ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

abandon

تصویر کلمه
2

keen

تصویر کلمه
3

jealous

تصویر کلمه
4

tact

تصویر کلمه
5

oath

تصویر کلمه
6

vacant

تصویر کلمه
7

hardship

تصویر کلمه
8

gallant

تصویر کلمه
9

data

تصویر کلمه
10

unaccustomed

تصویر کلمه
11

bachelor

تصویر کلمه
12

qualify

تصویر کلمه
13

corpse

تصویر کلمه
14

conceal

تصویر کلمه
15

dismal

تصویر کلمه
16

frigid

تصویر کلمه
17

inhabit

تصویر کلمه
18

numb

تصویر کلمه
19

peril

تصویر کلمه
20

recline

تصویر کلمه
21

shriek

تصویر کلمه
22

sinister

تصویر کلمه
23

tempt

تصویر کلمه
24

wager

تصویر کلمه
25

typical

تصویر کلمه
26

minimum

تصویر کلمه
27

scarce

تصویر کلمه
28

annual

تصویر کلمه
29

persuade

تصویر کلمه
30

essential

تصویر کلمه
31

blend

تصویر کلمه
32

visible

تصویر کلمه
33

expensive

تصویر کلمه
34

talent

تصویر کلمه
35

devise

تصویر کلمه
36

wholesale

تصویر کلمه
37

vapor

تصویر کلمه
38

eliminate

تصویر کلمه
39

villain

تصویر کلمه
40

dense

تصویر کلمه
41

utilize

تصویر کلمه
42

humid

تصویر کلمه
43

theory

تصویر کلمه
44

descend

تصویر کلمه
45

circulate

تصویر کلمه
46

enormous

تصویر کلمه
47

predict

تصویر کلمه
48

vanish

تصویر کلمه
49

tradition

تصویر کلمه
50

rural

تصویر کلمه
51

burden

تصویر کلمه
52

campus

تصویر کلمه
53

majority

تصویر کلمه
54

assemble

تصویر کلمه
55

explore

تصویر کلمه
56

topic

تصویر کلمه
57

debate

تصویر کلمه
58

evade

تصویر کلمه
59

probe

تصویر کلمه
60

reform

تصویر کلمه
61

approach

تصویر کلمه
62

detect

تصویر کلمه
63

defect

تصویر کلمه
64

employee

تصویر کلمه
65

neglect

تصویر کلمه
66

neglect

تصویر کلمه
67

deceive

تصویر کلمه
68

deceive

تصویر کلمه
69

undoubtedly

تصویر کلمه
70

popular

تصویر کلمه
71

thorough

تصویر کلمه
72

client

تصویر کلمه
73

comprehensive

تصویر کلمه
74

defraud

تصویر کلمه
75

postpone

تصویر کلمه
76

consent

تصویر کلمه
77

massive

تصویر کلمه
78

capsule

تصویر کلمه
79

preserve

تصویر کلمه
80

denounce

تصویر کلمه
81

denounce

تصویر کلمه
82

unique

تصویر کلمه
83

torrent

تصویر کلمه
84

torrent

تصویر کلمه
85

resent

تصویر کلمه
86

resent

تصویر کلمه
87

molest

تصویر کلمه
88

molest

تصویر کلمه
89

gloomy

تصویر کلمه
90

gloomy

تصویر کلمه
91

unforeseen

تصویر کلمه
92

exaggerate

تصویر کلمه
93

amateur

تصویر کلمه
94

mediocre

تصویر کلمه
95

variety

تصویر کلمه
96

valid

تصویر کلمه
97

survive

تصویر کلمه
98

weird

تصویر کلمه
99

prominent

تصویر کلمه
100

security

تصویر کلمه
101

bulky

تصویر کلمه
102

reluctant

تصویر کلمه
103

obvious

تصویر کلمه
104

vicinity

تصویر کلمه
105

century

تصویر کلمه
106

rage

تصویر کلمه
107

document

تصویر کلمه
108

conclude

تصویر کلمه
109

undeniable

تصویر کلمه
110

resist

تصویر کلمه
111

lack

تصویر کلمه
112

ignore

تصویر کلمه
113

challenge

تصویر کلمه
114

miniature

تصویر کلمه
115

source

تصویر کلمه
116

excel

تصویر کلمه
117

feminine

تصویر کلمه
118

mount

تصویر کلمه
119

compete

تصویر کلمه
120

dread

تصویر کلمه
121

masculine

تصویر کلمه
122

menace

تصویر کلمه
123

tendency

تصویر کلمه
124

underestimate

تصویر کلمه
125

victorious

تصویر کلمه
126

numerous

تصویر کلمه
127

flexible

تصویر کلمه
128

evidence

تصویر کلمه
129

solitary

تصویر کلمه
130

vision

تصویر کلمه
131

frequent

تصویر کلمه
132

glimpse

تصویر کلمه
133

recent

تصویر کلمه
134

decade

تصویر کلمه
135

hesitate

تصویر کلمه
136

absurd

تصویر کلمه
137

conflict

تصویر کلمه
138

minority

تصویر کلمه
139

fiction

تصویر کلمه
140

ignite

تصویر کلمه
141

abolish

تصویر کلمه
142

urban

تصویر کلمه
143

population

تصویر کلمه
144

frank

تصویر کلمه
145

pollute

تصویر کلمه
146

reveal

تصویر کلمه
147

prohibit

تصویر کلمه
148

urgent

تصویر کلمه
149

adequate

تصویر کلمه
150

decrease

تصویر کلمه
151

audible

تصویر کلمه
152

journalist

تصویر کلمه
153

famine

تصویر کلمه
154

revive

تصویر کلمه
155

commence

تصویر کلمه
156

observant

تصویر کلمه
157

identify

تصویر کلمه
158

migrate

تصویر کلمه
159

vessel

تصویر کلمه
160

persist

تصویر کلمه
161

hazy

تصویر کلمه
162

gleam

تصویر کلمه
163

editor

تصویر کلمه
164

unruly

تصویر کلمه
165

rival

تصویر کلمه
166

violent

تصویر کلمه
167

brutal

تصویر کلمه
168

opponent

تصویر کلمه
169

brawl

تصویر کلمه
170

duplicate

تصویر کلمه
171

vicious

تصویر کلمه
172

whirl

تصویر کلمه
173

underdog

تصویر کلمه
174

thrust

تصویر کلمه
175

bewildered

تصویر کلمه
176

expand

تصویر کلمه
177

alter

تصویر کلمه
178

mature

تصویر کلمه
179

sacred

تصویر کلمه
180

revise

تصویر کلمه
181

pledge

تصویر کلمه
182

casual

تصویر کلمه
183

pursue

تصویر کلمه
184

unanimous

تصویر کلمه
185

fortunate

تصویر کلمه
186

pioneer

تصویر کلمه
187

innovative

تصویر کلمه
188

slender

تصویر کلمه
189

surpass

تصویر کلمه
190

surpass

تصویر کلمه
191

vast

تصویر کلمه
192

doubt

تصویر کلمه
193

capacity

تصویر کلمه
194

penetrate

تصویر کلمه
195

pierce

تصویر کلمه
196

pierce

تصویر کلمه
197

accurate

تصویر کلمه
198

microscope

تصویر کلمه
199

grateful

تصویر کلمه
200

cautious

تصویر کلمه
201

confident

تصویر کلمه
202

appeal

تصویر کلمه
203

addict

تصویر کلمه
204

wary

تصویر کلمه
205

aware

تصویر کلمه
206

misfortune

تصویر کلمه
207

avoid

تصویر کلمه
208

wretched

تصویر کلمه
209

wretched

تصویر کلمه
210

keg

تصویر کلمه
211

nourish

تصویر کلمه
212

harsh

تصویر کلمه
213

quantity

تصویر کلمه
214

opt

تصویر کلمه
215

tragedy

تصویر کلمه
216

pedestrian

تصویر کلمه
217

glance

تصویر کلمه
218

budget

تصویر کلمه
219

nimble

تصویر کلمه
220

manipulate

تصویر کلمه
221

reckless

تصویر کلمه
222

horrid

تصویر کلمه
223

rave

تصویر کلمه
224

economical

تصویر کلمه
225

lubricate

تصویر کلمه
226

ingenious

تصویر کلمه
227

harvest

تصویر کلمه
228

abundant

تصویر کلمه
229

uneasy

تصویر کلمه
230

calculate

تصویر کلمه
231

absorb

تصویر کلمه
232

estimate

تصویر کلمه
233

morsel

تصویر کلمه
234

quota

تصویر کلمه
235

threat

تصویر کلمه
236

ban

تصویر کلمه
237

panic

تصویر کلمه
238

appropriate

تصویر کلمه
239

emerge

تصویر کلمه
240

jagged

تصویر کلمه
241

linger

تصویر کلمه
242

linger

تصویر کلمه
243

ambush

تصویر کلمه
244

crafty

تصویر کلمه
245

defiant

تصویر کلمه
246

vigor

تصویر کلمه
247

perish

تصویر کلمه
248

fragile

تصویر کلمه
249

captive

تصویر کلمه
250

prosper

تصویر کلمه
251

devour

تصویر کلمه
252

plea

تصویر کلمه
253

weary

تصویر کلمه
254

collide

تصویر کلمه
255

confirm

تصویر کلمه
256

verify

تصویر کلمه
257

anticipate

تصویر کلمه
258

dilemma

تصویر کلمه
259

detour

تصویر کلمه
260

merit

تصویر کلمه
261

transmit

تصویر کلمه
262

relieve

تصویر کلمه
263

baffle

تصویر کلمه
264

warden

تصویر کلمه
265

acknowledge

تصویر کلمه
266

justice

تصویر کلمه
267

delinquent

تصویر کلمه
268

reject

تصویر کلمه
269

deprive

تصویر کلمه
270

spouse

تصویر کلمه
271

vocation

تصویر کلمه
272

unstable

تصویر کلمه
273

homicide

تصویر کلمه
274

penalize

تصویر کلمه
275

beneficiary

تصویر کلمه
276

reptile

تصویر کلمه
277

rarely

تصویر کلمه
278

forbid

تصویر کلمه
279

logical

تصویر کلمه
280

exhibit

تصویر کلمه
281

proceed

تصویر کلمه
282

precaution

تصویر کلمه
283

extract

تصویر کلمه
284

prior

تصویر کلمه
285

embrace

تصویر کلمه
286

valiant

تصویر کلمه
287

partial

تصویر کلمه