ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی کشورهای جهان به همراه پایتخت


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

Burundi 

تصویر کلمه
2

Bolivia

تصویر کلمه
3

Papua New Guinea

تصویر کلمه
4

Togo

تصویر کلمه
5

Tunisia

تصویر کلمه
6

Tonga

تصویر کلمه
7

Tuvalu

تصویر کلمه
8

East Timor

تصویر کلمه
9

Solomon Islands

تصویر کلمه
10

Marshall Islands

تصویر کلمه
11

Dominican Republic

تصویر کلمه
12

Djibouti

تصویر کلمه
13

Chad

تصویر کلمه
14

Dominica

تصویر کلمه
15

Rwanda

تصویر کلمه
16

Ivory Coast

تصویر کلمه
17

Samoa

تصویر کلمه
18

San Marino

تصویر کلمه
19

Saint Kitts and Nevis

تصویر کلمه
20

Swaziland

تصویر کلمه
21

Suriname

تصویر کلمه
22

Sierra Leone

تصویر کلمه
23

Seychelles

تصویر کلمه
24

Fiji

تصویر کلمه
25

Cuba

تصویر کلمه
26

Juzur al-Qumur( Comoros)

تصویر کلمه
27

Cape Verde

تصویر کلمه
28

Kiribati

تصویر کلمه
29

Gabon

تصویر کلمه
30

The Gambia

تصویر کلمه
31

Equatorial Guinea

تصویر کلمه
32

Latvia

تصویر کلمه
33

Lesotho

تصویر کلمه
34

Liechtenstein

تصویر کلمه
35

Malawi

تصویر کلمه
36

Malta

تصویر کلمه
37

Mali

تصویر کلمه
38

Egypt

تصویر کلمه
39

Macedonia

تصویر کلمه
40

Mauritania

تصویر کلمه
41

Mauritius

تصویر کلمه
42

Moldova

تصویر کلمه
43

Monaco

تصویر کلمه
44

Myanmar

تصویر کلمه
45

Nauru

تصویر کلمه
46

Namibia

تصویر کلمه
47

Vanuatu

تصویر کلمه
48

Haiti

تصویر کلمه
49

Honduras

تصویر کلمه
50

Belgium

تصویر کلمه
51

Bahrain

تصویر کلمه
52

Brazil

تصویر کلمه
53

Bulgaria

تصویر کلمه
54

Bangladesh

تصویر کلمه
55

United Kingdom

تصویر کلمه
56

Paraguay

تصویر کلمه
57

Panama

تصویر کلمه
58

Puerto Rico 

تصویر کلمه
59

Peru

تصویر کلمه
60

Tajikistan

تصویر کلمه
61

Tanzania

تصویر کلمه
62

Thailand

تصویر کلمه
63

Taiwan

تصویر کلمه
64

Turkmenistan

تصویر کلمه
65

Turkey

تصویر کلمه
66

Jamaica

تصویر کلمه
67

Czech

تصویر کلمه
68

Czechoslovakia

تصویر کلمه
69

Russia

تصویر کلمه
70

Romania

تصویر کلمه
71

New Zealand

تصویر کلمه
72

Syria

تصویر کلمه
73

Chile

تصویر کلمه
74

Oman

تصویر کلمه
75

France

تصویر کلمه
76

Palestine

تصویر کلمه
77

Philippines

تصویر کلمه
78

Cyprus

تصویر کلمه
79

Qatar

تصویر کلمه
80

Cambodia

تصویر کلمه
81

Canada

تصویر کلمه
82

Colombia

تصویر کلمه
83

Kenya

تصویر کلمه
84

Kuwait

تصویر کلمه
85

Georgia

تصویر کلمه
86

Poland

تصویر کلمه
87

Maldives

تصویر کلمه
88

Hungary

تصویر کلمه
89

Morocco

تصویر کلمه
90

Mexico

تصویر کلمه
91

Nepal

تصویر کلمه
92

Venezuela

تصویر کلمه
93

Vietnam

تصویر کلمه
94

Hong Kong

تصویر کلمه
95

Greece

تصویر کلمه
96

Yugoslavia

تصویر کلمه
97

Wales

تصویر کلمه
98

Mongolia

تصویر کلمه
99

Lithuania

تصویر کلمه
100

Lebanon

تصویر کلمه
101

Guinea-Bissau

تصویر کلمه
102

Congo

تصویر کلمه
103

Kazakhstan

تصویر کلمه
104

Saudi Arabia

تصویر کلمه
105

South Africa

تصویر کلمه
106

Central African Republic

تصویر کلمه
107

Antigua and Barbuda

تصویر کلمه
108

Eritrea

تصویر کلمه
109

Estonia

تصویر کلمه
110

El Salvador

تصویر کلمه
111

The Bahamas

تصویر کلمه
112

Brunei

تصویر کلمه
113

Belarus

تصویر کلمه
114

Belize

تصویر کلمه
115

Benin

تصویر کلمه
116

Bhutan

تصویر کلمه
117

Botswana

تصویر کلمه
118

Finland

تصویر کلمه
119

Switzerland

تصویر کلمه
120

Sweden

تصویر کلمه
121

Australia

تصویر کلمه
122

Luxembourg

تصویر کلمه
123

Norway

تصویر کلمه
124

Netherlands

تصویر کلمه
125

Japan

تصویر کلمه
126

Denmark

تصویر کلمه
127

China

تصویر کلمه
128

Pakistan

تصویر کلمه
129

Singapore

تصویر کلمه
130

Malaysia

تصویر کلمه
131

Sri Lanka

تصویر کلمه
132

India

تصویر کلمه
133

Nigeria

تصویر کلمه
134

Burkina faso

تصویر کلمه
135

Cameroon

تصویر کلمه
136

Zambia

تصویر کلمه
137

Uganda

تصویر کلمه
138

Mozambique

تصویر کلمه
139

Ethiopia

تصویر کلمه
140

Yemen

تصویر کلمه
141

Senegal

تصویر کلمه
142

Madagascar

تصویر کلمه
143

Germany

تصویر کلمه
144

Austria

تصویر کلمه
145

South Korea

تصویر کلمه
146

Azerbaijan

تصویر کلمه
147

Argentina

تصویر کلمه
148

Albania

تصویر کلمه
149

Angola

تصویر کلمه
150

Armenia

تصویر کلمه
151

Spain

تصویر کلمه
152

Scotland

تصویر کلمه
153

Slovenia

تصویر کلمه
154

Afghanistan

تصویر کلمه
155

Ecuador

تصویر کلمه
156

Algeria

تصویر کلمه
157

Indonesia

تصویر کلمه
158

Uruguay

تصویر کلمه
159

Ukraine

تصویر کلمه
160

Italy

تصویر کلمه
161

Ireland

تصویر کلمه
162

Iceland

تصویر کلمه

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت