ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی کلمات پرکاربرد


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

Accept

تصویر کلمه
2

Accident

تصویر کلمه
3

Across

تصویر کلمه
4

Act

تصویر کلمه
5

Actor

تصویر کلمه
6

Add

تصویر کلمه
7

Adult

تصویر کلمه
8

Advise

تصویر کلمه
9

Afraid

تصویر کلمه
10

Agency

تصویر کلمه
11

Almost

تصویر کلمه
12

Although

تصویر کلمه
13

Among

تصویر کلمه
14

Amount

تصویر کلمه
15

Anniversary

تصویر کلمه
16

Apologize

تصویر کلمه
17

Appear

تصویر کلمه
18

Area

تصویر کلمه
19

Argue

تصویر کلمه
20

Army

تصویر کلمه
21

Arrest

تصویر کلمه
22

Atmosphere

تصویر کلمه
23

Attach

تصویر کلمه
24

Automobile

تصویر کلمه
25

Autumn

تصویر کلمه
26

Average

تصویر کلمه
27

Avoid

تصویر کلمه
28

Awake

تصویر کلمه
29

Award

تصویر کلمه
30

Balance

تصویر کلمه
31

Base

تصویر کلمه
32

Beat

تصویر کلمه
33

Below

تصویر کلمه
34

Bill

تصویر کلمه
35

Biology

تصویر کلمه
36

Bite

تصویر کلمه
37

Blind

تصویر کلمه
38

Block

تصویر کلمه
39

Blood

تصویر کلمه
40

Boil

تصویر کلمه
41

Bone

تصویر کلمه
42

Border

تصویر کلمه
43

Born

تصویر کلمه
44

Borrow

تصویر کلمه
45

brain

تصویر کلمه
46

Brave

تصویر کلمه
47

Breathe

تصویر کلمه
48

Bridge

تصویر کلمه
49

Bright

تصویر کلمه
50

Burn

تصویر کلمه
51

Burst

تصویر کلمه
52

Calm

تصویر کلمه
53

Camp

تصویر کلمه
54

Cancer

تصویر کلمه
55

Candidate

تصویر کلمه
56

Capital

تصویر کلمه
57

Care

تصویر کلمه
58

case

تصویر کلمه
59

Catch

تصویر کلمه
60

Cause

تصویر کلمه
61

Celebrate

تصویر کلمه
62

Center

تصویر کلمه
63

century

تصویر کلمه
64

Ceremony

تصویر کلمه
65

champion

تصویر کلمه
66

chance

تصویر کلمه
67

chemical

تصویر کلمه
68

chief

تصویر کلمه
69

citizen

تصویر کلمه
70

claim

تصویر کلمه
71

climate

تصویر کلمه
72

climb

تصویر کلمه
73

coal

تصویر کلمه
74

coast

تصویر کلمه
75

collect

تصویر کلمه
76

combine

تصویر کلمه
77

comment

تصویر کلمه
78

committee

تصویر کلمه
79

community

تصویر کلمه
80

company

تصویر کلمه
81

compare

تصویر کلمه
82

compete

تصویر کلمه
83

complex

تصویر کلمه
84

chemistry

تصویر کلمه
85

unite

تصویر کلمه
86

universe

تصویر کلمه
87

urgent

تصویر کلمه
88

quality

تصویر کلمه
89

quiet

تصویر کلمه
90

jewel

تصویر کلمه
91

join

تصویر کلمه
92

joint

تصویر کلمه
93

judge

تصویر کلمه
94

jury

تصویر کلمه
95

keep

تصویر کلمه
96

kick

تصویر کلمه
97

kill

تصویر کلمه
98

kind

تصویر کلمه
99

knowledge

تصویر کلمه
100

vote

تصویر کلمه
101

volcano

تصویر کلمه
102

visit

تصویر کلمه
103

warn

تصویر کلمه
104

weak

تصویر کلمه
105

dense

تصویر کلمه
106

image

تصویر کلمه
107

atom

تصویر کلمه
108

cell

تصویر کلمه
109

gene

تصویر کلمه
110

organ

تصویر کلمه
111

tissue

تصویر کلمه
112

robot

تصویر کلمه
113

protein

تصویر کلمه
114

compound

تصویر کلمه
115

stomach

تصویر کلمه
116

heart

تصویر کلمه
117

concern

تصویر کلمه
118

condition

تصویر کلمه
119

conference

تصویر کلمه
120

laboratory

تصویر کلمه
121

lake

تصویر کلمه
122

land

تصویر کلمه
123

dam

تصویر کلمه
124

damage

تصویر کلمه
125

danger

تصویر کلمه
126

dark

تصویر کلمه
127

molecule

تصویر کلمه
128

nerve

تصویر کلمه
129

valley

تصویر کلمه
130

value

تصویر کلمه
131

vegetable

تصویر کلمه
132

version

تصویر کلمه
133

safe

تصویر کلمه
134

sail

تصویر کلمه
135

race

تصویر کلمه
136

radar

تصویر کلمه
137

railroad

تصویر کلمه
138

observe

تصویر کلمه
139

ocean

تصویر کلمه
140

bacteria

تصویر کلمه
141

element

تصویر کلمه
142

confirm

تصویر کلمه
143

conflict

تصویر کلمه
144

congratulate

تصویر کلمه
145

congress

تصویر کلمه
146

connect

تصویر کلمه
147

pain

تصویر کلمه
148

paint

تصویر کلمه
149

paper

تصویر کلمه
150

narrow

تصویر کلمه
151

nation

تصویر کلمه
152

native

تصویر کلمه
153

natural

تصویر کلمه
154

nature

تصویر کلمه
155

victim

تصویر کلمه
156

victory

تصویر کلمه
157

village

تصویر کلمه
158

organism

تصویر کلمه
159

lung

تصویر کلمه
160

tank

تصویر کلمه
161

target

تصویر کلمه
162

taste

تصویر کلمه
163

tax

تصویر کلمه
164

team

تصویر کلمه
165

machine

تصویر کلمه
166

magazine

تصویر کلمه
167

mail

تصویر کلمه
168

main

تصویر کلمه
169

major

تصویر کلمه
170

particle

تصویر کلمه
171

virus

تصویر کلمه
172

continent

تصویر کلمه
173

continue

تصویر کلمه
174

intestine

تصویر کلمه
175

correct

تصویر کلمه
176

cost

تصویر کلمه
177

cotton

تصویر کلمه
178

law

تصویر کلمه
179

lead

تصویر کلمه
180

male

تصویر کلمه
181

navy

تصویر کلمه
182

necessary

تصویر کلمه
183

factory

تصویر کلمه
184

fail

تصویر کلمه
185

fall

تصویر کلمه
186

earn

تصویر کلمه
187

earth

تصویر کلمه
188

earthquake

تصویر کلمه
189

deaf

تصویر کلمه
190

debt

تصویر کلمه
191

gain

تصویر کلمه
192

general

تصویر کلمه
193

gentle

تصویر کلمه
194

gift

تصویر کلمه
195

hang

تصویر کلمه
196

harm

تصویر کلمه
197

harvest

تصویر کلمه
198

identify

تصویر کلمه
199

illegal

تصویر کلمه
200

imagine

تصویر کلمه
201

immediate

تصویر کلمه
202

import

تصویر کلمه
203

wear

تصویر کلمه
204

weather

تصویر کلمه
205

west

تصویر کلمه
206

wet

تصویر کلمه
207

count

تصویر کلمه
208

court

تصویر کلمه
209

cover

تصویر کلمه
210

crash

تصویر کلمه
211

hear

تصویر کلمه
212

hate

تصویر کلمه
213

heal

تصویر کلمه
214

health

تصویر کلمه
215

false

تصویر کلمه
216

feed

تصویر کلمه
217

fence

تصویر کلمه
218

wheat

تصویر کلمه
219

wide

تصویر کلمه
220

willing

تصویر کلمه
221

sailor

تصویر کلمه
222

same

تصویر کلمه
223

sand

تصویر کلمه
224

satellite

تصویر کلمه
225

offer

تصویر کلمه
226

official

تصویر کلمه
227

opinion

تصویر کلمه
228

decrease

تصویر کلمه
229

learn

تصویر کلمه
230

legal

تصویر کلمه
231

lend

تصویر کلمه
232

raise

تصویر کلمه
233

rare

تصویر کلمه
234

rate

تصویر کلمه
235

reach

تصویر کلمه
236

react

تصویر کلمه
237

north

تصویر کلمه
238

noon

تصویر کلمه
239

nowhere

تصویر کلمه
240

nuclear

تصویر کلمه
241

goal

تصویر کلمه
242

government

تصویر کلمه
243

grain

تصویر کلمه
244

economy

تصویر کلمه
245

edge

تصویر کلمه
246

education

تصویر کلمه
247

effort

تصویر کلمه
248

march

تصویر کلمه
249

mark

تصویر کلمه
250

pardon

تصویر کلمه
251

Parliament

تصویر کلمه
252

part

تصویر کلمه
253

tear

تصویر کلمه
254

temperature

تصویر کلمه
255

important

تصویر کلمه
256

improve

تصویر کلمه
257

increase

تصویر کلمه
258

depression

تصویر کلمه
259

describe

تصویر کلمه
260

desert

تصویر کلمه
261

design

تصویر کلمه
262

engine

تصویر کلمه
263

environment

تصویر کلمه
264

equal

تصویر کلمه
265

escape

تصویر کلمه
266

fix

تصویر کلمه
267

flag

تصویر کلمه
268

flat

تصویر کلمه
269

float

تصویر کلمه
270

flood

تصویر کلمه
271

guard

تصویر کلمه
272

guide

تصویر کلمه
273

guilty

تصویر کلمه
274

horrible

تصویر کلمه
275

inspect

تصویر کلمه
276

instead

تصویر کلمه
277

instrument

تصویر کلمه
278

list

تصویر کلمه
279

live

تصویر کلمه
280

load

تصویر کلمه
281

recent

تصویر کلمه
282

reduce

تصویر کلمه
283

media

تصویر کلمه
284

medicine

تصویر کلمه
285

meet

تصویر کلمه
286

member

تصویر کلمه
287

patient

تصویر کلمه
288

pay

تصویر کلمه
289

peace

تصویر کلمه
290

percent

تصویر کلمه
291

perfect

تصویر کلمه
292

custom

تصویر کلمه
293

culture

تصویر کلمه
294

crowd

تصویر کلمه

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت