ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی سطح پیشرفته


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

panacea

تصویر کلمه
2

wanton

تصویر کلمه
3

callous

تصویر کلمه
4

rash

تصویر کلمه
5

gratuitous

تصویر کلمه
6

taciturn

تصویر کلمه
7

staid

تصویر کلمه
8

venerable

تصویر کلمه
9

haughty

تصویر کلمه
10

truculent

تصویر کلمه
11

connive

تصویر کلمه
12

superfluous

تصویر کلمه
13

elated

تصویر کلمه
14

brazen

تصویر کلمه
15

nadir

تصویر کلمه
16

morose

تصویر کلمه
17

predilection

تصویر کلمه
18

alacrity

تصویر کلمه
19

obsequious

تصویر کلمه
20

brusque

تصویر کلمه
21

fabricate

تصویر کلمه
22

implacable

تصویر کلمه
23

aberration

تصویر کلمه
24

impudent

تصویر کلمه
25

flabbergasted

تصویر کلمه
26

demure

تصویر کلمه
27

clandestine

تصویر کلمه
28

knell

تصویر کلمه
29

coerce

تصویر کلمه
30

chide

تصویر کلمه
31

parody

تصویر کلمه
32

nominal

تصویر کلمه
33

repudiate

تصویر کلمه
34

infamy

تصویر کلمه
35

cajole

تصویر کلمه
36

empathy

تصویر کلمه
37

incisive

تصویر کلمه
38

embezzle

تصویر کلمه
39

inhibit

تصویر کلمه
40

complacency

تصویر کلمه
41

innate

تصویر کلمه
42

avarice

تصویر کلمه
43

diligent

تصویر کلمه
44

indolent

تصویر کلمه
45

oblivious

تصویر کلمه
46

impertinent

تصویر کلمه
47

arcane

تصویر کلمه
48

perusal

تصویر کلمه
49

modicum

تصویر کلمه
50

penchant

تصویر کلمه
51

extol

تصویر کلمه
52

extol

تصویر کلمه
53

obtuse

تصویر کلمه
54

hypocrisy

تصویر کلمه
55

appease

تصویر کلمه
56

plethora

تصویر کلمه
57

circumspect

تصویر کلمه
58

salient

تصویر کلمه
59

impeccable

تصویر کلمه
60

rife

تصویر کلمه
61

maxim

تصویر کلمه
62

novice

تصویر کلمه
63

acquiesce

تصویر کلمه
64

maverick

تصویر کلمه
65

abhor

تصویر کلمه
66

enmity

تصویر کلمه
67

coherent

تصویر کلمه
68

furtive

تصویر کلمه
69

myriad

تصویر کلمه
70

confidant

تصویر کلمه
71

decry

تصویر کلمه
72

lurid

تصویر کلمه
73

refurbish

تصویر کلمه
74

inveterate

تصویر کلمه
75

insatiable

تصویر کلمه
76

jubilant

تصویر کلمه
77

gluttony

تصویر کلمه
78

nuance

تصویر کلمه
79

eloquent

تصویر کلمه
80

debase

تصویر کلمه
81

amiable

تصویر کلمه
82

lithe

تصویر کلمه
83

forsake

تصویر کلمه
84

zenith

تصویر کلمه
85

intrepid

تصویر کلمه
86

umbrage

تصویر کلمه
87

erudite

تصویر کلمه
88

insular

تصویر کلمه
89

feral

تصویر کلمه
90

sycophant

تصویر کلمه
91

vex

تصویر کلمه
92

meticulous

تصویر کلمه
93

inept

تصویر کلمه
94

vociferous

تصویر کلمه
95

cumulative

تصویر کلمه
96

deride

تصویر کلمه
97

despot

تصویر کلمه
98

candor

تصویر کلمه
99

serendipity

تصویر کلمه
100

deferential

تصویر کلمه

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت