ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی پیش دانشگاهی


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

pause

تصویر کلمه
2

mild

تصویر کلمه
3

region

تصویر کلمه
4

provide

تصویر کلمه
5

succeed

تصویر کلمه
6

occasion

تصویر کلمه
7

efficiently

تصویر کلمه
8

extinction

تصویر کلمه
9

unreadable

تصویر کلمه
10

observer

تصویر کلمه
11

irrelevant

تصویر کلمه
12

genius

تصویر کلمه
13

result

تصویر کلمه
14

conclusion

تصویر کلمه
15

proportion

تصویر کلمه
16

attribute

تصویر کلمه
17

clue

تصویر کلمه
18

dash

تصویر کلمه
19

semicolon

تصویر کلمه
20

transfer

تصویر کلمه
21

anxious

تصویر کلمه
22

concerned

تصویر کلمه
23

sample

تصویر کلمه
24

extreme

تصویر کلمه
25

compose

تصویر کلمه
26

sort

تصویر کلمه
27

core

تصویر کلمه
28

comedian

تصویر کلمه
29

rely

تصویر کلمه
30

unit

تصویر کلمه
31

exact

تصویر کلمه
32

reality

تصویر کلمه
33

device

تصویر کلمه
34

instrument

تصویر کلمه
35

vehicle

تصویر کلمه
36

connect

تصویر کلمه
37

join

تصویر کلمه
38

devote

تصویر کلمه
39

forward

تصویر کلمه
40

launch

تصویر کلمه
41

assume

تصویر کلمه
42

culture

تصویر کلمه
43

astronaut

تصویر کلمه
44

poverty

تصویر کلمه
45

soccer

تصویر کلمه
46

firmly

تصویر کلمه
47

former

تصویر کلمه
48

heart

تصویر کلمه
49

tin

تصویر کلمه
50

reduce

تصویر کلمه
51

aid

تصویر کلمه
52

labor

تصویر کلمه
53

apprentice

تصویر کلمه
54

laborer

تصویر کلمه
55

foil

تصویر کلمه
56

decrease

تصویر کلمه
57

agriculture

تصویر کلمه
58

stretch

تصویر کلمه
59

Calcutta

تصویر کلمه
60

quality

تصویر کلمه
61

phonograph

تصویر کلمه
62

explore

تصویر کلمه
63

crater

تصویر کلمه
64

bulb

تصویر کلمه
65

layer

تصویر کلمه
66

material

تصویر کلمه
67

mineral

تصویر کلمه
68

nutrient

تصویر کلمه
69

financial

تصویر کلمه
70

liquid

تصویر کلمه
71

mission

تصویر کلمه
72

missionary

تصویر کلمه
73

willing

تصویر کلمه
74

exemplify

تصویر کلمه
75

surrounding

تصویر کلمه
76

protect

تصویر کلمه
77

content

تصویر کلمه
78

slum

تصویر کلمه
79

environment

تصویر کلمه
80

brief

تصویر کلمه
81

various

تصویر کلمه
82

destructive

تصویر کلمه
83

discipline

تصویر کلمه
84

reference

تصویر کلمه
85

Mars

تصویر کلمه
86

disturb

تصویر کلمه
87

distant

تصویر کلمه
88

straight

تصویر کلمه
89

issue

تصویر کلمه
90

observe

تصویر کلمه
91

involvement

تصویر کلمه
92

artificial

تصویر کلمه
93

proud

تصویر کلمه
94

Joint

تصویر کلمه
95

compare

تصویر کلمه
96

destination

تصویر کلمه
97

frequently

تصویر کلمه
98

official

تصویر کلمه
99

vessel

تصویر کلمه
100

suffer

تصویر کلمه
101

overpass

تصویر کلمه
102

rural

تصویر کلمه
103

Procedure

تصویر کلمه
104

dream

تصویر کلمه
105

lung

تصویر کلمه
106

knee

تصویر کلمه
107

Saturn

تصویر کلمه
108

injury

تصویر کلمه
109

earthquake

تصویر کلمه
110

geology

تصویر کلمه
111

background

تصویر کلمه
112

biography

تصویر کلمه
113

survive

تصویر کلمه
114

underpass

تصویر کلمه
115

previous

تصویر کلمه
116

construction

تصویر کلمه
117

formation

تصویر کلمه
118

organization

تصویر کلمه
119

department

تصویر کلمه
120

presentation

تصویر کلمه
121

ceramics

تصویر کلمه
122

rattle

تصویر کلمه
123

sea level

تصویر کلمه
124

Probe

تصویر کلمه
125

document

تصویر کلمه
126

fuel

تصویر کلمه
127

usefulness

تصویر کلمه
128

exploration

تصویر کلمه
129

planet

تصویر کلمه
130

flood

تصویر کلمه
131

condition

تصویر کلمه
132

embarrassment

تصویر کلمه
133

partner

تصویر کلمه
134

shape

تصویر کلمه
135

fail

تصویر کلمه
136

float

تصویر کلمه
137

urban

تصویر کلمه
138

humor

تصویر کلمه
139

Soviet

تصویر کلمه
140

method

تصویر کلمه
141

explicit

تصویر کلمه
142

industry

تصویر کلمه
143

industrialize

تصویر کلمه
144

facial

تصویر کلمه
145

convent

تصویر کلمه
146

proverb

تصویر کلمه
147

tap

تصویر کلمه
148

guarantee

تصویر کلمه
149

attach

تصویر کلمه
150

classify

تصویر کلمه
151

outline

تصویر کلمه
152

stance

تصویر کلمه
153

storm

تصویر کلمه
154

excellent

تصویر کلمه
155

clause

تصویر کلمه
156

nervousness

تصویر کلمه
157

react

تصویر کلمه
158

sign

تصویر کلمه
159

scientific

تصویر کلمه
160

mainly

تصویر کلمه
161

public

تصویر کلمه
162

cave

تصویر کلمه
163

density

تصویر کلمه
164

ankle

تصویر کلمه
165

inaction

تصویر کلمه
166

unexpected

تصویر کلمه
167

phase

تصویر کلمه
168

file

تصویر کلمه
169

definition

تصویر کلمه
170

vacation

تصویر کلمه
171

generalize

تصویر کلمه
172

Locate

تصویر کلمه
173

fault

تصویر کلمه
174

enhance

تصویر کلمه
175

shake

تصویر کلمه
176

repetitive

تصویر کلمه
177

lean

تصویر کلمه
178

contact

تصویر کلمه
179

focus

تصویر کلمه
180

concentrate

تصویر کلمه
181

tone

تصویر کلمه
182

variety

تصویر کلمه
183

mass

تصویر کلمه
184

develop

تصویر کلمه
185

developmental

تصویر کلمه
186

manufacture

تصویر کلمه
187

heading

تصویر کلمه
188

prize

تصویر کلمه
189

prevent

تصویر کلمه
190

addition

تصویر کلمه
191

global

تصویر کلمه
192

fat

تصویر کلمه
193

multimedia

تصویر کلمه
194

mood

تصویر کلمه
195

posture

تصویر کلمه
196

volume

تصویر کلمه
197

conjunction

تصویر کلمه
198

audience

تصویر کلمه
199

right

تصویر کلمه
200

snail

تصویر کلمه
201

support

تصویر کلمه
202

distract

تصویر کلمه
203

server

تصویر کلمه
204

particular

تصویر کلمه
205

specific

تصویر کلمه
206

damage

تصویر کلمه
207

private

تصویر کلمه
208

summary

تصویر کلمه
209

bend

تصویر کلمه
210

readable

تصویر کلمه
211

self-employed

تصویر کلمه
212

solar

تصویر کلمه
213

blood

تصویر کلمه
214

charity

تصویر کلمه
215

data

تصویر کلمه
216

scientist

تصویر کلمه
217

voluntary

تصویر کلمه
218

developing

تصویر کلمه
219

