ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی Essential Words for the TOEFL

برای مشاهده معنی، مثال، نظرات توسعه ای زبان آموزان در مورد این کلمه و همچنین شنیدن تلفظ کلمه، بر روی نام آن کلمه کلیک کنید.


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

ample

تصویر کلمه
2

arid

تصویر کلمه
3

avert

تصویر کلمه
4

defy

تصویر کلمه
5

diligent

تصویر کلمه
6

enact

تصویر کلمه
7

feign

تصویر کلمه
8

fertile

تصویر کلمه
9

freshly

تصویر کلمه
10

function

تصویر کلمه
11

fundamental

تصویر کلمه
12

indiscriminate

تصویر کلمه
13

selective

تصویر کلمه
14

spacious

تصویر کلمه
15

withstand

تصویر کلمه
16

durable

تصویر کلمه
17

foster

تصویر کلمه
18

gain

تصویر کلمه
19

halt

تصویر کلمه
20

handle

تصویر کلمه
21

harmful

تصویر کلمه
22

insignificant

تصویر کلمه
23

mysterious

تصویر کلمه
24

perilous

تصویر کلمه
25

promote

تصویر کلمه
26

redundant

تصویر کلمه
27

reject

تصویر کلمه
28

substantial

تصویر کلمه
29

trait

تصویر کلمه
30

conscientious

تصویر کلمه
31

convey

تصویر کلمه
32

encompass

تصویر کلمه
33

expansion

تصویر کلمه
34

heighten

تصویر کلمه
35

highlight

تصویر کلمه
36

inadvertently

تصویر کلمه
37

inevitable

تصویر کلمه
38

infancy

تصویر کلمه
39

mimic

تصویر کلمه
40

retrieve

تصویر کلمه
41

systematically

تصویر کلمه
42

unlikely

تصویر کلمه
43

unwarranted

تصویر کلمه
44

zenith

تصویر کلمه
45

agitate

تصویر کلمه
46

confidential

تصویر کلمه
47

delighted

تصویر کلمه
48

discreetly

تصویر کلمه
49

documented

تصویر کلمه
50

evoke

تصویر کلمه
51

gradually

تصویر کلمه
52

impartial

تصویر کلمه
53

inordinate

تصویر کلمه
54

instantly

تصویر کلمه
55

intentionally

تصویر کلمه
56

intrinsic

تصویر کلمه
57

inundate

تصویر کلمه
58

nominal

تصویر کلمه
59

presumably

تصویر کلمه
60

absurd

تصویر کلمه
61

allocation

تصویر کلمه
62

balanced

تصویر کلمه
63

come across

تصویر کلمه
64

culminate

تصویر کلمه
65

fallacious

تصویر کلمه
66

feasible

تصویر کلمه
67

lack

تصویر کلمه
68

limber

تصویر کلمه
69

means

تصویر کلمه
70

narrow

تصویر کلمه
71

preconception

تصویر کلمه
72

robust

تصویر کلمه
73

steady

تصویر کلمه
74

swift

تصویر کلمه
75

antiquated

تصویر کلمه
76

coherent

تصویر کلمه
77

evolve

تصویر کلمه
78

fabricate

تصویر کلمه
79

investigation

تصویر کلمه
80

normally

تصویر کلمه
81

notion

تصویر کلمه
82

novel

تصویر کلمه
83

opposition

تصویر کلمه
84

relate

تصویر کلمه
85

suspect

تصویر کلمه
86

transform

تصویر کلمه
87

trigger

تصویر کلمه
88

unbiased

تصویر کلمه
89

varied

تصویر کلمه
90

accentuate

تصویر کلمه
91

disguise

تصویر کلمه
92

indifferent

تصویر کلمه
93

initiate

تصویر کلمه
94

innovative

تصویر کلمه
95

narrate

تصویر کلمه
96

nevertheless

تصویر کلمه
97

obsolete

تصویر کلمه
98

omit

تصویر کلمه
99

outlandish

تصویر کلمه
100

overcome

تصویر کلمه
101

partially

تصویر کلمه
102

pass

تصویر کلمه
103

portray

تصویر کلمه
104

streamline

تصویر کلمه
105

decline

تصویر کلمه
106

gather

تصویر کلمه
107

motion

تصویر کلمه
108

partisan

تصویر کلمه
109

pattern

تصویر کلمه
110

phenomena

تصویر کلمه
111

philanthropic

تصویر کلمه
112

placid

تصویر کلمه
113

plentiful

تصویر کلمه
114

reaction

تصویر کلمه
115

rhythm

تصویر کلمه
116

scenic

تصویر کلمه
117

shallow

تصویر کلمه
118

sheltered

تصویر کلمه
119

vanishing

تصویر کلمه
120

account

تصویر کلمه
121

archaic

تصویر کلمه
122

enlighten

تصویر کلمه
123

hasten

تصویر کلمه
124

hue

تصویر کلمه
125

inactive

تصویر کلمه
126

intricate

تصویر کلمه
127

magnitude

تصویر کلمه
128

oblige

تصویر کلمه
129

overlook

تصویر کلمه
130

poll

تصویر کلمه
131

practical

تصویر کلمه
132

predominant

تصویر کلمه
133

prompt

تصویر کلمه
134

provoke

تصویر کلمه
135

analogous

تصویر کلمه
136

approximately

تصویر کلمه
137

compel

تصویر کلمه
138

formidable

تصویر کلمه
139

intrusive

تصویر کلمه
140

periodic

تصویر کلمه
141

prone

تصویر کلمه
142

prophetic

تصویر کلمه
143

proportions

تصویر کلمه
144

readily

تصویر کلمه
145

reliably

تصویر کلمه
146

reluctantly

تصویر کلمه
147

renown

تصویر کلمه
148

revive

تصویر کلمه
149

triumph

تصویر کلمه
150

affordable

تصویر کلمه
151

contaminated

تصویر کلمه
152

discernible

تصویر کلمه
153

flourishing

تصویر کلمه
154

maintain

تصویر کلمه
155

mediocre

تصویر کلمه
156

negligible

تصویر کلمه
157

parallel

تصویر کلمه
158

peculiar

تصویر کلمه
159

potent

تصویر کلمه
160

remarkable

تصویر کلمه
161

scattered

تصویر کلمه
162

solid

تصویر کلمه
163

somewhat

تصویر کلمه
164

tedious

تصویر کلمه
165

briefly

تصویر کلمه
166

circulate

تصویر کلمه
167

consistently

تصویر کلمه
168

exhibit

تصویر کلمه
169

found

تصویر کلمه
170

improperly

تصویر کلمه
171

impulsively

تصویر کلمه
172

infrequently

تصویر کلمه
173

isolated

تصویر کلمه
174

overtly

تصویر کلمه
175

profoundly

تصویر کلمه
176

sharply

تصویر کلمه
177

situated

تصویر کلمه
178

subsequently

تصویر کلمه
179

unmistakable

تصویر کلمه
180

chaotic

تصویر کلمه
181

controversial

تصویر کلمه
182

exemplify

تصویر کلمه
183

gratifying

تصویر کلمه
184

interpret

تصویر کلمه
185

launch

تصویر کلمه
186

legitimate

تصویر کلمه
187

lethargy

تصویر کلمه
188

particular

تصویر کلمه
189

radiant

تصویر کلمه
190

ridge

تصویر کلمه
191

span

تصویر کلمه
192

spontaneous

تصویر کلمه
193

stream

تصویر کلمه
194

striking

تصویر کلمه
195

aptly

تصویر کلمه
196

demonstration

تصویر کلمه
197

ingredients

تصویر کلمه
198

involuntarily

تصویر کلمه
199

marvel

تصویر کلمه
200

moderate

تصویر کلمه
201

motivate

تصویر کلمه
202

odd

تصویر کلمه
203

profuse

تصویر کلمه
204

reflection

تصویر کلمه
205

supposedly

تصویر کلمه
206

sustained

تصویر کلمه
207

symbols

تصویر کلمه
208

synthesis

تصویر کلمه
209

tangible

تصویر کلمه
210

aggravating

تصویر کلمه
211

amusement

تصویر کلمه
212

conceivably

تصویر کلمه
213

convert

تصویر کلمه
214

curative

تصویر کلمه
215

debilitating

تصویر کلمه
216

deplete

تصویر کلمه
217

finite

تصویر کلمه
218

perceive

تصویر کلمه
219

security

تصویر کلمه
220

toxic

تصویر کلمه
221

tranquillity

تصویر کلمه
222

trap

تصویر کلمه
223

undeniably

تصویر کلمه
224

underestimated

تصویر کلمه
225

acknowledge

تصویر کلمه
226

acquire

تصویر کلمه
227

assimilate

تصویر کلمه
228

assortment

تصویر کلمه
229

caliber

تصویر کلمه
230

condensed

تصویر کلمه
231

contradictory

تصویر کلمه
232

precious

تصویر کلمه
233

prominent

تصویر کلمه
234

requisite

تصویر کلمه
235

unravel

تصویر کلمه
236

vague

تصویر کلمه
237

vast

تصویر کلمه
238

volume

تصویر کلمه
239

disregard

تصویر کلمه
240

charisma

تصویر کلمه
241

clever

تصویر کلمه
242

convince

تصویر کلمه
243

endure

تصویر کلمه
244

forfeit

تصویر کلمه
245

precarious

تصویر کلمه
246

severe

تصویر کلمه
247

sporadic

تصویر کلمه
248

superior

تصویر کلمه
249

wanton

تصویر کلمه
250

weak

تصویر کلمه
251

widespread

تصویر کلمه
252

wisdom

تصویر کلمه
253

witticism

تصویر کلمه
254

woo

تصویر کلمه
255

abroad

تصویر کلمه
256

abrupt

تصویر کلمه
257

acceptable

تصویر کلمه
258

acclaim

تصویر کلمه
259

actually

تصویر کلمه
260

adverse

تصویر کلمه
261

advice

تصویر کلمه
262

attractive

تصویر کلمه
263

autonomous

تصویر کلمه
264

disapproval

تصویر کلمه
265

disruptive

تصویر کلمه
266

haphazardly

تصویر کلمه
267

persistent

تصویر کلمه
268

valid

تصویر کلمه
269

withdraw

تصویر کلمه
270

advantage

تصویر کلمه
271

advent

تصویر کلمه
272

agile

تصویر کلمه
273

albeit

تصویر کلمه
274

appealing

تصویر کلمه
275

celebrated

تصویر کلمه
276

collide

تصویر کلمه
277

contemporary

تصویر کلمه
278

distribute

تصویر کلمه
279

encourage

تصویر کلمه
280

energetic

تصویر کلمه
281

frail

تصویر کلمه
282

myth

تصویر کلمه
283

refine

تصویر کلمه
284

worthwhile

تصویر کلمه
285

alter

تصویر کلمه
286

analyze

تصویر کلمه
287

ancient

تصویر کلمه
288

annoying

تصویر کلمه
289

anticipate

تصویر کلمه
290

conform

تصویر کلمه
291

enrich

تصویر کلمه
292

intensify

تصویر کلمه
293

intolerable

تصویر کلمه
294

ongoing

تصویر کلمه
295

potential

تصویر کلمه
296

propose

تصویر کلمه
297

restore

تصویر کلمه
298

turbulent

تصویر کلمه
299

vital

تصویر کلمه
300

ambiguous

تصویر کلمه
301

arbitrary

تصویر کلمه
302

assert

تصویر کلمه
303

astounding

تصویر کلمه
304

astute

تصویر کلمه
305

concur

تصویر کلمه
306

deceptively

تصویر کلمه
307

designate

تصویر کلمه
308

determined

تصویر کلمه
309

elicit

تصویر کلمه
310

instigate

تصویر کلمه
311

petition

تصویر کلمه
312

relinquish

تصویر کلمه
313

resilient

تصویر کلمه
314

tempt

تصویر کلمه
315

baffle

تصویر کلمه
316

bear

تصویر کلمه
317

blur

تصویر کلمه
318

brilliant

تصویر کلمه
319

caution

تصویر کلمه
320

delicate

تصویر کلمه
321

enhance

تصویر کلمه
322

incessant

تصویر کلمه
323

in conjunction with

تصویر کلمه
324

intrigue

تصویر کلمه
325

obstruct

تصویر کلمه
326

persuade

تصویر کلمه
327

shed

تصویر کلمه
328

unique

تصویر کلمه
329

well-suited

تصویر کلمه
330

chiefly

تصویر کلمه
331

coarse

تصویر کلمه
332

commonplace

تصویر کلمه
333

comparatively

تصویر کلمه
334

complex

تصویر کلمه
335

conventional

تصویر کلمه
336

curious

تصویر کلمه
337

emit

تصویر کلمه
338

exceedingly

تصویر کلمه
339

exclusively

تصویر کلمه
340

immense

تصویر کلمه
341

rigid

تصویر کلمه
342

routinely

تصویر کلمه
343

sufficiently

تصویر کلمه
344

visibly

تصویر کلمه
345

attribute

تصویر کلمه
346

clarify

تصویر کلمه
347

conceal

تصویر کلمه
348

confirm

تصویر کلمه
349

convenient

تصویر کلمه
350

core

تصویر کلمه
351

critical

تصویر کلمه
352

distort

تصویر کلمه
353

diverse

تصویر کلمه
354

eventually

تصویر کلمه
355

prosperous

تصویر کلمه