ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی آزمون PTE - مرجع کامل ASQ

مرجع کامل ASQ یکی از مرجع هایی است که به متقاضیان شرکت در آزمون PTE در بخش پاسخ دهی به سوالات Listening و Speaking کمک خواهد کرد.


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

Binoculars

تصویر کلمه
2

Sundial

تصویر کلمه
3

Dictionary

تصویر کلمه
4

Appetite

تصویر کلمه
5

Sponsorship

تصویر کلمه
6

Cheap

تصویر کلمه
7

Glasses or Lens

تصویر کلمه
8

Fruit

تصویر کلمه
9

Twelve

تصویر کلمه
10

Water or liquid

تصویر کلمه
11

Waiter or Waitress

تصویر کلمه
12

Triangle

تصویر کلمه
13

Microscope

تصویر کلمه
14

Bad

تصویر کلمه
15

Honorary

تصویر کلمه
16

Aviary

تصویر کلمه
17

Inflammable

تصویر کلمه
18

Telepathy

تصویر کلمه
19

illiterate

تصویر کلمه
20

illiterate

تصویر کلمه
21

Bi-weekly

تصویر کلمه
22

Bacteria

تصویر کلمه
23

Physician

تصویر کلمه
24

Bibliography

تصویر کلمه
25

Horticulture

تصویر کلمه
26

Catastrophe

تصویر کلمه
27

Dowry

تصویر کلمه
28

Restaurant

تصویر کلمه
29

Creche

تصویر کلمه
30

Librarian

تصویر کلمه
31

Fermentation

تصویر کلمه
32

Xenophobia

تصویر کلمه
33

Archaeologist

تصویر کلمه
34

History

تصویر کلمه
35

Parasite

تصویر کلمه
36

Excise tax

تصویر کلمه
37

Condominium

تصویر کلمه
38

Anarchist

تصویر کلمه
39

Extrovert

تصویر کلمه
40

Center

تصویر کلمه
41

Psycholinguist

تصویر کلمه
42

Geologist

تصویر کلمه
43

Geologist

تصویر کلمه
44

Intern

تصویر کلمه
45

Allopathy

تصویر کلمه
46

Pediatrician

تصویر کلمه
47

Theist

تصویر کلمه
48

Twins

تصویر کلمه
49

Mortal

تصویر کلمه
50

Genetics

تصویر کلمه
51

Browsing Internet or computer

تصویر کلمه
52

Windmill

تصویر کلمه
53

The telephone

تصویر کلمه
54

Flutter

تصویر کلمه
55

Report to invigilator

تصویر کلمه
56

Lithophyte

تصویر کلمه
57

Self-Centered

تصویر کلمه
58

dissertation

تصویر کلمه
59

two

تصویر کلمه
60

Foetus or fetus

تصویر کلمه
61

Pranab Mukherjee

تصویر کلمه
62

Pratibha Patil

تصویر کلمه
63

Prakash Singh Badal

تصویر کلمه
64

Kangana Ranaut

تصویر کلمه
65

Mary Kom

تصویر کلمه
66

Amrita Singh

تصویر کلمه
67

Paulina Vega

تصویر کلمه
68

2011

تصویر کلمه
69

Prince George

تصویر کلمه
70

Gautam Gulati

تصویر کلمه
71

Big brother

تصویر کلمه
72

Lotus

تصویر کلمه
73

Sikhism

تصویر کلمه
74

Christian

تصویر کلمه
75

The rebirth of same soul in another

تصویر کلمه
76

19th century

تصویر کلمه
77

Charles Babbage

تصویر کلمه
78

Mark Zuckerberg

تصویر کلمه
79

Bill Gates

تصویر کلمه
80

4.31 crore

تصویر کلمه
81

Hockey

تصویر کلمه
82

Up to 5

تصویر کلمه
83

Interest

تصویر کلمه
84

Cat

تصویر کلمه
85

Superscript

تصویر کلمه
86

Cut

تصویر کلمه
87

Ribs

تصویر کلمه
88

Nostrils

تصویر کلمه
89

Beef

تصویر کلمه
90

Omnivore

تصویر کلمه
91

Rome

تصویر کلمه
92

Forecasting

تصویر کلمه
93

98.6 F or 37 C

تصویر کلمه
94

Country

تصویر کلمه
95

Aquarium

تصویر کلمه
96

Bhutan

تصویر کلمه
97

Protractor

تصویر کلمه
98

Tabloid

تصویر کلمه
99

1000

تصویر کلمه
100

Red and blue

تصویر کلمه
101

Seismograph

تصویر کلمه
102

Canada

تصویر کلمه
103

O+

تصویر کلمه
104

Electronic

تصویر کلمه
105

Dirham (AED)

تصویر کلمه
106

Jupiter

تصویر کلمه
107

Gigabyte

تصویر کلمه
108

Beer

تصویر کلمه
109

Aquaplane

تصویر کلمه
110

Grams

تصویر کلمه
111

Velocity

تصویر کلمه
112

Public Relations

تصویر کلمه
113

Sight (vision)

تصویر کلمه
114

Immune related, HIV

تصویر کلمه
115

Ice

تصویر کلمه
116

Helmet

تصویر کلمه
117

Cook it in the oven

تصویر کلمه
118

A pharmacy

تصویر کلمه
119

Credit Card

تصویر کلمه
120

366

تصویر کلمه
121

Physical exercise

تصویر کلمه
122

Kilometers

تصویر کلمه
123

The United Kingdom

تصویر کلمه
124

Early morning

تصویر کلمه
125

A supermarket

تصویر کلمه
126

A Museum

تصویر کلمه
127

In summer

تصویر کلمه
128

The moon

تصویر کلمه
129

Email

تصویر کلمه
130

Millions

تصویر کلمه
131

In the bathroom

تصویر کلمه
132

More men

تصویر کلمه
133

written assignments

تصویر کلمه
134

October

تصویر کلمه
135

A city

تصویر کلمه
136

Downfall in economy

تصویر کلمه
137

Reception or Check in desk

تصویر کلمه
138

Breakfast

تصویر کلمه
139

Monogamy

تصویر کلمه
140

Polygamy

تصویر کلمه
141

Neophyte

تصویر کلمه
142

Notary

تصویر کلمه
143

Novice

تصویر کلمه
144

Nutritive

تصویر کلمه
145

Oceanography

تصویر کلمه
146

Omnipotent

تصویر کلمه
147

Omnipresent

تصویر کلمه
148

Omniscient

تصویر کلمه
149

Optimist

تصویر کلمه
150

Pessimist

تصویر کلمه
151

Orphan

تصویر کلمه
152

Orphanage

تصویر کلمه
153

Orthodox

تصویر کلمه
154

Panacea

تصویر کلمه
155

Pathology

تصویر کلمه
156

Patricide

تصویر کلمه
157

Patrimony

تصویر کلمه
158

Patriot

تصویر کلمه
159

Pension

تصویر کلمه
160

Philanthropist

تصویر کلمه
161

Philately

تصویر کلمه
162

Philology

تصویر کلمه
163

All above

تصویر کلمه
164

Physiology

تصویر کلمه
165

Pioneer

تصویر کلمه
166

Plagiarist

تصویر کلمه
167

Plagiarism

تصویر کلمه
168

Plutocracy

تصویر کلمه
169

Polyglot

تصویر کلمه
170

Polygon

تصویر کلمه
171

Port

تصویر کلمه
172

Posthumous

تصویر کلمه
173

Postmortem

تصویر کلمه
174

Postscript

تصویر کلمه
175

Potable

تصویر کلمه
176

Predator

تصویر کلمه
177

Prejudice

تصویر کلمه
178

Pugnacity

تصویر کلمه
179

Archeology

تصویر کلمه
180

Intellectual

تصویر کلمه
181

Agenda

تصویر کلمه
182

Versatile

تصویر کلمه
183

Centenarian

تصویر کلمه
184

Carnivores

تصویر کلمه
185

Draw

تصویر کلمه
186

Notorious

تصویر کلمه
187

Manuscript

تصویر کلمه
188

Itinerary

تصویر کلمه
189

Ecology

تصویر کلمه
190

Edible

تصویر کلمه
191

Facsimile

تصویر کلمه
192

Fatal

تصویر کلمه
193

Glutton

تصویر کلمه
194

Brittle

تصویر کلمه
195

Foreigner

تصویر کلمه
196

Audible

تصویر کلمه
197

Infallible

تصویر کلمه
198

Pedestrian

تصویر کلمه
199

Biology

تصویر کلمه
200

Biology

تصویر کلمه
201

Synonym

تصویر کلمه
202

Contemporary

تصویر کلمه
203

Opaque

تصویر کلمه
204

Henpecked

تصویر کلمه
205

Hydrophobia

تصویر کلمه
206

illegal

تصویر کلمه
207

Homogenous

تصویر کلمه
208

Catalogue

تصویر کلمه
209

Lullaby

تصویر کلمه
210

Kindergarten

تصویر کلمه
211

Colleague

تصویر کلمه
212

Audience

تصویر کلمه
213

Garage

تصویر کلمه
214

Antiseptic

تصویر کلمه
215

A place for wrestling

تصویر کلمه
216

Sleeping room in an institution

تصویر کلمه
217

Largest railway station

تصویر کلمه
218

Insects

تصویر کلمه
219

The right answer is 206

تصویر کلمه
220

Ostrich

تصویر کلمه
221

Bengali

تصویر کلمه
222

Tiger

تصویر کلمه
223

Mango

تصویر کلمه
224

(C)

تصویر کلمه
225

Barack Obama

تصویر کلمه
226

Autumn

تصویر کلمه
227

Whale

تصویر کلمه
228

Giraffe

تصویر کلمه
229

Round

تصویر کلمه
230

School bus

تصویر کلمه
231

Cow

تصویر کلمه
232

Recess

تصویر کلمه
233

Spade

تصویر کلمه
234

3 o’ clock

تصویر کلمه
235

Train

تصویر کلمه
236

Dr.Rajendra Prasad

تصویر کلمه
237

Practice

تصویر کلمه
238

11

تصویر کلمه
239

Shepherd

تصویر کلمه
240

All

تصویر کلمه
241

Mount Everest

تصویر کلمه
242

Peacock

تصویر کلمه
243

Peahen

تصویر کلمه
244

Terrible

تصویر کلمه
245

Dissatisfied

تصویر کلمه
246

calmness

تصویر کلمه
247

Roar

تصویر کلمه
248

Brain injury or mental heal

تصویر کلمه
249

Valley

تصویر کلمه
250

0.75

تصویر کلمه
251

Circle

تصویر کلمه
252

10 Years

تصویر کلمه
253

Enthusiastic mood

تصویر کلمه
254

Passport

تصویر کلمه
255

0.005

تصویر کلمه
256

H2O or Water

تصویر کلمه
257

Butterfly

تصویر کلمه
258

4 years

تصویر کلمه
259

A map

تصویر کلمه
260

after

تصویر کلمه
261

Pharmacist

تصویر کلمه
262

Chemistry

تصویر کلمه
263

Stop

تصویر کلمه
264

Universities

تصویر کلمه
265

Crown

تصویر کلمه
266

Seasons

تصویر کلمه
267

Honey

تصویر کلمه
268

Spinster

تصویر کلمه
269

Pauper

تصویر کلمه
270

Gazette

تصویر کلمه
271

Hearse

تصویر کلمه
272

Herbivorous

تصویر کلمه
273

Omnivorous

تصویر کلمه
274

Heterogeneous

تصویر کلمه
275

Hospitable

تصویر کلمه
276

Hydra

تصویر کلمه
277

Hypocrite

تصویر کلمه
278

Idolatry

تصویر کلمه
279

illegible

تصویر کلمه