ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی کلمات ضروری تافل


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

dim

تصویر کلمه
2

display

تصویر کلمه
3

exports

تصویر کلمه
4

gigantic

تصویر کلمه
5

impressive

تصویر کلمه
6

install

تصویر کلمه
7

lasting

تصویر کلمه
8

straightforward

تصویر کلمه
9

uniform

تصویر کلمه
10

vibrant

تصویر کلمه
11

distinct

تصویر کلمه
12

dominate

تصویر کلمه
13

dormant

تصویر کلمه
14

drab

تصویر کلمه
15

dramatic

تصویر کلمه
16

eclectic

تصویر کلمه
17

elaborate

تصویر کلمه
18

exceptional

تصویر کلمه
19

hazardous

تصویر کلمه
20

minuscule

تصویر کلمه
21

prime

تصویر کلمه
22

rudimentary

تصویر کلمه
23

sceptical

تصویر کلمه
24

superficial

تصویر کلمه
25

vigorous

تصویر کلمه
26

amenity

تصویر کلمه
27

disperse

تصویر کلمه
28

dwelling

تصویر کلمه
29

element

تصویر کلمه
30

elementary

تصویر کلمه
31

eliminate

تصویر کلمه
32

emerge

تصویر کلمه
33

emerge

تصویر کلمه
34

emphasize

تصویر کلمه
35

encircle

تصویر کلمه
36

encircle

تصویر کلمه
37

erratic

تصویر کلمه
38

erratic

تصویر کلمه
39

exaggerate

تصویر کلمه
40

justify

تصویر کلمه
41

mention

تصویر کلمه
42

prevalent

تصویر کلمه
43

release

تصویر کلمه
44

benefit

تصویر کلمه
45

blind

تصویر کلمه
46

broaden

تصویر کلمه
47

burgeon

تصویر کلمه
48

conspicuously

تصویر کلمه
49

endorse

تصویر کلمه
50

enormous

تصویر کلمه
51

entirely

تصویر کلمه
52

erode

تصویر کلمه
53

erode

تصویر کلمه
54

evaporate

تصویر کلمه
55

noteworthy

تصویر کلمه
56

recover

تصویر کلمه
57

reportedly

تصویر کلمه
58

shift

تصویر کلمه
59

susceptible

تصویر کلمه
60

crucial

تصویر کلمه
61

dignitary

تصویر کلمه
62

elude

تصویر کلمه
63

evident

تصویر کلمه
64

exhaust

تصویر کلمه
65

extensive

تصویر کلمه
66

face

تصویر کلمه
67

facet

تصویر کلمه
68

idol

تصویر کلمه
69

inaccessible

تصویر کلمه
70

oblivious

تصویر کلمه
71

obviously

تصویر کلمه
72

offensive

تصویر کلمه
73

predictably

تصویر کلمه
74

suitable

تصویر کلمه
75

designate

تصویر کلمه
76

determined

تصویر کلمه
77

elicit

تصویر کلمه
78

instigate

تصویر کلمه
79

petition

تصویر کلمه
80

relinquish

تصویر کلمه
81

resilient

تصویر کلمه
82

tempt

تصویر کلمه
83

baffle

تصویر کلمه
84

bear

تصویر کلمه
85

blur

تصویر کلمه
86

brilliant

تصویر کلمه
87

caution

تصویر کلمه
88

delicate

تصویر کلمه
89

enhance

تصویر کلمه
90

incessant

تصویر کلمه
91

in conjunction with

تصویر کلمه
92

intrigue

تصویر کلمه
93

obstruct

تصویر کلمه
94

persuade

تصویر کلمه
95

shed

تصویر کلمه
96

unique

تصویر کلمه
97

well-suited

تصویر کلمه
98

chiefly

تصویر کلمه
99

coarse

تصویر کلمه
100

commonplace

تصویر کلمه
101

comparatively

تصویر کلمه
102

complex

تصویر کلمه
103

conventional

تصویر کلمه
104

curious

تصویر کلمه
105

emit

تصویر کلمه
106

exceedingly

تصویر کلمه
107

exclusively

تصویر کلمه
108

immense

تصویر کلمه
109

rigid

تصویر کلمه
110

routinely

تصویر کلمه
111

sufficiently

تصویر کلمه
112

visibly

تصویر کلمه
113

attribute

تصویر کلمه
114

clarify

تصویر کلمه
115

conceal

تصویر کلمه
116

confirm

تصویر کلمه
117

convenient

تصویر کلمه
118

core

تصویر کلمه
119

critical

تصویر کلمه
120

distort

تصویر کلمه
121

diverse

تصویر کلمه
122

eventually

تصویر کلمه
123

prosperous

تصویر کلمه
124

purposefully

تصویر کلمه
125

reveal

تصویر کلمه
126

scarcely

تصویر کلمه
127

theoretically

تصویر کلمه
128

accelerate

تصویر کلمه
129

creep

تصویر کلمه
130

crush

تصویر کلمه
131

cultivate

تصویر کلمه
132

dictate

تصویر کلمه
133

distinguish

تصویر کلمه
134

engender

تصویر کلمه
135

engross

تصویر کلمه
136

flaw

تصویر کلمه
137

harvest

تصویر کلمه
138

mirror

تصویر کلمه
139

obtain

تصویر کلمه
140

particle

تصویر کلمه
141

settle

تصویر کلمه
142

transport

تصویر کلمه
143

accurate

تصویر کلمه
144

classify

تصویر کلمه
145

currency

تصویر کلمه
146

deep

تصویر کلمه
147

dense

تصویر کلمه
148

abroad

تصویر کلمه
149

abrupt

تصویر کلمه
150

acceptable

تصویر کلمه
151

acclaim

تصویر کلمه
152

actually

تصویر کلمه
153

adverse

تصویر کلمه
154

advice

تصویر کلمه
155

attractive

تصویر کلمه
156

autonomous

تصویر کلمه
157

disapproval

تصویر کلمه
158

disruptive

تصویر کلمه
159

disruptive

تصویر کلمه
160

haphazardly

تصویر کلمه
161

persistent

تصویر کلمه
162

valid

تصویر کلمه
163

withdraw

تصویر کلمه
164

advantage

تصویر کلمه
165

advent

تصویر کلمه
166

agile

تصویر کلمه
167

albeit

تصویر کلمه
168

appealing

تصویر کلمه
169

celebrated

تصویر کلمه
170

collide

تصویر کلمه
171

contemporary

تصویر کلمه
172

distribute

تصویر کلمه
173

encourage

تصویر کلمه
174

energetic

تصویر کلمه
175

frail

تصویر کلمه
176

myth

تصویر کلمه
177

refine

تصویر کلمه
178

worthwhile

تصویر کلمه
179

alter

تصویر کلمه
180

analyze

تصویر کلمه
181

ancient

تصویر کلمه
182

annoying

تصویر کلمه
183

anticipate

تصویر کلمه
184

conform

تصویر کلمه
185

enrich

تصویر کلمه
186

intensify

تصویر کلمه
187

intolerable

تصویر کلمه
188

ongoing

تصویر کلمه
189

potential

تصویر کلمه
190

propose

تصویر کلمه
191

restore

تصویر کلمه
192

turbulent

تصویر کلمه
193

vital

تصویر کلمه
194

ambiguous

تصویر کلمه
195

arbitrary

تصویر کلمه
196

assert

تصویر کلمه
197

astounding

تصویر کلمه
198

astute

تصویر کلمه
199

concur

تصویر کلمه
200

deceptively

تصویر کلمه
201

severe

تصویر کلمه
202

sporadic

تصویر کلمه
203

superior

تصویر کلمه
204

wanton

تصویر کلمه
205

weak

تصویر کلمه
206

widespread

تصویر کلمه
207

wisdom

تصویر کلمه
208

wisdom

تصویر کلمه
209

witticism

تصویر کلمه
210

woo

تصویر کلمه
211

overtly

تصویر کلمه
212

profoundly

تصویر کلمه
213

sharply

تصویر کلمه
214

situated

تصویر کلمه
215

subsequently

تصویر کلمه
216

unmistakable

تصویر کلمه
217

chaotic

تصویر کلمه
218

controversial

تصویر کلمه
219

exemplify

تصویر کلمه
220

gratifying

تصویر کلمه
221

interpret

تصویر کلمه
222

launch

تصویر کلمه
223

legitimate

تصویر کلمه
224

lethargy

تصویر کلمه
225

particular

تصویر کلمه
226

radiant

تصویر کلمه
227

ridge

تصویر کلمه
228

span

تصویر کلمه
229

spontaneous

تصویر کلمه
230

stream

تصویر کلمه
231

striking

تصویر کلمه
232

aptly

تصویر کلمه
233

demonstration

تصویر کلمه
234

ingredients

تصویر کلمه
235

involuntarily

تصویر کلمه
236

marvel

تصویر کلمه
237

moderate

تصویر کلمه
238

motivate

تصویر کلمه
239

odd

تصویر کلمه
240

profuse

تصویر کلمه
241

reflection

تصویر کلمه
242

supposedly

تصویر کلمه
243

sustained

تصویر کلمه
244

symbols

تصویر کلمه
245

synthesis

تصویر کلمه
246

tangible

تصویر کلمه
247

aggravating

تصویر کلمه
248

amusement

تصویر کلمه
249

conceivably

تصویر کلمه
250

convert

تصویر کلمه
251

curative

تصویر کلمه
252

debilitating

تصویر کلمه
253

deplete

تصویر کلمه
254

finite

تصویر کلمه
255

perceive

تصویر کلمه
256

security

تصویر کلمه
257

toxic

تصویر کلمه
258

tranquillity

تصویر کلمه
259

trap

تصویر کلمه
260

undeniably

تصویر کلمه
261

underestimated

تصویر کلمه
262

acknowledge

تصویر کلمه
263

acquire

تصویر کلمه
264

assimilate

تصویر کلمه
265

assortment

تصویر کلمه
266

caliber

تصویر کلمه
267

condensed

تصویر کلمه
268

contradictory

تصویر کلمه
269

precious

تصویر کلمه
270

prominent

تصویر کلمه
271

requisite

تصویر کلمه
272

unravel

تصویر کلمه
273

vague

تصویر کلمه
274

vast

تصویر کلمه
275

volume

تصویر کلمه
276

disregard

تصویر کلمه
277

charisma

تصویر کلمه
278

clever

تصویر کلمه
279

convince

تصویر کلمه
280

endure

تصویر کلمه
281

forfeit

تصویر کلمه
282

precarious

تصویر کلمه
283

precarious

تصویر کلمه
284

pass

تصویر کلمه
285

portray

تصویر کلمه
286

streamline

تصویر کلمه
287

decline

تصویر کلمه
288

gather

تصویر کلمه
289

motion

تصویر کلمه
290

partisan

تصویر کلمه
291

pattern

تصویر کلمه
292

phenomena

تصویر کلمه
293

philanthropic

تصویر کلمه
294

placid

تصویر کلمه
295

plentiful

تصویر کلمه
296

reaction

تصویر کلمه
297

rhythm

تصویر کلمه
298

scenic

تصویر کلمه
299

shallow

تصویر کلمه
300

sheltered

تصویر کلمه
301

vanishing

تصویر کلمه
302

account