ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی 1100 کلمه


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

Volcano

تصویر کلمه
2

Vote

تصویر کلمه
3

Wages

تصویر کلمه
4

Warn

تصویر کلمه
5

Weak

تصویر کلمه
6

Wealth

تصویر کلمه
7

Weapon

تصویر کلمه
8

Wear

تصویر کلمه
9

Weather

تصویر کلمه
10

Weigh

تصویر کلمه
11

West

تصویر کلمه
12

Wet

تصویر کلمه
13

Wheat

تصویر کلمه
14

Wheel

تصویر کلمه
15

Whole

تصویر کلمه
16

Wide

تصویر کلمه
17

Willing

تصویر کلمه
18

Win

تصویر کلمه
19

Wind

تصویر کلمه
20

Wire

تصویر کلمه
21

Wise

تصویر کلمه
22

Withdraw

تصویر کلمه
23

Wonder

تصویر کلمه
24

Wonderful

تصویر کلمه
25

Worse

تصویر کلمه
26

Worth

تصویر کلمه
27

Wound

تصویر کلمه
28

Wreck

تصویر کلمه
29

Wreckage

تصویر کلمه
30

Wreckage

تصویر کلمه
31

X-rays

تصویر کلمه
32

FALSE

تصویر کلمه
33

TRUE

تصویر کلمه
34

Surrender

تصویر کلمه
35

Surround

تصویر کلمه
36

Survive

تصویر کلمه
37

Suspect

تصویر کلمه
38

Suspend

تصویر کلمه
39

Swallow

تصویر کلمه
40

Swear in

تصویر کلمه
41

Sweet

تصویر کلمه
42

Swim

تصویر کلمه
43

Sympathy

تصویر کلمه
44

Take steps

تصویر کلمه
45

Tank

تصویر کلمه
46

Target

تصویر کلمه
47

Taste

تصویر کلمه
48

Tax

تصویر کلمه
49

Team

تصویر کلمه
50

Tear

تصویر کلمه
51

Tears

تصویر کلمه
52

Temperature

تصویر کلمه
53

Temporary

تصویر کلمه
54

Tense

تصویر کلمه
55

Term

تصویر کلمه
56

Terrible

تصویر کلمه
57

Territory

تصویر کلمه
58

Threaten

تصویر کلمه
59

Through

تصویر کلمه
60

Throw

تصویر کلمه
61

Tie

تصویر کلمه
62

Tissue

تصویر کلمه
63

Tool

تصویر کلمه
64

Torture

تصویر کلمه
65

Total

تصویر کلمه
66

Touch

تصویر کلمه
67

Toward

تصویر کلمه
68

Town

تصویر کلمه
69

Trade

تصویر کلمه
70

Tradition

تصویر کلمه
71

Traffic

تصویر کلمه
72

Tragic

تصویر کلمه
73

Train

تصویر کلمه
74

Transport

تصویر کلمه
75

Transportation

تصویر کلمه
76

Trap

تصویر کلمه
77

Travel

تصویر کلمه
78

Treason

تصویر کلمه
79

Treasure

تصویر کلمه
80

Treat

تصویر کلمه
81

Treatment

تصویر کلمه
82

Treasure

تصویر کلمه
83

Trial

تصویر کلمه
84

Tribe

تصویر کلمه
85

Trick

تصویر کلمه
86

Trip

تصویر کلمه
87

Troops

تصویر کلمه
88

Trouble

تصویر کلمه
89

Truce

تصویر کلمه
90

Truck

تصویر کلمه
91

Trust

تصویر کلمه
92

Tube

تصویر کلمه
93

Turn

تصویر کلمه
94

Unite

تصویر کلمه
95

Universe

تصویر کلمه
96

Urge

تصویر کلمه
97

Urgent

تصویر کلمه
98

Uterus

تصویر کلمه
99

Valley

تصویر کلمه
100

Value

تصویر کلمه
101

Vegetable

تصویر کلمه
102

Vehicle

تصویر کلمه
103

Version

تصویر کلمه
104

Veto

تصویر کلمه
105

Vicious

تصویر کلمه
106

Victim

تصویر کلمه
107

Victory

تصویر کلمه
108

Village

تصویر کلمه
109

Violate

تصویر کلمه
110

Violence

تصویر کلمه
111

Virus

تصویر کلمه
112

Visit

تصویر کلمه
113

Sing

تصویر کلمه
114

Single

تصویر کلمه
115

Sink

تصویر کلمه
116

Sister

تصویر کلمه
117

Situation

تصویر کلمه
118

Skeleton

تصویر کلمه
119

Skill

تصویر کلمه
120

Skin

تصویر کلمه
121

Sky

تصویر کلمه
122

Slave

تصویر کلمه
123

Sleep

تصویر کلمه
124

Slide

تصویر کلمه
125

Smash

تصویر کلمه
126

Smell

تصویر کلمه
127

Smooth

تصویر کلمه
128

Social

تصویر کلمه
129

Soft

تصویر کلمه
130

Soil

تصویر کلمه
131

Soldier

تصویر کلمه
132

Solid

تصویر کلمه
133

Solve

تصویر کلمه
134

Sort

تصویر کلمه
135

Sound

تصویر کلمه
136

South

تصویر کلمه
137

Space

تصویر کلمه
138

Speak

تصویر کلمه
139

Special

تصویر کلمه
140

Speech

تصویر کلمه
141

Spend

تصویر کلمه
142

Spill

تصویر کلمه
143

Spirit

تصویر کلمه
144

Split

تصویر کلمه
145

Sport

تصویر کلمه
146

Spread

تصویر کلمه
147

Spring

تصویر کلمه
148

Spy

تصویر کلمه
149

Square

تصویر کلمه
150

Stab

تصویر کلمه
151

Stand

تصویر کلمه
152

Starve

تصویر کلمه
153

State

تصویر کلمه
154

Station

تصویر کلمه
155

Statue

تصویر کلمه
156

Steal

تصویر کلمه
157

Steam

تصویر کلمه
158

Steel

تصویر کلمه
159

Step

تصویر کلمه
160

Stick

تصویر کلمه
161

Stomach

تصویر کلمه
162

Stone

تصویر کلمه
163

Store

تصویر کلمه
164

Storm

تصویر کلمه
165

Story

تصویر کلمه
166

Stove

تصویر کلمه
167

Straight

تصویر کلمه
168

Strange

تصویر کلمه
169

Street

تصویر کلمه
170

Stretch

تصویر کلمه
171

Strike

تصویر کلمه
172

Strong

تصویر کلمه
173

Structure

تصویر کلمه
174

Struggle

تصویر کلمه
175

Stupid

تصویر کلمه
176

Subject

تصویر کلمه
177

Submarine

تصویر کلمه
178

Substance

تصویر کلمه
179

Substitute

تصویر کلمه
180

Subversion

تصویر کلمه
181

Succeed

تصویر کلمه
182

Sudden

تصویر کلمه
183

Suffer

تصویر کلمه
184

Suggest

تصویر کلمه
185

Summer

تصویر کلمه
186

Supervise

تصویر کلمه
187

Supply

تصویر کلمه
188

Support

تصویر کلمه
189

Suppose

تصویر کلمه
190

Suppress

تصویر کلمه