ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی Advanced(پيشرفته)

برای مشاهده معنی، مثال، نظرات توسعه ای زبان آموزان در مورد این کلمه و همچنین شنیدن تلفظ کلمه، بر روی نام آن کلمه کلیک کنید.


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

deferential

تصویر کلمه
2

coerce

تصویر کلمه
3

chide

تصویر کلمه
4

parody

تصویر کلمه
5

nominal

تصویر کلمه
6

repudiate

تصویر کلمه
7

infamy

تصویر کلمه
8

cajole

تصویر کلمه
9

empathy

تصویر کلمه
10

incisive

تصویر کلمه
11

embezzle

تصویر کلمه
12

inhibit

تصویر کلمه
13

complacency

تصویر کلمه
14

innate

تصویر کلمه
15

avarice

تصویر کلمه
16

diligent

تصویر کلمه
17

indolent

تصویر کلمه
18

oblivious

تصویر کلمه
19

impertinent

تصویر کلمه
20

arcane

تصویر کلمه
21

perusal

تصویر کلمه
22

modicum

تصویر کلمه
23

penchant

تصویر کلمه
24

extol

تصویر کلمه
25

obtuse

تصویر کلمه
26

hypocrisy

تصویر کلمه
27

appease

تصویر کلمه
28

plethora

تصویر کلمه
29

circumspect

تصویر کلمه
30

salient

تصویر کلمه
31

impeccable

تصویر کلمه
32

rife

تصویر کلمه
33

maxim

تصویر کلمه
34

novice

تصویر کلمه
35

acquiesce

تصویر کلمه
36

maverick

تصویر کلمه
37

abhor

تصویر کلمه
38

enmity

تصویر کلمه
39

coherent

تصویر کلمه
40

furtive

تصویر کلمه
41

myriad

تصویر کلمه
42

confidant

تصویر کلمه
43

decry

تصویر کلمه
44

lurid

تصویر کلمه
45

refurbish

تصویر کلمه
46

inveterate

تصویر کلمه
47

insatiable

تصویر کلمه
48

jubilant

تصویر کلمه
49

gluttony

تصویر کلمه
50

nuance

تصویر کلمه
51

eloquent

تصویر کلمه
52

debase

تصویر کلمه
53

amiable

تصویر کلمه
54

lithe

تصویر کلمه
55

forsake

تصویر کلمه
56

zenith

تصویر کلمه
57

intrepid

تصویر کلمه
58

umbrage

تصویر کلمه
59

erudite

تصویر کلمه
60

insular

تصویر کلمه
61

feral

تصویر کلمه
62

sycophant

تصویر کلمه
63

vex

تصویر کلمه
64

meticulous

تصویر کلمه
65

inept

تصویر کلمه
66

vociferous

تصویر کلمه
67

cumulative

تصویر کلمه
68

deride

تصویر کلمه
69

despot

تصویر کلمه
70

candor

تصویر کلمه
71

serendipity

تصویر کلمه
72

panacea

تصویر کلمه
73

wanton

تصویر کلمه
74

callous

تصویر کلمه
75

rash

تصویر کلمه
76

gratuitous

تصویر کلمه
77

taciturn

تصویر کلمه
78

staid

تصویر کلمه
79

venerable

تصویر کلمه
80

haughty

تصویر کلمه
81

truculent

تصویر کلمه
82

connive

تصویر کلمه
83

superfluous

تصویر کلمه
84

elated

تصویر کلمه
85

brazen

تصویر کلمه
86

nadir

تصویر کلمه
87

morose

تصویر کلمه
88

predilection

تصویر کلمه
89

alacrity

تصویر کلمه
90

obsequious

تصویر کلمه
91

brusque

تصویر کلمه
92

fabricate

تصویر کلمه
93

implacable

تصویر کلمه
94

aberration

تصویر کلمه
95

impudent

تصویر کلمه
96

flabbergasted

تصویر کلمه
97

demure

تصویر کلمه
98

clandestine

تصویر کلمه
99

knell

تصویر کلمه

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت