ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

abandon

تصویر کلمه
2

abandon

تصویر کلمه
3

abandon

تصویر کلمه
4

abandon

تصویر کلمه
5

keen

تصویر کلمه
6

jealous

تصویر کلمه
7

tact

تصویر کلمه
8

oath

تصویر کلمه
9

vacant

تصویر کلمه
10

hardship

تصویر کلمه
11

gallant

تصویر کلمه
12

data

تصویر کلمه
13

unaccustomed

تصویر کلمه
14

bachelor

تصویر کلمه
15

qualify

تصویر کلمه
16

corpse

تصویر کلمه
17

conceal

تصویر کلمه
18

dismal

تصویر کلمه
19

frigid

تصویر کلمه
20

inhabit

تصویر کلمه
21

numb

تصویر کلمه
22

peril

تصویر کلمه
23

recline

تصویر کلمه
24

shriek

تصویر کلمه
25

sinister

تصویر کلمه
26

tempt

تصویر کلمه
27

wager

تصویر کلمه
28

typical

تصویر کلمه
29

minimum

تصویر کلمه
30

scarce

تصویر کلمه
31

annual

تصویر کلمه
32

persuade

تصویر کلمه
33

essential

تصویر کلمه
34

blend

تصویر کلمه
35

visible

تصویر کلمه
36

expensive

تصویر کلمه
37

talent

تصویر کلمه
38

devise

تصویر کلمه
39

devise

تصویر کلمه
40

wholesale

تصویر کلمه
41

vapor

تصویر کلمه
42

eliminate

تصویر کلمه
43

villain

تصویر کلمه
44

dense

تصویر کلمه
45

utilize

تصویر کلمه
46

humid

تصویر کلمه
47

theory

تصویر کلمه
48

descend

تصویر کلمه
49

circulate

تصویر کلمه
50

enormous

تصویر کلمه
51

predict

تصویر کلمه
52

vanish

تصویر کلمه
53

tradition

تصویر کلمه
54

rural

تصویر کلمه
55

burden

تصویر کلمه
56

campus

تصویر کلمه
57

majority

تصویر کلمه
58

assemble

تصویر کلمه
59

explore

تصویر کلمه
60

topic

تصویر کلمه
61

debate

تصویر کلمه
62

evade

تصویر کلمه
63

probe

تصویر کلمه
64

reform

تصویر کلمه
65

approach

تصویر کلمه
66

detect

تصویر کلمه
67

defect

تصویر کلمه
68

employee

تصویر کلمه
69

neglect

تصویر کلمه
70

neglect

تصویر کلمه
71

deceive

تصویر کلمه
72

deceive

تصویر کلمه
73

undoubtedly

تصویر کلمه
74

popular

تصویر کلمه
75

thorough

تصویر کلمه
76

client

تصویر کلمه
77

comprehensive

تصویر کلمه
78

defraud

تصویر کلمه
79

postpone

تصویر کلمه
80

consent

تصویر کلمه
81

massive

تصویر کلمه
82

capsule

تصویر کلمه
83

preserve

تصویر کلمه
84

denounce

تصویر کلمه
85

denounce

تصویر کلمه
86

unique

تصویر کلمه
87

torrent

تصویر کلمه
88

torrent

تصویر کلمه
89

resent

تصویر کلمه
90

resent

تصویر کلمه
91

molest

تصویر کلمه
92

molest

تصویر کلمه
93

gloomy

تصویر کلمه
94

gloomy

تصویر کلمه
95

unforeseen

تصویر کلمه
96

exaggerate

تصویر کلمه
97

amateur

تصویر کلمه
98

mediocre

تصویر کلمه
99

variety

تصویر کلمه
100

valid

تصویر کلمه
101

survive

تصویر کلمه
102

weird

تصویر کلمه
103

prominent

تصویر کلمه
104

security

تصویر کلمه
105

bulky

تصویر کلمه
106

reluctant

تصویر کلمه
107

obvious

تصویر کلمه
108

vicinity

تصویر کلمه
109

century

تصویر کلمه
110

rage

تصویر کلمه
111

document

تصویر کلمه
112

conclude

تصویر کلمه
113

undeniable

تصویر کلمه
114

resist

تصویر کلمه
115

lack

تصویر کلمه
116

ignore

تصویر کلمه
117

challenge

تصویر کلمه
118

miniature

تصویر کلمه
119

source

تصویر کلمه
120

excel

تصویر کلمه
121

feminine

تصویر کلمه
122

mount

تصویر کلمه
123

compete

تصویر کلمه
124

dread

تصویر کلمه
125

masculine

تصویر کلمه
126

menace

تصویر کلمه
127

tendency

تصویر کلمه
128

underestimate

تصویر کلمه
129

victorious

تصویر کلمه
130

numerous

تصویر کلمه
131

flexible

تصویر کلمه
132

evidence

تصویر کلمه
133

solitary

تصویر کلمه
134

vision

تصویر کلمه
135

frequent

تصویر کلمه
136

glimpse

تصویر کلمه
137

recent

تصویر کلمه
138

decade

تصویر کلمه
139

hesitate

تصویر کلمه
140

absurd

تصویر کلمه
141

conflict

تصویر کلمه
142

minority

تصویر کلمه
143

fiction

تصویر کلمه
144

ignite

تصویر کلمه
145

abolish

