ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی سطح مقدماتی


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

language

تصویر کلمه
2

among

تصویر کلمه
3

area

تصویر کلمه
4

half

تصویر کلمه
5

rock

تصویر کلمه
6

order

تصویر کلمه
7

south

تصویر کلمه
8

problem

تصویر کلمه
9

piece

تصویر کلمه
10

told

تصویر کلمه
11

pass

تصویر کلمه
12

farm

تصویر کلمه
13

top

تصویر کلمه
14

minute

تصویر کلمه
15

strong

تصویر کلمه
16

special

تصویر کلمه
17

mind

تصویر کلمه
18

behind

تصویر کلمه
19

tail

تصویر کلمه
20

produce

تصویر کلمه
21

street

تصویر کلمه
22

lot

تصویر کلمه
23

nothing

تصویر کلمه
24

course

تصویر کلمه
25

stay

تصویر کلمه
26

full

تصویر کلمه
27

force

تصویر کلمه
28

yet

تصویر کلمه
29

busy

تصویر کلمه
30

test

تصویر کلمه
31

record

تصویر کلمه
32

king

تصویر کلمه
33

size

تصویر کلمه
34

heard

تصویر کلمه
35

best

تصویر کلمه
36

hour

تصویر کلمه
37

better

تصویر کلمه
38

true

تصویر کلمه
39

during

تصویر کلمه
40

hundred

تصویر کلمه
41

remember

تصویر کلمه
42

step

تصویر کلمه
43

early

تصویر کلمه
44

hold

تصویر کلمه
45

west

تصویر کلمه
46

ground

تصویر کلمه
47

interest

تصویر کلمه
48

reach

تصویر کلمه
49

fast

تصویر کلمه
50

sing

تصویر کلمه
51

listen

تصویر کلمه
52

table

تصویر کلمه
53

travel

تصویر کلمه
54

less

تصویر کلمه
55

morning

تصویر کلمه
56

possible

تصویر کلمه
57

plane

تصویر کلمه
58

age

تصویر کلمه
59

dry

تصویر کلمه
60

wonder

تصویر کلمه
61

laugh

تصویر کلمه
62

thousand

تصویر کلمه
63

ago

تصویر کلمه
64

check

تصویر کلمه
65

game

تصویر کلمه
66

shape

تصویر کلمه
67

hot

تصویر کلمه
68

miss

تصویر کلمه
69

heat

تصویر کلمه
70

snow

تصویر کلمه
71

bed

تصویر کلمه
72

bring

تصویر کلمه
73

sit

تصویر کلمه
74

perhaps

تصویر کلمه
75

fill

تصویر کلمه
76

rule

تصویر کلمه
77

govern

تصویر کلمه
78

pull

تصویر کلمه
79

cold

تصویر کلمه
80

notice

تصویر کلمه
81

voice

تصویر کلمه
82

fall

تصویر کلمه
83

power

تصویر کلمه
84

town

تصویر کلمه
85

fine

تصویر کلمه
86

certain

تصویر کلمه
87

unit

تصویر کلمه
88

began

تصویر کلمه
89

idea

تصویر کلمه
90

fish

تصویر کلمه
91

mountain

تصویر کلمه
92

north

تصویر کلمه
93

once

تصویر کلمه
94

base

تصویر کلمه
95

hear

تصویر کلمه
96

sure

تصویر کلمه
97

watch

تصویر کلمه
98

color

تصویر کلمه
99

wood

تصویر کلمه
100

main

تصویر کلمه
101

enough

تصویر کلمه
102

plain

تصویر کلمه
103

girl

تصویر کلمه
104

usual

تصویر کلمه
105

young

تصویر کلمه
106

ready

تصویر کلمه
107

above

تصویر کلمه
108

ever

تصویر کلمه
109

list

تصویر کلمه
110

though

تصویر کلمه
111

feel

تصویر کلمه
112

talk

تصویر کلمه
113

bird

تصویر کلمه
114

soon

تصویر کلمه
115

dark

تصویر کلمه
116

note

تصویر کلمه
117

wait

تصویر کلمه
118

plan

تصویر کلمه
119

figure

تصویر کلمه
120

star

تصویر کلمه
121

box

تصویر کلمه
122

noun

تصویر کلمه
123

field

تصویر کلمه
124

rest

تصویر کلمه
125

correct

تصویر کلمه
126

able

تصویر کلمه
127

beauty

تصویر کلمه
128

teach

تصویر کلمه
129

week

تصویر کلمه
130

gave

تصویر کلمه
131

quick

تصویر کلمه
132

develop

تصویر کلمه
133

sleep

تصویر کلمه
134

warm

تصویر کلمه
135

body

تصویر کلمه
136

family

تصویر کلمه
137

direct

تصویر کلمه
138

pose

تصویر کلمه
139

song

تصویر کلمه
140

measure

تصویر کلمه
141

state

تصویر کلمه
142

product

تصویر کلمه
143

short

تصویر کلمه
144

class

تصویر کلمه
145

wind

تصویر کلمه
146

ship

تصویر کلمه
147

round

تصویر کلمه
148

year

تصویر کلمه
149

came

تصویر کلمه
150

show

تصویر کلمه
151

every

تصویر کلمه
152

give

تصویر کلمه
153

under

تصویر کلمه
154

never

تصویر کلمه
155

last

تصویر کلمه
156

between

تصویر کلمه
157

city

تصویر کلمه
158

tree

تصویر کلمه
159

cross

تصویر کلمه
160

since

تصویر کلمه
161

start

تصویر کلمه
162

might

تصویر کلمه
163

story

تصویر کلمه
164

saw

تصویر کلمه
165

far

تصویر کلمه
166

sea

تصویر کلمه
167

late

تصویر کلمه
168

run

تصویر کلمه
169

while

تصویر کلمه
170

press

تصویر کلمه
171

close

تصویر کلمه
172

night

تصویر کلمه
173

real

تصویر کلمه
174

life

تصویر کلمه
175

few

تصویر کلمه
176

stop

تصویر کلمه
177

open

تصویر کلمه
178

seem

تصویر کلمه
179

together

تصویر کلمه
180

next

تصویر کلمه
181

white

تصویر کلمه
182

children

تصویر کلمه
183

begin

تصویر کلمه
184

got

تصویر کلمه
185

walk

تصویر کلمه
186

example

تصویر کلمه
187

ease

تصویر کلمه
188

paper

تصویر کلمه
189

often

تصویر کلمه
190

always

تصویر کلمه
191

both

تصویر کلمه
192

mark

تصویر کلمه
193

letter

تصویر کلمه
194

until

تصویر کلمه
195

river

تصویر کلمه
196

car

تصویر کلمه
197

care

تصویر کلمه
198

second

تصویر کلمه
199

group

تصویر کلمه
200

carry

تصویر کلمه
201

took

تصویر کلمه
202

rain

تصویر کلمه
203

eat

تصویر کلمه
204

room

تصویر کلمه
205

simple

تصویر کلمه
206

several

تصویر کلمه
207

vowel

تصویر کلمه
208

toward

تصویر کلمه
209

war

تصویر کلمه
210

lay

تصویر کلمه
211

against

تصویر کلمه
212

pattern

تصویر کلمه
213

slow

تصویر کلمه
214

center

تصویر کلمه
215

person

تصویر کلمه
216

serve

تصویر کلمه
217

appear

تصویر کلمه
218

road

تصویر کلمه
219

science

تصویر کلمه
220

try

تصویر کلمه
221

so

تصویر کلمه
222

write

تصویر کلمه
223

how

تصویر کلمه
224

said

تصویر کلمه
225

each

تصویر کلمه
226

which

تصویر کلمه
227

time

تصویر کلمه
228

if

تصویر کلمه
229

way

تصویر کلمه
230

about

تصویر کلمه
231

thing

تصویر کلمه
232

see

تصویر کلمه
233

more

تصویر کلمه
234

day

تصویر کلمه
235

go

تصویر کلمه
236

come

تصویر کلمه
237

sound

تصویر کلمه
238

most

تصویر کلمه
239

number

تصویر کلمه
240

who

تصویر کلمه
241

over

تصویر کلمه
242

know

تصویر کلمه
243

call

تصویر کلمه
244

first

تصویر کلمه
245

people

تصویر کلمه
246

down

تصویر کلمه
247

side

تصویر کلمه
248

again

تصویر کلمه
249

animal

تصویر کلمه
250

point

تصویر کلمه
251

mother

تصویر کلمه
252

world

تصویر کلمه
253

near

تصویر کلمه
254

build

تصویر کلمه
255

self

تصویر کلمه
256

earth

تصویر کلمه
257

father

تصویر کلمه
258

stand

تصویر کلمه
259

page

تصویر کلمه
260

country

تصویر کلمه
261

found

تصویر کلمه
262

answer

تصویر کلمه
263

school

تصویر کلمه
264

grow

تصویر کلمه
265

study

تصویر کلمه
266

still

تصویر کلمه
267

learn

تصویر کلمه
268

plant

تصویر کلمه
269

cover

تصویر کلمه
270

sun

تصویر کلمه
271

thought

تصویر کلمه
272

let

تصویر کلمه
273

keep

تصویر کلمه
274

eye

تصویر کلمه
275

now

تصویر کلمه
276

any

تصویر کلمه
277

new

تصویر کلمه
278

work

تصویر کلمه
279

part

تصویر کلمه
280

take

تصویر کلمه
281

get

تصویر کلمه
282

place

تصویر کلمه
283

made

تصویر کلمه
284

live

تصویر کلمه
285

where

تصویر کلمه
286

after

تصویر کلمه
287

back

تصویر کلمه
288

little

تصویر کلمه
289

only

تصویر کلمه
290

with

تصویر کلمه
291

have

تصویر کلمه
292

through

تصویر کلمه
293

just

تصویر کلمه
294

form

تصویر کلمه
295

much

تصویر کلمه
296

great

تصویر کلمه
297

think

تصویر کلمه
298

say

تصویر کلمه
299

help

تصویر کلمه
300

low

تصویر کلمه
301

line

تصویر کلمه
302

before

تصویر کلمه
303

turn

تصویر کلمه
304

cause

تصویر کلمه
305

same

تصویر کلمه
306

mean

تصویر کلمه
307

differ

تصویر کلمه
308

move

تصویر کلمه
309

right

تصویر کلمه
310

old

تصویر کلمه
311

too

تصویر کلمه
312

tell

تصویر کلمه
313

sentence

تصویر کلمه
314

set

تصویر کلمه