ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی Advanced(پيشرفته)

برای مشاهده معنی، مثال، نظرات توسعه ای زبان آموزان در مورد این کلمه و همچنین شنیدن تلفظ کلمه، بر روی نام آن کلمه کلیک کنید.


ردیف کلمه نام مرجع معنی
1
deferential
2
coerce
3
chide
4
parody
5
nominal
6
repudiate
7
infamy
8
cajole
9
empathy
10
incisive
11
embezzle
12
inhibit
13
complacency
14
innate
15
avarice
16
diligent
17
indolent
18
oblivious
19
impertinent
20
arcane
21
perusal
22
modicum
23
penchant
24
extol
25
obtuse
26
hypocrisy
27
appease
28
plethora
29
circumspect
30
salient
31
impeccable
32
rife
33
maxim
34
novice
35
acquiesce
36
maverick
37
abhor
38
enmity
39
coherent
40
furtive
41
myriad
42
confidant
43
decry
44
lurid
45
refurbish
46
inveterate
47
insatiable
48
jubilant
49
gluttony
50
nuance
51
eloquent
52
debase
53
amiable
54
lithe
55
forsake
56
zenith
57
intrepid
58
umbrage
59
erudite
60
insular
61
feral
62
sycophant
63
vex
64
meticulous
65
inept
66
vociferous
67
cumulative
68
deride
69
despot
70
candor
71
serendipity
72
panacea
73
wanton
74
callous
75
rash
76
gratuitous
77
taciturn
78
staid
79
venerable
80
haughty
81
truculent
82
connive
83
superfluous
84
elated
85
brazen
86
nadir
87
morose
88
predilection
89
alacrity
90
obsequious
91
brusque
92
fabricate
93
implacable
94
aberration
95
impudent
96
flabbergasted
97
demure
98
clandestine
99
knell

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت