ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

customary

تصویر کلمه
2

transparent

تصویر کلمه
3

scald

تصویر کلمه
4

scald

تصویر کلمه
5

epidemic

تصویر کلمه
6

obesity

تصویر کلمه
7

magnify

تصویر کلمه
8

chiropractor

تصویر کلمه
9

obstacle

تصویر کلمه
10

ventilate

تصویر کلمه
11

jeopardize

تصویر کلمه
12

jeopardize

تصویر کلمه
13

negative

تصویر کلمه
14

pension

تصویر کلمه
15

vital

تصویر کلمه
16

municipal

تصویر کلمه
17

oral

تصویر کلمه
18

complacent

تصویر کلمه
19

wasp

تصویر کلمه
20

rehabilitate

تصویر کلمه
21

rehabilitate

تصویر کلمه
22

parole

تصویر کلمه
23

vertical

تصویر کلمه
24

multitude

تصویر کلمه
25

nominate

تصویر کلمه
26

potential

تصویر کلمه
27

morgue

تصویر کلمه
28

preoccupied

تصویر کلمه
29

upholstery

تصویر کلمه
30

indifference

تصویر کلمه
31

maintain

تصویر کلمه
32

maintain

تصویر کلمه
33

snub

تصویر کلمه
34

endure

تصویر کلمه
35

wrath

تصویر کلمه
36

expose

تصویر کلمه
37

legend

تصویر کلمه
38

legend

تصویر کلمه
39

ponder

تصویر کلمه
40

ponder

تصویر کلمه
41

resign

تصویر کلمه
42

drastic

تصویر کلمه
43

drastic

تصویر کلمه
44

drastic

تصویر کلمه
45

wharf

تصویر کلمه
46

wharf

تصویر کلمه
47

wharf

تصویر کلمه
48

amend

تصویر کلمه
49

amend

تصویر کلمه
50

amend

تصویر کلمه
51

ballot

تصویر کلمه
52

ballot

تصویر کلمه
53

ballot

تصویر کلمه
54

jolly

تصویر کلمه
55

witty

تصویر کلمه
56

hinder

تصویر کلمه
57

lecture

تصویر کلمه
58

abuse

تصویر کلمه
59

mumble

تصویر کلمه
60

mute

تصویر کلمه
61

wad

تصویر کلمه
62

retain

تصویر کلمه
63

candidate

تصویر کلمه
64

precede

تصویر کلمه
65

adolescent

تصویر کلمه
66

coeducational

تصویر کلمه
67

radical

تصویر کلمه
68

spontaneous

تصویر کلمه
69

skim

تصویر کلمه
70

vaccinate

تصویر کلمه
71

untidy

تصویر کلمه
72

utensil

تصویر کلمه
73

sensitive

تصویر کلمه
74

temperate

تصویر کلمه
75

vague

تصویر کلمه
76

elevate

تصویر کلمه
77

lottery

تصویر کلمه
78

finance

تصویر کلمه
79

obtain

تصویر کلمه
80

cinema

تصویر کلمه
81

event

تصویر کلمه
82

discard

تصویر کلمه
83

soar

تصویر کلمه
84

subsequent

تصویر کلمه
85

relate

تصویر کلمه
86

stationary

تصویر کلمه
87

prompt

تصویر کلمه
88

hasty

تصویر کلمه
89

scorch

تصویر کلمه
90

tempest

تصویر کلمه
91

soothe

تصویر کلمه
92

sympathetic

تصویر کلمه
93

redeem

تصویر کلمه
94

resume

تصویر کلمه
95

harmony

تصویر کلمه
96

refrain

تصویر کلمه
97

illegal

تصویر کلمه
98

narcotic

تصویر کلمه
99

heir

تصویر کلمه
100

majestic

تصویر کلمه
101

dwindle

تصویر کلمه
102

surplus

تصویر کلمه
103

traitor

تصویر کلمه
104

deliberate

تصویر کلمه
105

deliberate

تصویر کلمه
106

vandal

تصویر کلمه
107

vandal

تصویر کلمه
108

drought

تصویر کلمه
109

drought

تصویر کلمه
110

abide

تصویر کلمه
111

unify

تصویر کلمه
112

summit

تصویر کلمه
113

heed

تصویر کلمه
114

biography

تصویر کلمه
115

drench

تصویر کلمه
116

swarm

تصویر کلمه
117

wobble

تصویر کلمه
118

tumult

تصویر کلمه
119

kneel

تصویر کلمه
120

dejected

تصویر کلمه
121

obedient

تصویر کلمه
122

recede

تصویر کلمه
123

tyrant

تصویر کلمه
124

charity

تصویر کلمه
125

verdict

تصویر کلمه
126

unearth

تصویر کلمه
127

depart

تصویر کلمه
128

coincide

تصویر کلمه
129

cancel

تصویر کلمه
130

debtor

تصویر کلمه
131

legible

تصویر کلمه
132

placard

تصویر کلمه
133

contagious

تصویر کلمه
134

clergy

تصویر کلمه
135

utter

تصویر کلمه
136

pacify

تصویر کلمه
137

respond

تصویر کلمه
138

beckon

تصویر کلمه
139

despite

تصویر کلمه
140

disrupt

تصویر کلمه
141

rash

تصویر کلمه
142

rapid

تصویر کلمه
143

exhaust

تصویر کلمه
144

Severity

تصویر کلمه
145

feeble

تصویر کلمه
146

unite

تصویر کلمه
147

cease

تصویر کلمه
148

thrifty

تصویر کلمه
149

miserly

تصویر کلمه
150

monarch

تصویر کلمه
151

outlaw

تصویر کلمه
152

promote

تصویر کلمه
153

undernourished

تصویر کلمه
154

illustrate

تصویر کلمه
155

disclose

تصویر کلمه
156

excessive

تصویر کلمه
157

disaster

تصویر کلمه
158

censor

تصویر کلمه
159

culprit

تصویر کلمه
160

juvenile

تصویر کلمه
161

bait

تصویر کلمه
162

insist

تصویر کلمه
163

toil

تصویر کلمه
164

blunder

تصویر کلمه
165

daze

تصویر کلمه
166

mourn

تصویر کلمه
167

subside

تصویر کلمه
168

maim

تصویر کلمه
169

comprehend

تصویر کلمه
170

commend

تصویر کلمه
171

final

تصویر کلمه
172

exempt

تصویر کلمه
173

vain

تصویر کلمه
174

repetition

تصویر کلمه
175

depict

تصویر کلمه
176

mortal

تصویر کلمه
177

novel

تصویر کلمه
178

occupant

تصویر کلمه
179

appoint

تصویر کلمه
180

quarter

تصویر کلمه
181

site

تصویر کلمه
182

quote

تصویر کلمه
183

verse

تصویر کلمه
184

morality

تصویر کلمه
185

roam

تصویر کلمه
186

attract

تصویر کلمه
187

commuter

تصویر کلمه
188

confine

تصویر کلمه
189

confine

تصویر کلمه
190

idle

تصویر کلمه
191

idle

تصویر کلمه
192

idol

تصویر کلمه
193

jest

تصویر کلمه
194

patriotic

تصویر کلمه
195

dispute

تصویر کلمه
196

dispute

تصویر کلمه
197

valor

تصویر کلمه
198

lunatic

تصویر کلمه
199

vein

تصویر کلمه
200

uneventful

تصویر کلمه
201

fertile

تصویر کلمه
202

refer

تصویر کلمه
203

distress

تصویر کلمه
204

diminish

تصویر کلمه
205

maximum

تصویر کلمه
206

flee

تصویر کلمه
207

vulnerable

تصویر کلمه
208

signify

تصویر کلمه
209

mythology

تصویر کلمه
210

colleague

تصویر کلمه
211

torment

تصویر کلمه
212

provide

تصویر کلمه
213

loyalty

تصویر کلمه
214

volunteer

تصویر کلمه
215

prejudice

تصویر کلمه
216

shrill

تصویر کلمه
217

linger

تصویر کلمه
218

linger

تصویر کلمه
219

ambush

تصویر کلمه
220

crafty

تصویر کلمه
221

defiant

تصویر کلمه
222

vigor

تصویر کلمه
223

perish

تصویر کلمه
224

fragile

تصویر کلمه
225

captive

تصویر کلمه
226

prosper

تصویر کلمه
227

devour

تصویر کلمه
228

plea

تصویر کلمه
229

weary

تصویر کلمه
230

collide

تصویر کلمه
231

confirm

تصویر کلمه
232

verify

تصویر کلمه
233

anticipate

تصویر کلمه
234

dilemma

تصویر کلمه
235

detour

تصویر کلمه
236

merit

تصویر کلمه
237

transmit

تصویر کلمه
238

relieve

تصویر کلمه
239

baffle

تصویر کلمه
240

warden

تصویر کلمه
241

acknowledge

تصویر کلمه
242

justice

تصویر کلمه
243

delinquent

تصویر کلمه
244

reject

تصویر کلمه
245

deprive

تصویر کلمه
246

spouse

تصویر کلمه
247

vocation

تصویر کلمه
248

unstable

تصویر کلمه
249

homicide

تصویر کلمه
250

penalize

تصویر کلمه
251

beneficiary

تصویر کلمه
252

reptile

تصویر کلمه
253

rarely

تصویر کلمه
254

forbid

تصویر کلمه
255

logical

تصویر کلمه
256

exhibit

تصویر کلمه
257

proceed

تصویر کلمه
258

precaution

تصویر کلمه
259

extract

تصویر کلمه
260

prior

تصویر کلمه
261

embrace

تصویر کلمه
262

valiant

تصویر کلمه
263

partial

تصویر کلمه
264

fierce

تصویر کلمه
265

fierce

تصویر کلمه
266

detest

تصویر کلمه
267

sneer

تصویر کلمه
268

scowl

تصویر کلمه
269

encourage

تصویر کلمه
270

consider

تصویر کلمه
271

vermin

تصویر کلمه
272

wail

تصویر کلمه
273

symbol

تصویر کلمه
274

authority

تصویر کلمه
275

neutral

تصویر کلمه
276

trifle

تصویر کلمه
277

trifle

تصویر کلمه
278

architect

تصویر کلمه
279

matrimony

تصویر کلمه
280

baggage

تصویر کلمه
281

squander

تصویر کلمه
282

abroad

تصویر کلمه
283

fugitive

تصویر کلمه