ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

abandon

تصویر کلمه
2

keen

تصویر کلمه
3

jealous

تصویر کلمه
4

tact

تصویر کلمه
5

oath

تصویر کلمه
6

vacant

تصویر کلمه
7

hardship

تصویر کلمه
8

gallant

تصویر کلمه
9

data

تصویر کلمه
10

unaccustomed

تصویر کلمه
11

bachelor

تصویر کلمه
12

qualify

تصویر کلمه
13

corpse

تصویر کلمه
14

conceal

تصویر کلمه
15

dismal

تصویر کلمه
16

frigid

تصویر کلمه
17

inhabit

تصویر کلمه
18

numb

تصویر کلمه
19

peril

تصویر کلمه
20

recline

تصویر کلمه
21

shriek

تصویر کلمه
22

sinister

تصویر کلمه
23

tempt

تصویر کلمه
24

wager

تصویر کلمه
25

typical

تصویر کلمه
26

minimum

تصویر کلمه
27

scarce

تصویر کلمه
28

annual

تصویر کلمه
29

persuade

تصویر کلمه
30

essential

تصویر کلمه
31

blend

تصویر کلمه
32

visible

تصویر کلمه
33

expensive

تصویر کلمه
34

talent

تصویر کلمه
35

devise

تصویر کلمه
36

devise

تصویر کلمه
37

wholesale

تصویر کلمه
38

vapor

تصویر کلمه
39

eliminate

تصویر کلمه
40

villain

تصویر کلمه
41

dense

تصویر کلمه
42

utilize

تصویر کلمه
43

humid

تصویر کلمه
44

theory

تصویر کلمه
45

descend

تصویر کلمه
46

circulate

تصویر کلمه
47

enormous

تصویر کلمه
48

predict

تصویر کلمه
49

vanish

تصویر کلمه
50

tradition

تصویر کلمه
51

rural

تصویر کلمه
52

burden

تصویر کلمه
53

campus

تصویر کلمه
54

majority

تصویر کلمه
55

assemble

تصویر کلمه
56

explore

تصویر کلمه
57

topic

تصویر کلمه
58

debate

تصویر کلمه
59

evade

تصویر کلمه
60

probe

تصویر کلمه
61

reform

تصویر کلمه
62

approach

تصویر کلمه
63

detect

تصویر کلمه
64

defect

تصویر کلمه
65

employee

تصویر کلمه
66

neglect

تصویر کلمه
67

neglect

تصویر کلمه
68

deceive

تصویر کلمه
69

deceive

تصویر کلمه
70

undoubtedly

تصویر کلمه
71

popular

تصویر کلمه
72

thorough

تصویر کلمه
73

client

تصویر کلمه
74

comprehensive

تصویر کلمه
75

defraud

تصویر کلمه
76

postpone

تصویر کلمه
77

consent

تصویر کلمه
78

massive

تصویر کلمه
79

capsule

تصویر کلمه
80

preserve

تصویر کلمه
81

denounce

تصویر کلمه
82

denounce

تصویر کلمه
83

unique

تصویر کلمه
84

torrent

تصویر کلمه
85

torrent

تصویر کلمه
86

resent

تصویر کلمه
87

resent

تصویر کلمه
88

molest

تصویر کلمه
89

molest

تصویر کلمه
90

gloomy

تصویر کلمه
91

gloomy

تصویر کلمه
92

unforeseen

تصویر کلمه
93

exaggerate

تصویر کلمه
94

amateur

تصویر کلمه
95

mediocre

تصویر کلمه
96

variety

تصویر کلمه
97

valid

تصویر کلمه
98

survive

تصویر کلمه
99

weird

تصویر کلمه
100

prominent

تصویر کلمه
101

security

تصویر کلمه
102

bulky

تصویر کلمه
103

reluctant

تصویر کلمه
104

obvious

تصویر کلمه
105

vicinity

تصویر کلمه
106

century

تصویر کلمه
107

rage

تصویر کلمه
108

document

تصویر کلمه
109

conclude

تصویر کلمه
110

undeniable

تصویر کلمه
111

resist

تصویر کلمه
112

lack

تصویر کلمه
113

ignore

تصویر کلمه
114

challenge

تصویر کلمه
115

miniature

تصویر کلمه
116

source

تصویر کلمه
117

excel

تصویر کلمه
118

feminine

تصویر کلمه
119

mount

تصویر کلمه
120

compete

تصویر کلمه
121

dread

تصویر کلمه
122

masculine

تصویر کلمه
123

menace

تصویر کلمه
124

tendency

تصویر کلمه
125

underestimate

تصویر کلمه
126

victorious

تصویر کلمه
127

numerous

تصویر کلمه
128

flexible

تصویر کلمه
129

evidence

تصویر کلمه
130

solitary

تصویر کلمه
131

vision

تصویر کلمه
132

frequent

تصویر کلمه
133

glimpse

تصویر کلمه
134

recent

تصویر کلمه
135

decade

تصویر کلمه
136

hesitate

تصویر کلمه
137

absurd

تصویر کلمه
138

conflict

تصویر کلمه
139

minority

تصویر کلمه
140

fiction

تصویر کلمه
141

ignite

تصویر کلمه
142

abolish

تصویر کلمه
143

urban

تصویر کلمه
144

population

تصویر کلمه
145

frank

تصویر کلمه
146

pollute

تصویر کلمه
147

reveal

تصویر کلمه
148

prohibit

تصویر کلمه
149

urgent

تصویر کلمه
150

adequate

تصویر کلمه
151

decrease

تصویر کلمه
152

audible

تصویر کلمه
153

journalist

تصویر کلمه
154

famine

تصویر کلمه
155

revive

تصویر کلمه
156

revive

تصویر کلمه
157

commence

تصویر کلمه
158

observant

تصویر کلمه
159

identify

تصویر کلمه
160

migrate

تصویر کلمه
161

vessel

تصویر کلمه
162

persist

تصویر کلمه
163

hazy

تصویر کلمه
164

gleam

تصویر کلمه
165

editor

تصویر کلمه
166

unruly

تصویر کلمه
167

rival

تصویر کلمه
168

violent

تصویر کلمه
169

brutal

تصویر کلمه
170

opponent

تصویر کلمه
171

brawl

تصویر کلمه
172

duplicate

تصویر کلمه
173

vicious

تصویر کلمه
174

whirl

تصویر کلمه
175

underdog

تصویر کلمه
176

thrust

تصویر کلمه
177

bewildered

تصویر کلمه
178

expand

تصویر کلمه
179

alter

تصویر کلمه
180

mature

تصویر کلمه
181

sacred

تصویر کلمه
182

revise

تصویر کلمه
183

pledge

تصویر کلمه
184

casual

تصویر کلمه
185

pursue

تصویر کلمه
186

unanimous

تصویر کلمه
187

fortunate

تصویر کلمه
188

pioneer

تصویر کلمه
189

innovative

تصویر کلمه
190

slender

تصویر کلمه
191

surpass

تصویر کلمه
192

surpass

تصویر کلمه
193

vast

تصویر کلمه
194

doubt

تصویر کلمه
195

capacity

تصویر کلمه
196

penetrate

تصویر کلمه
197

pierce

تصویر کلمه
198

pierce

تصویر کلمه
199

accurate

تصویر کلمه
200

microscope

تصویر کلمه
201

grateful

تصویر کلمه
202

cautious

تصویر کلمه
203

confident

تصویر کلمه
204

appeal

تصویر کلمه
205

addict

تصویر کلمه
206

wary

تصویر کلمه
207

aware

تصویر کلمه
208

misfortune

تصویر کلمه
209

avoid

تصویر کلمه
210

wretched

تصویر کلمه
211

wretched

تصویر کلمه
212

keg

تصویر کلمه
213

nourish

تصویر کلمه
214

harsh

تصویر کلمه
215

quantity

تصویر کلمه
216

opt

تصویر کلمه
217

tragedy

تصویر کلمه
218

pedestrian

تصویر کلمه
219

glance

تصویر کلمه
220

budget

تصویر کلمه
221

nimble

تصویر کلمه
222

manipulate

تصویر کلمه
223

reckless

تصویر کلمه
224

horrid

تصویر کلمه
225

rave

تصویر کلمه
226

economical

تصویر کلمه
227

lubricate

تصویر کلمه
228

ingenious

تصویر کلمه
229

harvest

تصویر کلمه
230

abundant

تصویر کلمه
231

uneasy

تصویر کلمه
232

calculate

تصویر کلمه
233

absorb

تصویر کلمه
234

estimate

تصویر کلمه
235

morsel

تصویر کلمه
236

quota

تصویر کلمه
237

threat

تصویر کلمه
238

ban

تصویر کلمه
239

panic

تصویر کلمه
240

appropriate

تصویر کلمه
241

emerge

تصویر کلمه
242

jagged

تصویر کلمه
243

linger

تصویر کلمه
244

linger

تصویر کلمه
245

ambush

تصویر کلمه
246

crafty

تصویر کلمه
247

defiant

تصویر کلمه
248

vigor

تصویر کلمه
249

perish

تصویر کلمه
250

fragile

تصویر کلمه
251

captive

تصویر کلمه
252

prosper

تصویر کلمه
253

devour

تصویر کلمه
254

plea

تصویر کلمه
255

weary

تصویر کلمه
256

collide

تصویر کلمه
257

confirm

تصویر کلمه
258

verify

تصویر کلمه
259

anticipate

تصویر کلمه
260

dilemma

تصویر کلمه
261

detour

تصویر کلمه
262

merit

تصویر کلمه
263

transmit

تصویر کلمه
264

relieve

تصویر کلمه
265

baffle

تصویر کلمه
266

warden

تصویر کلمه
267

acknowledge

تصویر کلمه
268

justice

تصویر کلمه
269

delinquent

تصویر کلمه
270

reject

تصویر کلمه
271

deprive

تصویر کلمه
272

spouse

تصویر کلمه
273

vocation

تصویر کلمه
274

unstable

تصویر کلمه
275

homicide

تصویر کلمه
276

penalize

تصویر کلمه
277

beneficiary

تصویر کلمه
278

reptile

تصویر کلمه
279

rarely

تصویر کلمه
280

forbid

تصویر کلمه
281

logical

تصویر کلمه
282

exhibit

تصویر کلمه
283

proceed

تصویر کلمه
284

precaution

تصویر کلمه
285

extract

تصویر کلمه
286

prior

تصویر کلمه