ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی کلمات ضروری تافل


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

abroad

تصویر کلمه
2

abrupt

تصویر کلمه
3

acceptable

تصویر کلمه
4

acclaim

تصویر کلمه
5

actually

تصویر کلمه
6

adverse

تصویر کلمه
7

advice

تصویر کلمه
8

attractive

تصویر کلمه
9

autonomous

تصویر کلمه
10

disapproval

تصویر کلمه
11

disruptive

تصویر کلمه
12

haphazardly

تصویر کلمه
13

persistent

تصویر کلمه
14

valid

تصویر کلمه
15

withdraw

تصویر کلمه
16

advantage

تصویر کلمه
17

advent

تصویر کلمه
18

agile

تصویر کلمه
19

albeit

تصویر کلمه
20

appealing

تصویر کلمه
21

celebrated

تصویر کلمه
22

collide

تصویر کلمه
23

contemporary

تصویر کلمه
24

distribute

تصویر کلمه
25

encourage

تصویر کلمه
26

energetic

تصویر کلمه
27

frail

تصویر کلمه
28

myth

تصویر کلمه
29

refine

تصویر کلمه
30

worthwhile

تصویر کلمه
31

alter

تصویر کلمه
32

analyze

تصویر کلمه
33

ancient

تصویر کلمه
34

annoying

تصویر کلمه
35

anticipate

تصویر کلمه
36

conform

تصویر کلمه
37

enrich

تصویر کلمه
38

intensify

تصویر کلمه
39

intolerable

تصویر کلمه
40

ongoing

تصویر کلمه
41

potential

تصویر کلمه
42

propose

تصویر کلمه
43

restore

تصویر کلمه
44

turbulent

تصویر کلمه
45

vital

تصویر کلمه
46

ambiguous

تصویر کلمه
47

arbitrary

تصویر کلمه
48

assert

تصویر کلمه
49

astounding

تصویر کلمه
50

astute

تصویر کلمه
51

concur

تصویر کلمه
52

deceptively

تصویر کلمه
53

designate

تصویر کلمه
54

determined

تصویر کلمه
55

elicit

تصویر کلمه
56

instigate

تصویر کلمه
57

petition

تصویر کلمه
58

relinquish

تصویر کلمه
59

resilient

تصویر کلمه
60

tempt

تصویر کلمه
61

baffle

تصویر کلمه
62

bear

تصویر کلمه
63

blur

تصویر کلمه
64

brilliant

تصویر کلمه
65

caution

تصویر کلمه
66

delicate

تصویر کلمه
67

enhance

تصویر کلمه
68

incessant

تصویر کلمه
69

in conjunction with

تصویر کلمه
70

intrigue

تصویر کلمه
71

obstruct

تصویر کلمه
72

persuade

تصویر کلمه
73

shed

تصویر کلمه
74

unique

تصویر کلمه
75

well-suited

تصویر کلمه
76

chiefly

تصویر کلمه
77

coarse

تصویر کلمه
78

commonplace

تصویر کلمه
79

comparatively

تصویر کلمه
80

complex

تصویر کلمه
81

conventional

تصویر کلمه
82

curious

تصویر کلمه
83

emit

تصویر کلمه
84

exceedingly

تصویر کلمه
85

exclusively

تصویر کلمه
86

immense

تصویر کلمه
87

rigid

تصویر کلمه
88

routinely

تصویر کلمه
89

sufficiently

تصویر کلمه
90

visibly

تصویر کلمه
91

attribute

تصویر کلمه
92

clarify

تصویر کلمه
93

conceal

تصویر کلمه
94

confirm

تصویر کلمه
95

convenient

تصویر کلمه
96

core

تصویر کلمه
97

critical

تصویر کلمه
98

distort

تصویر کلمه
99

diverse

تصویر کلمه
100

eventually

تصویر کلمه
101

prosperous

تصویر کلمه
102

purposefully

تصویر کلمه
103

reveal

تصویر کلمه
104

scarcely

تصویر کلمه
105

theoretically

تصویر کلمه
106

accelerate

تصویر کلمه
107

creep

تصویر کلمه
108

crush

تصویر کلمه
109

cultivate

تصویر کلمه
110

dictate

تصویر کلمه
111

distinguish

تصویر کلمه
112

engender

تصویر کلمه
113

engross

تصویر کلمه
114

flaw

تصویر کلمه
115

harvest

تصویر کلمه
116

mirror

تصویر کلمه
117

obtain

تصویر کلمه
118

particle

تصویر کلمه
119

settle

تصویر کلمه
120

transport

تصویر کلمه
121

accurate

تصویر کلمه
122

classify

تصویر کلمه
123

currency

تصویر کلمه
124

deep

تصویر کلمه
125

dense

تصویر کلمه
126

dim

تصویر کلمه
127

display

تصویر کلمه
128

exports

تصویر کلمه
129

gigantic

تصویر کلمه
130

impressive

تصویر کلمه
131

install

تصویر کلمه
132

lasting

تصویر کلمه
133

straightforward

تصویر کلمه
134

uniform

تصویر کلمه
135

vibrant

تصویر کلمه
136

distinct

تصویر کلمه
137

dominate

تصویر کلمه
138

dormant

تصویر کلمه
139

drab

تصویر کلمه
140

dramatic

تصویر کلمه
141

eclectic

تصویر کلمه
142

elaborate

تصویر کلمه
143

exceptional

تصویر کلمه
144

hazardous

تصویر کلمه
145

minuscule

تصویر کلمه
146

prime

تصویر کلمه
147

rudimentary

تصویر کلمه
148

sceptical

تصویر کلمه
149

superficial

تصویر کلمه
150

vigorous

تصویر کلمه
151

amenity

تصویر کلمه
152

disperse

تصویر کلمه
153

dwelling

تصویر کلمه
154

element

تصویر کلمه
155

elementary

تصویر کلمه
156

eliminate

تصویر کلمه
157

emerge

تصویر کلمه
158

emphasize

تصویر کلمه
159

encircle

تصویر کلمه
160

erratic

تصویر کلمه
161

exaggerate

تصویر کلمه
162

justify

تصویر کلمه
163

mention

تصویر کلمه
164

prevalent

تصویر کلمه
165

release

تصویر کلمه
166

benefit

تصویر کلمه
167

blind

تصویر کلمه
168

broaden

تصویر کلمه
169

burgeon

تصویر کلمه
170

conspicuously

تصویر کلمه
171

endorse

تصویر کلمه
172

enormous

تصویر کلمه
173

entirely

تصویر کلمه
174

erode

تصویر کلمه
175

evaporate

تصویر کلمه
176

noteworthy

تصویر کلمه
177

recover

تصویر کلمه
178

reportedly

تصویر کلمه
179

shift

تصویر کلمه
180

susceptible

تصویر کلمه
181

crucial

تصویر کلمه
182

dignitary

تصویر کلمه
183

elude

تصویر کلمه
184

evident

تصویر کلمه
185

exhaust

تصویر کلمه
186

extensive

تصویر کلمه
187

face

تصویر کلمه
188

facet

تصویر کلمه
189

idol

تصویر کلمه
190

inaccessible

تصویر کلمه
191

oblivious

تصویر کلمه
192

obviously

تصویر کلمه
193

offensive

تصویر کلمه
194

predictably

تصویر کلمه
195

suitable

تصویر کلمه
196

ample

تصویر کلمه
197

arid

تصویر کلمه
198

avert

تصویر کلمه
199

defy

تصویر کلمه
200

diligent

تصویر کلمه
201

enact

تصویر کلمه
202

feign

تصویر کلمه
203

fertile

تصویر کلمه
204

freshly

تصویر کلمه
205

function

تصویر کلمه
206

fundamental

تصویر کلمه
207

indiscriminate

تصویر کلمه
208

selective

تصویر کلمه
209

spacious

تصویر کلمه
210

withstand

تصویر کلمه
211

durable

تصویر کلمه
212

foster

تصویر کلمه
213

gain

تصویر کلمه
214

halt

تصویر کلمه
215

handle

تصویر کلمه
216

harmful

تصویر کلمه
217

insignificant

تصویر کلمه
218

mysterious

تصویر کلمه
219

perilous

تصویر کلمه
220

promote

تصویر کلمه
221

redundant

تصویر کلمه
222

reject

تصویر کلمه
223

substantial

تصویر کلمه
224

trait

تصویر کلمه
225

conscientious

تصویر کلمه
226

convey

تصویر کلمه
227

encompass

تصویر کلمه
228

expansion

تصویر کلمه
229

heighten

تصویر کلمه
230

highlight

تصویر کلمه
231

inadvertently

تصویر کلمه
232

inevitable

تصویر کلمه
233

infancy

تصویر کلمه
234

mimic

تصویر کلمه
235

retrieve

تصویر کلمه
236

systematically

تصویر کلمه
237

unlikely

تصویر کلمه
238

unwarranted

تصویر کلمه
239

zenith

تصویر کلمه
240

agitate

تصویر کلمه
241

confidential

تصویر کلمه
242

delighted

تصویر کلمه
243

discreetly

تصویر کلمه
244

documented

تصویر کلمه
245

evoke

تصویر کلمه
246

gradually

تصویر کلمه
247

impartial

تصویر کلمه
248

inordinate

تصویر کلمه
249

instantly

تصویر کلمه
250

intentionally

تصویر کلمه
251

intrinsic

تصویر کلمه
252

inundate

تصویر کلمه
253

nominal

تصویر کلمه
254

presumably

تصویر کلمه
255

absurd

تصویر کلمه
256

allocation

تصویر کلمه
257

balanced

تصویر کلمه
258

come across

تصویر کلمه
259

culminate

تصویر کلمه
260

fallacious

تصویر کلمه
261

feasible

تصویر کلمه
262

lack

تصویر کلمه
263

limber

تصویر کلمه
264

means

تصویر کلمه
265

narrow

تصویر کلمه
266

preconception

تصویر کلمه
267

robust

تصویر کلمه
268

steady

تصویر کلمه
269

swift

تصویر کلمه
270

antiquated

تصویر کلمه
271

coherent

تصویر کلمه
272

evolve

تصویر کلمه
273

fabricate

تصویر کلمه
274

investigation

تصویر کلمه
275

normally

تصویر کلمه
276

notion

تصویر کلمه
277

novel

تصویر کلمه
278

opposition

تصویر کلمه
279

relate

تصویر کلمه
280

suspect

تصویر کلمه
281

transform

تصویر کلمه
282

trigger

تصویر کلمه
283

unbiased

تصویر کلمه
284

varied

تصویر کلمه
285

accentuate

تصویر کلمه
286

disguise

تصویر کلمه
287

indifferent

تصویر کلمه
288

initiate

تصویر کلمه
289

innovative

تصویر کلمه
290

narrate

تصویر کلمه
291

nevertheless

تصویر کلمه
292

obsolete

تصویر کلمه
293

omit

تصویر کلمه
294

outlandish

تصویر کلمه
295

overcome

تصویر کلمه
296

partially

تصویر کلمه
297

pass

تصویر کلمه
298

portray

تصویر کلمه
299

streamline

تصویر کلمه
300

decline

تصویر کلمه
301

gather

تصویر کلمه
302

motion

تصویر کلمه
303

partisan

تصویر کلمه