ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی سطح پیشرفته


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

deferential

تصویر کلمه
2

coerce

تصویر کلمه
3

chide

تصویر کلمه
4

parody

تصویر کلمه
5

nominal

تصویر کلمه
6

repudiate

تصویر کلمه
7

infamy

تصویر کلمه
8

cajole

تصویر کلمه
9

empathy

تصویر کلمه
10

incisive

تصویر کلمه
11

embezzle

تصویر کلمه
12

inhibit

تصویر کلمه
13

complacency

تصویر کلمه
14

innate

تصویر کلمه
15

avarice

تصویر کلمه
16

diligent

تصویر کلمه
17

indolent

تصویر کلمه
18

oblivious

تصویر کلمه
19

impertinent

تصویر کلمه
20

arcane

تصویر کلمه
21

perusal

تصویر کلمه
22

modicum

تصویر کلمه
23

penchant

تصویر کلمه
24

extol

تصویر کلمه
25

extol

تصویر کلمه
26

obtuse

تصویر کلمه
27

hypocrisy

تصویر کلمه
28

appease

تصویر کلمه
29

plethora

تصویر کلمه
30

circumspect

تصویر کلمه
31

salient

تصویر کلمه
32

impeccable

تصویر کلمه
33

rife

تصویر کلمه
34

maxim

تصویر کلمه
35

novice

تصویر کلمه
36

acquiesce

تصویر کلمه
37

maverick

تصویر کلمه
38

abhor

تصویر کلمه
39

enmity

تصویر کلمه
40

coherent

تصویر کلمه
41

furtive

تصویر کلمه
42

myriad

تصویر کلمه
43

confidant

تصویر کلمه
44

decry

تصویر کلمه
45

lurid

تصویر کلمه
46

refurbish

تصویر کلمه
47

inveterate

تصویر کلمه
48

insatiable

تصویر کلمه
49

jubilant

تصویر کلمه
50

gluttony

تصویر کلمه
51

nuance

تصویر کلمه
52

eloquent

تصویر کلمه
53

debase

تصویر کلمه
54

amiable

تصویر کلمه
55

lithe

تصویر کلمه
56

forsake

تصویر کلمه
57

zenith

تصویر کلمه
58

intrepid

تصویر کلمه
59

umbrage

تصویر کلمه
60

erudite

تصویر کلمه
61

insular

تصویر کلمه
62

feral

تصویر کلمه
63

sycophant

تصویر کلمه
64

vex

تصویر کلمه
65

meticulous

تصویر کلمه
66

inept

تصویر کلمه
67

vociferous

تصویر کلمه
68

cumulative

تصویر کلمه
69

deride

تصویر کلمه
70

despot

تصویر کلمه
71

candor

تصویر کلمه
72

serendipity

تصویر کلمه
73

panacea

تصویر کلمه
74

wanton

تصویر کلمه
75

callous

تصویر کلمه
76

rash

تصویر کلمه
77

gratuitous

تصویر کلمه
78

taciturn

تصویر کلمه
79

staid

تصویر کلمه
80

venerable

تصویر کلمه
81

haughty

تصویر کلمه
82

truculent

تصویر کلمه
83

connive

تصویر کلمه
84

superfluous

تصویر کلمه
85

elated

تصویر کلمه
86

brazen

تصویر کلمه
87

nadir

تصویر کلمه
88

morose

تصویر کلمه
89

predilection

تصویر کلمه
90

alacrity

تصویر کلمه
91

obsequious

تصویر کلمه
92

brusque

تصویر کلمه
93

fabricate

تصویر کلمه
94

implacable

تصویر کلمه
95

aberration

تصویر کلمه
96

impudent

تصویر کلمه
97

flabbergasted

تصویر کلمه
98

demure

تصویر کلمه
99

clandestine

تصویر کلمه
100

knell

تصویر کلمه

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت