ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی مبتدی

برای مشاهده معنی، مثال، نظرات توسعه ای زبان آموزان در مورد این کلمه و همچنین شنیدن تلفظ کلمه، بر روی نام آن کلمه کلیک کنید.


ردیف کلمه نام مرجع معنی
1
alphabet
2
animal
3
apple
4
baby
5
ball
6
banana
7
black
8
blue
9
book
10
box
11
boy
12
dinner
13
dog
14
egg
15
food
16
garden
17
green
18
hat
19
home
20
lunch
21
mouse
22
old
23
orange
24
pen
25
pencil
26
red
27
teacher
28
wall
29
water
30
zoo
31
afternoon
32
apartment
33
bag
34
big
35
birthday
36
body
37
bread
38
bus
39
cake
40
dirty
41
doll
42
door
43
duck
44
ear
45
face
46
father
47
funny
48
glasses
49
happy
50
man
51
monkey
52
number
53
school
54
sea
55
sister
56
table
57
toy
58
window
59
yellow
60
night
61
arm
62
bathroom
63
bedroom
64
bird
65
breakfast
66
brother
67
brown
68
cat
69
chair
70
cow
71
desk
72
elephant
73
eye
74
fish
75
friend
76
girl
77
hair
78
hand
79
head
80
ice cream
81
leg
82
mango
83
milk
84
morning
85
ruler
86
shoe
87
street
88
sun
89
train
90
woman
91
angry
92
beautiful
93
behind
94
car
95
chicken
96
children
97
clock
98
colour
99
cousin
100
day
101
dress
102
evening
103
flower
104
frog
105
game
106
horse
107
kitchen
108
onion
109
picture
110
pink
111
question
112
right
113
sad
114
short
115
story
116
tiger
117
tree
118
boat
119
again
120
sheep
121
between
122
bike
123
camera
124
classroom
125
clothes
126
coconut
127
eraser
128
fruit
129
grandfather
130
grandmother
131
grape
132
grey
133
house
134
juice
135
meat
136
mirror
137
mouth
138
nice
139
potato
140
rice
141
sentence
142
song
143
store
144
sweet
145
today
146
tomato
147
trousers
148
word
149
year
150
young

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت