ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی سطح مقدماتی


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

basic

تصویر کلمه
2

battle

تصویر کلمه
3

bitter

تصویر کلمه
4

blanket

تصویر کلمه
5

camel

تصویر کلمه
6

candy

تصویر کلمه
7

circle

تصویر کلمه
8

clean

تصویر کلمه
9

cow

تصویر کلمه
10

crazy

تصویر کلمه
11

cry

تصویر کلمه
12

cut

تصویر کلمه
13

danger

تصویر کلمه
14

dirty

تصویر کلمه
15

dish

تصویر کلمه
16

draw

تصویر کلمه
17

duck

تصویر کلمه
18

elbow

تصویر کلمه
19

everyday

تصویر کلمه
20

face

تصویر کلمه
21

fat

تصویر کلمه
22

drive

تصویر کلمه
23

final

تصویر کلمه
24

find

تصویر کلمه
25

fire

تصویر کلمه
26

fly

تصویر کلمه
27

food

تصویر کلمه
28

foot

تصویر کلمه
29

free

تصویر کلمه
30

french

تصویر کلمه
31

friend

تصویر کلمه
32

frog

تصویر کلمه
33

gas

تصویر کلمه
34

gasoline

تصویر کلمه
35

gift

تصویر کلمه
36

gold

تصویر کلمه
37

good

تصویر کلمه
38

gun

تصویر کلمه
39

hair

تصویر کلمه
40

handsome

تصویر کلمه
41

happy

تصویر کلمه
42

head

تصویر کلمه
43

high

تصویر کلمه
44

high school

تصویر کلمه
45

honey

تصویر کلمه
46

job

تصویر کلمه
47

key

تصویر کلمه
48

keyboard

تصویر کلمه
49

kid

تصویر کلمه
50

light

تصویر کلمه
51

like

تصویر کلمه
52

lion

تصویر کلمه
53

long

تصویر کلمه
54

look

تصویر کلمه
55

market

تصویر کلمه
56

memory

تصویر کلمه
57

money

تصویر کلمه
58

monkey

تصویر کلمه
59

moon

تصویر کلمه
60

movie

تصویر کلمه
61

Airplane

تصویر کلمه
62

Airport

تصویر کلمه
63

balloon

تصویر کلمه
64

bell

تصویر کلمه
65

boat

تصویر کلمه
66

bottle

تصویر کلمه
67

bread

تصویر کلمه
68

building

تصویر کلمه
69

cabinet

تصویر کلمه
70

clear

تصویر کلمه
71

coffee

تصویر کلمه
72

common

تصویر کلمه
73

complete

تصویر کلمه
74

question

تصویر کلمه
75

jump

تصویر کلمه
76

kiss

تصویر کلمه
77

magnet

تصویر کلمه
78

dance

تصویر کلمه
79

knife

تصویر کلمه
80

sad

تصویر کلمه
81

object

تصویر کلمه
82

pan

تصویر کلمه
83

contain

تصویر کلمه
84

cool

تصویر کلمه
85

corn

تصویر کلمه
86

large

تصویر کلمه
87

make

تصویر کلمه
88

man

تصویر کلمه
89

fact

تصویر کلمه
90

easy

تصویر کلمه
91

east

تصویر کلمه
92

decide

تصویر کلمه
93

game

تصویر کلمه
94

happen

تصویر کلمه
95

hard

تصویر کلمه
96

weight

تصویر کلمه
97

hat

تصویر کلمه
98

wheel

تصویر کلمه
99

whole

تصویر کلمه
100

salt

تصویر کلمه
101

deep

تصویر کلمه
102

leave

تصویر کلمه
103

left

تصویر کلمه
104

many

تصویر کلمه
105

map

تصویر کلمه
106

parents

تصویر کلمه
107

party

تصویر کلمه
108

horse

تصویر کلمه
109

hospital

تصویر کلمه
110

insect

تصویر کلمه
111

listen

تصویر کلمه
112

front

تصویر کلمه
113

for

تصویر کلمه
114

on

تصویر کلمه
115

with

تصویر کلمه
116

have

تصویر کلمه
117

through

تصویر کلمه
118

just

تصویر کلمه
119

form

تصویر کلمه
120

much

تصویر کلمه
121

great

تصویر کلمه
122

think

تصویر کلمه
123

say

تصویر کلمه
124

help

تصویر کلمه
125

low

تصویر کلمه
126

line

تصویر کلمه
127

before

تصویر کلمه
128

turn

تصویر کلمه
129

cause

تصویر کلمه
130

same

تصویر کلمه
131

mean

تصویر کلمه
132

differ

تصویر کلمه
133

move

تصویر کلمه
134

right

تصویر کلمه
135

old

تصویر کلمه
136

too

تصویر کلمه
137

tell

تصویر کلمه
138

sentence

تصویر کلمه
139

set

تصویر کلمه
140

want

تصویر کلمه
141

air

تصویر کلمه
142

also

تصویر کلمه
143

play

تصویر کلمه
144

had

تصویر کلمه
145

by

تصویر کلمه
146

hot

تصویر کلمه
147

but

تصویر کلمه
148

some

تصویر کلمه
149

what

تصویر کلمه
150

small

تصویر کلمه
151

end

تصویر کلمه
152

put

تصویر کلمه
153

home

تصویر کلمه
154

read

تصویر کلمه
155

port

تصویر کلمه
156

can

تصویر کلمه
157

out

تصویر کلمه
158

other

تصویر کلمه
159

all

تصویر کلمه
160

spell

تصویر کلمه
161

add

تصویر کلمه
162

even

تصویر کلمه
163

land

تصویر کلمه
164

when

تصویر کلمه
165

up

تصویر کلمه
166

use

تصویر کلمه
167

word

تصویر کلمه
168

must

تصویر کلمه
169

big

تصویر کلمه
170

such

تصویر کلمه
171

follow

تصویر کلمه
172

act

تصویر کلمه
173

why

تصویر کلمه
174

ask

تصویر کلمه
175

men

تصویر کلمه
176

change

تصویر کلمه
177

went

تصویر کلمه
178

kind

تصویر کلمه
179

need

تصویر کلمه
180

house

تصویر کلمه
181

picture

تصویر کلمه
182

try

تصویر کلمه
183

so

تصویر کلمه
184

write

تصویر کلمه
185

how

تصویر کلمه
186

said

تصویر کلمه
187

each

تصویر کلمه
188

which

تصویر کلمه
189

time

تصویر کلمه
190

if

تصویر کلمه
191

way

تصویر کلمه
192

about

تصویر کلمه
193

thing

تصویر کلمه
194

see

تصویر کلمه
195

more

تصویر کلمه
196

day

تصویر کلمه
197

go

تصویر کلمه
198

come

تصویر کلمه
199

sound

تصویر کلمه
200

most

تصویر کلمه
201

number

تصویر کلمه
202

who

تصویر کلمه
203

over

تصویر کلمه
204

know

تصویر کلمه
205

call

تصویر کلمه
206

first

تصویر کلمه
207

people

تصویر کلمه
208

down

تصویر کلمه
209

side

تصویر کلمه
210

again

تصویر کلمه
211

animal

تصویر کلمه
212

point

تصویر کلمه
213

mother

تصویر کلمه
214

world

تصویر کلمه
215

near

تصویر کلمه
216

build

تصویر کلمه
217

self

تصویر کلمه
218

earth

تصویر کلمه
219

father

تصویر کلمه
220

stand

تصویر کلمه
221

page

تصویر کلمه
222

country

تصویر کلمه
223

found

تصویر کلمه
224

answer

تصویر کلمه
225

school

تصویر کلمه
226

grow

تصویر کلمه
227

study

تصویر کلمه
228

still

تصویر کلمه
229

learn

تصویر کلمه
230

plant

تصویر کلمه
231

cover

تصویر کلمه
232

sun

تصویر کلمه
233

thought

تصویر کلمه
234

let

تصویر کلمه
235

keep

تصویر کلمه
236

eye

تصویر کلمه
237

now

تصویر کلمه
238

any

تصویر کلمه
239

new

تصویر کلمه
240

work

تصویر کلمه
241

part

تصویر کلمه
242

take

تصویر کلمه
243

get

تصویر کلمه
244

place

تصویر کلمه
245

made

تصویر کلمه
246

live

تصویر کلمه
247

where

تصویر کلمه
248

after

تصویر کلمه
249

back

تصویر کلمه
250

little

تصویر کلمه
251

only

تصویر کلمه
252

round

تصویر کلمه
253

year

تصویر کلمه
254

came

تصویر کلمه
255

show

تصویر کلمه
256

every

تصویر کلمه
257

give

تصویر کلمه
258

under

تصویر کلمه
259

never

تصویر کلمه
260

last

تصویر کلمه
261

between

تصویر کلمه
262

city

تصویر کلمه
263

tree

تصویر کلمه
264

cross

تصویر کلمه
265

since

تصویر کلمه
266

start

تصویر کلمه
267

might

تصویر کلمه
268

story

تصویر کلمه
269

saw

تصویر کلمه
270

far

تصویر کلمه
271

sea

تصویر کلمه
272

late

تصویر کلمه
273

run

تصویر کلمه
274

while

تصویر کلمه
275

press

تصویر کلمه
276

close

تصویر کلمه
277

night

تصویر کلمه
278

real

تصویر کلمه
279

life

تصویر کلمه
280

few

تصویر کلمه
281

stop

تصویر کلمه
282

open

تصویر کلمه
283

seem

تصویر کلمه
284

together

تصویر کلمه
285

next

تصویر کلمه
286

white

تصویر کلمه
287

children

تصویر کلمه
288

begin

تصویر کلمه
289

got

تصویر کلمه
290

walk

تصویر کلمه
291

example

تصویر کلمه
292

ease

تصویر کلمه
293

paper

تصویر کلمه
294

often

تصویر کلمه
295

always

تصویر کلمه
296

both

تصویر کلمه
297

mark

تصویر کلمه
298

letter

تصویر کلمه
299

until

تصویر کلمه
300

river

تصویر کلمه
301

car

تصویر کلمه
302

care

تصویر کلمه
303

second

تصویر کلمه
304

group

تصویر کلمه
305

carry

تصویر کلمه
306

took

تصویر کلمه
307

rain

تصویر کلمه
308

eat

تصویر کلمه
309

room

تصویر کلمه
310

simple

تصویر کلمه
311

several

تصویر کلمه
312

vowel

تصویر کلمه
313

toward

تصویر کلمه
314

war

تصویر کلمه
315

lay