ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی عمومی

برای مشاهده معنی، مثال، نظرات توسعه ای زبان آموزان در مورد این کلمه و همچنین شنیدن تلفظ کلمه، بر روی نام آن کلمه کلیک کنید.


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

actually

تصویر کلمه
2

adequate

تصویر کلمه
3

abbreviation

تصویر کلمه
4

absolutely

تصویر کلمه
5

abstract

تصویر کلمه
6

abbreviation

تصویر کلمه
7

absolutely

تصویر کلمه
8

abstract

تصویر کلمه
9

academic

تصویر کلمه
10

accelerate

تصویر کلمه
11

accelerator

تصویر کلمه
12

acceptable

تصویر کلمه
13

accessory

تصویر کلمه
14

accurately

تصویر کلمه
15

accuse

تصویر کلمه
16

achieve

تصویر کلمه
17

achievement

تصویر کلمه
18

acknowledgement

تصویر کلمه
19

actual

تصویر کلمه
20

adapt

تصویر کلمه
21

adopt

تصویر کلمه
22

admiration

تصویر کلمه
23

admire

تصویر کلمه
24

admit

تصویر کلمه
25

advantage

تصویر کلمه
26

advert

تصویر کلمه
27

advertise

تصویر کلمه
28

affect

تصویر کلمه
29

afford

تصویر کلمه
30

aggression

تصویر کلمه
31

aggressive

تصویر کلمه
32

aid

تصویر کلمه
33

aim

تصویر کلمه
34

aircraft

تصویر کلمه
35

alarm

تصویر کلمه
36

alcoholic

تصویر کلمه
37

alike

تصویر کلمه
38

alive

تصویر کلمه
39

all over

تصویر کلمه
40

all over the world

تصویر کلمه
41

allow

تصویر کلمه
42

ally

تصویر کلمه
43

aloud

تصویر کلمه
44

already

تصویر کلمه
45

alternative

تصویر کلمه
46

although

تصویر کلمه
47

amazed

تصویر کلمه
48

amazing

تصویر کلمه
49

ambition

تصویر کلمه
50

ambitious

تصویر کلمه
51

among

تصویر کلمه
52

amount

تصویر کلمه
53

amusing

تصویر کلمه
54

analyse

تصویر کلمه
55

analysis

تصویر کلمه
56

ancestor

تصویر کلمه
57

anniversary

تصویر کلمه
58

announcement

تصویر کلمه
59

annual

تصویر کلمه
60

apartment

تصویر کلمه
61

anxious

تصویر کلمه
62

appointment

تصویر کلمه
63

appalling

تصویر کلمه
64

apparently

تصویر کلمه
65

appear

تصویر کلمه
66

application

تصویر کلمه
67

approach

تصویر کلمه
68

approve

تصویر کلمه
69

approximate

تصویر کلمه
70

apricot

تصویر کلمه
71

area

تصویر کلمه
72

argue

تصویر کلمه
73

army

تصویر کلمه
74

arrest

تصویر کلمه
75

arrogant

تصویر کلمه
76

artichoke

تصویر کلمه
77

artificial

تصویر کلمه
78

artist

تصویر کلمه
79

result

تصویر کلمه
80

asleep

تصویر کلمه
81

asparagus

تصویر کلمه
82

assassination

تصویر کلمه
83

assault

تصویر کلمه
84

assessment

تصویر کلمه
85

asset

تصویر کلمه
86

assistance

تصویر کلمه
87

assumption

تصویر کلمه
88

asthma

تصویر کلمه
89

astonish

تصویر کلمه
90

athlete

تصویر کلمه
91

athletics

تصویر کلمه
92

athena

تصویر کلمه
93

atheneum

تصویر کلمه
94

atheist

تصویر کلمه
95

audit

تصویر کلمه
96

aufbau principle

تصویر کلمه
97

atm

تصویر کلمه
98

atmosphere

تصویر کلمه
99

atrocious

تصویر کلمه
100

attack

تصویر کلمه
101

attacker

تصویر کلمه
102

attempt

تصویر کلمه
103

attitude

تصویر کلمه
104

attorney

تصویر کلمه
105

author

تصویر کلمه
106

auto biography

تصویر کلمه
107

automatic

تصویر کلمه
108

available

تصویر کلمه
109

average

تصویر کلمه
110

avocado

تصویر کلمه
111

avoidable

تصویر کلمه
112

award

تصویر کلمه
113

aware

تصویر کلمه
114

away

تصویر کلمه
115

background

تصویر کلمه
116

backward

تصویر کلمه
117

balance

تصویر کلمه
118

bald

تصویر کلمه
119

band

تصویر کلمه
120

bang

تصویر کلمه
121

bandage

تصویر کلمه
122

bargain

تصویر کلمه
123

barrier

تصویر کلمه
124

barrister

تصویر کلمه
125

basement

تصویر کلمه
126

beach

تصویر کلمه
127

beat

تصویر کلمه
128

beauty

تصویر کلمه
129

because

تصویر کلمه
130

bee

تصویر کلمه
131

beetroot

تصویر کلمه
132

beg

تصویر کلمه
133

behave

تصویر کلمه
134

behaviour

تصویر کلمه
135

belong

تصویر کلمه
136

belt

تصویر کلمه
137

benefit

تصویر کلمه
138

beside

تصویر کلمه
139

beyond

تصویر کلمه
140

bike

تصویر کلمه
141

biography

تصویر کلمه
142

bitterly

تصویر کلمه
143

blame

تصویر کلمه
144

bland

تصویر کلمه
145

bleed

تصویر کلمه
146

blind

تصویر کلمه
147

block

تصویر کلمه
148

blood

تصویر کلمه
149

blossom

تصویر کلمه
150

blowdry

تصویر کلمه
151

board

تصویر کلمه
152

boil

تصویر کلمه
153

bone

تصویر کلمه
154

bonnet

تصویر کلمه
155

bonus

تصویر کلمه
156

boot

تصویر کلمه
157

bottom

تصویر کلمه
158

bound

تصویر کلمه
159

boxer

تصویر کلمه
160

bracelet

تصویر کلمه
161

bracket

تصویر کلمه
162

brain

تصویر کلمه
163

brake

تصویر کلمه
164

brand

تصویر کلمه
165

breath

تصویر کلمه
166

breeze

تصویر کلمه
167

breezy

تصویر کلمه
168

brick

تصویر کلمه
169

bride

تصویر کلمه
170

bridge

تصویر کلمه
171

bright

تصویر کلمه
172

brilliant

تصویر کلمه
173

bring

تصویر کلمه
174

broad

تصویر کلمه
175

brocoli

تصویر کلمه
176

broom

تصویر کلمه
177

browse

تصویر کلمه
178

bucket

تصویر کلمه
179

builder

تصویر کلمه
180

bull

تصویر کلمه
181

burglar

تصویر کلمه
182

burial

تصویر کلمه
183

burn

تصویر کلمه
184

burst

تصویر کلمه
185

business

تصویر کلمه
186

busy

تصویر کلمه
187

button

تصویر کلمه
188

cabinet

تصویر کلمه
189

calf

تصویر کلمه
190

campaign

تصویر کلمه
191

canal

تصویر کلمه
192

cancer

تصویر کلمه
193

candidate

تصویر کلمه
194

candle

تصویر کلمه
195

cap

تصویر کلمه
196

capable

تصویر کلمه
197

capacity

تصویر کلمه
198

capital

تصویر کلمه
199

captain

تصویر کلمه
200

capture

تصویر کلمه
201

cardboard

تصویر کلمه
202

career

تصویر کلمه
203

careful

تصویر کلمه
204

careless

تصویر کلمه
205

carnival

تصویر کلمه
206

carpenter

تصویر کلمه
207

crayon

تصویر کلمه
208

case

تصویر کلمه
209

catalogue

تصویر کلمه
210

cattle

تصویر کلمه
211

caution

تصویر کلمه
212

cave

تصویر کلمه
213

celebrate

تصویر کلمه
214

celery

تصویر کلمه
215

cellar

تصویر کلمه
216

centre

تصویر کلمه
217

cent

تصویر کلمه
218

challenge

تصویر کلمه
219

championship

تصویر کلمه
220

chance

تصویر کلمه
221

change

تصویر کلمه
222

chapter

تصویر کلمه
223

charge

تصویر کلمه
224

chat

تصویر کلمه
225

cheat

تصویر کلمه
226

checkup

تصویر کلمه
227

cheerful

تصویر کلمه
228

cheer

تصویر کلمه
229

chew

تصویر کلمه
230

chilly

تصویر کلمه
231

chimney

تصویر کلمه
232

choice

تصویر کلمه
233

choose

تصویر کلمه
234

chop

تصویر کلمه
235

circuit

تصویر کلمه
236

circular

تصویر کلمه
237

civil

تصویر کلمه
238

claim

تصویر کلمه
239

calm

تصویر کلمه
240

cash

تصویر کلمه
241

clear

تصویر کلمه
242

clerical

تصویر کلمه
243

closet

تصویر کلمه
244

cloth

تصویر کلمه
245

club

تصویر کلمه
246

clutch

تصویر کلمه
247

coach

تصویر کلمه
248

coconut

تصویر کلمه
249

collapse

تصویر کلمه
250

collar

تصویر کلمه
251

comma

تصویر کلمه
252

common

تصویر کلمه
253

communicate

تصویر کلمه
254

community

تصویر کلمه
255

compare

تصویر کلمه
256

compete

تصویر کلمه
257

competition

تصویر کلمه
258

complain

تصویر کلمه
259

completely

تصویر کلمه
260

complex

تصویر کلمه
261

complicated

تصویر کلمه
262

compose

تصویر کلمه
263

compromise

تصویر کلمه
264

compusory

تصویر کلمه
265

concerned

تصویر کلمه
266

concrete

تصویر کلمه
267

conductor

تصویر کلمه
268

confirm

تصویر کلمه
269

conflict

تصویر کلمه
270

connect

تصویر کلمه
271

consider

تصویر کلمه
272

consist

تصویر کلمه
273

constitute

تصویر کلمه
274

consultant

تصویر کلمه
275

contain

تصویر کلمه
276

contemporary

تصویر کلمه
277

contest

تصویر کلمه
278

context

تصویر کلمه
279

contract

تصویر کلمه
280

contrast

تصویر کلمه
281

convenient

تصویر کلمه
282

convert

تصویر کلمه
283

cope

تصویر کلمه
284

corner

تصویر کلمه
285

corridor

تصویر کلمه
286

cost

تصویر کلمه
287

costume

تصویر کلمه
288

cotton

تصویر کلمه
289

couple

تصویر کلمه
290

court

تصویر کلمه
291

cover

تصویر کلمه