ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی کلمات ضروری تافل


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

severe

تصویر کلمه
2

sporadic

تصویر کلمه
3

superior

تصویر کلمه
4

wanton

تصویر کلمه
5

weak

تصویر کلمه
6

widespread

تصویر کلمه
7

wisdom

تصویر کلمه
8

wisdom

تصویر کلمه
9

witticism

تصویر کلمه
10

woo

تصویر کلمه
11

overtly

تصویر کلمه
12

profoundly

تصویر کلمه
13

sharply

تصویر کلمه
14

situated

تصویر کلمه
15

subsequently

تصویر کلمه
16

unmistakable

تصویر کلمه
17

chaotic

تصویر کلمه
18

controversial

تصویر کلمه
19

exemplify

تصویر کلمه
20

gratifying

تصویر کلمه
21

interpret

تصویر کلمه
22

launch

تصویر کلمه
23

legitimate

تصویر کلمه
24

lethargy

تصویر کلمه
25

particular

تصویر کلمه
26

radiant

تصویر کلمه
27

ridge

تصویر کلمه
28

span

تصویر کلمه
29

spontaneous

تصویر کلمه
30

stream

تصویر کلمه
31

striking

تصویر کلمه
32

aptly

تصویر کلمه
33

demonstration

تصویر کلمه
34

ingredients

تصویر کلمه
35

involuntarily

تصویر کلمه
36

marvel

تصویر کلمه
37

moderate

تصویر کلمه
38

motivate

تصویر کلمه
39

odd

تصویر کلمه
40

profuse

تصویر کلمه
41

reflection

تصویر کلمه
42

supposedly

تصویر کلمه
43

sustained

تصویر کلمه
44

symbols

تصویر کلمه
45

synthesis

تصویر کلمه
46

tangible

تصویر کلمه
47

aggravating

تصویر کلمه
48

amusement

تصویر کلمه
49

conceivably

تصویر کلمه
50

convert

تصویر کلمه
51

curative

تصویر کلمه
52

debilitating

تصویر کلمه
53

deplete

تصویر کلمه
54

finite

تصویر کلمه
55

perceive

تصویر کلمه
56

security

تصویر کلمه
57

toxic

تصویر کلمه
58

tranquillity

تصویر کلمه
59

trap

تصویر کلمه
60

undeniably

تصویر کلمه
61

underestimated

تصویر کلمه
62

acknowledge

تصویر کلمه
63

acquire

تصویر کلمه
64

assimilate

تصویر کلمه
65

assortment

تصویر کلمه
66

caliber

تصویر کلمه
67

condensed

تصویر کلمه
68

contradictory

تصویر کلمه
69

precious

تصویر کلمه
70

prominent

تصویر کلمه
71

requisite

تصویر کلمه
72

unravel

تصویر کلمه
73

vague

تصویر کلمه
74

vast

تصویر کلمه
75

volume

تصویر کلمه
76

disregard

تصویر کلمه
77

charisma

تصویر کلمه
78

clever

تصویر کلمه
79

convince

تصویر کلمه
80

endure

تصویر کلمه
81

forfeit

تصویر کلمه
82

precarious

تصویر کلمه
83

precarious

تصویر کلمه
84

pass

تصویر کلمه
85

portray

تصویر کلمه
86

streamline

تصویر کلمه
87

decline

تصویر کلمه
88

gather

تصویر کلمه
89

motion

تصویر کلمه
90

partisan

تصویر کلمه
91

pattern

تصویر کلمه
92

phenomena

تصویر کلمه
93

philanthropic

تصویر کلمه
94

placid

تصویر کلمه
95

plentiful

تصویر کلمه
96

reaction

تصویر کلمه
97

rhythm

تصویر کلمه
98

scenic

تصویر کلمه
99

shallow

تصویر کلمه
100

sheltered

تصویر کلمه
101

vanishing

تصویر کلمه
102

account

تصویر کلمه
103

archaic

تصویر کلمه
104

enlighten

تصویر کلمه
105

hasten

تصویر کلمه
106

hue

تصویر کلمه
107

inactive

تصویر کلمه
108

intricate

تصویر کلمه
109

magnitude

تصویر کلمه
110

oblige

تصویر کلمه
111

overlook

تصویر کلمه
112

poll

تصویر کلمه
113

practical

تصویر کلمه
114

predominant

تصویر کلمه
115

prompt

تصویر کلمه
116

provoke

تصویر کلمه
117

analogous

تصویر کلمه
118

approximately

تصویر کلمه
119

compel

تصویر کلمه
120

formidable

تصویر کلمه
121

intrusive

تصویر کلمه
122

periodic

تصویر کلمه
123

prone

تصویر کلمه
124

prophetic

تصویر کلمه
125

proportions

تصویر کلمه
126

readily

تصویر کلمه
127

reliably

تصویر کلمه
128

reluctantly

تصویر کلمه
129

renown

تصویر کلمه
130

revive

تصویر کلمه
131

triumph

تصویر کلمه
132

affordable

تصویر کلمه
133

contaminated

تصویر کلمه
134

discernible

تصویر کلمه
135

flourishing

تصویر کلمه
136

maintain

تصویر کلمه
137

mediocre

تصویر کلمه
138

negligible

تصویر کلمه
139

parallel

تصویر کلمه
140

peculiar

تصویر کلمه
141

potent

تصویر کلمه
142

remarkable

تصویر کلمه
143

scattered

تصویر کلمه
144

solid

تصویر کلمه
145

somewhat

تصویر کلمه
146

tedious

تصویر کلمه
147

briefly

تصویر کلمه
148

circulate

تصویر کلمه
149

consistently

تصویر کلمه
150

exhibit

تصویر کلمه
151

found

تصویر کلمه
152

improperly

تصویر کلمه
153

impulsively

تصویر کلمه
154

infrequently

تصویر کلمه
155

isolated

تصویر کلمه
156

convey

تصویر کلمه
157

encompass

تصویر کلمه
158

expansion

تصویر کلمه
159

heighten

تصویر کلمه
160

highlight

تصویر کلمه
161

inadvertently

تصویر کلمه
162

inevitable

تصویر کلمه
163

infancy

تصویر کلمه
164

mimic

تصویر کلمه
165

retrieve

تصویر کلمه
166

systematically

تصویر کلمه
167

unlikely

تصویر کلمه
168

unwarranted

تصویر کلمه
169

zenith

تصویر کلمه
170

agitate

تصویر کلمه
171

confidential

تصویر کلمه
172

delighted

تصویر کلمه
173

discreetly

تصویر کلمه
174

documented

تصویر کلمه
175

evoke

تصویر کلمه
176

gradually

تصویر کلمه
177

impartial

تصویر کلمه
178

inordinate

تصویر کلمه
179

instantly

تصویر کلمه
180

intentionally

تصویر کلمه
181

intrinsic

تصویر کلمه
182

inundate

تصویر کلمه
183

nominal

تصویر کلمه
184

presumably

تصویر کلمه
185

absurd

تصویر کلمه
186

allocation

تصویر کلمه
187

balanced

تصویر کلمه
188

come across

تصویر کلمه
189

culminate

تصویر کلمه
190

fallacious

تصویر کلمه
191

feasible

تصویر کلمه
192

lack

تصویر کلمه
193

limber

تصویر کلمه
194

means

تصویر کلمه
195

narrow

تصویر کلمه
196

preconception

تصویر کلمه
197

robust

تصویر کلمه
198

steady

تصویر کلمه
199

swift

تصویر کلمه
200

antiquated

تصویر کلمه
201

coherent

تصویر کلمه
202

evolve

تصویر کلمه
203

fabricate

تصویر کلمه
204

investigation

تصویر کلمه
205

normally

تصویر کلمه
206

notion

تصویر کلمه
207

novel

تصویر کلمه
208

opposition

تصویر کلمه
209

relate

تصویر کلمه
210

suspect

تصویر کلمه
211

transform

تصویر کلمه
212

trigger

تصویر کلمه
213

unbiased

تصویر کلمه
214

varied

تصویر کلمه
215

accentuate

تصویر کلمه
216

disguise

تصویر کلمه
217

indifferent

تصویر کلمه
218

initiate

تصویر کلمه
219

innovative

تصویر کلمه
220

narrate

تصویر کلمه
221

nevertheless

تصویر کلمه
222

obsolete

تصویر کلمه
223

omit

تصویر کلمه
224

outlandish

تصویر کلمه
225

overcome

تصویر کلمه
226

partially

تصویر کلمه
227

ample

تصویر کلمه
228

arid

تصویر کلمه
229

avert

تصویر کلمه
230

defy

تصویر کلمه
231

diligent

تصویر کلمه
232

enact

تصویر کلمه
233

feign

تصویر کلمه
234

fertile

تصویر کلمه
235

freshly

تصویر کلمه
236

function

تصویر کلمه
237

fundamental

تصویر کلمه
238

indiscriminate

تصویر کلمه
239

selective

تصویر کلمه
240

spacious

تصویر کلمه
241

withstand

تصویر کلمه
242

durable

تصویر کلمه
243

foster

تصویر کلمه
244

gain

تصویر کلمه
245

halt

تصویر کلمه
246

handle

تصویر کلمه
247

harmful

تصویر کلمه
248

insignificant

تصویر کلمه
249

mysterious

تصویر کلمه
250

perilous

تصویر کلمه
251

promote

تصویر کلمه
252

redundant

تصویر کلمه
253

reject

تصویر کلمه
254

substantial

تصویر کلمه
255

trait

تصویر کلمه
256

conscientious

تصویر کلمه
257

dim

تصویر کلمه
258

display

تصویر کلمه
259

exports

تصویر کلمه
260

gigantic

تصویر کلمه
261

impressive

تصویر کلمه
262

install

تصویر کلمه
263

lasting

تصویر کلمه
264

straightforward

تصویر کلمه
265

uniform

تصویر کلمه
266

vibrant

تصویر کلمه
267

distinct

تصویر کلمه
268

dominate

تصویر کلمه
269

dormant

تصویر کلمه
270

drab

تصویر کلمه
271

dramatic

تصویر کلمه
272

eclectic

تصویر کلمه
273

elaborate

تصویر کلمه
274

exceptional

تصویر کلمه
275

hazardous

تصویر کلمه
276

minuscule

تصویر کلمه
277

prime

تصویر کلمه
278

rudimentary

تصویر کلمه
279

sceptical

تصویر کلمه
280

superficial

تصویر کلمه
281

vigorous

تصویر کلمه
282

amenity

تصویر کلمه
283

disperse

تصویر کلمه
284

dwelling

تصویر کلمه
285

element

تصویر کلمه
286

elementary

تصویر کلمه
287

eliminate

تصویر کلمه
288

emerge

تصویر کلمه
289

emerge

تصویر کلمه
290

emphasize

تصویر کلمه
291

encircle

تصویر کلمه
292

encircle

تصویر کلمه
293

erratic

تصویر کلمه
294

erratic

تصویر کلمه
295

exaggerate

تصویر کلمه
296

justify

تصویر کلمه
297

mention

تصویر کلمه
298

prevalent

تصویر کلمه
299

release

تصویر کلمه
300

benefit

تصویر کلمه
301

blind

تصویر کلمه
302

broaden