ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی واژه های روزمره

کلمات این مرجع در مکالمات روزمره استفاده فراوانی دارد. دانستن این کلمات انگلیسی در داشتن مکالمه کمک شایانی به شما زبان آموزان میکند. برای به خاطر سپردن و یادگیری این کلمات با معنی و مثال و تلفظ صوتی، در زبان افزا عضو شوید.


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

fry

تصویر کلمه
2

full stop

تصویر کلمه
3

funeral

تصویر کلمه
4

fur

تصویر کلمه
5

furious

تصویر کلمه
6

further

تصویر کلمه
7

further

تصویر کلمه
8

gain

تصویر کلمه
9

gap

تصویر کلمه
10

garbage

تصویر کلمه
11

gate

تصویر کلمه
12

gather

تصویر کلمه
13

gear

تصویر کلمه
14

generally

تصویر کلمه
15

generation

تصویر کلمه
16

generosity

تصویر کلمه
17

generous

تصویر کلمه
18

gentle

تصویر کلمه
19

gentleness

تصویر کلمه
20

get

تصویر کلمه
21

gist

تصویر کلمه
22

glad

تصویر کلمه
23

glance

تصویر کلمه
24

global

تصویر کلمه
25

glue

تصویر کلمه
26

goal

تصویر کلمه
27

goat

تصویر کلمه
28

golfer

تصویر کلمه
29

goods

تصویر کلمه
30

goof

تصویر کلمه
31

goon

تصویر کلمه
32

gorilla

تصویر کلمه
33

govern

تصویر کلمه
34

gradually

تصویر کلمه
35

grand

تصویر کلمه
36

grape

تصویر کلمه
37

grave

تصویر کلمه
38

gravity

تصویر کلمه
39

grease

تصویر کلمه
40

greasy

تصویر کلمه
41

greasy

تصویر کلمه
42

greedy

تصویر کلمه
43

grimy

تصویر کلمه
44

groom

تصویر کلمه
45

ground

تصویر کلمه
46

group

تصویر کلمه
47

grow

تصویر کلمه
48

growth

تصویر کلمه
49

grubby

تصویر کلمه
50

guarantee

تصویر کلمه
51

guess

تصویر کلمه
52

guilty

تصویر کلمه
53

guitar

تصویر کلمه
54

guitarist

تصویر کلمه
55

gym

تصویر کلمه
56

gymnast

تصویر کلمه
57

gymnastics

تصویر کلمه
58

habit

تصویر کلمه
59

hairstyle

تصویر کلمه
60

halfbrother

تصویر کلمه
61

halfsyster

تصویر کلمه
62

hall

تصویر کلمه
63

hammer

تصویر کلمه
64

handy

تصویر کلمه
65

harbour

تصویر کلمه
66

harm

تصویر کلمه
67

harmful

تصویر کلمه
68

harmless

تصویر کلمه
69

headline

تصویر کلمه
70

heal

تصویر کلمه
71

health

تصویر کلمه
72

consumer

تصویر کلمه
73

contaminated

تصویر کلمه
74

contraction

تصویر کلمه
75

costal city

تصویر کلمه
76

cottage

تصویر کلمه
77

criteria

تصویر کلمه
78

cuisine

تصویر کلمه
79

cure

تصویر کلمه
80

dealer

تصویر کلمه
81

delicious

تصویر کلمه
82

deposit

تصویر کلمه
83

dingy

تصویر کلمه
84

dull

تصویر کلمه
85

dusty

تصویر کلمه
86

elevator

تصویر کلمه
87

fashionable

تصویر کلمه
88

feature

تصویر کلمه
89

fiance

تصویر کلمه
90

filling

تصویر کلمه
91

filthy

تصویر کلمه
92

filthy

تصویر کلمه
93

finance

تصویر کلمه
94

financial

تصویر کلمه
95

fine

تصویر کلمه
96

finger

تصویر کلمه
97

fireplace

تصویر کلمه
98

firm

تصویر کلمه
99

firm

تصویر کلمه
100

fix

تصویر کلمه
101

fizzy

تصویر کلمه
102

flag

تصویر کلمه
103

flat

تصویر کلمه
104

flautist

تصویر کلمه
105

flavour

تصویر کلمه
106

flexible

تصویر کلمه
107

float

تصویر کلمه
108

flour

تصویر کلمه
109

flow

تصویر کلمه
110

flu

تصویر کلمه
111

fluctuate

تصویر کلمه
112

fluctuation

تصویر کلمه
113

fluent

تصویر کلمه
114

fluently

تصویر کلمه
115

flute

تصویر کلمه
116

focus

تصویر کلمه
117

fold

تصویر کلمه
118

follow

تصویر کلمه
119

for instance

تصویر کلمه
120

forbid

تصویر کلمه
121

forbidden

تصویر کلمه
122

force

تصویر کلمه
123

foreign

تصویر کلمه
124

foreigner

تصویر کلمه
125

forest

تصویر کلمه
126

form

تصویر کلمه
127

formal

تصویر کلمه
128

forward

تصویر کلمه
129

foster

تصویر کلمه
130

frame

تصویر کلمه
131

freedom

تصویر کلمه
132

freeway

تصویر کلمه
133

fridge

تصویر کلمه
134

friendship

تصویر کلمه
135

fringe

تصویر کلمه
136

front

تصویر کلمه
137

frost

تصویر کلمه
138

frosty

تصویر کلمه
139

frustration

تصویر کلمه
140

eventually

تصویر کلمه
141

evidence

تصویر کلمه
142

exactly

تصویر کلمه
143

examiner

تصویر کلمه
144

except

تصویر کلمه
145

exercise

تصویر کلمه
146

exhausted

تصویر کلمه
147

exhibition

تصویر کلمه
148

exist

تصویر کلمه
149

existence

تصویر کلمه
150

expand

تصویر کلمه
151

expect

تصویر کلمه
152

experience

تصویر کلمه
153

experiment

تصویر کلمه
154

expert

تصویر کلمه
155

explain

تصویر کلمه
156

explanation

تصویر کلمه
157

exploration

تصویر کلمه
158

explore

تصویر کلمه
159

explosion

تصویر کلمه
160

expression

تصویر کلمه
161

express

تصویر کلمه
162

extend

تصویر کلمه
163

extension

تصویر کلمه
164

extra

تصویر کلمه
165

extremely

تصویر کلمه
166

eyebrow

تصویر کلمه
167

fabric

تصویر کلمه
168

factor

تصویر کلمه
169

fail

تصویر کلمه
170

faint

تصویر کلمه
171

fair

تصویر کلمه
172

fairly

تصویر کلمه
173

famine

تصویر کلمه
174

fan

تصویر کلمه
175

far

تصویر کلمه
176

fasten

تصویر کلمه
177

faucet

تصویر کلمه
178

fault

تصویر کلمه
179

favourite

تصویر کلمه
180

fear

تصویر کلمه
181

feather

تصویر کلمه
182

fedup

تصویر کلمه
183

feed

تصویر کلمه
184

feel

تصویر کلمه
185

fee

تصویر کلمه
186

female

تصویر کلمه
187

fence

تصویر کلمه
188

fencing

تصویر کلمه
189

fennel

تصویر کلمه
190

festival

تصویر کلمه
191

fetch

تصویر کلمه
192

fiction

تصویر کلمه
193

fig

تصویر کلمه
194

fight

تصویر کلمه
195

fighter

تصویر کلمه
196

figure

تصویر کلمه
197

ideal

تصویر کلمه
198

accomodation

تصویر کلمه
199

accomodation agency

تصویر کلمه
200

apartment

تصویر کلمه
201

attic

تصویر کلمه
202

bargain

تصویر کلمه
203

basement

تصویر کلمه
204

beast

تصویر کلمه
205

bosom

تصویر کلمه
206

bracelet

تصویر کلمه
207

bracket

تصویر کلمه
208

bunch

تصویر کلمه