ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی لغات دیداری - کلمه و عکس

برای مشاهده معنی، مثال، نظرات توسعه ای زبان آموزان در مورد این کلمه و همچنین شنیدن تلفظ کلمه، بر روی نام آن کلمه کلیک کنید.


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

bakery

تصویر کلمه
2

butcher

تصویر کلمه
3

cash

تصویر کلمه
4

grocery

تصویر کلمه
5

pottery

تصویر کلمه
6

mall

تصویر کلمه
7

supermarket

تصویر کلمه
8

American football

تصویر کلمه
9

badminton

تصویر کلمه
10

baseball

تصویر کلمه
11

basketball

تصویر کلمه
12

sailing

تصویر کلمه
13

bowling

تصویر کلمه
14

boxing

تصویر کلمه
15

gymnastics

تصویر کلمه
16

jog

تصویر کلمه
17

karate

تصویر کلمه
18

Marathon

تصویر کلمه
19

Ping Pong

تصویر کلمه
20

shooting

تصویر کلمه
21

soccer

تصویر کلمه
22

tennis

تصویر کلمه
23

volleyball

تصویر کلمه
24

bull fighting

تصویر کلمه
25

car racing

تصویر کلمه
26

cycling

تصویر کلمه
27

fencing

تصویر کلمه
28

hockey

تصویر کلمه
29

horseback riding

تصویر کلمه
30

rollerskate

تصویر کلمه
31

skiing

تصویر کلمه
32

surfing

تصویر کلمه
33

Tai chi

تصویر کلمه
34

wrestling

تصویر کلمه
35

billiards

تصویر کلمه
36

fishing

تصویر کلمه
37

hunting

تصویر کلمه
38

jump roping

تصویر کلمه
39

parachute

تصویر کلمه
40

rings

تصویر کلمه
41

shot

تصویر کلمه
42

backboard

تصویر کلمه
43

basket

تصویر کلمه
44

barbell

تصویر کلمه
45

dumbbell

تصویر کلمه
46

goal

تصویر کلمه
47

golf course

تصویر کلمه
48

helmet

تصویر کلمه
49

ice skates

تصویر کلمه
50

ski

تصویر کلمه
51

stopwatch

تصویر کلمه
52

pool

تصویر کلمه
53

table tennis bat

تصویر کلمه
54

racket

تصویر کلمه
55

ruler

تصویر کلمه
56

schoolbag

تصویر کلمه
57

punch

تصویر کلمه
58

dustbin

تصویر کلمه
59

old

تصویر کلمه
60

short

تصویر کلمه
61

belt

تصویر کلمه
62

blouse

تصویر کلمه
63

boot

تصویر کلمه
64

cap

تصویر کلمه
65

dress

تصویر کلمه
66

hat

تصویر کلمه
67

glasses

تصویر کلمه
68

gloves

تصویر کلمه
69

handbag

تصویر کلمه
70

jacket

تصویر کلمه
71

necklace

تصویر کلمه
72

pyjamas

تصویر کلمه
73

shirt

تصویر کلمه
74

shorts

تصویر کلمه
75

shoes

تصویر کلمه
76

skirt

تصویر کلمه
77

slipper

تصویر کلمه
78

sneakers

تصویر کلمه
79

suit

تصویر کلمه
80

sweater

تصویر کلمه
81

socks

تصویر کلمه
82

tie

تصویر کلمه
83

T-shirt

تصویر کلمه
84

trousers

تصویر کلمه
85

juice

تصویر کلمه
86

tea

تصویر کلمه
87

coffee

تصویر کلمه
88

milk

تصویر کلمه
89

bread

تصویر کلمه
90

toast

تصویر کلمه
91

sandwich

تصویر کلمه
92

cereals

تصویر کلمه
93

sugar

تصویر کلمه
94

butter

تصویر کلمه
95

marmalade

تصویر کلمه
96

chocolate

تصویر کلمه
97

sausage

تصویر کلمه
98

knife

تصویر کلمه
99

spoon

تصویر کلمه
100

cutlery

تصویر کلمه
101

cup

تصویر کلمه
102

saucer

تصویر کلمه
103

plate

تصویر کلمه
104

bowl

تصویر کلمه
105

glass

تصویر کلمه
106

tablecloth

تصویر کلمه
107

napkin

تصویر کلمه
108

cupboard

تصویر کلمه
109

shelf

تصویر کلمه
110

drawer

تصویر کلمه
111

umbrella

تصویر کلمه
112

doubt

تصویر کلمه
113

furious

تصویر کلمه
114

embarrass

تصویر کلمه
115

shocked

تصویر کلمه
116

mean

تصویر کلمه
117

pain

تصویر کلمه
118

pocket

تصویر کلمه
119

braces

تصویر کلمه
120

bracelet

تصویر کلمه
121

earring

تصویر کلمه
122

wristwatch

تصویر کلمه
123

bicycle

تصویر کلمه
124

motorcycle

تصویر کلمه
125

train

تصویر کلمه
126

underground

تصویر کلمه
127

bus

تصویر کلمه
128

car

تصویر کلمه
129

lorry

تصویر کلمه
130

van

تصویر کلمه
131

plane

تصویر کلمه
132

helicopter

تصویر کلمه
133

balloon

تصویر کلمه
134

ship

تصویر کلمه
135

submarine

تصویر کلمه
136

theatre

تصویر کلمه
137

cinema

تصویر کلمه
138

hang out

تصویر کلمه
139

chat

تصویر کلمه
140

sport

تصویر کلمه
141

television

تصویر کلمه
142

shopping

تصویر کلمه
143

music

تصویر کلمه
144

violin

تصویر کلمه
145

piano

تصویر کلمه
146

bow

تصویر کلمه
147

kiss

تصویر کلمه
148

teacher

تصویر کلمه
149

library

تصویر کلمه
150

gym

تصویر کلمه
151

classroom

تصویر کلمه
152

cafeteria

تصویر کلمه
153

coach

تصویر کلمه
154

field

تصویر کلمه
155

chalkboard

تصویر کلمه
156

student

تصویر کلمه
157

desk

تصویر کلمه
158

computer

تصویر کلمه
159

bookcase

تصویر کلمه
160

map

تصویر کلمه
161

eraser

تصویر کلمه
162

notebook

تصویر کلمه
163

chalk

تصویر کلمه
164

pen

تصویر کلمه
165

sharpener

تصویر کلمه
166

pencil

تصویر کلمه
167

paper

تصویر کلمه
168

thermometer

تصویر کلمه
169

hot

تصویر کلمه
170

warm

تصویر کلمه
171

cold

تصویر کلمه
172

freezing

تصویر کلمه
173

sunny

تصویر کلمه
174

rainy

تصویر کلمه
175

snowy

تصویر کلمه
176

cloudy

تصویر کلمه
177

thunderstorm

تصویر کلمه
178

fog

تصویر کلمه
179

windy

تصویر کلمه
180

birthday

تصویر کلمه
181

wedding

تصویر کلمه
182

anniversary

تصویر کلمه
183

thanksgiving

تصویر کلمه
184

candle

تصویر کلمه
185

bride

تصویر کلمه
186

present

تصویر کلمه
187

party

تصویر کلمه
188

red

تصویر کلمه
189

yellow

تصویر کلمه
190

black

تصویر کلمه
191

orange

تصویر کلمه
192

green

تصویر کلمه
193

purple

تصویر کلمه
194

pink

تصویر کلمه
195

blue

تصویر کلمه
196

violet

تصویر کلمه
197

turquoise

تصویر کلمه
198

white

تصویر کلمه
199

gray

تصویر کلمه
200

brown

تصویر کلمه
201

beige

تصویر کلمه
202

bills

تصویر کلمه
203

coin

تصویر کلمه
204

check

تصویر کلمه
205

money

تصویر کلمه
206

cashier

تصویر کلمه
207

receipt

تصویر کلمه
208

baby

تصویر کلمه
209

spring

تصویر کلمه
210

summer

تصویر کلمه
211

fall

تصویر کلمه
212

autumn

تصویر کلمه
213

winter

تصویر کلمه
214

father

تصویر کلمه
215

grandmother

تصویر کلمه
216

grandfather

تصویر کلمه
217

brother

تصویر کلمه
218

daughter

تصویر کلمه
219

granddaughter

تصویر کلمه
220

grandson

تصویر کلمه
221

mother

تصویر کلمه
222

nephew

تصویر کلمه
223

niece

تصویر کلمه
224

sister

تصویر کلمه
225

son

تصویر کلمه
226

uncle

تصویر کلمه
227

twin

تصویر کلمه
228

groom

تصویر کلمه
229

aunt

تصویر کلمه
230

sibling

تصویر کلمه
231

afraid

تصویر کلمه
232

angry

تصویر کلمه
233

ashamed

تصویر کلمه
234

bored

تصویر کلمه
235

courageous

تصویر کلمه
236

cruel

تصویر کلمه
237

disgusted

تصویر کلمه
238

excited

تصویر کلمه
239

frustrated

تصویر کلمه
240

mad

تصویر کلمه
241

overwhelmed

تصویر کلمه
242

proud

تصویر کلمه
243

respectful

تصویر کلمه
244

rude

تصویر کلمه
245

sad

تصویر کلمه
246

scared

تصویر کلمه
247

shy

تصویر کلمه
248

stress

تصویر کلمه
249

surprised

تصویر کلمه
250

tired

تصویر کلمه
251

bake

تصویر کلمه
252

bath

تصویر کلمه
253

blow

تصویر کلمه
254

build

تصویر کلمه
255

buy

تصویر کلمه
256

carry

تصویر کلمه
257

clap

تصویر کلمه
258

think

تصویر کلمه
259

type

تصویر کلمه
260

tie

تصویر کلمه
261

vacuum

تصویر کلمه
262

wash

تصویر کلمه
263

write

تصویر کلمه
264

throw

تصویر کلمه
265

wake up

تصویر کلمه
266

yawn

تصویر کلمه
267

climb

تصویر کلمه
268

comb

تصویر کلمه
269

cook

تصویر کلمه
270

crawl

تصویر کلمه
271

cry

تصویر کلمه
272

cut

تصویر کلمه
273

dance

تصویر کلمه
274

trim

تصویر کلمه
275

walk

تصویر کلمه
276

yell

تصویر کلمه
277

weigh

تصویر کلمه
278

tumble

تصویر کلمه
279

dress

تصویر کلمه
280

fight

تصویر کلمه
281

laugh

تصویر کلمه
282

drink

تصویر کلمه
283

file

تصویر کلمه
284

iron

تصویر کلمه
285

listen

تصویر کلمه
286

pull

تصویر کلمه
287

dig

تصویر کلمه
288

drive

تصویر کلمه
289

grill

تصویر کلمه
290

jump

تصویر کلمه
291

mop

تصویر کلمه
292

dive

تصویر کلمه
293

eat

تصویر کلمه
294

read

تصویر کلمه
295

play

تصویر کلمه
296

knit

تصویر کلمه
297

hug

تصویر کلمه
298

fall

تصویر کلمه
299

dream

تصویر کلمه
300

sweep

تصویر کلمه
301

swim

تصویر کلمه
302

talk

تصویر کلمه
303

sleep

تصویر کلمه
304

stack

تصویر کلمه
305

run

تصویر کلمه
306

scubadive

تصویر کلمه
307

sneeze

تصویر کلمه
308

study

تصویر کلمه
309

snore

تصویر کلمه
310

bike

تصویر کلمه
311

shave

تصویر کلمه
312

stand

تصویر کلمه
313

steal

تصویر کلمه
314

stretch

تصویر کلمه
315

smile

تصویر کلمه
316

sit

تصویر کلمه
317

sew

تصویر کلمه
318

zoo

تصویر کلمه
319

street

تصویر کلمه
320

pollution

تصویر کلمه
321

town

تصویر کلمه
322

restaurant

تصویر کلمه
323

reception

تصویر کلمه
324

house

تصویر کلمه
325

taxi

تصویر کلمه
326

factory

تصویر کلمه
327

traffic

تصویر کلمه
328

hotel

تصویر کلمه
329

church

تصویر کلمه
330

ambulance

تصویر کلمه
331

bridge

تصویر کلمه
332

accident

تصویر کلمه
333

cemetery

تصویر کلمه
334

wheelchair

تصویر کلمه
335

visit

تصویر کلمه