ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

abandon

تصویر کلمه
2

keen

تصویر کلمه
3

jealous

تصویر کلمه
4

tact

تصویر کلمه
5

oath

تصویر کلمه
6

vacant

تصویر کلمه
7

hardship

تصویر کلمه
8

gallant

تصویر کلمه
9

data

تصویر کلمه
10

unaccustomed

تصویر کلمه
11

bachelor

تصویر کلمه
12

qualify

تصویر کلمه
13

corpse

تصویر کلمه
14

conceal

تصویر کلمه
15

dismal

تصویر کلمه
16

frigid

تصویر کلمه
17

inhabit

تصویر کلمه
18

numb

تصویر کلمه
19

peril

تصویر کلمه
20

recline

تصویر کلمه
21

shriek

تصویر کلمه
22

sinister

تصویر کلمه
23

tempt

تصویر کلمه
24

wager

تصویر کلمه
25

typical

تصویر کلمه
26

minimum

تصویر کلمه
27

scarce

تصویر کلمه
28

annual

تصویر کلمه
29

persuade

تصویر کلمه
30

essential

تصویر کلمه
31

blend

تصویر کلمه
32

visible

تصویر کلمه
33

expensive

تصویر کلمه
34

talent

تصویر کلمه
35

devise

تصویر کلمه
36

wholesale

تصویر کلمه
37

vapor

تصویر کلمه
38

eliminate

تصویر کلمه
39

villain

تصویر کلمه
40

dense

تصویر کلمه
41

utilize

تصویر کلمه
42

humid

تصویر کلمه
43

theory

تصویر کلمه
44

descend

تصویر کلمه
45

circulate

تصویر کلمه
46

enormous

تصویر کلمه
47

predict

تصویر کلمه
48

vanish

تصویر کلمه
49

tradition

تصویر کلمه
50

rural

تصویر کلمه
51

burden

تصویر کلمه
52

campus

تصویر کلمه
53

majority

تصویر کلمه
54

assemble

تصویر کلمه
55

explore

تصویر کلمه
56

topic

تصویر کلمه
57

debate

تصویر کلمه
58

evade

تصویر کلمه
59

probe

تصویر کلمه
60

reform

تصویر کلمه
61

approach

تصویر کلمه
62

detect

تصویر کلمه
63

defect

تصویر کلمه
64

employee

تصویر کلمه
65

neglect

تصویر کلمه
66

deceive

تصویر کلمه
67

undoubtedly

تصویر کلمه
68

popular

تصویر کلمه
69

thorough

تصویر کلمه
70

client

تصویر کلمه
71

comprehensive

تصویر کلمه
72

defraud

تصویر کلمه
73

postpone

تصویر کلمه
74

consent

تصویر کلمه
75

massive

تصویر کلمه
76

capsule

تصویر کلمه
77

preserve

تصویر کلمه
78

denounce

تصویر کلمه
79

unique

تصویر کلمه
80

torrent

تصویر کلمه
81

resent

تصویر کلمه
82

molest

تصویر کلمه
83

gloomy

تصویر کلمه
84

unforeseen

تصویر کلمه
85

exaggerate

تصویر کلمه
86

amateur

تصویر کلمه
87

mediocre

تصویر کلمه
88

variety

تصویر کلمه
89

valid

تصویر کلمه
90

survive

تصویر کلمه
91

weird

تصویر کلمه
92

prominent

تصویر کلمه
93

security

تصویر کلمه
94

bulky

تصویر کلمه
95

reluctant

تصویر کلمه
96

obvious

تصویر کلمه
97

vicinity

تصویر کلمه
98

century

تصویر کلمه
99

rage

تصویر کلمه
100

document

تصویر کلمه
101

conclude

تصویر کلمه
102

undeniable

تصویر کلمه
103

resist

تصویر کلمه
104

lack

تصویر کلمه
105

ignore

تصویر کلمه
106

challenge

تصویر کلمه
107

miniature

تصویر کلمه
108

source

تصویر کلمه
109

excel

تصویر کلمه
110

feminine

تصویر کلمه
111

mount

تصویر کلمه
112

compete

تصویر کلمه
113

dread

تصویر کلمه
114

masculine

تصویر کلمه
115

menace

تصویر کلمه
116

tendency

تصویر کلمه
117

underestimate

تصویر کلمه
118

victorious

تصویر کلمه
119

numerous

تصویر کلمه
120

flexible

تصویر کلمه
121

evidence

تصویر کلمه
122

solitary

تصویر کلمه
123

vision

تصویر کلمه
124

frequent

تصویر کلمه
125

glimpse

تصویر کلمه
126

recent

تصویر کلمه
127

decade

تصویر کلمه
128

hesitate

تصویر کلمه
129

absurd

تصویر کلمه
130

conflict

تصویر کلمه
131

minority

تصویر کلمه
132

fiction

تصویر کلمه
133

ignite

تصویر کلمه
134

abolish

تصویر کلمه
135

urban

تصویر کلمه
136

population

تصویر کلمه
137

frank

تصویر کلمه
138

pollute

تصویر کلمه
139

reveal

تصویر کلمه
140

prohibit

تصویر کلمه
141

urgent

تصویر کلمه
142

adequate

تصویر کلمه
143

decrease

تصویر کلمه
144

audible

تصویر کلمه
145

journalist

تصویر کلمه
146

famine

تصویر کلمه
147

revive

تصویر کلمه
148

commence

تصویر کلمه
149

observant

تصویر کلمه
150

identify

تصویر کلمه
151

migrate

تصویر کلمه
152

vessel

تصویر کلمه
153

persist

تصویر کلمه
154

hazy

تصویر کلمه
155

gleam

تصویر کلمه
156

editor

تصویر کلمه
157

unruly

تصویر کلمه
158

rival

تصویر کلمه
159

violent

تصویر کلمه
160

brutal

تصویر کلمه
161

opponent

تصویر کلمه
162

brawl

تصویر کلمه
163

duplicate

تصویر کلمه
164

vicious

تصویر کلمه
165

whirl

تصویر کلمه
166

underdog

تصویر کلمه
167

thrust

تصویر کلمه
168

bewildered

تصویر کلمه
169

expand

تصویر کلمه
170

alter

تصویر کلمه
171

mature

تصویر کلمه
172

sacred

تصویر کلمه
173

revise

تصویر کلمه
174

pledge

تصویر کلمه
175

casual

تصویر کلمه
176

pursue

تصویر کلمه
177

unanimous

تصویر کلمه
178

fortunate

تصویر کلمه
179

pioneer

تصویر کلمه
180

innovative

تصویر کلمه
181

slender

تصویر کلمه
182

surpass

تصویر کلمه
183

vast

تصویر کلمه
184

doubt

تصویر کلمه
185

capacity

تصویر کلمه
186

penetrate

تصویر کلمه
187

pierce

تصویر کلمه
188

accurate

تصویر کلمه
189

microscope

تصویر کلمه
190

grateful

تصویر کلمه
191

cautious

تصویر کلمه
192

confident

تصویر کلمه
193

appeal

تصویر کلمه
194

addict

تصویر کلمه
195

wary

تصویر کلمه
196

aware

تصویر کلمه
197

misfortune

تصویر کلمه
198

avoid

تصویر کلمه
199

wretched

تصویر کلمه
200

keg

تصویر کلمه
201

nourish

تصویر کلمه
202

harsh

تصویر کلمه
203

quantity

تصویر کلمه
204

opt

تصویر کلمه
205

tragedy

تصویر کلمه
206

pedestrian

تصویر کلمه
207

glance

تصویر کلمه
208

budget

تصویر کلمه
209

nimble

تصویر کلمه
210

manipulate

تصویر کلمه
211

reckless

تصویر کلمه
212

horrid

تصویر کلمه
213

rave

تصویر کلمه
214

economical

تصویر کلمه
215

lubricate

تصویر کلمه
216

ingenious

تصویر کلمه
217

harvest

تصویر کلمه
218

abundant

تصویر کلمه
219

uneasy

تصویر کلمه
220

calculate

تصویر کلمه
221

absorb

تصویر کلمه
222

estimate

تصویر کلمه
223

morsel

تصویر کلمه
224

quota

تصویر کلمه
225

threat

تصویر کلمه
226

ban

تصویر کلمه
227

panic

تصویر کلمه
228

appropriate

تصویر کلمه
229

emerge

تصویر کلمه
230

jagged

تصویر کلمه
231

linger

تصویر کلمه
232

ambush

تصویر کلمه
233

crafty

تصویر کلمه
234

defiant

تصویر کلمه
235

vigor

تصویر کلمه
236

perish

تصویر کلمه
237

fragile

تصویر کلمه
238

captive

تصویر کلمه
239

prosper

تصویر کلمه
240

devour

تصویر کلمه
241

plea

تصویر کلمه
242

weary

تصویر کلمه
243

collide

تصویر کلمه
244

confirm

تصویر کلمه
245

verify

تصویر کلمه
246

anticipate

تصویر کلمه
247

dilemma

تصویر کلمه
248

detour

تصویر کلمه
249

merit

تصویر کلمه
250

transmit

تصویر کلمه
251

relieve

تصویر کلمه
252

baffle

تصویر کلمه
253

warden

تصویر کلمه
254

acknowledge

تصویر کلمه
255

justice

تصویر کلمه
256

delinquent

تصویر کلمه
257

reject

تصویر کلمه
258

deprive

تصویر کلمه
259

spouse

تصویر کلمه
260

vocation

تصویر کلمه
261

unstable

تصویر کلمه
262

homicide

تصویر کلمه
263

penalize

تصویر کلمه
264

beneficiary

تصویر کلمه
265

reptile

تصویر کلمه
266

rarely

تصویر کلمه
267

forbid

تصویر کلمه
268

logical

تصویر کلمه
269

exhibit

تصویر کلمه
270

proceed

تصویر کلمه
271

precaution

تصویر کلمه
272

extract

تصویر کلمه
273

prior

تصویر کلمه
274

embrace

تصویر کلمه
275

valiant

تصویر کلمه
276

partial

تصویر کلمه
277

fierce

تصویر کلمه
278

detest

تصویر کلمه
279

sneer

تصویر کلمه
280

scowl

تصویر کلمه
281

encourage

تصویر کلمه
282

consider

تصویر کلمه
283

vermin

تصویر کلمه
284

wail

تصویر کلمه
285

symbol

تصویر کلمه
286

authority

تصویر کلمه
287

neutral

تصویر کلمه
288

trifle

تصویر کلمه
289

architect

تصویر کلمه
290

matrimony

تصویر کلمه
291

baggage

تصویر کلمه