تصویر کلمه
146

urban

تصویر کلمه
147

population

تصویر کلمه
148

frank

تصویر کلمه
149

pollute

تصویر کلمه
150

reveal

تصویر کلمه
151

prohibit

تصویر کلمه
152

urgent

تصویر کلمه
153

adequate

تصویر کلمه
154

decrease

تصویر کلمه
155

audible

تصویر کلمه
156

journalist

تصویر کلمه
157

famine

تصویر کلمه
158

revive

تصویر کلمه
159

revive

تصویر کلمه
160

commence

تصویر کلمه
161

observant

تصویر کلمه
162

identify

تصویر کلمه
163

migrate

تصویر کلمه
164

vessel

تصویر کلمه
165

persist

تصویر کلمه
166

hazy

تصویر کلمه
167

gleam

تصویر کلمه
168

editor

تصویر کلمه
169

unruly

تصویر کلمه
170

rival

تصویر کلمه
171

violent

تصویر کلمه
172

brutal

تصویر کلمه
173

opponent

تصویر کلمه
174

brawl

تصویر کلمه
175

duplicate

تصویر کلمه
176

vicious

تصویر کلمه
177

whirl

تصویر کلمه
178

underdog

تصویر کلمه
179

thrust

تصویر کلمه
180

bewildered

تصویر کلمه
181

expand

تصویر کلمه
182

alter

تصویر کلمه
183

mature

تصویر کلمه
184

sacred

تصویر کلمه
185

revise

تصویر کلمه
186

pledge

تصویر کلمه
187

casual

تصویر کلمه
188

pursue

تصویر کلمه
189

unanimous

تصویر کلمه
190

fortunate

تصویر کلمه
191

pioneer

تصویر کلمه
192

innovative

تصویر کلمه
193

slender

تصویر کلمه
194

surpass

تصویر کلمه
195

surpass

تصویر کلمه
196

vast

تصویر کلمه
197

doubt

تصویر کلمه
198

capacity

تصویر کلمه
199

penetrate

تصویر کلمه
200

pierce

تصویر کلمه
201

pierce

تصویر کلمه
202

accurate

تصویر کلمه
203

microscope

تصویر کلمه
204

grateful

تصویر کلمه
205

cautious

تصویر کلمه
206

confident

تصویر کلمه
207

appeal

تصویر کلمه
208

addict

تصویر کلمه
209

wary

تصویر کلمه
210

aware

تصویر کلمه
211

misfortune

تصویر کلمه
212

avoid

تصویر کلمه
213

wretched

تصویر کلمه
214

wretched

تصویر کلمه
215

keg

تصویر کلمه
216

nourish

تصویر کلمه
217

harsh

تصویر کلمه
218

quantity

تصویر کلمه
219

opt

تصویر کلمه
220

tragedy

تصویر کلمه
221

pedestrian

تصویر کلمه
222

glance

تصویر کلمه
223

budget

تصویر کلمه
224

nimble

تصویر کلمه
225

manipulate

تصویر کلمه
226

reckless

تصویر کلمه
227

horrid

تصویر کلمه
228

rave

تصویر کلمه
229

economical

تصویر کلمه
230

lubricate

تصویر کلمه
231

ingenious

تصویر کلمه
232

harvest

تصویر کلمه
233

abundant

تصویر کلمه
234

uneasy

تصویر کلمه
235

calculate

تصویر کلمه
236

absorb

تصویر کلمه
237

estimate

تصویر کلمه
238

morsel

تصویر کلمه
239

quota

تصویر کلمه
240

threat

تصویر کلمه
241

ban

تصویر کلمه
242

panic

تصویر کلمه
243

appropriate

تصویر کلمه
244

emerge

تصویر کلمه
245

jagged

تصویر کلمه
246

linger

تصویر کلمه
247

linger

تصویر کلمه
248

ambush

تصویر کلمه
249

crafty

تصویر کلمه
250

defiant

تصویر کلمه
251

vigor

تصویر کلمه
252

perish

تصویر کلمه
253

fragile

تصویر کلمه
254

captive

تصویر کلمه
255

prosper

تصویر کلمه
256

devour

تصویر کلمه
257

plea

تصویر کلمه
258

weary

تصویر کلمه
259

collide

تصویر کلمه
260

confirm

تصویر کلمه
261

verify

تصویر کلمه
262

anticipate

تصویر کلمه
263

dilemma

تصویر کلمه
264

detour

تصویر کلمه
265

merit

تصویر کلمه
266

transmit

تصویر کلمه
267

relieve

تصویر کلمه
268

baffle

تصویر کلمه
269

warden

تصویر کلمه
270

acknowledge

تصویر کلمه
271

justice

تصویر کلمه
272

delinquent

تصویر کلمه
273

reject

تصویر کلمه
274

deprive

تصویر کلمه
275

spouse

تصویر کلمه
276

vocation

تصویر کلمه
277

unstable

تصویر کلمه
278

homicide

تصویر کلمه
279

penalize

تصویر کلمه
280

beneficiary

تصویر کلمه
281

reptile

تصویر کلمه
282

rarely

تصویر کلمه
283

forbid

تصویر کلمه
284

logical

تصویر کلمه
285

exhibit

تصویر کلمه
286

proceed

تصویر کلمه
287

precaution

تصویر کلمه
288

extract