ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی 1100 کلمه


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

Accept

تصویر کلمه
2

Accept

تصویر کلمه
3

Accident

تصویر کلمه
4

Accuse

تصویر کلمه
5

Across

تصویر کلمه
6

Act

تصویر کلمه
7

Activist

تصویر کلمه
8

Actor

تصویر کلمه
9

Add

تصویر کلمه
10

Administration

تصویر کلمه
11

Admit

تصویر کلمه
12

Adult

تصویر کلمه
13

Advise

تصویر کلمه
14

Affect

تصویر کلمه
15

Agency

تصویر کلمه
16

Aggression

تصویر کلمه
17

Agriculture

تصویر کلمه
18

Aid

تصویر کلمه
19

Aim

تصویر کلمه
20

Air force

تصویر کلمه
21

Airplane

تصویر کلمه
22

Airport

تصویر کلمه
23

Ally

تصویر کلمه
24

Almost

تصویر کلمه
25

Along

تصویر کلمه
26

Although

تصویر کلمه
27

Ambassador

تصویر کلمه
28

Amend

تصویر کلمه
29

Ammunition

تصویر کلمه
30

Among

تصویر کلمه
31

Amount

تصویر کلمه
32

Anarchy

تصویر کلمه
33

Ancestor

تصویر کلمه
34

Ancient

تصویر کلمه
35

Anniversary

تصویر کلمه
36

Announce

تصویر کلمه
37

Apologize

تصویر کلمه
38

Appeal

تصویر کلمه
39

Appear

تصویر کلمه
40

Appoint

تصویر کلمه
41

Approve

تصویر کلمه
42

Archeologist

تصویر کلمه
43

Area

تصویر کلمه
44

Argue

تصویر کلمه
45

Arms

تصویر کلمه
46

Army

تصویر کلمه
47

Arrest

تصویر کلمه
48

Artillery

تصویر کلمه
49

Ash

تصویر کلمه
50

Assist

تصویر کلمه
51

Astronaut

تصویر کلمه
52

Astronomy

تصویر کلمه
53

Asylum

تصویر کلمه
54

Atmosphere

تصویر کلمه
55

Atom

تصویر کلمه
56

Attach

تصویر کلمه
57

Attack

تصویر کلمه
58

Attempt

تصویر کلمه
59

Attend

تصویر کلمه
60

Automobile

تصویر کلمه
61

Autumn

تصویر کلمه
62

Average

تصویر کلمه
63

Avoid

تصویر کلمه
64

Awake

تصویر کلمه
65

Award

تصویر کلمه
66

Bacteria

تصویر کلمه
67

Balance

تصویر کلمه
68

Balloon

تصویر کلمه
69

Ban

تصویر کلمه
70

Bar

تصویر کلمه
71

Barrier

تصویر کلمه
72

Base

تصویر کلمه
73

Battle

تصویر کلمه
74

Beat

تصویر کلمه
75

Bell

تصویر کلمه
76

Belong

تصویر کلمه
77

Below

تصویر کلمه
78

Betray

تصویر کلمه
79

Bill

تصویر کلمه
80

Biology

تصویر کلمه
81

Bite

تصویر کلمه
82

Blame

تصویر کلمه
83

Blanket

تصویر کلمه
84

Bleed

تصویر کلمه
85

Blind

تصویر کلمه
86

Block

تصویر کلمه
87

Blood

تصویر کلمه
88

Blow

تصویر کلمه
89

Boat

تصویر کلمه
90

Boil

تصویر کلمه
91

Bomb

تصویر کلمه
92

Bone

تصویر کلمه
93

Border

تصویر کلمه
94

Born

تصویر کلمه
95

Borrow

تصویر کلمه
96

Bottle

تصویر کلمه
97

Boycott

تصویر کلمه
98

Brain

تصویر کلمه
99

Brave

تصویر کلمه
100

Bread

تصویر کلمه
101

Breathe

تصویر کلمه
102

Bridge

تصویر کلمه
103

Brief

تصویر کلمه
104

Bright

تصویر کلمه
105

Broadcast

تصویر کلمه
106

Budget

تصویر کلمه
107

Building

تصویر کلمه
108

Bullet

تصویر کلمه
109

Burn

تصویر کلمه
110

Burst

تصویر کلمه
111

Bury

تصویر کلمه
112

Cabinet

تصویر کلمه
113

Calm

تصویر کلمه
114

Camp

تصویر کلمه
115

Campaign

تصویر کلمه
116

Cancer

تصویر کلمه
117

Candidate

تصویر کلمه
118

Capital

تصویر کلمه
119

Capitalism

تصویر کلمه
120

Capture

تصویر کلمه
121

Care

تصویر کلمه
122

Carry

تصویر کلمه
123

Carry out

تصویر کلمه
124

Catch

تصویر کلمه
125

Cause

تصویر کلمه
126

Ceasefire

تصویر کلمه
127

Celebrate

تصویر کلمه
128

Cell

تصویر کلمه
129

Center

تصویر کلمه
130

Century

تصویر کلمه
131

Ceremony

تصویر کلمه
132

Chairman

تصویر کلمه
133

Champion

تصویر کلمه
134

Chance

تصویر کلمه
135

Charge

تصویر کلمه
136

Chase

تصویر کلمه
137

Cheat

تصویر کلمه
138

Cheer

تصویر کلمه
139

Chemicals

تصویر کلمه
140

Chemistry

تصویر کلمه
141

Chief

تصویر کلمه
142

Chromosome

تصویر کلمه
143

Circle

تصویر کلمه
144

Citizen

تصویر کلمه
145

Civil rights

تصویر کلمه
146

Civilian

تصویر کلمه
147

Claim

تصویر کلمه
148

Clash

تصویر کلمه
149

Clear

تصویر کلمه
150

Clergy

تصویر کلمه
151

Climate

تصویر کلمه
152

Climb

تصویر کلمه
153

Coal

تصویر کلمه
154

Coalition

تصویر کلمه
155

Coast

تصویر کلمه
156

Coffee

تصویر کلمه
157

Collect

تصویر کلمه
158

Colony

تصویر کلمه
159

Combine

تصویر کلمه
160

Command

تصویر کلمه
161

Comment

تصویر کلمه
162

Committee

تصویر کلمه
163

Common

تصویر کلمه
164

Communicate

تصویر کلمه
165

Community

تصویر کلمه
166

Company

تصویر کلمه
167

Compare

تصویر کلمه
168

Compete

تصویر کلمه
169

Complete

تصویر کلمه
170

Complex

تصویر کلمه
171

Compound

تصویر کلمه
172

Compromise

تصویر کلمه
173

Computer

تصویر کلمه
174

Concern

تصویر کلمه
175

Condemn

تصویر کلمه
176

Condition

تصویر کلمه
177

Conference

تصویر کلمه
178

Confirm

تصویر کلمه
179

Conflict

تصویر کلمه
180

Congratulate

تصویر کلمه
181

Congress

تصویر کلمه
182

Connect

تصویر کلمه
183

Conservative

تصویر کلمه
184

Consider

تصویر کلمه
185

Constitution

تصویر کلمه
186

Contain

تصویر کلمه
187

Container

تصویر کلمه
188

Continent

تصویر کلمه
189

Continue

تصویر کلمه
190