ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی Intermediate(متوسط)

برای مشاهده معنی، مثال، نظرات توسعه ای زبان آموزان در مورد این کلمه و همچنین شنیدن تلفظ کلمه، بر روی نام آن کلمه کلیک کنید.


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

Accuse

تصویر کلمه
2

Activist

تصویر کلمه
3

Administration

تصویر کلمه
4

Admit

تصویر کلمه
5

affect

تصویر کلمه
6

aggression

تصویر کلمه
7

Agriculture

تصویر کلمه
8

Aid

تصویر کلمه
9

Aim

تصویر کلمه
10

Ally

تصویر کلمه
11

Along

تصویر کلمه
12

Ambassador

تصویر کلمه
13

Amend

تصویر کلمه
14

Ammunition

تصویر کلمه
15

Anarchy

تصویر کلمه
16

Ancestor

تصویر کلمه
17

Ancient

تصویر کلمه
18

Announce

تصویر کلمه
19

Appeal

تصویر کلمه
20

Approve

تصویر کلمه
21

archaeology

تصویر کلمه
22

Ash

تصویر کلمه
23

Assist

تصویر کلمه
24

Astronaut

تصویر کلمه
25

Astronomy

تصویر کلمه
26

Asylum

تصویر کلمه
27

Attempt

تصویر کلمه
28

Attend

تصویر کلمه
29

Appoint

تصویر کلمه
30

Artillery

تصویر کلمه
31

Ballot

تصویر کلمه
32

Ban

تصویر کلمه
33

Bar

تصویر کلمه
34

Barrier

تصویر کلمه
35

Battle

تصویر کلمه
36

Belong

تصویر کلمه
37

Betray

تصویر کلمه
38

Blame

تصویر کلمه
39

Bleed

تصویر کلمه
40

Blow

تصویر کلمه
41

Boycott

تصویر کلمه
42

Brief

تصویر کلمه
43

Broadcast

تصویر کلمه
44

Bullet

تصویر کلمه
45

Bury

تصویر کلمه
46

Campaign

تصویر کلمه
47

Capitalism

تصویر کلمه
48

Capture

تصویر کلمه
49

Chairman

تصویر کلمه
50

charge

تصویر کلمه
51

chase

تصویر کلمه
52

cheat

تصویر کلمه
53

cheer

تصویر کلمه
54

civilian

تصویر کلمه
55

clash

تصویر کلمه
56

clergy

تصویر کلمه
57

coalition

تصویر کلمه
58

colony

تصویر کلمه
59

command

تصویر کلمه
60

communicate

تصویر کلمه
61

compromise

تصویر کلمه
62

urge

تصویر کلمه
63

jail

تصویر کلمه
64

kidnap

تصویر کلمه
65

violence

تصویر کلمه
66

violate

تصویر کلمه
67

wage

تصویر کلمه
68

wealth

تصویر کلمه
69

weapon

تصویر کلمه
70

gravity

تصویر کلمه
71

laser

تصویر کلمه
72

nutrient

تصویر کلمه
73

condemn

تصویر کلمه
74

labor

تصویر کلمه
75

lack

تصویر کلمه
76

nucleus

تصویر کلمه
77

sacrifice

تصویر کلمه
78

obey

تصویر کلمه
79

choromosome

تصویر کلمه
80

parachute

تصویر کلمه
81

vicious

تصویر کلمه
82

enzyme

تصویر کلمه
83

genetic

تصویر کلمه
84

conservative

تصویر کلمه
85

consider

تصویر کلمه
86

constitution

تصویر کلمه
87

container

تصویر کلمه
88

convention

تصویر کلمه
89

cooperate

تصویر کلمه
90

kidney

تصویر کلمه
91

launch

تصویر کلمه
92

leak

تصویر کلمه
93

majority

تصویر کلمه
94

manufacture

تصویر کلمه
95

negotiate

تصویر کلمه
96

neutral

تصویر کلمه
97

nominate

تصویر کلمه
98

fair

تصویر کلمه
99

deal

تصویر کلمه
100

debate

تصویر کلمه
101

fear

تصویر کلمه
102

federal

تصویر کلمه
103

operate

تصویر کلمه
104

oppose

تصویر کلمه
105

declare

تصویر کلمه
106

defeat

تصویر کلمه
107

defend

تصویر کلمه
108

effect

تصویر کلمه
109

mass

تصویر کلمه
110

tense

تصویر کلمه
111

include

تصویر کلمه
112

independent

تصویر کلمه
113

alley

تصویر کلمه
114

adolescent

تصویر کلمه
115

affiliate

تصویر کلمه
116

alarm

تصویر کلمه
117

alphabet

تصویر کلمه
118

alternative

تصویر کلمه
119

analgesic

تصویر کلمه
120

apiece

تصویر کلمه
121

appetite

تصویر کلمه
122

approach

تصویر کلمه
123

astonish

تصویر کلمه
124

athlete

تصویر کلمه
125

attic

تصویر کلمه
126

authenticity

تصویر کلمه
127

axe

تصویر کلمه
128

bake

تصویر کلمه
129

bargain

تصویر کلمه
130

barrel

تصویر کلمه
131

bat

تصویر کلمه
132

bathrobe

تصویر کلمه
133

blackout

تصویر کلمه
134

blade

تصویر کلمه
135

blame

تصویر کلمه
136

blank

تصویر کلمه
137

boast

تصویر کلمه
138

bounce

تصویر کلمه
139

burglar

تصویر کلمه
140

cage

تصویر کلمه
141

cattle

تصویر کلمه
142

cellophane

تصویر کلمه
143

challenge

تصویر کلمه
144

chew

تصویر کلمه
145

coffin

تصویر کلمه
146

collapse

تصویر کلمه
147

combination

تصویر کلمه
148

compassion

تصویر کلمه
149

compensation

تصویر کلمه
150

concoct

تصویر کلمه
151

confess

تصویر کلمه
152

conquer

تصویر کلمه
153

consumer

تصویر کلمه
154

contact

تصویر کلمه
155

contemporary

تصویر کلمه
156

cork

تصویر کلمه
157

coward

تصویر کلمه
158

coward

تصویر کلمه
159

cracker

تصویر کلمه
160

credentials

تصویر کلمه
161

crook

تصویر کلمه
162

curiosity

تصویر کلمه
163

decathlon

تصویر کلمه
164

depending

تصویر کلمه
165

deposit

تصویر کلمه
166

detect

تصویر کلمه
167

devout

تصویر کلمه
168

discrimination

تصویر کلمه
169

dozen

تصویر کلمه
170

drudgery

تصویر کلمه
171

dull

تصویر کلمه
172

dweller

تصویر کلمه
173

earn

تصویر کلمه
174

emerald

تصویر کلمه
175

encourage

تصویر کلمه
176

enthusiastic

تصویر کلمه
177

entirely

تصویر کلمه
178

evolve

تصویر کلمه
179

exile

تصویر کلمه
180

expansion

تصویر کلمه
181

expert

تصویر کلمه
182

eyelid

تصویر کلمه
183

fantasy

تصویر کلمه
184

fascinating

تصویر کلمه
185

fatal

تصویر کلمه
186

finesse

تصویر کلمه
187

fleet

تصویر کلمه
188

flock

تصویر کلمه
189

fold

تصویر کلمه
190

former

تصویر کلمه
191

frighten

تصویر کلمه
192

fugitive

تصویر کلمه
193

galaxy

تصویر کلمه
194

gigantic

تصویر کلمه
195

glance

تصویر کلمه
196

glimpse

تصویر کلمه
197

goofy

تصویر کلمه
198

hanger

تصویر کلمه
199

hatch

تصویر کلمه
200

havoc

تصویر کلمه
201

hemorrhage

تصویر کلمه
202

ignore

تصویر کلمه
203

illusion

تصویر کلمه
204

immigrant

تصویر کلمه
205

incident

تصویر کلمه
206

incredible

تصویر کلمه
207

inform

تصویر کلمه
208

inhabitant

تصویر کلمه
209

inquire

تصویر کلمه
210

inquiry

تصویر کلمه
211

interfere

تصویر کلمه
212

irrational

تصویر کلمه
213

irrelevant

تصویر کلمه
214

jogging

تصویر کلمه
215

juvenile

تصویر کلمه
216

knot

تصویر کلمه
