ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی زبان سوم دبیرستان


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

harmful

تصویر کلمه
2

certain

تصویر کلمه
3

brain

تصویر کلمه
4

useful

تصویر کلمه
5

site

تصویر کلمه
6

place

تصویر کلمه
7

nation

تصویر کلمه
8

possible

تصویر کلمه
9

forbid

تصویر کلمه
10

properly

تصویر کلمه
11

fit

تصویر کلمه
12

skill

تصویر کلمه
13

available

تصویر کلمه
14

case

تصویر کلمه
15

success

تصویر کلمه
16

average

تصویر کلمه
17

blind

تصویر کلمه
18

area

تصویر کلمه
19

silver

تصویر کلمه
20

role

تصویر کلمه
21

worry

تصویر کلمه
22

show

تصویر کلمه
23

final

تصویر کلمه
24

type

تصویر کلمه
25

wind

تصویر کلمه
26

goal

تصویر کلمه
27

whenever

تصویر کلمه
28

conscious

تصویر کلمه
29

weekly

تصویر کلمه
30

excited

تصویر کلمه
31

enter

تصویر کلمه
32

fact

تصویر کلمه
33

imperative

تصویر کلمه
34

exist

تصویر کلمه
35

athlete

تصویر کلمه
36

otherwise

تصویر کلمه
37

once

تصویر کلمه
38

company

تصویر کلمه
39

ashamed of

تصویر کلمه
40

poem

تصویر کلمه
41

shock

تصویر کلمه
42

object

تصویر کلمه
43

honest

تصویر کلمه
44

scene

تصویر کلمه
45

weak

تصویر کلمه
46

designer

تصویر کلمه
47

design

تصویر کلمه
48

capacity

تصویر کلمه
49

habit

تصویر کلمه
50

emotional

تصویر کلمه
51

interest

تصویر کلمه
52

in addition to

تصویر کلمه
53

depth

تصویر کلمه
54

operate

تصویر کلمه
55

action

تصویر کلمه
56

switch

تصویر کلمه
57

meal

تصویر کلمه
58

giant

تصویر کلمه
59

unusual

تصویر کلمه
60

individual

تصویر کلمه
61

foreigner

تصویر کلمه
62

carpet

تصویر کلمه
63

shout

تصویر کلمه
64

pressure

تصویر کلمه
65

activity

تصویر کلمه
66

realize

تصویر کلمه
67

immediately

تصویر کلمه
68

wonderful

تصویر کلمه
69

movie

تصویر کلمه
70

program

تصویر کلمه
71

powerful

تصویر کلمه
72

shelf

تصویر کلمه
73

bore

تصویر کلمه
74

bottom

تصویر کلمه
75

task

تصویر کلمه
76

perfect

تصویر کلمه
77

channel

تصویر کلمه
78

wrestle

تصویر کلمه
79

committee

تصویر کلمه
80

control

تصویر کلمه
81

heat

تصویر کلمه
82

report

تصویر کلمه
83

confused

تصویر کلمه
84

clerk

تصویر کلمه
85

force

تصویر کلمه
86

researcher

تصویر کلمه
87

briefly

تصویر کلمه
88

degree

تصویر کلمه
89

religious

تصویر کلمه
90

process

تصویر کلمه
91

look after

تصویر کلمه
92

dead

تصویر کلمه
93

central

تصویر کلمه
94

passenger

تصویر کلمه
95

responsible

تصویر کلمه
96

observation

تصویر کلمه
97

record

تصویر کلمه
98

society

تصویر کلمه
99

separate

تصویر کلمه
100

serious

تصویر کلمه
101

attract

تصویر کلمه
102

detail

تصویر کلمه
103

celebration

تصویر کلمه
104

pair

تصویر کلمه
105

meeting

تصویر کلمه
106

plain

تصویر کلمه
107

aspect

تصویر کلمه
108

forest

تصویر کلمه
109

turn

تصویر کلمه
110

orbit

تصویر کلمه
111

taste

تصویر کلمه
112

memory

تصویر کلمه
113

even

تصویر کلمه
114

bathroom

تصویر کلمه
115

inform

تصویر کلمه
116

boring

تصویر کلمه
117

airline

تصویر کلمه
118

dangerous

تصویر کلمه
119

refuse

تصویر کلمه
120

drug

تصویر کلمه
121

instead of

تصویر کلمه
122

length

تصویر کلمه
123

painful

تصویر کلمه
124

in fact

تصویر کلمه
125

lie

تصویر کلمه
126

lake

تصویر کلمه
127

instruction

تصویر کلمه
128

exactly

تصویر کلمه
129

twice

تصویر کلمه
130

cycle

تصویر کلمه
131

period

تصویر کلمه
132

dislike

تصویر کلمه
133

friendship

تصویر کلمه
134

government

تصویر کلمه
135

mind

تصویر کلمه
136

mentally

تصویر کلمه
137

free

تصویر کلمه
138

fashionable

تصویر کلمه
139

behave

تصویر کلمه
140

competition

تصویر کلمه
141

colorful

تصویر کلمه
142

daily

تصویر کلمه
143

fast

تصویر کلمه
144

organize

تصویر کلمه
145

pace

تصویر کلمه
146

amuse

تصویر کلمه
147

amusing

تصویر کلمه
148

entertainment

تصویر کلمه
149

hobby

تصویر کلمه
150

series

تصویر کلمه
151

endeavor

تصویر کلمه
152

wire

تصویر کلمه
153

consist

تصویر کلمه
154

include

تصویر کلمه
155

involve

تصویر کلمه
156

examine

تصویر کلمه
157

choice

تصویر کلمه
158

choose

تصویر کلمه
159

measure

تصویر کلمه
160

deny

تصویر کلمه
161

weather

تصویر کلمه
162

weekend

تصویر کلمه
163

relaxed

تصویر کلمه
164

experiment

تصویر کلمه
165

relax

تصویر کلمه
166

rubbish

تصویر کلمه
167

prepare

تصویر کلمه
168

whether

تصویر کلمه
169

future

تصویر کلمه
170

successfully

تصویر کلمه
171

together

تصویر کلمه
172

discussion

تصویر کلمه
173

struggle

تصویر کلمه
174

fortune

تصویر کلمه
175

tower

تصویر کلمه
176

hold

تصویر کلمه
177

winner

تصویر کلمه
178

win

تصویر کلمه
179

block

تصویر کلمه
180

thus

تصویر کلمه
181

silently

تصویر کلمه
182

except

تصویر کلمه
183

rapidly

تصویر کلمه
184

as soon as

تصویر کلمه
185

however

تصویر کلمه
186

recall

تصویر کلمه
187

improve

تصویر کلمه
188

smell

تصویر کلمه
189

international

تصویر کلمه
190

eye sight

تصویر کلمه
191

viewer

تصویر کلمه
192

envelope

تصویر کلمه
193

end

تصویر کلمه
194

fill

تصویر کلمه
195

question

تصویر کلمه
196

flight

تصویر کلمه
197

educate

تصویر کلمه
198

behind

تصویر کلمه
199

width

تصویر کلمه
200

turning

تصویر کلمه
201

constantly

تصویر کلمه
202

effect

تصویر کلمه
203

influence

تصویر کلمه
204

research

تصویر کلمه
205

fear

تصویر کلمه
206

afraid of

تصویر کلمه
207

frightened

تصویر کلمه
208

encourage

تصویر کلمه
209

surprising

تصویر کلمه
210

holiday

تصویر کلمه
211

amount

تصویر کلمه
212

single

تصویر کلمه
213

shocking

تصویر کلمه
214

practice

تصویر کلمه
215

produce

تصویر کلمه
216

team

تصویر کلمه
217

theater

تصویر کلمه
218

ability

تصویر کلمه
219

invent

تصویر کلمه
220

event

تصویر کلمه
221

occur

تصویر کلمه
222

allow

تصویر کلمه
223

permit

تصویر کلمه
224

perform

تصویر کلمه
225

probably

تصویر کلمه
226

feeling

تصویر کلمه
227

stupid

تصویر کلمه
228

silly

تصویر کلمه
229

invention

تصویر کلمه
230

recently

تصویر کلمه
231

manage

تصویر کلمه
232

continue

تصویر کلمه
233

height

تصویر کلمه
234

value

تصویر کلمه
235

loss

تصویر کلمه
236

handle

تصویر کلمه
237

basis

تصویر کلمه
238

basically

تصویر کلمه
239

mistake

تصویر کلمه
240

insist on

تصویر کلمه
241

information

تصویر کلمه
242

award

تصویر کلمه

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت