ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی لغات دیداری - عکس و کلمه


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

marmalade

تصویر کلمه
2

chocolate

تصویر کلمه
3

sausage

تصویر کلمه
4

knife

تصویر کلمه
5

spoon

تصویر کلمه
6

cutlery

تصویر کلمه
7

cup

تصویر کلمه
8

saucer

تصویر کلمه
9

plate

تصویر کلمه
10

bowl

تصویر کلمه
11

glass

تصویر کلمه
12

tablecloth

تصویر کلمه
13

napkin

تصویر کلمه
14

cupboard

تصویر کلمه
15

shelf

تصویر کلمه
16

drawer

تصویر کلمه
17

umbrella

تصویر کلمه
18

doubt

تصویر کلمه
19

furious

تصویر کلمه
20

embarrass

تصویر کلمه
21

shocked

تصویر کلمه
22

mean

تصویر کلمه
23

pain

تصویر کلمه
24

pocket

تصویر کلمه
25

braces

تصویر کلمه
26

bracelet

تصویر کلمه
27

earring

تصویر کلمه
28

wristwatch

تصویر کلمه
29

bicycle

تصویر کلمه
30

motorcycle

تصویر کلمه
31

train

تصویر کلمه
32

underground

تصویر کلمه
33

bus

تصویر کلمه
34

car

تصویر کلمه
35

lorry

تصویر کلمه
36

van

تصویر کلمه
37

plane

تصویر کلمه
38

helicopter

تصویر کلمه
39

balloon

تصویر کلمه
40

ship

تصویر کلمه
41

submarine

تصویر کلمه
42

bakery

تصویر کلمه
43

bakery

تصویر کلمه
44

butcher

تصویر کلمه
45

cash

تصویر کلمه
46

grocery

تصویر کلمه
47

pottery

تصویر کلمه
48

mall

تصویر کلمه
49

supermarket

تصویر کلمه
50

American football

تصویر کلمه
51

badminton

تصویر کلمه
52

baseball

تصویر کلمه
53

basketball

تصویر کلمه
54

sailing

تصویر کلمه
55

bowling

تصویر کلمه
56

boxing

تصویر کلمه
57

gymnastics

تصویر کلمه
58

jog

تصویر کلمه
59

karate

تصویر کلمه
60

Marathon

تصویر کلمه
61

Ping Pong

تصویر کلمه
62

shooting

تصویر کلمه
63

soccer

تصویر کلمه
64

tennis

تصویر کلمه
65

volleyball

تصویر کلمه
66

bull fighting

تصویر کلمه
67

car racing

تصویر کلمه
68

cycling

تصویر کلمه
69

fencing

تصویر کلمه
70

hockey

تصویر کلمه
71

horseback riding

تصویر کلمه
72

rollerskate

تصویر کلمه
73

skiing

تصویر کلمه
74

surfing

تصویر کلمه
75

Tai chi

تصویر کلمه
76

wrestling

تصویر کلمه
77

billiards

تصویر کلمه
78

fishing

تصویر کلمه
79

hunting

تصویر کلمه
80

jump roping

تصویر کلمه
81

parachute

تصویر کلمه
82

rings

تصویر کلمه
83

shot

تصویر کلمه
84

backboard

تصویر کلمه
85

basket

تصویر کلمه
86

barbell

تصویر کلمه
87

dumbbell

تصویر کلمه
88

goal

تصویر کلمه
89

golf course

تصویر کلمه
90

helmet

تصویر کلمه
91

ice skates

تصویر کلمه
92

ski

تصویر کلمه
93

stopwatch

تصویر کلمه
94

pool

تصویر کلمه
95

table tennis bat

تصویر کلمه
96

racket

تصویر کلمه
97

ruler

تصویر کلمه
98

schoolbag

تصویر کلمه
99

punch

تصویر کلمه
100

dustbin

تصویر کلمه
101

old

تصویر کلمه
102

short

تصویر کلمه
103

belt

تصویر کلمه
104

blouse

تصویر کلمه
105

boot

تصویر کلمه
106

cap

تصویر کلمه
107

dress

تصویر کلمه
108

hat

تصویر کلمه
109

glasses

تصویر کلمه
110

gloves

تصویر کلمه
111

handbag

تصویر کلمه
112

jacket

تصویر کلمه
113

necklace

تصویر کلمه
114

pyjamas

تصویر کلمه
115

shirt

تصویر کلمه
116

shorts

تصویر کلمه
117

shoes

تصویر کلمه
118

skirt

تصویر کلمه
119

slipper

تصویر کلمه
120

sneakers

تصویر کلمه
121

suit

تصویر کلمه
122

sweater

تصویر کلمه
123

socks

تصویر کلمه
124

tie

تصویر کلمه
125

T-shirt

تصویر کلمه
126

trousers

تصویر کلمه
127

juice

تصویر کلمه
128

tea

تصویر کلمه
129

coffee

تصویر کلمه
130

milk

تصویر کلمه
131

bread

تصویر کلمه
132

toast

تصویر کلمه
133

sandwich

تصویر کلمه
134

cereals

تصویر کلمه
135

sugar

تصویر کلمه
136

butter

تصویر کلمه
137

theatre

تصویر کلمه
138

cinema

تصویر کلمه
139

hang out

تصویر کلمه
140

chat

تصویر کلمه
141

sport

تصویر کلمه
142

television

تصویر کلمه
143

shopping

تصویر کلمه
144

music

تصویر کلمه
145

violin

تصویر کلمه
146

piano

تصویر کلمه
147

bow

تصویر کلمه
148

kiss

تصویر کلمه
149

teacher

تصویر کلمه
150

library

تصویر کلمه
151

gym

تصویر کلمه
152

classroom

تصویر کلمه
153

cafeteria

تصویر کلمه
154

coach

تصویر کلمه
155

field

تصویر کلمه
156

chalkboard

تصویر کلمه
157

student

تصویر کلمه
158

desk

تصویر کلمه
159

computer

تصویر کلمه
160

bookcase

تصویر کلمه
161

map

تصویر کلمه
162

eraser

تصویر کلمه
163

notebook

تصویر کلمه
164

chalk

تصویر کلمه
165

pen

تصویر کلمه
166

sharpener

تصویر کلمه
167

pencil

تصویر کلمه
168

paper

تصویر کلمه
169

thermometer

تصویر کلمه
170

hot

تصویر کلمه
171

warm

تصویر کلمه
172

cold

تصویر کلمه
173

freezing

تصویر کلمه
174

sunny

تصویر کلمه
175

rainy

تصویر کلمه
176

snowy

تصویر کلمه
177

cloudy

تصویر کلمه
178

thunderstorm

تصویر کلمه
179

fog

تصویر کلمه
180

windy

تصویر کلمه
181

birthday

تصویر کلمه
182

wedding

تصویر کلمه
183

anniversary

تصویر کلمه
184

thanksgiving

تصویر کلمه
185

candle

تصویر کلمه
186

bride

تصویر کلمه
187

present

تصویر کلمه
188

party

تصویر کلمه
189

red

تصویر کلمه
190

yellow

تصویر کلمه
191

black

تصویر کلمه
192

orange

تصویر کلمه
193

green

تصویر کلمه
194

purple

تصویر کلمه
195

pink

تصویر کلمه
196

blue

تصویر کلمه
197

violet

تصویر کلمه
198

turquoise

تصویر کلمه
199

white

تصویر کلمه
200

gray

تصویر کلمه
201

brown

تصویر کلمه
202

beige

تصویر کلمه
203

bills

تصویر کلمه
204

coin

تصویر کلمه
205

check

تصویر کلمه
206

money

تصویر کلمه
207

cashier

تصویر کلمه
208

receipt

تصویر کلمه
209

baby

تصویر کلمه
210

spring

تصویر کلمه
211

summer

تصویر کلمه
212

fall

تصویر کلمه
213

autumn

تصویر کلمه
214

winter

تصویر کلمه
215

father

تصویر کلمه
216

grandmother

تصویر کلمه
217

grandfather

تصویر کلمه
218

brother

تصویر کلمه
219

daughter

تصویر کلمه
220

granddaughter

تصویر کلمه
221

grandson

تصویر کلمه
222

mother

تصویر کلمه
223

nephew

تصویر کلمه
224

niece

تصویر کلمه
225

sister

تصویر کلمه
226

son

تصویر کلمه
227

uncle

تصویر کلمه
228

twin

تصویر کلمه
229

groom

تصویر کلمه
230

aunt

تصویر کلمه
231

sibling

تصویر کلمه
232

afraid

تصویر کلمه
233

angry

تصویر کلمه
234

ashamed

تصویر کلمه
235

bored

تصویر کلمه
236

courageous

تصویر کلمه
237

cruel

تصویر کلمه
238

disgusted

تصویر کلمه
239

excited

تصویر کلمه
240

frustrated

تصویر کلمه
241

mad

تصویر کلمه
242

overwhelmed

تصویر کلمه
243

proud

تصویر کلمه
244

respectful

تصویر کلمه
245

rude

تصویر کلمه
246

sad

تصویر کلمه
247

scared

تصویر کلمه
248

shy

تصویر کلمه
249

stress

تصویر کلمه
250

surprised

تصویر کلمه
251

tired

تصویر کلمه
252

bake

تصویر کلمه
253

bath

تصویر کلمه
254

blow

تصویر کلمه
255

build

تصویر کلمه
256

buy

تصویر کلمه
257

carry

تصویر کلمه
258

clap

تصویر کلمه
259

think

تصویر کلمه
260

type

تصویر کلمه
261

tie

تصویر کلمه
262

vacuum

تصویر کلمه
263

wash

تصویر کلمه
264

write

تصویر کلمه
265

throw

تصویر کلمه
266

wake up

تصویر کلمه
267

yawn

تصویر کلمه
268

climb

تصویر کلمه
269

comb

تصویر کلمه
270

cook

تصویر کلمه
271

crawl

تصویر کلمه
272

cry

تصویر کلمه
273

cut

تصویر کلمه
274

dance

تصویر کلمه
275

trim

تصویر کلمه
276

walk

تصویر کلمه
277

yell

تصویر کلمه
278

weigh

تصویر کلمه
279

tumble

تصویر کلمه
280

dress

تصویر کلمه
281

fight

تصویر کلمه
282

laugh