ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

customary

تصویر کلمه
2

transparent

تصویر کلمه
3

scald

تصویر کلمه
4

scald

تصویر کلمه
5

epidemic

تصویر کلمه
6

obesity

تصویر کلمه
7

magnify

تصویر کلمه
8

chiropractor

تصویر کلمه
9

obstacle

تصویر کلمه
10

ventilate

تصویر کلمه
11

jeopardize

تصویر کلمه
12

negative

تصویر کلمه
13

pension

تصویر کلمه
14

vital

تصویر کلمه
15

municipal

تصویر کلمه
16

oral

تصویر کلمه
17

complacent

تصویر کلمه
18

wasp

تصویر کلمه
19

rehabilitate

تصویر کلمه
20

parole

تصویر کلمه
21

vertical

تصویر کلمه
22

multitude

تصویر کلمه
23

nominate

تصویر کلمه
24

potential

تصویر کلمه
25

morgue

تصویر کلمه
26

preoccupied

تصویر کلمه
27

upholstery

تصویر کلمه
28

indifference

تصویر کلمه
29

maintain

تصویر کلمه
30

snub

تصویر کلمه
31

endure

تصویر کلمه
32

wrath

تصویر کلمه
33

expose

تصویر کلمه
34

legend

تصویر کلمه
35

ponder

تصویر کلمه
36

ponder

تصویر کلمه
37

resign

تصویر کلمه
38

drastic

تصویر کلمه
39

drastic

تصویر کلمه
40

drastic

تصویر کلمه
41

wharf

تصویر کلمه
42

wharf

تصویر کلمه
43

wharf

تصویر کلمه
44

amend

تصویر کلمه
45

amend

تصویر کلمه
46

amend

تصویر کلمه
47

ballot

تصویر کلمه
48

ballot

تصویر کلمه
49

ballot

تصویر کلمه
50

jolly

تصویر کلمه
51

witty

تصویر کلمه
52

hinder

تصویر کلمه
53

lecture

تصویر کلمه
54

abuse

تصویر کلمه
55

mumble

تصویر کلمه
56

mute

تصویر کلمه
57

wad

تصویر کلمه
58

retain

تصویر کلمه
59

candidate

تصویر کلمه
60

precede

تصویر کلمه
61

adolescent

تصویر کلمه
62

coeducational

تصویر کلمه
63

radical

تصویر کلمه
64

spontaneous

تصویر کلمه
65

skim

تصویر کلمه
66

vaccinate

تصویر کلمه
67

untidy

تصویر کلمه
68

utensil

تصویر کلمه
69

sensitive

تصویر کلمه
70

temperate

تصویر کلمه
71

vague

تصویر کلمه
72

elevate

تصویر کلمه
73

lottery

تصویر کلمه
74

finance

تصویر کلمه
75

obtain

تصویر کلمه
76

cinema

تصویر کلمه
77

event

تصویر کلمه
78

discard

تصویر کلمه
79

soar

تصویر کلمه
80

subsequent

تصویر کلمه
81

relate

تصویر کلمه
82

stationary

تصویر کلمه
83

prompt

تصویر کلمه
84

hasty

تصویر کلمه
85

scorch

تصویر کلمه
86

tempest

تصویر کلمه
87

soothe

تصویر کلمه
88

sympathetic

تصویر کلمه
89

redeem

تصویر کلمه
90

resume

تصویر کلمه
91

harmony

تصویر کلمه
92

refrain

تصویر کلمه
93

illegal

تصویر کلمه
94

narcotic

تصویر کلمه
95

heir

تصویر کلمه
96

majestic

تصویر کلمه
97

dwindle

تصویر کلمه
98

surplus

تصویر کلمه
99

traitor

تصویر کلمه
100

deliberate

تصویر کلمه
101

deliberate

تصویر کلمه
102

vandal

تصویر کلمه
103

vandal

تصویر کلمه
104

drought

تصویر کلمه
105

drought

تصویر کلمه
106

abide

تصویر کلمه
107

unify

تصویر کلمه
108

summit

تصویر کلمه
109

heed

تصویر کلمه
110

biography

تصویر کلمه
111

drench

تصویر کلمه
112

swarm

تصویر کلمه
113

wobble

تصویر کلمه
114

tumult

تصویر کلمه
115

kneel

تصویر کلمه
116

dejected

تصویر کلمه
117

obedient

تصویر کلمه
118

recede

تصویر کلمه
119

tyrant

تصویر کلمه
120

charity

تصویر کلمه
121

verdict

تصویر کلمه
122

unearth

تصویر کلمه
123

depart

تصویر کلمه
124

coincide

تصویر کلمه
125

cancel

تصویر کلمه
126

debtor

تصویر کلمه
127

legible

تصویر کلمه
128

placard

تصویر کلمه
129

contagious

تصویر کلمه
130

clergy

تصویر کلمه
131

utter

تصویر کلمه
132

pacify

تصویر کلمه
133

respond

تصویر کلمه
134

beckon

تصویر کلمه
135

despite

تصویر کلمه
136

disrupt

تصویر کلمه
137

rash

تصویر کلمه
138

rapid

تصویر کلمه
139

exhaust

تصویر کلمه
140

Severity

تصویر کلمه
141

feeble

تصویر کلمه
142

unite

تصویر کلمه
143

cease

تصویر کلمه
144

thrifty

تصویر کلمه
145

miserly

تصویر کلمه
146

monarch

تصویر کلمه
147

outlaw

تصویر کلمه
148

promote

تصویر کلمه
149

undernourished

تصویر کلمه
150

illustrate

تصویر کلمه
151

disclose

تصویر کلمه
152

excessive

تصویر کلمه
153

disaster

تصویر کلمه
154

censor

تصویر کلمه
155

culprit

تصویر کلمه
156

juvenile

تصویر کلمه
157

bait

تصویر کلمه
158

insist

تصویر کلمه
159

toil

تصویر کلمه
160

blunder

تصویر کلمه
161

daze

تصویر کلمه
162

mourn

تصویر کلمه
163

subside

تصویر کلمه
164

maim

تصویر کلمه
165

comprehend

تصویر کلمه
166

commend

تصویر کلمه
167

final

تصویر کلمه
168

exempt

تصویر کلمه
169

vain

تصویر کلمه
170

repetition

تصویر کلمه
171

depict

تصویر کلمه
172

mortal

تصویر کلمه
173

novel

تصویر کلمه
174

occupant

تصویر کلمه
175

appoint

تصویر کلمه
176

quarter

تصویر کلمه
177

site

تصویر کلمه
178

quote

تصویر کلمه
179

verse

تصویر کلمه
180

morality

تصویر کلمه
181

roam

تصویر کلمه
182

attract

تصویر کلمه
183

commuter

تصویر کلمه
184

confine

تصویر کلمه
185

confine

تصویر کلمه
186

idle

تصویر کلمه
187

idle

تصویر کلمه
188

idol

تصویر کلمه
189

jest

تصویر کلمه
190

patriotic

تصویر کلمه
191

dispute

تصویر کلمه
192

dispute

تصویر کلمه
193

valor

تصویر کلمه
194

lunatic

تصویر کلمه
195

vein

تصویر کلمه
196

uneventful

تصویر کلمه
197

fertile

تصویر کلمه
198

refer

تصویر کلمه
199

distress

تصویر کلمه
200

diminish

تصویر کلمه
201

maximum

تصویر کلمه
202

flee

تصویر کلمه
203

vulnerable

تصویر کلمه
204

signify

تصویر کلمه
205

mythology

تصویر کلمه
206

colleague

تصویر کلمه
207

torment

تصویر کلمه
208

provide

تصویر کلمه
209

loyalty

تصویر کلمه
210

volunteer

تصویر کلمه
211

prejudice

تصویر کلمه
212

shrill

تصویر کلمه
213

linger

تصویر کلمه
214

linger

تصویر کلمه
215

ambush

تصویر کلمه
216

crafty

تصویر کلمه
217

defiant

تصویر کلمه
218

vigor

تصویر کلمه
219

perish

تصویر کلمه
220

fragile

تصویر کلمه
221

captive

تصویر کلمه
222

prosper

تصویر کلمه
223

devour

تصویر کلمه
224

plea

تصویر کلمه
225

weary

تصویر کلمه
226

collide

تصویر کلمه
227

confirm

تصویر کلمه
228

verify

تصویر کلمه
229

anticipate

تصویر کلمه
230

dilemma

تصویر کلمه
231

detour

تصویر کلمه
232

merit

تصویر کلمه
233

transmit

تصویر کلمه
234

relieve

تصویر کلمه
235

baffle

تصویر کلمه
236

warden

تصویر کلمه
237

acknowledge

تصویر کلمه
238

justice

تصویر کلمه
239

delinquent

تصویر کلمه
240

reject

تصویر کلمه
241

deprive

تصویر کلمه
242

spouse

تصویر کلمه
243

vocation

تصویر کلمه
244

unstable

تصویر کلمه
245

homicide

تصویر کلمه
246

penalize

تصویر کلمه
247

beneficiary

تصویر کلمه
248

reptile

تصویر کلمه
249

rarely

تصویر کلمه
250

forbid

تصویر کلمه
251

logical

تصویر کلمه
252

exhibit

تصویر کلمه
253

proceed

تصویر کلمه
254

precaution

تصویر کلمه
255

extract

تصویر کلمه
256

prior

تصویر کلمه
257

embrace

تصویر کلمه
258

valiant

تصویر کلمه
259

partial

تصویر کلمه
260

fierce

تصویر کلمه
261

fierce

تصویر کلمه
262

detest

تصویر کلمه
263

sneer

تصویر کلمه
264

scowl

تصویر کلمه
265

encourage

تصویر کلمه
266

consider

تصویر کلمه
267

vermin

تصویر کلمه
268

wail

تصویر کلمه
269

symbol

تصویر کلمه
270

authority

تصویر کلمه
271

neutral

تصویر کلمه
272

trifle

تصویر کلمه
273

trifle

تصویر کلمه
274

architect

تصویر کلمه
275

matrimony

تصویر کلمه
276

baggage

تصویر کلمه
277

squander

تصویر کلمه
278

abroad

تصویر کلمه
279

fugitive

تصویر کلمه
280

calamity

تصویر کلمه
281

pauper

تصویر کلمه
282

envy

تصویر کلمه
283

collapse

تصویر کلمه
284

prosecute

تصویر کلمه