ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی لغات دیداری - عکس و کلمه


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

ladybug

تصویر کلمه
2

lips

تصویر کلمه
3

tortoise

تصویر کلمه
4

mustache

تصویر کلمه
5

arm

تصویر کلمه
6

donkey

تصویر کلمه
7

chair

تصویر کلمه
8

cockroach

تصویر کلمه
9

cockroach

تصویر کلمه
10

snake

تصویر کلمه
11

bakery

تصویر کلمه
12

bakery

تصویر کلمه
13

butcher

تصویر کلمه
14

cash

تصویر کلمه
15

grocery

تصویر کلمه
16

pottery

تصویر کلمه
17

mall

تصویر کلمه
18

supermarket

تصویر کلمه
19

American football

تصویر کلمه
20

badminton

تصویر کلمه
21

baseball

تصویر کلمه
22

basketball

تصویر کلمه
23

sailing

تصویر کلمه
24

bowling

تصویر کلمه
25

boxing

تصویر کلمه
26

gymnastics

تصویر کلمه
27

jog

تصویر کلمه
28

karate

تصویر کلمه
29

Marathon

تصویر کلمه
30

Ping Pong

تصویر کلمه
31

shooting

تصویر کلمه
32

soccer

تصویر کلمه
33

tennis

تصویر کلمه
34

volleyball

تصویر کلمه
35

bull fighting

تصویر کلمه
36

car racing

تصویر کلمه
37

cycling

تصویر کلمه
38

fencing

تصویر کلمه
39

hockey

تصویر کلمه
40

horseback riding

تصویر کلمه
41

rollerskate

تصویر کلمه
42

skiing

تصویر کلمه
43

surfing

تصویر کلمه
44

Tai chi

تصویر کلمه
45

wrestling

تصویر کلمه
46

billiards

تصویر کلمه
47

fishing

تصویر کلمه
48

hunting

تصویر کلمه
49

jump roping

تصویر کلمه
50

parachute

تصویر کلمه
51

rings

تصویر کلمه
52

shot

تصویر کلمه
53

backboard

تصویر کلمه
54

basket

تصویر کلمه
55

barbell

تصویر کلمه
56

dumbbell

تصویر کلمه
57

goal

تصویر کلمه
58

golf course

تصویر کلمه
59

helmet

تصویر کلمه
60

ice skates

تصویر کلمه
61

ski

تصویر کلمه
62

stopwatch

تصویر کلمه
63

pool

تصویر کلمه
64

table tennis bat

تصویر کلمه
65

racket

تصویر کلمه
66

ruler

تصویر کلمه
67

schoolbag

تصویر کلمه
68

punch

تصویر کلمه
69

dustbin

تصویر کلمه
70

old

تصویر کلمه
71

short

تصویر کلمه
72

belt

تصویر کلمه
73

blouse

تصویر کلمه
74

boot

تصویر کلمه
75

cap

تصویر کلمه
76

dress

تصویر کلمه
77

hat

تصویر کلمه
78

glasses

تصویر کلمه
79

gloves

تصویر کلمه
80

handbag

تصویر کلمه
81

jacket

تصویر کلمه
82

necklace

تصویر کلمه
83

pyjamas

تصویر کلمه
84

shirt

تصویر کلمه
85

shorts

تصویر کلمه
86

shoes

تصویر کلمه
87

skirt

تصویر کلمه
88

slipper

تصویر کلمه
89

sneakers

تصویر کلمه
90

suit

تصویر کلمه
91

sweater

تصویر کلمه
92

socks

تصویر کلمه
93

tie

تصویر کلمه
94

T-shirt

تصویر کلمه
95

trousers

تصویر کلمه
96

juice

تصویر کلمه
97

tea

تصویر کلمه
98

coffee

تصویر کلمه
99

milk

تصویر کلمه
100

bread

تصویر کلمه
101

toast

تصویر کلمه
102

sandwich

تصویر کلمه
103

cereals

تصویر کلمه
104

sugar

تصویر کلمه
105

butter

تصویر کلمه
106

marmalade

تصویر کلمه
107

chocolate

تصویر کلمه
108

sausage

تصویر کلمه
109

knife

تصویر کلمه
110

spoon

تصویر کلمه
111

cutlery

تصویر کلمه
112

cup

تصویر کلمه
113

saucer

تصویر کلمه
114

plate

تصویر کلمه
115

bowl

تصویر کلمه
116

glass

تصویر کلمه
117

tablecloth

تصویر کلمه
118

napkin

تصویر کلمه
119

cupboard

تصویر کلمه
120

shelf

تصویر کلمه
121

drawer

تصویر کلمه
122

umbrella

تصویر کلمه
123

doubt

تصویر کلمه
124

furious

تصویر کلمه
125

embarrass

تصویر کلمه
126

shocked

تصویر کلمه
127

mean

تصویر کلمه
128

pain

تصویر کلمه
129

pocket

تصویر کلمه
130

braces

تصویر کلمه
131

bracelet

تصویر کلمه
132

earring

تصویر کلمه
133

wristwatch

تصویر کلمه
134

bicycle

تصویر کلمه
135

motorcycle

تصویر کلمه
136

train

تصویر کلمه
137

underground

تصویر کلمه
138

bus

تصویر کلمه
139

car

تصویر کلمه
140

lorry

تصویر کلمه
141

van

تصویر کلمه
142

plane

تصویر کلمه
143

helicopter

تصویر کلمه
144

balloon

تصویر کلمه
145

ship

تصویر کلمه
146

submarine

تصویر کلمه
147

grass

تصویر کلمه
148

star

تصویر کلمه
149

sand

تصویر کلمه
150

seashell

تصویر کلمه
151

boat

تصویر کلمه
152

luggage

تصویر کلمه
153

road

تصویر کلمه
154

tunnel

تصویر کلمه
155

wheel

تصویر کلمه
156

breakfast

تصویر کلمه
157

lunch

تصویر کلمه
158

meat

تصویر کلمه
159

watermelon

تصویر کلمه
160

ladder

تصویر کلمه
161

fish

تصویر کلمه
162

broccoli

تصویر کلمه
163

dinner

تصویر کلمه
164

apple

تصویر کلمه
165

oval

تصویر کلمه
166

cake

تصویر کلمه
167

hot dog

تصویر کلمه
168

lemon

تصویر کلمه
169

spaghetti

تصویر کلمه
170

fruit

تصویر کلمه
171

key

تصویر کلمه
172

hamburger

تصویر کلمه
173

egg

تصویر کلمه
174

popcorn

تصویر کلمه
175

peach

تصویر کلمه
176

turkey

تصویر کلمه
177

salad

تصویر کلمه
178

rice

تصویر کلمه
179

hammer

تصویر کلمه
180

cheeseburger

تصویر کلمه
181

paint

تصویر کلمه
182

pizza

تصویر کلمه
183

stadium

تصویر کلمه
184

corn

تصویر کلمه
185

kiwi

تصویر کلمه
186

point

تصویر کلمه
187

spinach

تصویر کلمه
188

saw

تصویر کلمه
189

chicken

تصویر کلمه
190

circle

تصویر کلمه
191

ice cream

تصویر کلمه
192

cheese

تصویر کلمه
193

melon

تصویر کلمه
194

carrot

تصویر کلمه
195

garlic

تصویر کلمه
196

donut

تصویر کلمه
197

shrimp

تصویر کلمه
198

triangle

تصویر کلمه
199

onion

تصویر کلمه
200

yogurt

تصویر کلمه
201

parallel

تصویر کلمه
202

strawberry

تصویر کلمه
203

cherry

تصویر کلمه
204

rectangle

تصویر کلمه
205

milk

تصویر کلمه
206

pasta

تصویر کلمه
207

grape

تصویر کلمه
208

cookie

تصویر کلمه
209

team

تصویر کلمه
210

mushroom

تصویر کلمه
211

tomato

تصویر کلمه
212

pear

تصویر کلمه
213

square

تصویر کلمه
214

banana

تصویر کلمه
215

soup

تصویر کلمه
216

potatoes

تصویر کلمه
217

pineapple

تصویر کلمه
218

suitcase

تصویر کلمه
219

chili peppers

تصویر کلمه
220

grapefruit

تصویر کلمه
221

cucumber

تصویر کلمه
222

bell pepper

تصویر کلمه
223

cabbage

تصویر کلمه
224

towel

تصویر کلمه
225

butterfly

تصویر کلمه
226

mouth

تصویر کلمه
227

fox

تصویر کلمه
228

pillow

تصویر کلمه
229

bear

تصویر کلمه
230

lamp

تصویر کلمه
231

hen

تصویر کلمه
232

eyebrow

تصویر کلمه
233

ear

تصویر کلمه
234

newspaper

تصویر کلمه
235

leaf

تصویر کلمه
236

tiger

تصویر کلمه
237

neck

تصویر کلمه
238

sofa

تصویر کلمه
239

mouse

تصویر کلمه
240

match

تصویر کلمه
241

scale

تصویر کلمه
242

soap

تصویر کلمه
243

rat

تصویر کلمه
244

muscle

تصویر کلمه
245

lashes

تصویر کلمه
246

heel

تصویر کلمه
247

lamb

تصویر کلمه
248

leg

تصویر کلمه
249

alligator

تصویر کلمه
250

goldfish

تصویر کلمه
251

armchair

تصویر کلمه
252

sheep

تصویر کلمه
253

bee

تصویر کلمه
254

shower

تصویر کلمه
255

finger

تصویر کلمه
256

teeth

تصویر کلمه
257

nail

تصویر کلمه
258

spider

تصویر کلمه
259

thumb

تصویر کلمه
260

nose

تصویر کلمه
261

rooster

تصویر کلمه
262

cheek

تصویر کلمه
263

elephant

تصویر کلمه
264

carpet

تصویر کلمه
265

zebra

تصویر کلمه
266

chin

تصویر کلمه
267

parrot

تصویر کلمه
268

cat

تصویر کلمه
269

elbow

تصویر کلمه
270

pig

تصویر کلمه
271

tongue

تصویر کلمه
272

fist

تصویر کلمه
273

goat

تصویر کلمه
274

forehead

تصویر کلمه
275

ostrich

تصویر کلمه
276

theatre

تصویر کلمه
277

cinema

تصویر کلمه
278

hang out

تصویر کلمه
279

chat

تصویر کلمه
280

sport

تصویر کلمه
281

television

تصویر کلمه
282

shopping

تصویر کلمه
283