ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی کشورهای جهان به همراه پایتخت


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

Finland

تصویر کلمه
2

Switzerland

تصویر کلمه
3

Sweden

تصویر کلمه
4

Australia

تصویر کلمه
5

Luxembourg

تصویر کلمه
6

Norway

تصویر کلمه
7

Netherlands

تصویر کلمه
8

Japan

تصویر کلمه
9

Denmark

تصویر کلمه
10

China

تصویر کلمه
11

Pakistan

تصویر کلمه
12

Singapore

تصویر کلمه
13

Malaysia

تصویر کلمه
14

Sri Lanka

تصویر کلمه
15

India

تصویر کلمه
16

Nigeria

تصویر کلمه
17

Burkina faso

تصویر کلمه
18

Cameroon

تصویر کلمه
19

Zambia

تصویر کلمه
20

Uganda

تصویر کلمه
21

Mozambique

تصویر کلمه
22

Ethiopia

تصویر کلمه
23

Yemen

تصویر کلمه
24

Senegal

تصویر کلمه
25

Madagascar

تصویر کلمه
26

Germany

تصویر کلمه
27

Austria

تصویر کلمه
28

South Korea

تصویر کلمه
29

Azerbaijan

تصویر کلمه
30

Argentina

تصویر کلمه
31

Albania

تصویر کلمه
32

Angola

تصویر کلمه
33

Armenia

تصویر کلمه
34

Spain

تصویر کلمه
35

Scotland

تصویر کلمه
36

Slovenia

تصویر کلمه
37

Afghanistan

تصویر کلمه
38

Ecuador

تصویر کلمه
39

Algeria

تصویر کلمه
40

Indonesia

تصویر کلمه
41

Uruguay

تصویر کلمه
42

Ukraine

تصویر کلمه
43

Italy

تصویر کلمه
44

Ireland

تصویر کلمه
45

Iceland

تصویر کلمه
46

Bahrain

تصویر کلمه
47

Brazil

تصویر کلمه
48

Bulgaria

تصویر کلمه
49

Bangladesh

تصویر کلمه
50

United Kingdom

تصویر کلمه
51

Paraguay

تصویر کلمه
52

Panama

تصویر کلمه
53

Puerto Rico 

تصویر کلمه
54

Peru

تصویر کلمه
55

Tajikistan

تصویر کلمه
56

Tanzania

تصویر کلمه
57

Thailand

تصویر کلمه
58

Taiwan

تصویر کلمه
59

Turkmenistan

تصویر کلمه
60

Turkey

تصویر کلمه
61

Jamaica

تصویر کلمه
62

Czech

تصویر کلمه
63

Czechoslovakia

تصویر کلمه
64

Russia

تصویر کلمه
65

Romania

تصویر کلمه
66

New Zealand

تصویر کلمه
67

Syria

تصویر کلمه
68

Chile

تصویر کلمه
69

Oman

تصویر کلمه
70

France

تصویر کلمه
71

Palestine

تصویر کلمه
72

Philippines

تصویر کلمه
73

Cyprus

تصویر کلمه
74

Qatar

تصویر کلمه
75

Cambodia

تصویر کلمه
76

Canada

تصویر کلمه
77

Colombia

تصویر کلمه
78

Kenya

تصویر کلمه
79

Kuwait

تصویر کلمه
80

Georgia

تصویر کلمه
81

Poland

تصویر کلمه
82

Maldives

تصویر کلمه
83

Hungary

تصویر کلمه
84

Morocco

تصویر کلمه
85

Mexico

تصویر کلمه
86

Nepal

تصویر کلمه
87

Venezuela

تصویر کلمه
88

Vietnam

تصویر کلمه
89

Hong Kong

تصویر کلمه
90

Greece

تصویر کلمه
91

Yugoslavia

تصویر کلمه
92

Wales

تصویر کلمه
93

Mongolia

تصویر کلمه
94

Lithuania

تصویر کلمه
95

Lebanon

تصویر کلمه
96

Guinea-Bissau

تصویر کلمه
97

Congo

تصویر کلمه
98

Kazakhstan

تصویر کلمه
99

Saudi Arabia

تصویر کلمه
100

South Africa

تصویر کلمه
101

Central African Republic

تصویر کلمه
102

Antigua and Barbuda

تصویر کلمه
103

Eritrea

تصویر کلمه
104

Estonia

تصویر کلمه
105

El Salvador

تصویر کلمه
106

The Bahamas

تصویر کلمه
107

Brunei

تصویر کلمه
108

Belarus

تصویر کلمه
109

Belize

تصویر کلمه
110

Benin

تصویر کلمه
111

Bhutan

تصویر کلمه
112

Botswana

تصویر کلمه
113

Burundi 

تصویر کلمه
114

Bolivia

تصویر کلمه
115

Papua New Guinea

تصویر کلمه
116

Togo

تصویر کلمه
117

Tunisia

تصویر کلمه
118

Tonga

تصویر کلمه
119

Tuvalu

تصویر کلمه
120

East Timor

تصویر کلمه
121

Solomon Islands

تصویر کلمه
122

Marshall Islands

تصویر کلمه
123

Dominican Republic

تصویر کلمه
124

Djibouti

تصویر کلمه
125

Chad

تصویر کلمه
126

Dominica

تصویر کلمه
127

Rwanda

تصویر کلمه
128

Ivory Coast

تصویر کلمه
129

Samoa

تصویر کلمه
130

San Marino

تصویر کلمه
131

Saint Kitts and Nevis

تصویر کلمه
132

Swaziland

تصویر کلمه
133

Suriname

تصویر کلمه
134

Sierra Leone

تصویر کلمه
135

Seychelles

تصویر کلمه
136

Fiji

تصویر کلمه
137

Cuba

تصویر کلمه
138

Juzur al-Qumur( Comoros)

تصویر کلمه
139

Cape Verde

تصویر کلمه
140

Kiribati

تصویر کلمه
141

Gabon

تصویر کلمه
142

The Gambia

تصویر کلمه
143

Equatorial Guinea

تصویر کلمه
144

Latvia

تصویر کلمه
145

Lesotho

تصویر کلمه
146

Liechtenstein

تصویر کلمه
147

Malawi

تصویر کلمه
148

Malta

تصویر کلمه
149

Mali

تصویر کلمه
150

Egypt

تصویر کلمه
151

Macedonia

تصویر کلمه
152

Mauritania

تصویر کلمه
153

Mauritius

تصویر کلمه
154

Moldova

تصویر کلمه
155

Monaco

تصویر کلمه
156

Myanmar

تصویر کلمه
157

Nauru

تصویر کلمه
158

Namibia

تصویر کلمه
159

Vanuatu

تصویر کلمه
160

Haiti

تصویر کلمه
161

Honduras

تصویر کلمه
162

Belgium

تصویر کلمه

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت