ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی واژه های روزمره

کلمات این مرجع در مکالمات روزمره استفاده فراوانی دارد. دانستن این کلمات انگلیسی در داشتن مکالمه کمک شایانی به شما زبان آموزان میکند. برای به خاطر سپردن و یادگیری این کلمات با معنی و مثال و تلفظ صوتی، در زبان افزا عضو شوید.


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

actually

تصویر کلمه
2

adequate

تصویر کلمه
3

abbreviation

تصویر کلمه
4

absolutely

تصویر کلمه
5

abstract

تصویر کلمه
6

abbreviation

تصویر کلمه
7

absolutely

تصویر کلمه
8

abstract

تصویر کلمه
9

academic

تصویر کلمه
10

accelerate

تصویر کلمه
11

accelerator

تصویر کلمه
12

acceptable

تصویر کلمه
13

accessory

تصویر کلمه
14

accurately

تصویر کلمه
15

accuse

تصویر کلمه
16

achieve

تصویر کلمه
17

achievement

تصویر کلمه
18

acknowledgement

تصویر کلمه
19

actual

تصویر کلمه
20

adapt

تصویر کلمه
21

adopt

تصویر کلمه
22

admiration

تصویر کلمه
23

admire

تصویر کلمه
24

admit

تصویر کلمه
25

advantage

تصویر کلمه
26

advert

تصویر کلمه
27

advertise

تصویر کلمه
28

affect

تصویر کلمه
29

afford

تصویر کلمه
30

aggression

تصویر کلمه
31

aggressive

تصویر کلمه
32

aid

تصویر کلمه
33

aim

تصویر کلمه
34

aircraft

تصویر کلمه
35

alarm

تصویر کلمه
36

alcoholic

تصویر کلمه
37

alike

تصویر کلمه
38

alive

تصویر کلمه
39

all over

تصویر کلمه
40

all over the world

تصویر کلمه
41

allow

تصویر کلمه
42

ally

تصویر کلمه
43

aloud

تصویر کلمه
44

already

تصویر کلمه
45

alternative

تصویر کلمه
46

although

تصویر کلمه
47

amazed

تصویر کلمه
48

amazing

تصویر کلمه
49

ambition

تصویر کلمه
50

ambitious

تصویر کلمه
51

among

تصویر کلمه
52

amount

تصویر کلمه
53

amusing

تصویر کلمه
54

analyse

تصویر کلمه
55

analysis

تصویر کلمه
56

ancestor

تصویر کلمه
57

anniversary

تصویر کلمه
58

announcement

تصویر کلمه
59

annual

تصویر کلمه
60

apartment

تصویر کلمه
61

anxious

تصویر کلمه
62

appointment

تصویر کلمه
63

appalling

تصویر کلمه
64

apparently

تصویر کلمه
65

appear

تصویر کلمه
66

application

تصویر کلمه
67

approach

تصویر کلمه
68

approve

تصویر کلمه
69

approximate

تصویر کلمه
70

apricot

تصویر کلمه
71

area

تصویر کلمه
72

argue

تصویر کلمه
73

army

تصویر کلمه
74

arrest

تصویر کلمه
75

arrogant

تصویر کلمه
76

artichoke

تصویر کلمه
77

artificial

تصویر کلمه
78

artist

تصویر کلمه
79

result

تصویر کلمه
80

asleep

تصویر کلمه
81

asparagus

تصویر کلمه
82

assassination

تصویر کلمه
83

assault

تصویر کلمه
84

assessment

تصویر کلمه
85

asset

تصویر کلمه
86

assistance

تصویر کلمه
87

assumption

تصویر کلمه
88

asthma

تصویر کلمه
89

astonish

تصویر کلمه
90

athlete

تصویر کلمه
91

athletics

تصویر کلمه
92

athena

تصویر کلمه
93

atheneum

تصویر کلمه
94

atheist

تصویر کلمه
95

audit

تصویر کلمه
96

aufbau principle

تصویر کلمه
97

atm

تصویر کلمه
98

atmosphere

تصویر کلمه
99

atrocious

تصویر کلمه
100

attack

تصویر کلمه
101

attacker

تصویر کلمه
102

attempt

تصویر کلمه
103

attitude

تصویر کلمه
104

attorney

تصویر کلمه
105

author

تصویر کلمه
106

auto biography

تصویر کلمه
107

automatic

تصویر کلمه
108

available

تصویر کلمه
109

average

تصویر کلمه
110

avocado

تصویر کلمه
111

avoidable

تصویر کلمه
112

award

تصویر کلمه
113

aware

تصویر کلمه
114

away

تصویر کلمه
115

background

تصویر کلمه
116

backward

تصویر کلمه
117

balance

تصویر کلمه
118

bald

تصویر کلمه
119

band

تصویر کلمه
120

bang

تصویر کلمه
121

bandage

تصویر کلمه
122

bargain

تصویر کلمه
123

barrier

تصویر کلمه
124

barrister

تصویر کلمه
125

basement

تصویر کلمه
126

beach

تصویر کلمه
127

beat

تصویر کلمه
128

beauty

تصویر کلمه
129

because

تصویر کلمه
130

bee

تصویر کلمه
131

beetroot

تصویر کلمه
132

beg

تصویر کلمه
133

behave

تصویر کلمه
134

behaviour

تصویر کلمه
135

belong

تصویر کلمه
136

belt

تصویر کلمه
137

benefit

تصویر کلمه
138

beside

تصویر کلمه
139

beyond

تصویر کلمه
140

bike

تصویر کلمه
141

biography

تصویر کلمه
142

bitterly

تصویر کلمه
143

blame

تصویر کلمه
144

bland

تصویر کلمه
145

bleed

تصویر کلمه
146

blind

تصویر کلمه
147

block

تصویر کلمه
148

blood

تصویر کلمه
149

blossom

تصویر کلمه
150

blowdry

تصویر کلمه
151

board

تصویر کلمه
152

boil

تصویر کلمه
153

bone

تصویر کلمه
154

bonnet

تصویر کلمه
155

bonus

تصویر کلمه
156

boot

تصویر کلمه
157

bottom

تصویر کلمه
158

bound

تصویر کلمه
159

boxer

تصویر کلمه
160

bracelet

تصویر کلمه
161

bracket

تصویر کلمه
162

brain

تصویر کلمه
163

brake

تصویر کلمه
164

brand

تصویر کلمه
165

breath

تصویر کلمه
166

breeze

تصویر کلمه
167

breezy

تصویر کلمه
168

brick

تصویر کلمه
169

bride

تصویر کلمه
170

bridge

تصویر کلمه
171

bright

تصویر کلمه
172

brilliant

تصویر کلمه
173

bring

تصویر کلمه
174

broad

تصویر کلمه
175

brocoli

تصویر کلمه
176

broom

تصویر کلمه
177

browse

تصویر کلمه
178

bucket

تصویر کلمه
179

builder

تصویر کلمه
180

bull

تصویر کلمه
181

burglar

تصویر کلمه
182

burial

تصویر کلمه
183

burn

تصویر کلمه
184

burst

تصویر کلمه
185

business

تصویر کلمه
186

busy

تصویر کلمه
187

button

تصویر کلمه
188

cabinet

تصویر کلمه
189

calf

تصویر کلمه
190

campaign

تصویر کلمه
191

canal

تصویر کلمه
192

cancer

تصویر کلمه
193

candidate

تصویر کلمه
194

candle

تصویر کلمه
195

cap

تصویر کلمه
196

capable

تصویر کلمه
197

capacity

تصویر کلمه
198

capital

تصویر کلمه
199

captain

تصویر کلمه
200

capture

تصویر کلمه
201

cardboard

تصویر کلمه
202

career

تصویر کلمه
203

careful

تصویر کلمه
204

careless

تصویر کلمه
205

carnival

تصویر کلمه
206

carpenter

تصویر کلمه
207

crayon

تصویر کلمه