ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی کلمات ضروری تافل


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

ample

تصویر کلمه
2

arid

تصویر کلمه
3

avert

تصویر کلمه
4

defy

تصویر کلمه
5

diligent

تصویر کلمه
6

enact

تصویر کلمه
7

feign

تصویر کلمه
8

feign

تصویر کلمه
9

fertile

تصویر کلمه
10

freshly

تصویر کلمه
11

function

تصویر کلمه
12

fundamental

تصویر کلمه
13

indiscriminate

تصویر کلمه
14

selective

تصویر کلمه
15

spacious

تصویر کلمه
16

withstand

تصویر کلمه
17

durable

تصویر کلمه
18

foster

تصویر کلمه
19

gain

تصویر کلمه
20

halt

تصویر کلمه
21

handle

تصویر کلمه
22

harmful

تصویر کلمه
23

insignificant

تصویر کلمه
24

mysterious

تصویر کلمه
25

perilous

تصویر کلمه
26

promote

تصویر کلمه
27

redundant

تصویر کلمه
28

reject

تصویر کلمه
29

substantial

تصویر کلمه
30

trait

تصویر کلمه
31

conscientious

تصویر کلمه
32

convey

تصویر کلمه
33

encompass

تصویر کلمه
34

expansion

تصویر کلمه
35

heighten

تصویر کلمه
36

highlight

تصویر کلمه
37

inadvertently

تصویر کلمه
38

inevitable

تصویر کلمه
39

infancy

تصویر کلمه
40

mimic

تصویر کلمه
41

retrieve

تصویر کلمه
42

systematically

تصویر کلمه
43

unlikely

تصویر کلمه
44

unwarranted

تصویر کلمه
45

zenith

تصویر کلمه
46

agitate

تصویر کلمه
47

confidential

تصویر کلمه
48

delighted

تصویر کلمه
49

discreetly

تصویر کلمه
50

documented

تصویر کلمه
51

evoke

تصویر کلمه
52

gradually

تصویر کلمه
53

impartial

تصویر کلمه
54

inordinate

تصویر کلمه
55

instantly

تصویر کلمه
56

intentionally

تصویر کلمه
57

intrinsic

تصویر کلمه
58

inundate

تصویر کلمه
59

nominal

تصویر کلمه
60

presumably

تصویر کلمه
61

absurd

تصویر کلمه
62

allocation

تصویر کلمه
63

balanced

تصویر کلمه
64

come across

تصویر کلمه
65

culminate

تصویر کلمه
66

fallacious

تصویر کلمه
67

feasible

تصویر کلمه
68

lack

تصویر کلمه
69

limber

تصویر کلمه
70

means

تصویر کلمه
71

narrow

تصویر کلمه
72

preconception

تصویر کلمه
73

robust

تصویر کلمه
74

steady

تصویر کلمه
75

swift

تصویر کلمه
76

antiquated

تصویر کلمه
77

coherent

تصویر کلمه
78

evolve

تصویر کلمه
79

fabricate

تصویر کلمه
80

investigation

تصویر کلمه
81

normally

تصویر کلمه
82

notion

تصویر کلمه
83

novel

تصویر کلمه
84

opposition

تصویر کلمه
85

relate

تصویر کلمه
86

suspect

تصویر کلمه
87

transform

تصویر کلمه
88

trigger

تصویر کلمه
89

unbiased

تصویر کلمه
90

varied

تصویر کلمه
91

accentuate

تصویر کلمه
92

disguise

تصویر کلمه
93

indifferent

تصویر کلمه
94

initiate

تصویر کلمه
95

innovative

تصویر کلمه
96

narrate

تصویر کلمه
97

nevertheless

تصویر کلمه
98

obsolete

تصویر کلمه
99

omit

تصویر کلمه
100

outlandish

تصویر کلمه
101

overcome

تصویر کلمه
102

partially

تصویر کلمه
103

pass

تصویر کلمه
104

portray

تصویر کلمه
105

streamline

تصویر کلمه
106

decline

تصویر کلمه
107

gather

تصویر کلمه
108

motion

تصویر کلمه
109

partisan

تصویر کلمه
110

pattern

تصویر کلمه
111

phenomena

تصویر کلمه
112

philanthropic

تصویر کلمه
113

placid

تصویر کلمه
114

plentiful

تصویر کلمه
115

reaction

تصویر کلمه
116

rhythm

تصویر کلمه
117

scenic

تصویر کلمه
118

shallow

تصویر کلمه
119

sheltered

تصویر کلمه
120

vanishing

تصویر کلمه
121

account

تصویر کلمه
122

archaic

تصویر کلمه
123

enlighten

تصویر کلمه
124

hasten

تصویر کلمه
125

hue

تصویر کلمه
126

inactive

تصویر کلمه
127

intricate

تصویر کلمه
128

magnitude

تصویر کلمه
129

oblige

تصویر کلمه
130

overlook

تصویر کلمه
131

poll

تصویر کلمه
132

practical

تصویر کلمه
133

predominant

تصویر کلمه
134

prompt

تصویر کلمه
135

provoke

تصویر کلمه
136

analogous

تصویر کلمه
137

approximately

تصویر کلمه
138

compel

تصویر کلمه
139

formidable

تصویر کلمه
140

intrusive

تصویر کلمه
141

periodic

تصویر کلمه
142

prone

تصویر کلمه
143

prophetic

تصویر کلمه
144

proportions

تصویر کلمه
145

readily

تصویر کلمه
146

reliably

تصویر کلمه
147

reluctantly

تصویر کلمه
148

renown

تصویر کلمه
149

revive

تصویر کلمه
150

triumph

تصویر کلمه
151

affordable

تصویر کلمه
152

contaminated

تصویر کلمه
153

discernible

تصویر کلمه
154

flourishing

تصویر کلمه
155

maintain

تصویر کلمه
156

mediocre

تصویر کلمه
157

negligible

تصویر کلمه
158

parallel

تصویر کلمه
159

peculiar

تصویر کلمه
160

potent

تصویر کلمه
161

remarkable

تصویر کلمه
162

scattered

تصویر کلمه
163

solid

تصویر کلمه
164

somewhat

تصویر کلمه
165

tedious

تصویر کلمه
166

briefly

تصویر کلمه
167

circulate

تصویر کلمه
168

consistently

تصویر کلمه
169

exhibit

تصویر کلمه
170

found

تصویر کلمه
171

improperly

تصویر کلمه
172

impulsively

تصویر کلمه
173

infrequently

تصویر کلمه
174

isolated

تصویر کلمه
175

overtly

تصویر کلمه
176

profoundly

تصویر کلمه
177

sharply

تصویر کلمه
178

situated

تصویر کلمه
179

subsequently

تصویر کلمه
180

unmistakable

تصویر کلمه
181

chaotic

تصویر کلمه
182

controversial

تصویر کلمه
183

exemplify

تصویر کلمه
184

gratifying

تصویر کلمه
185

interpret

تصویر کلمه
186

launch

تصویر کلمه
187

legitimate

تصویر کلمه
188

lethargy

تصویر کلمه
189

particular

تصویر کلمه
190

radiant

تصویر کلمه
191

ridge

تصویر کلمه
192

span

تصویر کلمه
193

spontaneous

تصویر کلمه
194

stream

تصویر کلمه
195

striking

تصویر کلمه
196

aptly

تصویر کلمه
197

demonstration

تصویر کلمه
198

ingredients

تصویر کلمه
199

involuntarily

تصویر کلمه
200

marvel

تصویر کلمه
201

moderate

تصویر کلمه
202

motivate

تصویر کلمه
203

odd

تصویر کلمه
204

profuse

تصویر کلمه
205

reflection

تصویر کلمه
206

supposedly

تصویر کلمه
207

sustained

تصویر کلمه
208

symbols

تصویر کلمه
209

synthesis

تصویر کلمه
210

tangible

تصویر کلمه
211

aggravating

تصویر کلمه
212

amusement

تصویر کلمه
213

conceivably

تصویر کلمه
214

convert

تصویر کلمه
215

curative

تصویر کلمه
216

debilitating

تصویر کلمه
217

deplete

تصویر کلمه
218

finite

تصویر کلمه
219

perceive

تصویر کلمه
220

security

تصویر کلمه
221

toxic

تصویر کلمه
222

tranquillity

تصویر کلمه
223

trap

تصویر کلمه
224

undeniably

تصویر کلمه
225

underestimated

تصویر کلمه
226

acknowledge

تصویر کلمه
227

acquire

تصویر کلمه
228

assimilate

تصویر کلمه
229

assortment

تصویر کلمه
230

caliber

تصویر کلمه
231

condensed

تصویر کلمه
232

contradictory

تصویر کلمه
233

precious

تصویر کلمه
234

prominent

تصویر کلمه
235

requisite

تصویر کلمه
236

unravel

تصویر کلمه
237

vague

تصویر کلمه
238

vast

تصویر کلمه
239

volume

تصویر کلمه
240

disregard

تصویر کلمه
241

charisma

تصویر کلمه
242

clever

تصویر کلمه
243

convince

تصویر کلمه
244

endure

تصویر کلمه
245

forfeit

تصویر کلمه
246

precarious

تصویر کلمه
247

severe

تصویر کلمه
248

sporadic

تصویر کلمه
249

superior

تصویر کلمه
250

wanton

تصویر کلمه
251

weak

تصویر کلمه
252

widespread

تصویر کلمه
253

wisdom

تصویر کلمه
254

wisdom

تصویر کلمه
255

witticism

تصویر کلمه
256

woo

تصویر کلمه
257

abroad

تصویر کلمه
258

abrupt

تصویر کلمه
259

acceptable

تصویر کلمه
260

acclaim

تصویر کلمه
261

actually

تصویر کلمه
262

adverse

تصویر کلمه
263

advice

تصویر کلمه
264

attractive

تصویر کلمه
265

autonomous

تصویر کلمه
266

disapproval

تصویر کلمه
267

disruptive

تصویر کلمه
268

disruptive

تصویر کلمه
269

haphazardly

تصویر کلمه
270

persistent

تصویر کلمه
271

valid

تصویر کلمه
272

withdraw

تصویر کلمه
273

advantage

تصویر کلمه
274

advent

تصویر کلمه
275

agile

تصویر کلمه
276

albeit

تصویر کلمه
277

appealing

تصویر کلمه
278

celebrated

تصویر کلمه
279

collide

تصویر کلمه
280

contemporary

تصویر کلمه
281

distribute

تصویر کلمه
282

encourage

تصویر کلمه
283

energetic

تصویر کلمه
284

frail

تصویر کلمه
285

myth

تصویر کلمه
286

refine

تصویر کلمه
287

worthwhile

تصویر کلمه
288

alter

تصویر کلمه
289

analyze

تصویر کلمه
290

ancient

تصویر کلمه
291

annoying

تصویر کلمه
292

anticipate

تصویر کلمه
293

conform

تصویر کلمه
294

enrich

تصویر کلمه
295

intensify

تصویر کلمه
296

intolerable

تصویر کلمه
297

ongoing

تصویر کلمه
298

potential

تصویر کلمه
299

propose

تصویر کلمه
300

restore

تصویر کلمه
301

turbulent

تصویر کلمه