ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی 1100 کلمه


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

Accept

تصویر کلمه
2

Accident

تصویر کلمه
3

Accuse

تصویر کلمه
4

Across

تصویر کلمه
5

Act

تصویر کلمه
6

Activist

تصویر کلمه
7

Actor

تصویر کلمه
8

Add

تصویر کلمه
9

Administration

تصویر کلمه
10

Admit

تصویر کلمه
11

Adult

تصویر کلمه
12

Advise

تصویر کلمه
13

Affect

تصویر کلمه
14

Agency

تصویر کلمه
15

Aggression

تصویر کلمه
16

Agriculture

تصویر کلمه
17

Aid

تصویر کلمه
18

Aim

تصویر کلمه
19

Air force

تصویر کلمه
20

Airplane

تصویر کلمه
21

Airport

تصویر کلمه
22

Ally

تصویر کلمه
23

Almost

تصویر کلمه
24

Along

تصویر کلمه
25

Although

تصویر کلمه
26

Ambassador

تصویر کلمه
27

Amend

تصویر کلمه
28

Ammunition

تصویر کلمه
29

Among

تصویر کلمه
30

Amount

تصویر کلمه
31

Anarchy

تصویر کلمه
32

Ancestor

تصویر کلمه
33

Ancient

تصویر کلمه
34

Anniversary

تصویر کلمه
35

Announce

تصویر کلمه
36

Apologize

تصویر کلمه
37

Appeal

تصویر کلمه
38

Appear

تصویر کلمه
39

Appoint

تصویر کلمه
40

Approve

تصویر کلمه
41

Archeologist

تصویر کلمه
42

Area

تصویر کلمه
43

Argue

تصویر کلمه
44

Arms

تصویر کلمه
45

Army

تصویر کلمه
46

Arrest

تصویر کلمه
47

Artillery

تصویر کلمه
48

Ash

تصویر کلمه
49

Assist

تصویر کلمه
50

Astronaut

تصویر کلمه
51

Astronomy

تصویر کلمه
52

Asylum

تصویر کلمه
53

Atmosphere

تصویر کلمه
54

Atom

تصویر کلمه
55

Attach

تصویر کلمه
56

Attack

تصویر کلمه
57

Attempt

تصویر کلمه
58

Attend

تصویر کلمه
59

Automobile

تصویر کلمه
60

Autumn

تصویر کلمه
61

Average

تصویر کلمه
62

Avoid

تصویر کلمه
63

Awake

تصویر کلمه
64

Award

تصویر کلمه
65

Bacteria

تصویر کلمه
66

Balance

تصویر کلمه
67

Balloon

تصویر کلمه
68

Ban

تصویر کلمه
69

Bar

تصویر کلمه
70

Barrier

تصویر کلمه
71

Base

تصویر کلمه
72

Battle

تصویر کلمه
73

Beat

تصویر کلمه
74

Bell

تصویر کلمه
75

Belong

تصویر کلمه
76

Below

تصویر کلمه
77

Betray

تصویر کلمه
78

Bill

تصویر کلمه
79

Biology

تصویر کلمه
80

Bite

تصویر کلمه
81

Blame

تصویر کلمه
82

Blanket

تصویر کلمه
83

Bleed

تصویر کلمه
84

Blind

تصویر کلمه
85

Block

تصویر کلمه
86

Blood

تصویر کلمه
87

Blow

تصویر کلمه
88

Boat

تصویر کلمه
89

Boil

تصویر کلمه
90

Bomb

تصویر کلمه
91

Bone

تصویر کلمه
92

Border

تصویر کلمه
93

Born

تصویر کلمه
94

Borrow

تصویر کلمه
95

Bottle

تصویر کلمه
96

Boycott

تصویر کلمه
97

Brain

تصویر کلمه
98

Brave

تصویر کلمه
99

Bread

تصویر کلمه
100

Breathe

تصویر کلمه
101

Bridge

تصویر کلمه
102

Brief

تصویر کلمه
103

Bright

تصویر کلمه
104

Broadcast

تصویر کلمه
105

Budget

تصویر کلمه
106

Building

تصویر کلمه
107

Bullet

تصویر کلمه
108

Burn

تصویر کلمه
109

Burst

تصویر کلمه
110

Bury

تصویر کلمه
111

Cabinet

تصویر کلمه
112

Calm

تصویر کلمه
113

Camp

تصویر کلمه
114

Campaign

تصویر کلمه
115

Cancer

تصویر کلمه
116

Candidate

تصویر کلمه
117

Capital

تصویر کلمه
118

Capitalism

تصویر کلمه
119

Capture

تصویر کلمه
120

Care

تصویر کلمه
121

Carry

تصویر کلمه
122

Carry out

تصویر کلمه
123

Catch

تصویر کلمه
124

Cause

تصویر کلمه
125

Ceasefire

تصویر کلمه
126

Celebrate

تصویر کلمه
127

Cell

تصویر کلمه
128

Center

تصویر کلمه
129

Century

تصویر کلمه
130

Ceremony

تصویر کلمه
131

Chairman

تصویر کلمه
132

Champion

تصویر کلمه
133

Chance

تصویر کلمه
134

Charge

تصویر کلمه
135

Chase

تصویر کلمه
136

Cheat

تصویر کلمه
137

Cheer

تصویر کلمه
138

Chemicals

تصویر کلمه
139

Chemistry

تصویر کلمه
140

Chief

تصویر کلمه
141

Chromosome

تصویر کلمه
142

Circle

تصویر کلمه
143

Citizen

تصویر کلمه
144

Civil rights

تصویر کلمه
145

Civilian

تصویر کلمه
146

Claim

تصویر کلمه
147

Clash

تصویر کلمه
148

Clear

تصویر کلمه
149

Clergy

تصویر کلمه
150

Climate

تصویر کلمه
151

Climb

تصویر کلمه
152

Coal

تصویر کلمه
153

Coalition

تصویر کلمه
154

Coast

تصویر کلمه
155

Coffee

تصویر کلمه
156

Collect

تصویر کلمه
157

Colony

تصویر کلمه
158

Combine

تصویر کلمه
159

Command

تصویر کلمه
160

Comment

تصویر کلمه
161

Committee

تصویر کلمه
162

Common

تصویر کلمه
163

Communicate

تصویر کلمه
164

Community

تصویر کلمه
165

Company

تصویر کلمه
166

Compare

تصویر کلمه
167

Compete

تصویر کلمه
168

Complete

تصویر کلمه
169

Complex

تصویر کلمه
170

Compound

تصویر کلمه
171

Compromise

تصویر کلمه
172

Computer

تصویر کلمه
173

Concern

تصویر کلمه
174

Condemn

تصویر کلمه
175

Condition

تصویر کلمه
176

Conference

تصویر کلمه
177

Confirm

تصویر کلمه
178

Conflict

تصویر کلمه
179

Congratulate

تصویر کلمه
180

Congress

تصویر کلمه
181

Connect

تصویر کلمه
182

Conservative

تصویر کلمه
183

Consider

تصویر کلمه
184

Constitution

تصویر کلمه
185

Contain

تصویر کلمه
186

Container

تصویر کلمه
187

Continent

تصویر کلمه
188

Continue

تصویر کلمه
189

Convention

تصویر کلمه