whereas

تصویر کلمه
220

handheld

تصویر کلمه
221

income

تصویر کلمه
222

brilliant

تصویر کلمه
223

within

تصویر کلمه
224

valley

تصویر کلمه
225

access

تصویر کلمه
226

category

تصویر کلمه
227

temperature

تصویر کلمه
228

colon

تصویر کلمه
229

recycle

تصویر کلمه
230

bike

تصویر کلمه
231

era

تصویر کلمه
232

store

تصویر کلمه
233

melt

تصویر کلمه
234

log on

تصویر کلمه
235

nun

تصویر کلمه
236

pattern

تصویر کلمه
237

human

تصویر کلمه
238

flexible

تصویر کلمه
239

toe

تصویر کلمه
240

domestic

تصویر کلمه
241

Irish

تصویر کلمه
242

climate

تصویر کلمه
243

brick

تصویر کلمه
244

calm

تصویر کلمه
245

release

تصویر کلمه
246

annoy

تصویر کلمه
247

trash

تصویر کلمه
248

aware

تصویر کلمه
249

advertising

تصویر کلمه
250

pollution

تصویر کلمه
251

beyond

تصویر کلمه
252

online

تصویر کلمه
253

whether

تصویر کلمه
254

mirror

تصویر کلمه
255

snowfall

تصویر کلمه
256

rainfall

تصویر کلمه
257

cause

تصویر کلمه
258

raise

تصویر کلمه
259

superior

تصویر کلمه
260

brotherhood

تصویر کلمه
261

remove

تصویر کلمه
262

magnify

تصویر کلمه
263

lift

تصویر کلمه
264

gasoline

تصویر کلمه
265

trap

تصویر کلمه
266

update

تصویر کلمه
267

normally

تصویر کلمه
268

interchangeably

تصویر کلمه
269

besides

تصویر کلمه
270

smoothly

تصویر کلمه
271

rub

تصویر کلمه
272

expression

تصویر کلمه
273

statement

تصویر کلمه
274

emotionless

تصویر کلمه
275

homeless

تصویر کلمه
276

unemployment

تصویر کلمه
277

cleanliness

تصویر کلمه
278

base

تصویر کلمه
279

lower

تصویر کلمه
280

populated

تصویر کلمه
281

leap

تصویر کلمه
282

projection

تصویر کلمه
283

postal

تصویر کلمه
284

stairs

تصویر کلمه
285

skin

تصویر کلمه
286

crust

تصویر کلمه
287

victory

تصویر کلمه
288

achievement

تصویر کلمه
289

complex

تصویر کلمه
290

forecast

تصویر کلمه
291

predict

تصویر کلمه
292

pioneer

تصویر کلمه
293

suggest

تصویر کلمه
294

continuously

تصویر کلمه
295

emphasize

تصویر کلمه
296

trade

تصویر کلمه
297

estimate

تصویر کلمه
298

combine

تصویر کلمه
299

promotion

تصویر کلمه
300

recognize

تصویر کلمه
301

imagine

تصویر کلمه
302

contrast

تصویر کلمه
303

elementary

تصویر کلمه
304

compute

تصویر کلمه
305

feature

تصویر کلمه
306

union

تصویر کلمه
307

self-confidence

تصویر کلمه
308

impression

تصویر کلمه
309

link

تصویر کلمه
310

communicate

تصویر کلمه
311

communications

تصویر کلمه
312

evaluate

تصویر کلمه
313

economically

تصویر کلمه
314

hire

تصویر کلمه
315

mining

تصویر کلمه
316

bone

تصویر کلمه
317

strategy

تصویر کلمه
318

cylinder

تصویر کلمه
319

term

تصویر کلمه
320

emergency

تصویر کلمه
321

confidence

تصویر کلمه
322

addictive

تصویر کلمه
323

increase

تصویر کلمه
324

economical

تصویر کلمه
325

advisability

تصویر کلمه
326

Pacific

تصویر کلمه
327

though

تصویر کلمه