ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی کلمات پرکاربرد

مرجع کلمات پرکاربرد یا Useful زبان افزا برای افرادی که روزانه با زبان انگلیسی از طریق مکالمه یا مکاتبه در ارتباط هستند مفید است.


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

Accept

تصویر کلمه
2

Accept

تصویر کلمه
3

Accident

تصویر کلمه
4

Across

تصویر کلمه
5

Act

تصویر کلمه
6

Actor

تصویر کلمه
7

Add

تصویر کلمه
8

Adult

تصویر کلمه
9

Advise

تصویر کلمه
10

Afraid

تصویر کلمه
11

Agency

تصویر کلمه
12

Almost

تصویر کلمه
13

Although

تصویر کلمه
14

Among

تصویر کلمه
15

Amount

تصویر کلمه
16

Anniversary

تصویر کلمه
17

Apologize

تصویر کلمه
18

Appear

تصویر کلمه
19

Area

تصویر کلمه
20

Argue

تصویر کلمه
21

Army

تصویر کلمه
22

Arrest

تصویر کلمه
23

Atmosphere

تصویر کلمه
24

Attach

تصویر کلمه
25

Automobile

تصویر کلمه
26

Autumn

تصویر کلمه
27

Average

تصویر کلمه
28

Avoid

تصویر کلمه
29

Awake

تصویر کلمه
30

Award

تصویر کلمه
31

Balance

تصویر کلمه
32

Base

تصویر کلمه
33

Beat

تصویر کلمه
34

Below

تصویر کلمه
35

Bill

تصویر کلمه
36

Biology

تصویر کلمه
37

Bite

تصویر کلمه
38

Blind

تصویر کلمه
39

Block

تصویر کلمه
40

Blood

تصویر کلمه
41

Boil

تصویر کلمه
42

Bone

تصویر کلمه
43

Border

تصویر کلمه
44

Born

تصویر کلمه
45

Borrow

تصویر کلمه
46

brain

تصویر کلمه
47

Brave

تصویر کلمه
48

Breathe

تصویر کلمه
49

Bridge

تصویر کلمه
50

Bright

تصویر کلمه
51

Burn

تصویر کلمه
52

Burst

تصویر کلمه
53

Calm

تصویر کلمه
54

Camp

تصویر کلمه
55

Cancer

تصویر کلمه
56

Candidate

تصویر کلمه
57

Capital

تصویر کلمه
58

Care

تصویر کلمه
59

case

تصویر کلمه
60

Catch

تصویر کلمه
61

Cause

تصویر کلمه
62

Celebrate

تصویر کلمه
63

Center

تصویر کلمه
64

century

تصویر کلمه
65

Ceremony

تصویر کلمه
66

champion

تصویر کلمه
67

chance

تصویر کلمه
68

chemical

تصویر کلمه
69

chief

تصویر کلمه
70

citizen

تصویر کلمه
71

claim

تصویر کلمه
72

climate

تصویر کلمه
73

climb

تصویر کلمه
74

coal

تصویر کلمه
75

coast

تصویر کلمه
76

collect

تصویر کلمه
77

combine

تصویر کلمه
78

comment

تصویر کلمه
79

committee

تصویر کلمه
80

community

تصویر کلمه
81

company

تصویر کلمه
82

compare

تصویر کلمه
83

compete

تصویر کلمه
84

complex

تصویر کلمه
85

chemistry

تصویر کلمه
86

unite

تصویر کلمه
87

universe

تصویر کلمه
88

urgent

تصویر کلمه
89

quality

تصویر کلمه
90

quiet

تصویر کلمه
91

jewel

تصویر کلمه
92

join

تصویر کلمه
93

joint

تصویر کلمه
94

judge

تصویر کلمه
95

jury

تصویر کلمه
96

keep

تصویر کلمه
97

kick

تصویر کلمه
98

kill

تصویر کلمه
99

kind

تصویر کلمه
100

knowledge

تصویر کلمه
101

vote

تصویر کلمه
102

volcano

تصویر کلمه
103

visit

تصویر کلمه
104

warn

تصویر کلمه
105

weak

تصویر کلمه
106

dense

تصویر کلمه
107

image

تصویر کلمه
108

atom

تصویر کلمه
109

cell

تصویر کلمه
110

gene

تصویر کلمه
111

organ

تصویر کلمه
112

tissue

تصویر کلمه
113

robot

تصویر کلمه
114

protein

تصویر کلمه
115

compound

تصویر کلمه
116

stomach

تصویر کلمه
117

heart

تصویر کلمه
118

concern

تصویر کلمه
119

condition

تصویر کلمه
120

conference

تصویر کلمه
121

laboratory

تصویر کلمه
122

lake

تصویر کلمه
123

land

تصویر کلمه
124

dam

تصویر کلمه
125

damage

تصویر کلمه
126

danger

تصویر کلمه
127

dark

تصویر کلمه
128

molecule

تصویر کلمه
129

nerve

تصویر کلمه
130

valley

تصویر کلمه
131

value

تصویر کلمه
132

vegetable

تصویر کلمه
133

version

تصویر کلمه
134

safe

تصویر کلمه
135

sail

تصویر کلمه
136

race

تصویر کلمه
137

radar

تصویر کلمه
138

railroad

تصویر کلمه
139

observe

تصویر کلمه
140

ocean

تصویر کلمه
141

bacteria

تصویر کلمه
142

element

تصویر کلمه
143

confirm

تصویر کلمه
144

conflict

تصویر کلمه
145

congratulate

تصویر کلمه
146

congress

تصویر کلمه
147

connect

تصویر کلمه
148

pain

تصویر کلمه
149

paint

تصویر کلمه
150

paper

تصویر کلمه
151

narrow

تصویر کلمه
152

nation

تصویر کلمه
153

native

تصویر کلمه
154

natural

تصویر کلمه
155

nature

تصویر کلمه
156

victim

تصویر کلمه
157

victory

تصویر کلمه
158

village

تصویر کلمه
159

organism

تصویر کلمه
160

lung

تصویر کلمه
161

tank

تصویر کلمه
162

target

تصویر کلمه
163

taste

تصویر کلمه
164

tax

تصویر کلمه
165

team

تصویر کلمه
166

machine

تصویر کلمه
167

magazine

تصویر کلمه
168

mail

تصویر کلمه
169

main

تصویر کلمه
170

major

تصویر کلمه
171

particle

تصویر کلمه
172

virus

تصویر کلمه
173

continent

تصویر کلمه
174

continue

تصویر کلمه
175

intestine

تصویر کلمه
176

correct

تصویر کلمه
177

cost

تصویر کلمه
178

cotton

تصویر کلمه
179

law

تصویر کلمه
180

lead

تصویر کلمه
181

male

تصویر کلمه
182

navy

تصویر کلمه
183

necessary

تصویر کلمه
184

factory

تصویر کلمه
185

fail

تصویر کلمه
186

fall

تصویر کلمه
187

earn

تصویر کلمه
188

earth

تصویر کلمه
189

earthquake

تصویر کلمه
190

deaf

تصویر کلمه
191

debt

تصویر کلمه
192

gain

تصویر کلمه
193

general

تصویر کلمه
194

gentle

تصویر کلمه
195

gift

تصویر کلمه
196

hang

تصویر کلمه
197

harm

تصویر کلمه
198

harvest

تصویر کلمه
199

identify

تصویر کلمه
200

illegal

تصویر کلمه
201

imagine

تصویر کلمه
202

immediate

تصویر کلمه
203

import

تصویر کلمه
204

wear

تصویر کلمه
205

weather

تصویر کلمه
206

west

تصویر کلمه
207

wet

تصویر کلمه
208

count

تصویر کلمه
209

court

تصویر کلمه
210

cover

تصویر کلمه
211

crash

تصویر کلمه
212

hear

تصویر کلمه
213

hate

تصویر کلمه
214

heal

تصویر کلمه
215

health

تصویر کلمه
216

false

تصویر کلمه
217

feed

تصویر کلمه
218

fence

تصویر کلمه
219

wheat

تصویر کلمه
220

wide

تصویر کلمه
221

willing

تصویر کلمه
222

sailor

تصویر کلمه
223

same

تصویر کلمه
224

sand

تصویر کلمه
225

satellite

تصویر کلمه
226

offer

تصویر کلمه
227

official

تصویر کلمه
228

opinion

تصویر کلمه
229

decrease

تصویر کلمه
230

learn

تصویر کلمه
231

legal

تصویر کلمه
232

lend

تصویر کلمه
233

raise

تصویر کلمه
234

rare

تصویر کلمه
235

rate

تصویر کلمه
236

reach

تصویر کلمه
237

react

تصویر کلمه
238

north

تصویر کلمه
239

noon

تصویر کلمه
240

nowhere

تصویر کلمه
241

nuclear

تصویر کلمه
242

goal

تصویر کلمه
243

government

تصویر کلمه
244

grain

تصویر کلمه
245

economy

تصویر کلمه
246

edge

تصویر کلمه
247

education

تصویر کلمه
248

effort

تصویر کلمه
249

march

تصویر کلمه
250

mark

تصویر کلمه
251

pardon

تصویر کلمه
252

Parliament

تصویر کلمه
253

part

تصویر کلمه
254

tear

تصویر کلمه
255

temperature

تصویر کلمه
256

important

تصویر کلمه
257

improve

تصویر کلمه
258

increase

تصویر کلمه
259

depression

تصویر کلمه
260

describe

تصویر کلمه
261

desert

تصویر کلمه
262

design

تصویر کلمه
263

engine

تصویر کلمه
264

environment

تصویر کلمه
265

equal

تصویر کلمه
266

escape

تصویر کلمه
267

fix

تصویر کلمه
268

flag

تصویر کلمه
269

flat

تصویر کلمه
270

float

تصویر کلمه
271

flood

تصویر کلمه
272

guard

تصویر کلمه
273

guide

تصویر کلمه
274

guilty

تصویر کلمه
275

horrible

تصویر کلمه
276

inspect

تصویر کلمه
277

instead

تصویر کلمه
278

instrument

تصویر کلمه
279

list

تصویر کلمه
280

live

تصویر کلمه
281

load

تصویر کلمه
282

recent

تصویر کلمه
283

reduce

تصویر کلمه
284

media

تصویر کلمه
285

medicine

تصویر کلمه
286

meet

تصویر کلمه
287

member

تصویر کلمه
288

patient

تصویر کلمه
289

pay

تصویر کلمه
290

peace

تصویر کلمه
291

percent

تصویر کلمه
292

perfect

تصویر کلمه
293

custom

تصویر کلمه
294

culture

تصویر کلمه
295

crowd

تصویر کلمه

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت