ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی سوالات تکراری SST

این مرجع حاوی کلمات و عبارات اسمی و Collocation های مهم بخش SST آزمون PTE است.


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

The debt of peasants

تصویر کلمه
2

Using Pesticides

تصویر کلمه
3

the philanthropic pound

تصویر کلمه
4

mixed marriages

تصویر کلمه
5

the bilingual babies

تصویر کلمه
6

a curator

تصویر کلمه
7

interrogating the past

تصویر کلمه
8

oral histories

تصویر کلمه
9

meaningful sequences

تصویر کلمه
10

capturing precise things

تصویر کلمه
11

interactive communications

تصویر کلمه
12

Shakespeare

تصویر کلمه
13

narrative poems and sonnets

تصویر کلمه
14

the merger of globalization

تصویر کلمه
15

connecting to hyper-connecting

تصویر کلمه
16

the interdependent world

تصویر کلمه
17

changing the world plumbing

تصویر کلمه
18

infectious diseases

تصویر کلمه
19

the intellectual lamps

تصویر کلمه
20

variable mortgage rates

تصویر کلمه
21

the supply of housing enhance

تصویر کلمه
22

the purchasing power

تصویر کلمه
23

the worldwide atmosphere

تصویر کلمه
24

Vitamin D deficiency

تصویر کلمه
25

the lack of sun exposure

تصویر کلمه
26

the risk of diabetics

تصویر کلمه
27

Sound receptors

تصویر کلمه
28

detectable units

تصویر کلمه
29

the single-photon

تصویر کلمه
30

the photon sensitivity

تصویر کلمه
31

a spiky body part

تصویر کلمه
32

eardrums

تصویر کلمه
33

Translating vibrational energy

تصویر کلمه
34

The ear fluid

تصویر کلمه
35

The physical motion

تصویر کلمه
36

advertising prescription drugs

تصویر کلمه
37

promoting ads

تصویر کلمه
38

having high cholesterol

تصویر کلمه
39

having depression

تصویر کلمه
40

the misleading tone

تصویر کلمه
41

fish dwelling

تصویر کلمه
42

the weightlessness state

تصویر کلمه
43

insomnia and hypersomnia

تصویر کلمه
44

functioning at an acceptable level

تصویر کلمه
45

narcolepsy

تصویر کلمه
46

daytime sleepiness

تصویر کلمه
47

primary symptoms

تصویر کلمه
48

voluntary napping

تصویر کلمه
49

sleeplessness

تصویر کلمه
50

Insomnia

تصویر کلمه
51

Sleep clinic patients

تصویر کلمه
52

Life-threatening situations

تصویر کلمه
53

Suffering from narcolepsy

تصویر کلمه
54

mitigating the challenges

تصویر کلمه
55

domesticity

تصویر کلمه
56

narrative poems

تصویر کلمه
57

sonnets

تصویر کلمه
58

a theatre poet

تصویر کلمه
59

writing static poetry

تصویر کلمه
60

declamation

تصویر کلمه
61

different sorts of illumination

تصویر کلمه
62

face recognition

تصویر کلمه
63

skeletons

تصویر کلمه
64

our ancestors

تصویر کلمه
65

the continuously method

تصویر کلمه
66

the analytical approach

تصویر کلمه
67

justifying philosophically

تصویر کلمه
68

developing historically

تصویر کلمه
69

The unsustainable status quo

تصویر کلمه
70

Superdiversity stocktake

تصویر کلمه
71

a contribution

تصویر کلمه
72

the bureaucracy

تصویر کلمه
73

digitalization

تصویر کلمه
74

Hypertext Markup

تصویر کلمه
75

revolutionary ideas

تصویر کلمه
76

a relentless phenomenon

تصویر کلمه
77

the esoteric understanding

تصویر کلمه
78

populist types

تصویر کلمه
79

the intra-electrical motion

تصویر کلمه
80

Subversive humor

تصویر کلمه
81

totalitarian societies

تصویر کلمه
82

providing solace

تصویر کلمه
83

exploiting deep-sea

تصویر کلمه
84

low-carbon technology

تصویر کلمه
85

electricity supply

تصویر کلمه
86

long-lasting damage

تصویر کلمه
87

deep-sea life

تصویر کلمه
88

copper and manganese

تصویر کلمه
89

extracting resources

تصویر کلمه
90

strategic minerals

تصویر کلمه
91

exploiting ocean resources

تصویر کلمه
92

society's greatest challenges

تصویر کلمه
93

national and continental borders

تصویر کلمه
94

intensive competition

تصویر کلمه
95

the philanthropic

تصویر کلمه
96

a vice-Chancellor

تصویر کلمه
97

the citizenship curriculum

تصویر کلمه
98

core skills and attitudes

تصویر کلمه
99

domestic legislation

تصویر کلمه
100

inappropriate law enforcement

تصویر کلمه
101

local industrialists

تصویر کلمه
102

Maximizing economic benefits

تصویر کلمه
103

sea-coal smoke

تصویر کلمه
104

legislative controls

تصویر کلمه
105

an experimental physicist

تصویر کلمه
106

the nexus of energy

تصویر کلمه
107

the demographic shifts

تصویر کلمه
108

the baby-boom retirement

تصویر کلمه
109

the underlying assumption

تصویر کلمه
110

the authors

تصویر کلمه
111

the various sources

تصویر کلمه
112

economic downturns

تصویر کلمه
113

solvent firms

تصویر کلمه
114

profounding insights

تصویر کلمه
115

the outer space

تصویر کلمه
116

transmitting

تصویر کلمه
117

genetics and inherited information

تصویر کلمه
118

The type of molecule

تصویر کلمه
119

the laughter

تصویر کلمه
120

the great therapies

تصویر کلمه
121

combating adversity

تصویر کلمه
122

communities and nations

تصویر کلمه
123

the bleakest time

تصویر کلمه
124

the folklore

تصویر کلمه
125

the humor

تصویر کلمه
126

self-respect and identity

تصویر کلمه
127

recruiting

تصویر کلمه
128

the collapses of loyalty

تصویر کلمه
129

baby-boomers

تصویر کلمه
130

the evolution

تصویر کلمه
131

brain fossils

تصویر کلمه
132

the left hemisphere

تصویر کلمه
133

a well-developed frontal section

تصویر کلمه
134

the Broca's area

تصویر کلمه
135

the mouth and throat

تصویر کلمه
136

a speech apparatus

تصویر کلمه
137

the prehistoric speech patterns

تصویر کلمه
138

originating the language

تصویر کلمه
139

traditional distinguishing

تصویر کلمه
140

writers and illustrators

تصویر کلمه
141

the vicarious experiences

تصویر کلمه
142

the globalization

تصویر کلمه
143

an overused and misunderstood concept

تصویر کلمه
144

globalizing markets

تصویر کلمه
145

the integration of economic activities

تصویر کلمه
146

rise of interconnectedness

تصویر کلمه
147

becoming interconnected

تصویر کلمه
148

urbanization developments

تصویر کلمه
149

capturing the dynamics

تصویر کلمه
150

developing agricultural goods

تصویر کلمه
151

devolution

تصویر کلمه
152

the democratic party

تصویر کلمه
153

the entitlements

تصویر کلمه
154

the geological surface

تصویر کلمه
155

rock formations

تصویر کلمه
156

the lower gravity

تصویر کلمه
157

atmosphere

تصویر کلمه
158

rare gasses

تصویر کلمه
159

heavy gasses

تصویر کلمه
160

low gravity

تصویر کلمه
161

enriching and controversial

تصویر کلمه
162

the European conventional

تصویر کلمه
163

drafting the convention

تصویر کلمه
164

providing citizens freedom

تصویر کلمه
165

liberty security

تصویر کلمه
166

free elections

تصویر کلمه
167

a premium

تصویر کلمه
168

volunteer organizations

تصویر کلمه
169

accomplishing assignments themselves

تصویر کلمه
170

being truly capable

تصویر کلمه
171

Instant communications

تصویر کلمه
172

De-traditionalization

تصویر کلمه
173

The erosion of traditional cultures

تصویر کلمه
174

Conventional moralities

تصویر کلمه
175

Imitating of models

تصویر کلمه
176

Inheriting local

تصویر کلمه
177

traditional background

تصویر کلمه
178

Instant communications

تصویر کلمه
179

the internet

تصویر کلمه
180

the fault lines

تصویر کلمه
181

the crust of the Earth

تصویر کلمه
182

dislocation

تصویر کلمه
183

the surface

تصویر کلمه
184

the crust

تصویر کلمه
185

the epicenters

تصویر کلمه
186

the faults

تصویر کلمه
187

the fracture

تصویر کلمه
188

the maps of faults

تصویر کلمه
189

seismic waves

تصویر کلمه
190

an intense competition

تصویر کلمه
191

talented young immigrants

تصویر کلمه
192

luring bright young people

تصویر کلمه
193

hiring the bests and the brightest

تصویر کلمه
194

a baby-boom population

تصویر کلمه
195

the narrow range

تصویر کلمه
196

nerve impulses

تصویر کلمه
197

the tetany

تصویر کلمه
198

uncontrolled convulsions

تصویر کلمه
199

the enzymic activities

تصویر کلمه
200

the blood clotting

تصویر کلمه
201

the matriarchal society

تصویر کلمه
202

domesticity

تصویر کلمه
203

a social identity

تصویر کلمه
204

expanding knowledge

تصویر کلمه
205

super-diverse future

تصویر کلمه
206

The unsustainable status quo

تصویر کلمه
207

Superdiversity stocktake

تصویر کلمه
208

adapting

تصویر کلمه
209

many ethnicities

تصویر کلمه
210

the megatrend

تصویر کلمه
211

the urbanization

تصویر کلمه
212

the demography

تصویر کلمه
213

the ethnicity

تصویر کلمه
214

the financial capital

تصویر کلمه
215

mitigating the challenges

تصویر کلمه
216

maximizing sustainability

تصویر کلمه
217

the diversity dividing

تصویر کلمه
218

causing mood swing

تصویر کلمه
219

an awful design

تصویر کلمه
220

the eye of the beholder

تصویر کلمه
221

architecture

تصویر کلمه
222

pleasure and trouble

تصویر کلمه
223

the frustration

تصویر کلمه
224

sort of generalization

تصویر کلمه
225

architectural works

تصویر کلمه
226

bad architectural design

تصویر کلمه
227

the pace

تصویر کلمه
228

the evolution of cognitive function

تصویر کلمه
229

different ways of perception

تصویر کلمه
230

the actions of genes

تصویر کلمه
231

adapting of genes

تصویر کلمه
232

the penetrating minds

تصویر کلمه
233

our ancestors

تصویر کلمه
234

the evolution

تصویر کلمه
235

cognitive functions

تصویر کلمه
236

our powerful minds

تصویر کلمه
237

the renovation of Paris

تصویر کلمه
238

a medieval city

تصویر کلمه
239

bringing light

تصویر کلمه
240

the central districts

تصویر کلمه
241

improving sanitation and living areas

تصویر کلمه
242

connecting districts together

تصویر کلمه
243

carefully planned cities

تصویر کلمه
244

the third century

تصویر کلمه
245

the destruction of the old medieval neighborhoods

تصویر کلمه
246

fountains and sewer lines

تصویر کلمه
247

annexing nearby suburbs

تصویر کلمه

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت