ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی واژه های روزمره

کلمات این مرجع در مکالمات روزمره استفاده فراوانی دارد. دانستن این کلمات انگلیسی در داشتن مکالمه کمک شایانی به شما زبان آموزان میکند. برای به خاطر سپردن و یادگیری این کلمات با معنی و مثال و تلفظ صوتی، در زبان افزا عضو شوید.


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

nearby

تصویر کلمه
2

neat

تصویر کلمه
3

neat

تصویر کلمه
4

neat

تصویر کلمه
5

necklace

تصویر کلمه
6

need

تصویر کلمه
7

needle

تصویر کلمه
8

occasionally

تصویر کلمه
9

tension

تصویر کلمه
10

marriage

تصویر کلمه
11

mash

تصویر کلمه
12

massive

تصویر کلمه
13

master

تصویر کلمه
14

masterpiece

تصویر کلمه
15

match

تصویر کلمه
16

mate

تصویر کلمه
17

material

تصویر کلمه
18

maternity

تصویر کلمه
19

mature

تصویر کلمه
20

maximum

تصویر کلمه
21

may

تصویر کلمه
22

measure

تصویر کلمه
23

measurement

تصویر کلمه
24

mechanic

تصویر کلمه
25

medal

تصویر کلمه
26

mediocre

تصویر کلمه
27

melody

تصویر کلمه
28

melt

تصویر کلمه
29

member

تصویر کلمه
30

mend

تصویر کلمه
31

mention

تصویر کلمه
32

mesh

تصویر کلمه
33

metal

تصویر کلمه
34

method

تصویر کلمه
35

metric

تصویر کلمه
36

metropolis

تصویر کلمه
37

metropolitan

تصویر کلمه
38

middle

تصویر کلمه
39

might

تصویر کلمه
40

mild

تصویر کلمه
41

military

تصویر کلمه
42

minced

تصویر کلمه
43

mind

تصویر کلمه
44

minimum

تصویر کلمه
45

minor

تصویر کلمه
46

minority

تصویر کلمه
47

mint

تصویر کلمه
48

misty

تصویر کلمه
49

mix

تصویر کلمه
50

moan

تصویر کلمه
51

modern

تصویر کلمه
52

modest

تصویر کلمه
53

monster

تصویر کلمه
54

moody

تصویر کلمه
55

mop

تصویر کلمه
56

moral

تصویر کلمه
57

moreover

تصویر کلمه
58

mosquito

تصویر کلمه
59

motivated

تصویر کلمه
60

motivation

تصویر کلمه
61

motorbike

تصویر کلمه
62

motorway

تصویر کلمه
63

mourners

تصویر کلمه
64

mouse

تصویر کلمه
65

mud

تصویر کلمه
66

muddy

تصویر کلمه
67

muddy

تصویر کلمه
68

mug

تصویر کلمه
69

mugger

تصویر کلمه
70

muggy

تصویر کلمه
71

multi

تصویر کلمه
72

murder

تصویر کلمه
73

murderer

تصویر کلمه
74

musical

تصویر کلمه
75

musician

تصویر کلمه
76

mussel

تصویر کلمه
77

mystery

تصویر کلمه
78

nail

تصویر کلمه
79

nanny

تصویر کلمه
80

narrow

تصویر کلمه
81

nasty

تصویر کلمه
82

national

تصویر کلمه
83

knickers

تصویر کلمه
84

knob

تصویر کلمه
85

knocked

تصویر کلمه
86

knowledge

تصویر کلمه
87

lab

تصویر کلمه
88

laboratory

تصویر کلمه
89

lack

تصویر کلمه
90

ladder

تصویر کلمه
91

lake

تصویر کلمه
92

land

تصویر کلمه
93

landscape

تصویر کلمه
94

lane

تصویر کلمه
95

lap

تصویر کلمه
96

large

تصویر کلمه
97

last

تصویر کلمه
98

launch

تصویر کلمه
99

lava

تصویر کلمه
100

law abiding

تصویر کلمه
101

lawn

تصویر کلمه
102

lazy

تصویر کلمه
103

lead

تصویر کلمه
104

lead

تصویر کلمه
105

leader

تصویر کلمه
106

leak

تصویر کلمه
107

leather

تصویر کلمه
108

leave

تصویر کلمه
109

lecture

تصویر کلمه
110

lecturer

تصویر کلمه
111

leek

تصویر کلمه
112

legal

تصویر کلمه
113

leisure

تصویر کلمه
114

leisure

تصویر کلمه
115

length

تصویر کلمه
116

leopard

تصویر کلمه
117

let

تصویر کلمه
118

letter

تصویر کلمه
119

lid

تصویر کلمه
120

life

تصویر کلمه
121

limited

تصویر کلمه
122

link

تصویر کلمه
123

liquid

تصویر کلمه
124

list

تصویر کلمه
125

litter

تصویر کلمه
126

live

تصویر کلمه
127

liveliness

تصویر کلمه
128

lively

تصویر کلمه
129

lively

تصویر کلمه
130

load

تصویر کلمه
131

loan

تصویر کلمه
132

lobster

تصویر کلمه
133

loosen

تصویر کلمه
134

lose

تصویر کلمه
135

loss

تصویر کلمه
136

loud

تصویر کلمه
137

low tide

تصویر کلمه
138

loyal

تصویر کلمه
139

lung

تصویر کلمه
140

lyric

تصویر کلمه
141

mad

تصویر کلمه
142

madam

تصویر کلمه
143

main

تصویر کلمه
144

mainly

تصویر کلمه
145

majority

تصویر کلمه
146

male

تصویر کلمه
147

mall

تصویر کلمه
148

manage

تصویر کلمه
149

management

تصویر کلمه
150

manager

تصویر کلمه
151

manual

تصویر کلمه
152

manufacture

تصویر کلمه
153

manufacturer

تصویر کلمه
154

marketing

تصویر کلمه
155

ineffective

تصویر کلمه
156

inefficient

تصویر کلمه
157

infact

تصویر کلمه
158

infection

تصویر کلمه
159

infectious

تصویر کلمه
160

inflation

تصویر کلمه
161

influence

تصویر کلمه
162

informal

تصویر کلمه
163

ingredient

تصویر کلمه
164

inherit

تصویر کلمه
165

inheritance

تصویر کلمه
166

injure

تصویر کلمه
167

injured

تصویر کلمه
168

injury

تصویر کلمه
169

inner

تصویر کلمه
170

innocent

تصویر کلمه
171

innovate

تصویر کلمه
172

innovation

تصویر کلمه
173

innovative

تصویر کلمه
174

inrush

تصویر کلمه
175

insect

تصویر کلمه
176

insecure

تصویر کلمه
177

insensitive

تصویر کلمه
178

insist

تصویر کلمه
179

insomnia

تصویر کلمه
180

inspire

تصویر کلمه
181

install

تصویر کلمه
182

instead

تصویر کلمه
183

intend

تصویر کلمه
184

intention

تصویر کلمه
185

interest

تصویر کلمه
186

international

تصویر کلمه
187

interpret

تصویر کلمه
188

interpretation

تصویر کلمه
189

interrupt

تصویر کلمه
190

interview

تصویر کلمه
191

intolerant

تصویر کلمه
192

introduce

تصویر کلمه
193

invade

تصویر کلمه
194

invasion

تصویر کلمه
195

invent

تصویر کلمه
196

invention

تصویر کلمه
197

invest

تصویر کلمه
198

investigation

تصویر کلمه
199

investment

تصویر کلمه
200

invigilate

تصویر کلمه
201

involve

تصویر کلمه
202

iron

تصویر کلمه
203

irregular

تصویر کلمه
204

irrelevant

تصویر کلمه
205

irresponsible

تصویر کلمه
206

irritable

تصویر کلمه
207

issue

تصویر کلمه
208

item