ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی سطح متوسط


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

recession

تصویر کلمه
2

recognize

تصویر کلمه
3

recover

تصویر کلمه
4

melt

تصویر کلمه
5

current

تصویر کلمه
6

cure

تصویر کلمه
7

crush

تصویر کلمه
8

slim

تصویر کلمه
9

soak

تصویر کلمه
10

sober

تصویر کلمه
11

spill

تصویر کلمه
12

spoil

تصویر کلمه
13

sponge

تصویر کلمه
14

squeeze

تصویر کلمه
15

starvation

تصویر کلمه
16

struggle

تصویر کلمه
17

subsequent

تصویر کلمه
18

swallow

تصویر کلمه
19

swell

تصویر کلمه
20

swing

تصویر کلمه
21

tap

تصویر کلمه
22

teller

تصویر کلمه
23

thermometer

تصویر کلمه
24

thrilling

تصویر کلمه
25

thunder

تصویر کلمه
26

tipping

تصویر کلمه
27

trend

تصویر کلمه
28

upgrade

تصویر کلمه
29

varnish

تصویر کلمه
30

vast

تصویر کلمه
31

vocational

تصویر کلمه
32

volunteer

تصویر کلمه
33

warehouse

تصویر کلمه
34

warrior

تصویر کلمه
35

waste

تصویر کلمه
36

widespread

تصویر کلمه
37

widow

تصویر کلمه
38

wilderness 

تصویر کلمه
39

withdraw

تصویر کلمه
40

wrap

تصویر کلمه
41

yawn

تصویر کلمه
42

antique

تصویر کلمه
43

assemble

تصویر کلمه
44

astronomy

تصویر کلمه
45

carve

تصویر کلمه
46

century

تصویر کلمه
47

chime

تصویر کلمه
48

decorative

تصویر کلمه
49

eclipse

تصویر کلمه
50

Deplore

تصویر کلمه
51

equipment

تصویر کلمه
52

guerrilla

تصویر کلمه
53

honor

تصویر کلمه
54

hostile

تصویر کلمه
55

insane

تصویر کلمه
56

literature

تصویر کلمه
57

gigantic

تصویر کلمه
58

glance

تصویر کلمه
59

glimpse

تصویر کلمه
60

goofy

تصویر کلمه
61

hanger

تصویر کلمه
62

hatch

تصویر کلمه
63

havoc

تصویر کلمه
64

hemorrhage

تصویر کلمه
65

ignore

تصویر کلمه
66

illusion

تصویر کلمه
67

immigrant

تصویر کلمه
68

incident

تصویر کلمه
69

incredible

تصویر کلمه
70

inform

تصویر کلمه
71

inhabitant

تصویر کلمه
72

inquire

تصویر کلمه
73

inquiry

تصویر کلمه
74

interfere

تصویر کلمه
75

irrational

تصویر کلمه
76

irrelevant

تصویر کلمه
77

jogging

تصویر کلمه
78

juvenile

تصویر کلمه
79

knot

تصویر کلمه
80

latter

تصویر کلمه
81

leak

تصویر کلمه
82

legitimate

تصویر کلمه
83

listless

تصویر کلمه
84

log

تصویر کلمه
85

lonely

تصویر کلمه
86

lumber

تصویر کلمه
87

maid

تصویر کلمه
88

melt

تصویر کلمه
89

monopoly

تصویر کلمه
90

motive

تصویر کلمه
91

naked

تصویر کلمه
92

narrow

تصویر کلمه
93

nationwide

تصویر کلمه
94

negligent

تصویر کلمه
95

observe

تصویر کلمه
96

octopus

تصویر کلمه
97

opaque

تصویر کلمه
98

ounce

تصویر کلمه
99

outraged

تصویر کلمه
100

outskirts

تصویر کلمه
101

outstanding

تصویر کلمه
102

owe

تصویر کلمه
103

own

تصویر کلمه
104

participation

تصویر کلمه
105

peak

تصویر کلمه
106

peasant

تصویر کلمه
107

peddler

تصویر کلمه
108

perceive

تصویر کلمه
109

personality

تصویر کلمه
110

plug

تصویر کلمه
111

portion

تصویر کلمه
112

poverty

تصویر کلمه
113

practical

تصویر کلمه
114

prevent

تصویر کلمه
115

priceless

تصویر کلمه
116

profit

تصویر کلمه
117

psychiatry

تصویر کلمه
118

qualm

تصویر کلمه
119

rainbow

تصویر کلمه
120

rancher

تصویر کلمه
121

revolver

تصویر کلمه
122

ribbon

تصویر کلمه
123

rinse

تصویر کلمه
124

rise

تصویر کلمه
125

risk

تصویر کلمه
126

roam

تصویر کلمه
127

rough

تصویر کلمه
128

route

تصویر کلمه
129

sand

تصویر کلمه
130

severe

تصویر کلمه
131

sheet

تصویر کلمه
132

skill

تصویر کلمه
133

slang

تصویر کلمه
134

alternative

تصویر کلمه
135

analgesic

تصویر کلمه
136

apiece

تصویر کلمه
137

appetite

تصویر کلمه
138

approach

تصویر کلمه
139

astonish

تصویر کلمه
140

athlete

تصویر کلمه
141

attic

تصویر کلمه
142

authenticity

تصویر کلمه
143

axe

تصویر کلمه
144

bake

تصویر کلمه
145

bargain

تصویر کلمه
146

barrel

تصویر کلمه
147

bat

تصویر کلمه
148

bathrobe

تصویر کلمه
149

blackout

تصویر کلمه
150

blade

تصویر کلمه
151

blame

تصویر کلمه
152

blank

تصویر کلمه
153

boast

تصویر کلمه
154

bounce

تصویر کلمه
155

burglar

تصویر کلمه
156

cage

تصویر کلمه
157

cattle

تصویر کلمه
158

cellophane

تصویر کلمه
159

challenge

تصویر کلمه
160

chew

تصویر کلمه
161

coffin

تصویر کلمه
162

collapse

تصویر کلمه
163

combination

تصویر کلمه
164

compassion

تصویر کلمه
165

compensation

تصویر کلمه
166

concoct

تصویر کلمه
167

confess

تصویر کلمه
168

conquer

تصویر کلمه
169

consumer

تصویر کلمه
170

contact

تصویر کلمه
171

contemporary

تصویر کلمه
172

cork

تصویر کلمه
173

coward

تصویر کلمه
174

coward

تصویر کلمه
175

cracker

تصویر کلمه
176

credentials

تصویر کلمه
177

crook

تصویر کلمه
178

curiosity

تصویر کلمه
179

decathlon

تصویر کلمه
180

depending

تصویر کلمه
181

deposit

تصویر کلمه
182

detect

تصویر کلمه
183

devout

تصویر کلمه
184

discrimination

تصویر کلمه
185

dozen

تصویر کلمه
186

drudgery

تصویر کلمه
187

dull

تصویر کلمه
188

dweller

تصویر کلمه
189

earn

تصویر کلمه
190

emerald

تصویر کلمه
191

encourage

تصویر کلمه
192

enthusiastic

تصویر کلمه
193

entirely

تصویر کلمه
194

evolve

تصویر کلمه
195

exile

تصویر کلمه
196

expansion

تصویر کلمه
197

expert

تصویر کلمه
198

eyelid

تصویر کلمه
199

fantasy

تصویر کلمه
200

fascinating

تصویر کلمه
201

fatal

تصویر کلمه
202

finesse

تصویر کلمه
203

fleet

تصویر کلمه
204

flock

تصویر کلمه
205

fold

تصویر کلمه
206

former

تصویر کلمه
207

frighten

تصویر کلمه
208

fugitive

تصویر کلمه
209

galaxy

تصویر کلمه
210

fear

تصویر کلمه
211

federal

تصویر کلمه
212

operate

تصویر کلمه
213

oppose

تصویر کلمه
214

declare

تصویر کلمه
215

defeat

تصویر کلمه
216

defend

تصویر کلمه
217

effect

تصویر کلمه
218

mass

تصویر کلمه
219

tense

تصویر کلمه
220

include

تصویر کلمه
221

independent

تصویر کلمه
222

alley

تصویر کلمه
223

adolescent

تصویر کلمه
224

affiliate

تصویر کلمه
225

alarm

تصویر کلمه
226

alphabet

تصویر کلمه
227

container

تصویر کلمه
228

convention

تصویر کلمه
229

cooperate

تصویر کلمه
230

kidney

تصویر کلمه
231

launch

تصویر کلمه
232

leak

تصویر کلمه
233

majority

تصویر کلمه
234

manufacture

تصویر کلمه
235

negotiate

تصویر کلمه
236

neutral

تصویر کلمه
237

nominate

تصویر کلمه
238

fair

تصویر کلمه
239

deal

تصویر کلمه
240

debate

تصویر کلمه
241

nutrient

تصویر کلمه
242

condemn

تصویر کلمه
243

labor

تصویر کلمه
244

lack

تصویر کلمه
245

nucleus

تصویر کلمه
246

sacrifice

تصویر کلمه
247

obey

تصویر کلمه
248

choromosome

تصویر کلمه
249

parachute

تصویر کلمه
250

vicious

تصویر کلمه
251

enzyme

تصویر کلمه
252

genetic

تصویر کلمه
253

conservative

تصویر کلمه
254

consider

تصویر کلمه
255

constitution

تصویر کلمه
256

cheer

تصویر کلمه
257

civilian

تصویر کلمه
258

clash

تصویر کلمه
259

clergy

تصویر کلمه
260

coalition

تصویر کلمه
261

colony

تصویر کلمه
262

command

تصویر کلمه
263

communicate

تصویر کلمه
264

compromise

تصویر کلمه
265

urge

تصویر کلمه
266

jail

تصویر کلمه
267

kidnap

تصویر کلمه
268

violence

تصویر کلمه
269

violate

تصویر کلمه
270

wage

تصویر کلمه
271

wealth

تصویر کلمه
272

weapon

تصویر کلمه
273

gravity

تصویر کلمه
274

laser

تصویر کلمه
275

Campaign

تصویر کلمه
276

Capitalism

تصویر کلمه
277

Capture

تصویر کلمه
278

Chairman

تصویر کلمه
279

charge

تصویر کلمه
280

chase

تصویر کلمه
281

cheat

تصویر کلمه
282

Belong

تصویر کلمه
283

Betray

تصویر کلمه
284

Blame

تصویر کلمه
285

Bleed

تصویر کلمه
286

Blow

تصویر کلمه
287

Boycott

تصویر کلمه
288

Brief

تصویر کلمه
289

Broadcast

تصویر کلمه
290

Bullet

تصویر کلمه
291

Bury

تصویر کلمه
292

Accuse

تصویر کلمه
293

Activist

تصویر کلمه
294

Administration

تصویر کلمه
295

Admit

تصویر کلمه
296

Admit

تصویر کلمه
297

affect

تصویر کلمه
298

aggression

تصویر کلمه
299

Agriculture

تصویر کلمه
300

Aid

تصویر کلمه
301

Aim

تصویر کلمه
302

Ally

تصویر کلمه
303

Along

تصویر کلمه
304

Ambassador

تصویر کلمه
305

Amend

تصویر کلمه
306

Ammunition

تصویر کلمه
307

Anarchy

تصویر کلمه
308

Ancestor

تصویر کلمه
309

Ancient

تصویر کلمه
310

Announce

تصویر کلمه
311

Appeal

تصویر کلمه
312

Approve

تصویر کلمه
313

archaeology

تصویر کلمه
314

Ash

تصویر کلمه
315

Assist

تصویر کلمه
316

Astronaut

تصویر کلمه
317

Astronomy

تصویر کلمه
318

Asylum

تصویر کلمه
319

Asylum

تصویر کلمه
320

Attempt

تصویر کلمه
321

Attend

تصویر کلمه
322

Appoint

تصویر کلمه
323

Artillery

تصویر کلمه
324

Ballot

تصویر کلمه
325

Ban

تصویر کلمه
326

Bar

تصویر کلمه
327

Barrier

تصویر کلمه
328

Battle

تصویر کلمه