ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

abandon

تصویر کلمه
2

abandon

تصویر کلمه
3

abandon

تصویر کلمه
4

abandon

تصویر کلمه
5

keen

تصویر کلمه
6

jealous

تصویر کلمه
7

tact

تصویر کلمه
8

oath

تصویر کلمه
9

oath

تصویر کلمه
10

vacant

تصویر کلمه
11

hardship

تصویر کلمه
12

gallant

تصویر کلمه
13

data

تصویر کلمه
14

unaccustomed

تصویر کلمه
15

bachelor

تصویر کلمه
16

qualify

تصویر کلمه
17

corpse

تصویر کلمه
18

conceal

تصویر کلمه
19

dismal

تصویر کلمه
20

frigid

تصویر کلمه
21

inhabit

تصویر کلمه
22

numb

تصویر کلمه
23

peril

تصویر کلمه
24

recline

تصویر کلمه
25

shriek

تصویر کلمه
26

sinister

تصویر کلمه
27

tempt

تصویر کلمه
28

wager

تصویر کلمه
29

typical

تصویر کلمه
30

minimum

تصویر کلمه
31

scarce

تصویر کلمه
32

annual

تصویر کلمه
33

persuade

تصویر کلمه
34

essential

تصویر کلمه
35

blend

تصویر کلمه
36

visible

تصویر کلمه
37

expensive

تصویر کلمه
38

talent

تصویر کلمه
39

devise

تصویر کلمه
40

devise

تصویر کلمه
41

wholesale

تصویر کلمه
42

vapor

تصویر کلمه
43

eliminate

تصویر کلمه
44

villain

تصویر کلمه
45

dense

تصویر کلمه
46

utilize

تصویر کلمه
47

humid

تصویر کلمه
48

theory

تصویر کلمه
49

descend

تصویر کلمه
50

circulate

تصویر کلمه
51

enormous

تصویر کلمه
52

predict

تصویر کلمه
53

vanish

تصویر کلمه
54

tradition

تصویر کلمه
55

rural

تصویر کلمه
56

burden

تصویر کلمه
57

campus

تصویر کلمه
58

majority

تصویر کلمه
59

assemble

تصویر کلمه
60

explore

تصویر کلمه
61

topic

تصویر کلمه
62

debate

تصویر کلمه
63

evade

تصویر کلمه
64

probe

تصویر کلمه
65

reform

تصویر کلمه
66

approach

تصویر کلمه
67

detect

تصویر کلمه
68

defect

تصویر کلمه
69

employee

تصویر کلمه
70

neglect

تصویر کلمه
71

neglect

تصویر کلمه
72

deceive

تصویر کلمه
73

deceive

تصویر کلمه
74

undoubtedly

تصویر کلمه
75

popular

تصویر کلمه
76

thorough

تصویر کلمه
77

client

تصویر کلمه
78

comprehensive

تصویر کلمه
79

defraud

تصویر کلمه
80

postpone

تصویر کلمه
81

consent

تصویر کلمه
82

massive

تصویر کلمه
83

capsule

تصویر کلمه
84

preserve

تصویر کلمه
85

denounce

تصویر کلمه
86

denounce

تصویر کلمه
87

unique

تصویر کلمه
88

torrent

تصویر کلمه
89

torrent

تصویر کلمه
90

resent

تصویر کلمه
91

resent

تصویر کلمه
92

molest

تصویر کلمه
93

molest

تصویر کلمه
94

gloomy

تصویر کلمه
95

gloomy

تصویر کلمه
96

unforeseen

تصویر کلمه
97

exaggerate

تصویر کلمه
98

amateur

تصویر کلمه
99

mediocre

تصویر کلمه
100

variety

تصویر کلمه
101

valid

تصویر کلمه
102

survive

تصویر کلمه
103

weird

تصویر کلمه
104

prominent

تصویر کلمه
105

security

تصویر کلمه
106

bulky

تصویر کلمه
107

reluctant

تصویر کلمه
108

obvious

تصویر کلمه
109

vicinity

تصویر کلمه
110

century

تصویر کلمه
111

rage

تصویر کلمه
112

document

تصویر کلمه
113

conclude

تصویر کلمه
114

undeniable

تصویر کلمه
115

resist

تصویر کلمه
116

lack

تصویر کلمه
117

ignore

تصویر کلمه
118

challenge

تصویر کلمه
119

miniature

تصویر کلمه
120

source

تصویر کلمه
121

excel

تصویر کلمه
122

feminine

تصویر کلمه
123

mount

تصویر کلمه
124

compete

تصویر کلمه
125

dread

تصویر کلمه
126

masculine

تصویر کلمه
127

menace

تصویر کلمه
128

tendency

تصویر کلمه
129

underestimate

تصویر کلمه
130

victorious

تصویر کلمه
131

numerous

تصویر کلمه
132

flexible

تصویر کلمه
133

evidence

تصویر کلمه
134

solitary

تصویر کلمه
135

vision

تصویر کلمه
136

frequent

تصویر کلمه
137

glimpse

تصویر کلمه
138

recent

تصویر کلمه
139

decade

تصویر کلمه
140

hesitate

تصویر کلمه
141

absurd

تصویر کلمه
142

conflict

تصویر کلمه
143

minority

تصویر کلمه
144

fiction

تصویر کلمه
145

ignite

تصویر کلمه
146

abolish

تصویر کلمه
147

urban

تصویر کلمه
148

population

تصویر کلمه
149

frank

تصویر کلمه
150

pollute

تصویر کلمه
151

reveal

تصویر کلمه
152

prohibit

تصویر کلمه
153

urgent

تصویر کلمه
154

adequate

تصویر کلمه
155

decrease

تصویر کلمه
156

audible

تصویر کلمه
157

journalist

تصویر کلمه
158

famine

تصویر کلمه
159

revive

تصویر کلمه
160

revive

تصویر کلمه
161

commence

تصویر کلمه
162

observant

تصویر کلمه
163

identify

تصویر کلمه
164

migrate

تصویر کلمه
165

vessel

تصویر کلمه
166

persist

تصویر کلمه
167

hazy

تصویر کلمه
168

gleam

تصویر کلمه
169

editor

تصویر کلمه
170

unruly

تصویر کلمه
171

rival

تصویر کلمه
172

violent

تصویر کلمه
173

brutal

تصویر کلمه
174

opponent

تصویر کلمه
175

brawl

تصویر کلمه
176

duplicate

تصویر کلمه
177

vicious

تصویر کلمه
178

whirl

تصویر کلمه
179

underdog

تصویر کلمه
180

thrust

تصویر کلمه
181

bewildered

تصویر کلمه
182

expand

تصویر کلمه
183

alter

تصویر کلمه
184

mature

تصویر کلمه
185

sacred

تصویر کلمه
186

revise

تصویر کلمه
187

pledge

تصویر کلمه
188

casual

تصویر کلمه
189

pursue

تصویر کلمه
190

unanimous

تصویر کلمه
191

fortunate

تصویر کلمه
192

pioneer

تصویر کلمه
193

innovative

تصویر کلمه
194

slender

تصویر کلمه
195

surpass

تصویر کلمه
196

surpass

تصویر کلمه
197

vast

تصویر کلمه
198

doubt

تصویر کلمه
199

capacity

تصویر کلمه
200

penetrate

تصویر کلمه
201

pierce

تصویر کلمه
202

pierce

تصویر کلمه
203

accurate

تصویر کلمه
204

microscope

تصویر کلمه
205

grateful

تصویر کلمه
206

cautious

تصویر کلمه
207

confident

تصویر کلمه
208

appeal

تصویر کلمه
209

addict

تصویر کلمه
210

wary

تصویر کلمه
211

aware

تصویر کلمه
212

misfortune

تصویر کلمه
213

avoid

تصویر کلمه
214

wretched

تصویر کلمه
215

wretched

تصویر کلمه
216

keg

تصویر کلمه
217

nourish

تصویر کلمه
218

harsh

تصویر کلمه
219

quantity

تصویر کلمه
220

opt

تصویر کلمه
221

tragedy

تصویر کلمه
222

pedestrian

تصویر کلمه
223

glance

تصویر کلمه
224

budget

تصویر کلمه
225

nimble

تصویر کلمه
226

manipulate

تصویر کلمه
227

reckless

تصویر کلمه
228

horrid

تصویر کلمه
229

rave

تصویر کلمه
230

economical

تصویر کلمه
231

lubricate

تصویر کلمه
232

ingenious

تصویر کلمه
233

harvest

تصویر کلمه
234

abundant

تصویر کلمه
235

uneasy

تصویر کلمه
236

calculate

تصویر کلمه
237

absorb

تصویر کلمه
238

estimate

تصویر کلمه
239

morsel

تصویر کلمه
240

quota

تصویر کلمه
241

threat

تصویر کلمه
242

ban

تصویر کلمه
243

panic

تصویر کلمه
244

appropriate

تصویر کلمه
245

emerge

تصویر کلمه
246

jagged

تصویر کلمه
247

linger

تصویر کلمه
248

linger

تصویر کلمه
249

ambush

تصویر کلمه
250

crafty

تصویر کلمه
251

defiant

تصویر کلمه
252

vigor

تصویر کلمه
253

perish

تصویر کلمه
254

fragile

تصویر کلمه
255

captive

تصویر کلمه
256

prosper

تصویر کلمه
257

devour

تصویر کلمه
258

plea

تصویر کلمه
259

weary

تصویر کلمه
260

collide

تصویر کلمه
261

confirm

تصویر کلمه
262

verify

تصویر کلمه
263

anticipate

تصویر کلمه
264

dilemma

تصویر کلمه
265

detour

تصویر کلمه
266

merit

تصویر کلمه
267

transmit

تصویر کلمه
268

relieve

تصویر کلمه
269

baffle

تصویر کلمه
270

warden

تصویر کلمه
271

acknowledge

تصویر کلمه
272

justice

تصویر کلمه
273

delinquent

تصویر کلمه
274

reject

تصویر کلمه
275

deprive

تصویر کلمه
276

spouse

تصویر کلمه
277

vocation

تصویر کلمه
278

unstable

تصویر کلمه
279

homicide

تصویر کلمه
280

penalize

تصویر کلمه
281

beneficiary

تصویر کلمه
282

reptile

تصویر کلمه
283

rarely

تصویر کلمه
284

forbid

تصویر کلمه
285

logical