ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی آموزش زبان برای سطح مبتدی


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

alphabet

تصویر کلمه
2

animal

تصویر کلمه
3

apple

تصویر کلمه
4

baby

تصویر کلمه
5

ball

تصویر کلمه
6

banana

تصویر کلمه
7

black

تصویر کلمه
8

blue

تصویر کلمه
9

book

تصویر کلمه
10

box

تصویر کلمه
11

boy

تصویر کلمه
12

dinner

تصویر کلمه
13

dog

تصویر کلمه
14

egg

تصویر کلمه
15

food

تصویر کلمه
16

garden

تصویر کلمه
17

green

تصویر کلمه
18

hat

تصویر کلمه
19

home

تصویر کلمه
20

lunch

تصویر کلمه
21

mouse

تصویر کلمه
22

old

تصویر کلمه
23

orange

تصویر کلمه
24

pen

تصویر کلمه
25

pencil

تصویر کلمه
26

red

تصویر کلمه
27

teacher

تصویر کلمه
28

wall

تصویر کلمه
29

water

تصویر کلمه
30

zoo

تصویر کلمه
31

afternoon

تصویر کلمه
32

apartment

تصویر کلمه
33

bag

تصویر کلمه
34

big

تصویر کلمه
35

birthday

تصویر کلمه
36

body

تصویر کلمه
37

bread

تصویر کلمه
38

bus

تصویر کلمه
39

cake

تصویر کلمه
40

dirty

تصویر کلمه
41

doll

تصویر کلمه
42

door

تصویر کلمه
43

duck

تصویر کلمه
44

ear

تصویر کلمه
45

face

تصویر کلمه
46

father

تصویر کلمه
47

funny

تصویر کلمه
48

glasses

تصویر کلمه
49

happy

تصویر کلمه
50

man

تصویر کلمه
51

monkey

تصویر کلمه
52

number

تصویر کلمه
53

school

تصویر کلمه
54

sea

تصویر کلمه
55

sister

تصویر کلمه
56

table

تصویر کلمه
57

toy

تصویر کلمه
58

window

تصویر کلمه
59

yellow

تصویر کلمه
60

night

تصویر کلمه
61

arm

تصویر کلمه
62

bathroom

تصویر کلمه
63

bedroom

تصویر کلمه
64

bird

تصویر کلمه
65

breakfast

تصویر کلمه
66

brother

تصویر کلمه
67

brown

تصویر کلمه
68

cat

تصویر کلمه
69

chair

تصویر کلمه
70

cow

تصویر کلمه
71

desk

تصویر کلمه
72

elephant

تصویر کلمه
73

eye

تصویر کلمه
74

fish

تصویر کلمه
75

friend

تصویر کلمه
76

girl

تصویر کلمه
77

hair

تصویر کلمه
78

hand

تصویر کلمه
79

head

تصویر کلمه
80

ice cream

تصویر کلمه
81

leg

تصویر کلمه
82

mango

تصویر کلمه
83

milk

تصویر کلمه
84

morning

تصویر کلمه
85

ruler

تصویر کلمه
86

shoe

تصویر کلمه
87

street

تصویر کلمه
88

sun

تصویر کلمه
89

train

تصویر کلمه
90

woman

تصویر کلمه
91

angry

تصویر کلمه
92

beautiful

تصویر کلمه
93

behind

تصویر کلمه
94

car

تصویر کلمه
95

chicken

تصویر کلمه
96

children

تصویر کلمه
97

clock

تصویر کلمه
98

colour

تصویر کلمه
99

cousin

تصویر کلمه
100

day

تصویر کلمه
101

dress

تصویر کلمه
102

evening

تصویر کلمه
103

flower

تصویر کلمه
104

frog

تصویر کلمه
105

game

تصویر کلمه
106

horse

تصویر کلمه
107

kitchen

تصویر کلمه
108

onion

تصویر کلمه
109

picture

تصویر کلمه
110

pink

تصویر کلمه
111

question

تصویر کلمه
112

right

تصویر کلمه
113

sad

تصویر کلمه
114

short

تصویر کلمه
115

story

تصویر کلمه
116

tiger

تصویر کلمه
117

tree

تصویر کلمه
118

boat

تصویر کلمه
119

again

تصویر کلمه
120

sheep

تصویر کلمه
121

between

تصویر کلمه
122

bike

تصویر کلمه
123

camera

تصویر کلمه
124

classroom

تصویر کلمه
125

clothes

تصویر کلمه
126

coconut

تصویر کلمه
127

eraser

تصویر کلمه
128

fruit

تصویر کلمه
129

grandfather

تصویر کلمه
130

grandmother

تصویر کلمه
131

grape

تصویر کلمه
132

grey

تصویر کلمه
133

house

تصویر کلمه
134

juice

تصویر کلمه
135

meat

تصویر کلمه
136

mirror

تصویر کلمه
137

mouth

تصویر کلمه
138

nice

تصویر کلمه
139

potato

تصویر کلمه
140

rice

تصویر کلمه
141

sentence

تصویر کلمه
142

song

تصویر کلمه
143

store

تصویر کلمه
144

sweet

تصویر کلمه
145

today

تصویر کلمه
146

tomato

تصویر کلمه
147

trousers

تصویر کلمه
148

word

تصویر کلمه
149

year

تصویر کلمه
150

young

تصویر کلمه

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت