ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی سطح مقدماتی


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

gas

تصویر کلمه
2

gasoline

تصویر کلمه
3

gift

تصویر کلمه
4

gold

تصویر کلمه
5

good

تصویر کلمه
6

gun

تصویر کلمه
7

hair

تصویر کلمه
8

handsome

تصویر کلمه
9

happy

تصویر کلمه
10

head

تصویر کلمه
11

drive

تصویر کلمه
12

final

تصویر کلمه
13

find

تصویر کلمه
14

fire

تصویر کلمه
15

fly

تصویر کلمه
16

food

تصویر کلمه
17

foot

تصویر کلمه
18

free

تصویر کلمه
19

french

تصویر کلمه
20

friend

تصویر کلمه
21

frog

تصویر کلمه
22

everyday

تصویر کلمه
23

face

تصویر کلمه
24

fat

تصویر کلمه
25

dirty

تصویر کلمه
26

dish

تصویر کلمه
27

draw

تصویر کلمه
28

duck

تصویر کلمه
29

elbow

تصویر کلمه
30

cow

تصویر کلمه
31

crazy

تصویر کلمه
32

cry

تصویر کلمه
33

cut

تصویر کلمه
34

danger

تصویر کلمه
35

candy

تصویر کلمه
36

circle

تصویر کلمه
37

clean

تصویر کلمه
38

basic

تصویر کلمه
39

battle

تصویر کلمه
40

bitter

تصویر کلمه
41

blanket

تصویر کلمه
42

camel

تصویر کلمه
43

language

تصویر کلمه
44

among

تصویر کلمه
45

area

تصویر کلمه
46

half

تصویر کلمه
47

rock

تصویر کلمه
48

order

تصویر کلمه
49

south

تصویر کلمه
50

problem

تصویر کلمه
51

piece

تصویر کلمه
52

told

تصویر کلمه
53

pass

تصویر کلمه
54

farm

تصویر کلمه
55

top

تصویر کلمه
56

minute

تصویر کلمه
57

strong

تصویر کلمه
58

special

تصویر کلمه
59

mind

تصویر کلمه
60

behind

تصویر کلمه
61

tail

تصویر کلمه
62

produce

تصویر کلمه
63

street

تصویر کلمه
64

lot

تصویر کلمه
65

nothing

تصویر کلمه
66

course

تصویر کلمه
67

stay

تصویر کلمه
68

full

تصویر کلمه
69

force

تصویر کلمه
70

yet

تصویر کلمه
71

busy

تصویر کلمه
72

test

تصویر کلمه
73

record

تصویر کلمه
74

king

تصویر کلمه
75

size

تصویر کلمه
76

heard

تصویر کلمه
77

best

تصویر کلمه
78

hour

تصویر کلمه
79

better

تصویر کلمه
80

true

تصویر کلمه
81

during

تصویر کلمه
82

hundred

تصویر کلمه
83

remember

تصویر کلمه
84

step

تصویر کلمه
85

early

تصویر کلمه
86

hold

تصویر کلمه
87

west

تصویر کلمه
88

ground

تصویر کلمه
89

interest

تصویر کلمه
90

reach

تصویر کلمه
91

fast

تصویر کلمه
92

sing

تصویر کلمه
93

listen

تصویر کلمه
94

table

تصویر کلمه
95

travel

تصویر کلمه
96

less

تصویر کلمه
97

morning

تصویر کلمه
98

possible

تصویر کلمه
99

plane

تصویر کلمه
100

age

تصویر کلمه
101

dry

تصویر کلمه
102

wonder

تصویر کلمه
103

laugh

تصویر کلمه
104

thousand

تصویر کلمه
105

ago

تصویر کلمه
106

check

تصویر کلمه
107

game

تصویر کلمه
108

shape

تصویر کلمه
109

hot

تصویر کلمه
110

miss

تصویر کلمه
111

heat

تصویر کلمه
112

snow

تصویر کلمه
113

bed

تصویر کلمه
114

bring

تصویر کلمه
115

sit

تصویر کلمه
116

perhaps

تصویر کلمه
117

fill

تصویر کلمه
118

rule

تصویر کلمه
119

govern

تصویر کلمه
120

pull

تصویر کلمه
121

cold

تصویر کلمه
122

notice

تصویر کلمه
123

voice

تصویر کلمه
124

fall

تصویر کلمه
125

power

تصویر کلمه
126

town

تصویر کلمه
127

fine

تصویر کلمه
128

certain

تصویر کلمه
129

unit

تصویر کلمه
130

began

تصویر کلمه
131

idea

تصویر کلمه
132

fish

تصویر کلمه
133

mountain

تصویر کلمه
134

north

تصویر کلمه
135

once

تصویر کلمه
136

base

تصویر کلمه
137

hear

تصویر کلمه
138

sure

تصویر کلمه
139

watch

تصویر کلمه
140

color

تصویر کلمه
141

wood

تصویر کلمه
142

main

تصویر کلمه
143

enough

تصویر کلمه
144

plain

تصویر کلمه
145

girl

تصویر کلمه
146

usual

تصویر کلمه
147

young

تصویر کلمه
148

ready

تصویر کلمه
149

above

تصویر کلمه
150

ever

تصویر کلمه
151

list

تصویر کلمه
152

though

تصویر کلمه
153

feel

تصویر کلمه
154

talk

تصویر کلمه
155

bird

تصویر کلمه
156

soon

تصویر کلمه
157

dark

تصویر کلمه
158

note

تصویر کلمه
159

wait

تصویر کلمه
160

plan

تصویر کلمه
161

figure

تصویر کلمه
162

star

تصویر کلمه
163

box

تصویر کلمه
164

noun

تصویر کلمه
165

field

تصویر کلمه
166

rest

تصویر کلمه
167

correct

تصویر کلمه
168

able

تصویر کلمه
169

beauty

تصویر کلمه
170

teach

تصویر کلمه
171

week

تصویر کلمه
172

gave

تصویر کلمه
173

quick

تصویر کلمه
174

develop

تصویر کلمه
175

sleep

تصویر کلمه
176

warm

تصویر کلمه
177

body

تصویر کلمه
178

family

تصویر کلمه
179

direct

تصویر کلمه
180

pose

تصویر کلمه
181

song

تصویر کلمه
182

measure

تصویر کلمه
183

state

تصویر کلمه
184

product

تصویر کلمه
185

short

تصویر کلمه
186

class

تصویر کلمه
187

wind

تصویر کلمه
188

ship

تصویر کلمه
189

round

تصویر کلمه
190

year

تصویر کلمه
191

came

تصویر کلمه
192

show

تصویر کلمه
193

every

تصویر کلمه
194

give

تصویر کلمه
195

under

تصویر کلمه
196

never

تصویر کلمه
197

last

تصویر کلمه
198

between

تصویر کلمه
199

city

تصویر کلمه
200

tree

تصویر کلمه
201

cross

تصویر کلمه
202

since

تصویر کلمه
203

start

تصویر کلمه
204

might

تصویر کلمه
205

story

تصویر کلمه
206

saw

تصویر کلمه
207

far

تصویر کلمه
208

sea

تصویر کلمه
209

late

تصویر کلمه
210

run

تصویر کلمه
211

while

تصویر کلمه
212

press

تصویر کلمه
213

close

تصویر کلمه
214

night

تصویر کلمه
215

real

تصویر کلمه
216

life

تصویر کلمه
217

few

تصویر کلمه
218

stop

تصویر کلمه
219

open

تصویر کلمه
220

seem

تصویر کلمه
221

together

تصویر کلمه
222

next

تصویر کلمه
223

white

تصویر کلمه
224

children

تصویر کلمه
225

begin

تصویر کلمه
226

got

تصویر کلمه
227

walk

تصویر کلمه
228

example

تصویر کلمه
229

ease

تصویر کلمه
230

paper

تصویر کلمه
231

often

تصویر کلمه
232

always

تصویر کلمه
233

both

تصویر کلمه
234

mark

تصویر کلمه
235

letter

تصویر کلمه
236

until

تصویر کلمه
237

river

تصویر کلمه
238

car

تصویر کلمه
239

care

تصویر کلمه
240

second

تصویر کلمه
241

group

تصویر کلمه
242

carry

تصویر کلمه
243

took

تصویر کلمه
244

rain

تصویر کلمه
245

eat

تصویر کلمه
246

room

تصویر کلمه
247

simple

تصویر کلمه
248

several

تصویر کلمه
249

vowel

تصویر کلمه
250

toward

تصویر کلمه
251

war

تصویر کلمه
252

lay

تصویر کلمه
253

against

تصویر کلمه
254

pattern

تصویر کلمه
255

slow

تصویر کلمه
256

center

تصویر کلمه
257

person

تصویر کلمه
258

serve

تصویر کلمه
259

appear

تصویر کلمه
260

road

تصویر کلمه
261

science

تصویر کلمه
262

try

تصویر کلمه
263

so

تصویر کلمه
264

write

تصویر کلمه
265

how

تصویر کلمه
266

said

تصویر کلمه
267

each

تصویر کلمه
268

which

تصویر کلمه
269

time

تصویر کلمه
270

if

تصویر کلمه
271

way

تصویر کلمه
272

about

تصویر کلمه
273

thing

تصویر کلمه
274

see

تصویر کلمه
275

more

تصویر کلمه
276

day

تصویر کلمه
277

go

تصویر کلمه
278

come

تصویر کلمه
279

sound

تصویر کلمه
280

most

تصویر کلمه
281

number

تصویر کلمه
282

who

تصویر کلمه
283

over

تصویر کلمه
284

know

تصویر کلمه
285

call

تصویر کلمه
286

first

تصویر کلمه
287

people

تصویر کلمه
288

down

تصویر کلمه
289

side

تصویر کلمه
290

again

تصویر کلمه
291

animal

تصویر کلمه
292

point

تصویر کلمه
293

mother

تصویر کلمه
294

world

تصویر کلمه
295

near

تصویر کلمه
296

build

تصویر کلمه
297

self

تصویر کلمه
298

earth

تصویر کلمه
299

father

تصویر کلمه
300

stand

تصویر کلمه
301

page

تصویر کلمه
302

country

تصویر کلمه
303

found

تصویر کلمه
304

answer

تصویر کلمه
305

school

تصویر کلمه
306

grow

تصویر کلمه
307

study

تصویر کلمه
308

still

تصویر کلمه
309

learn

تصویر کلمه
310

plant

تصویر کلمه
311

cover

تصویر کلمه
312

sun

تصویر کلمه
313

thought

تصویر کلمه
314

let

تصویر کلمه