخ دهی به سوالات Listening و Speaking کمک خواهد کرد.


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

Ice

تصویر کلمه
2

Geology

تصویر کلمه
3

Geology

تصویر کلمه
4

Geography

تصویر کلمه
5

Mouse

تصویر کلمه
6

Week

تصویر کلمه
7

Mouse

تصویر کلمه
8

Employee

تصویر کلمه
9

Mammal

تصویر کلمه
10

(By) Elevator

تصویر کلمه
11

Ladder/Stairs/ Lift /elevator

تصویر کلمه
12

Morning

تصویر کلمه
13

(By) Airplane

تصویر کلمه
14

A bed

تصویر کلمه
15

Monday

تصویر کلمه
16

The referee

تصویر کلمه
17

13 (thirteen)

تصویر کلمه
18

The editorial

تصویر کلمه
19

Microscope

تصویر کلمه
20

Interview

تصویر کلمه
21

Portrait

تصویر کلمه
22

In the city

تصویر کلمه
23

West

تصویر کلمه
24

A basement apartment

تصویر کلمه
25

The keyboard

تصویر کلمه
26

Negative

تصویر کلمه
27

A florist

تصویر کلمه
28

Plumber

تصویر کلمه
29

The freezer

تصویر کلمه
30

Your driver's license

تصویر کلمه
31

Profit

تصویر کلمه
32

Profit

تصویر کلمه
33

On the right

تصویر کلمه
34

The Pacific Ocean

تصویر کلمه
35

Pacific Ocean

تصویر کلمه
36

Increase

تصویر کلمه
37

Sea water, ocean

تصویر کلمه
38

Mortuary

تصویر کلمه
39

Weights

تصویر کلمه
40

King Russell

تصویر کلمه
41

Canal

تصویر کلمه
42

Solo

تصویر کلمه
43

Bus

تصویر کلمه
44

Model car

تصویر کلمه
45

Flutter

تصویر کلمه
46

Contents

تصویر کلمه
47

Both

تصویر کلمه
48

Pie or square

تصویر کلمه
49

Objective

تصویر کلمه
50

Obesity

تصویر کلمه
51

Insolvent

تصویر کلمه
52

Vegetables

تصویر کلمه
53

Southeast

تصویر کلمه
54

Mathematics

تصویر کلمه
55

Division

تصویر کلمه
56

Size

تصویر کلمه
57

alpine plants

تصویر کلمه
58

Polar Bear

تصویر کلمه
59

Graduation day

تصویر کلمه
60

Antibiotics

تصویر کلمه
61

Obituary

تصویر کلمه
62

Space

تصویر کلمه
63

Rocket boosters

تصویر کلمه
64

Narcotic

تصویر کلمه
65

Goggle

تصویر کلمه
66

cycling

تصویر کلمه
67

Four

تصویر کلمه
68

Twenty four

تصویر کلمه
69

Ebb and flow

تصویر کلمه
70

Siesta

تصویر کلمه
71

Jargon

تصویر کلمه
72

Widower

تصویر کلمه
73

Widow

تصویر کلمه
74

Detectives

تصویر کلمه
75

Autocracy

تصویر کلمه
76

Optician

تصویر کلمه
77

Spectacles

تصویر کلمه
78

Contagious disease

تصویر کلمه
79

Egoistic

تصویر کلمه
80

Amphibian

تصویر کلمه
81

Stable

تصویر کلمه
82

Rosary

تصویر کلمه
83

Grammar

تصویر کلمه
84

Infinite

تصویر کلمه
85

Flammable

تصویر کلمه
86

Zoology

تصویر کلمه
87

Butcher

تصویر کلمه
88

Bibliophile

تصویر کلمه
89

Army

تصویر کلمه
90

Blind

تصویر کلمه
91

Centre

تصویر کلمه
92

Doctor

تصویر کلمه
93

Education

تصویر کلمه
94

Autobiography

تصویر کلمه
95

Blood

تصویر کلمه
96

Scholarship

تصویر کلمه
97

Document

تصویر کلمه
98

Library

تصویر کلمه
99

Baker

تصویر کلمه
100

Brain

تصویر کلمه
101

Compass

تصویر کلمه
102

Dream

تصویر کلمه
103

Member

تصویر کلمه
104

Barber

تصویر کلمه
105

Conversation

تصویر کلمه
106

War

تصویر کلمه
107

Population

تصویر کلمه
108

Deaf

تصویر کلمه
109

Birthday

تصویر کلمه
110

Budget

تصویر کلمه
111

Editor

تصویر کلمه
112

Earth

تصویر کلمه
113

Dentist

تصویر کلمه
114

Ante Meridian (A.M.)

تصویر کلمه
115

Postmeridian (P.M.)

تصویر کلمه
116

Heart

تصویر کلمه
117

Community service

تصویر کلمه
118

Planet

تصویر کلمه
119

Till or Checkout or Cashier

تصویر کلمه
120

Two

تصویر کلمه
121

Sun

تصویر کلمه
122

Curriculum Vitae (CV) - Resume

تصویر کلمه
123

Thesis

تصویر کلمه
124

Anonymous

تصویر کلمه
125

Coastguard

تصویر کلمه
126

May

تصویر کلمه
127

Shoplifting

تصویر کلمه
128

Professional

تصویر کلمه
129

Bridge

تصویر کلمه
130

Ocean

تصویر کلمه
131

Dry cleaner’s

تصویر کلمه
132

Eggs

تصویر کلمه
133

Police

تصویر کلمه
134

Island

تصویر کلمه
135

Sunrise or Morning time

تصویر کلمه
136

Farmers

تصویر کلمه
137

Needle and thread

تصویر کلمه
138

Fridge

تصویر کلمه
139

Century

تصویر کلمه
140

A solar eclipse or an eclipse

تصویر کلمه
141

lunar eclipse

تصویر کلمه
142

Debt

تصویر کلمه
143

Debt

تصویر کلمه
144

By public transportation

تصویر کلمه
145

A psychologist

تصویر کلمه
146

Salt

تصویر کلمه
147

Blood

تصویر کلمه
148

Suez Canal

تصویر کلمه
149

Deadline or Due date

تصویر کلمه
150

Skin - Baldness & Hair

تصویر کلمه
151

Six

تصویر کلمه
152

Source

تصویر کلمه
153

An aqualung

تصویر کلمه
154

A chronology or a Timeline

تصویر کلمه
155

Radiology

تصویر کلمه
156

Art gallery or Museum

تصویر کلمه
157

Liters

تصویر کلمه
158

Wrist

تصویر کلمه
159

Ventilation

تصویر کلمه
160

Prevent disease

تصویر کلمه
161

Telescope

تصویر کلمه
162

Au

تصویر کلمه
163

20th Century

تصویر کلمه
164

USA or Canada

تصویر کلمه
165

Australia or New Zealand

تصویر کلمه
166

Australia

تصویر کلمه
167

15th July

تصویر کلمه
168

Thermometer

تصویر کلمه
169

Departures

تصویر کلمه
170

Instructions

تصویر کلمه
171

A millennium

تصویر کلمه
172

Millennium

تصویر کلمه
173

Spectator

تصویر کلمه
174

Ladder

تصویر کلمه
175

Lungs

تصویر کلمه
176

Cattle

تصویر کلمه
177

Synthetic

تصویر کلمه
178

Index

تصویر کلمه
179

Ear, Nose & Throat

تصویر کلمه
180

To hide

تصویر کلمه
181

Eye operations

تصویر کلمه
182

Biology

تصویر کلمه
183

Joints, Knee, bones

تصویر کلمه
184

5th year

تصویر کلمه
185

Map

تصویر کلمه
186

Profit

تصویر کلمه
187

Sunny

تصویر کلمه
188

Print press

تصویر کلمه
189

Laboratory

تصویر کلمه
190

Moon

تصویر کلمه
191

Lodge application

تصویر کلمه
192

Desert

تصویر کلمه
193

KM

تصویر کلمه
194

6th step

تصویر کلمه
195

Distance

تصویر کلمه
196

Buy books

تصویر کلمه
197

Electricity

تصویر کلمه
198

Seat belt

تصویر کلمه
199

Friction

تصویر کلمه
200

Exhausted

تصویر کلمه
201

Fire

تصویر کلمه
202

Horizon

تصویر کلمه
203

Searching book

تصویر کلمه
204

Top red color

تصویر کلمه
205

Physics

تصویر کلمه
206

Ostrich

تصویر کلمه
207

Bengali

تصویر کلمه
208

Tiger

تصویر کلمه
209

Mango

تصویر کلمه
210

(C)

تصویر کلمه
211

Barack Obama

تصویر کلمه
212

Autumn

تصویر کلمه
213

Whale

تصویر کلمه
214

Giraffe

تصویر کلمه
215

Round

تصویر کلمه
216

School bus

تصویر کلمه
217

Cow

تصویر کلمه
218

Recess

تصویر کلمه
219

Spade

تصویر کلمه
220

3 o’ clock

تصویر کلمه
221

Train

تصویر کلمه
222

Dr.Rajendra Prasad

تصویر کلمه
223

Practice

تصویر کلمه
224

11

تصویر کلمه
225

Shepherd

تصویر کلمه
226

All

تصویر کلمه
227

Mount Everest

تصویر کلمه
228

Peacock

تصویر کلمه
229

Peahen

تصویر کلمه
230

Terrible

تصویر کلمه
231

Dissatisfied

تصویر کلمه
232

calmness

تصویر کلمه
233

Roar

تصویر کلمه
234

Brain injury or mental heal

تصویر کلمه
235

Valley

تصویر کلمه
236

0.75

تصویر کلمه
237

Circle

تصویر کلمه
238

10 Years

تصویر کلمه
239

Enthusiastic mood

تصویر کلمه
240

Passport

تصویر کلمه
241

0.005

تصویر کلمه
242

H2O or Water

تصویر کلمه
243

Butterfly

تصویر کلمه
244

4 years

تصویر کلمه
245

A map

تصویر کلمه
246

after

تصویر کلمه
247

Pharmacist

تصویر کلمه
248

Chemistry

تصویر کلمه
249

Stop

تصویر کلمه
250

Universities

تصویر کلمه
251

Crown

تصویر کلمه
252

Seasons

تصویر کلمه
253

Honey

تصویر کلمه
254

Spinster

تصویر کلمه
255

Pauper

تصویر کلمه
256

Gazette

تصویر کلمه
257

Hearse

تصویر کلمه
258

Herbivorous

تصویر کلمه
259

Omnivorous

تصویر کلمه
260

Heterogeneous

تصویر کلمه
261

Hospitable

تصویر کلمه
262

Hydra

تصویر کلمه
263

Hypocrite

تصویر کلمه
264

Idolatry

تصویر کلمه
265

illegible

تصویر کلمه
266

Inaudible

تصویر کلمه
267

Incombustible

تصویر کلمه
268

Incredible

تصویر کلمه
269

Incurable

تصویر کلمه
270

Inevitable

تصویر کلمه
271

inexplicable

تصویر کلمه
272

Infanticide

تصویر کلمه
273

Insatiable

تصویر کلمه
274

Insecticide

تصویر کلمه
275

Irrelevant

تصویر کلمه
276

Itinerant

تصویر کلمه
277

Juvenile

تصویر کلمه
278

Kangaroo

تصویر کلمه
279

Linguist