217

latter

تصویر کلمه
218

leak

تصویر کلمه
219

legitimate

تصویر کلمه
220

listless

تصویر کلمه
221

log

تصویر کلمه
222

lonely

تصویر کلمه
223

lumber

تصویر کلمه
224

maid

تصویر کلمه
225

melt

تصویر کلمه
226

monopoly

تصویر کلمه
227

motive

تصویر کلمه
228

naked

تصویر کلمه
229

narrow

تصویر کلمه
230

nationwide

تصویر کلمه
231

negligent

تصویر کلمه
232

observe

تصویر کلمه
233

octopus

تصویر کلمه
234

opaque

تصویر کلمه
235

ounce

تصویر کلمه
236

outraged

تصویر کلمه
237

outskirts

تصویر کلمه
238

outstanding

تصویر کلمه
239

owe

تصویر کلمه
240

own

تصویر کلمه
241

participation

تصویر کلمه
242

peak

تصویر کلمه
243

peasant

تصویر کلمه
244

peddler

تصویر کلمه
245

perceive

تصویر کلمه
246

personality

تصویر کلمه
247

plug

تصویر کلمه
248

portion

تصویر کلمه
249

poverty

تصویر کلمه
250

practical

تصویر کلمه
251

prevent

تصویر کلمه
252

priceless

تصویر کلمه
253

profit

تصویر کلمه
254

psychiatry

تصویر کلمه
255

qualm

تصویر کلمه
256

rainbow

تصویر کلمه
257

rancher

تصویر کلمه
258

revolver

تصویر کلمه
259

ribbon

تصویر کلمه
260

rinse

تصویر کلمه
261

rise

تصویر کلمه
262

risk

تصویر کلمه
263

roam

تصویر کلمه
264

rough

تصویر کلمه
265

route

تصویر کلمه
266

sand

تصویر کلمه
267

severe

تصویر کلمه
268

sheet

تصویر کلمه
269

skill

تصویر کلمه
270

slang

تصویر کلمه
271

slim

تصویر کلمه
272

soak

تصویر کلمه
273

sober

تصویر کلمه
274

spill

تصویر کلمه
275

spoil

تصویر کلمه
276

sponge

تصویر کلمه
277

squeeze

تصویر کلمه
278

starvation

تصویر کلمه
279

struggle

تصویر کلمه
280

subsequent

تصویر کلمه
281

swallow

تصویر کلمه
282

swell

تصویر کلمه
283

swing

تصویر کلمه
284

tap

تصویر کلمه
285

teller

تصویر کلمه
286

thermometer

تصویر کلمه
287

thrilling

تصویر کلمه
288

thunder

تصویر کلمه
289

tipping

تصویر کلمه
290

trend

تصویر کلمه
291

upgrade

تصویر کلمه
292

varnish

تصویر کلمه
293

vast

تصویر کلمه
294

vocational

تصویر کلمه
295

volunteer

تصویر کلمه
296

warehouse

تصویر کلمه
297

warrior

تصویر کلمه
298

waste

تصویر کلمه
299

widespread

تصویر کلمه
300

widow

تصویر کلمه
301

wilderness 

تصویر کلمه
302

withdraw

تصویر کلمه
303

wrap

تصویر کلمه
304

yawn

تصویر کلمه
305

antique

تصویر کلمه
306

assemble

تصویر کلمه
307

astronomy

تصویر کلمه
308

carve

تصویر کلمه
309

century

تصویر کلمه
310

chime

تصویر کلمه
311

decorative

تصویر کلمه
312

eclipse

تصویر کلمه
313

Deplore

تصویر کلمه
314

equipment

تصویر کلمه
315

guerrilla

تصویر کلمه
316

honor

تصویر کلمه
317

hostile

تصویر کلمه
318

insane

تصویر کلمه
319

literature

تصویر کلمه
320

recession

تصویر کلمه
321

recognize

تصویر کلمه
322

recover

تصویر کلمه
323

melt

تصویر کلمه
324

current

تصویر کلمه
325

cure

تصویر کلمه
326

crush

تصویر کلمه

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت