ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی سطح متوسط


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

Accuse

تصویر کلمه
2

Activist

تصویر کلمه
3

Administration

تصویر کلمه
4

Admit

تصویر کلمه
5

affect

تصویر کلمه
6

aggression

تصویر کلمه
7

Agriculture

تصویر کلمه
8

Aid

تصویر کلمه
9

Aim

تصویر کلمه
10

Ally

تصویر کلمه
11

Along

تصویر کلمه
12

Ambassador

تصویر کلمه
13

Amend

تصویر کلمه
14

Ammunition

تصویر کلمه
15

Anarchy

تصویر کلمه
16

Ancestor

تصویر کلمه
17

Ancient

تصویر کلمه
18

Announce

تصویر کلمه
19

Appeal

تصویر کلمه
20

Approve

تصویر کلمه
21

archaeology

تصویر کلمه
22

Ash

تصویر کلمه
23

Assist

تصویر کلمه
24

Astronaut

تصویر کلمه
25

Astronomy

تصویر کلمه
26

Asylum

تصویر کلمه
27

Asylum

تصویر کلمه
28

Attempt

تصویر کلمه
29

Attend

تصویر کلمه
30

Appoint

تصویر کلمه
31

Artillery

تصویر کلمه
32

Ballot

تصویر کلمه
33

Ban

تصویر کلمه
34

Bar

تصویر کلمه
35

Barrier

تصویر کلمه
36

Battle

تصویر کلمه
37

Belong

تصویر کلمه
38

Betray

تصویر کلمه
39

Blame

تصویر کلمه
40

Bleed

تصویر کلمه
41

Blow

تصویر کلمه
42

Boycott

تصویر کلمه
43

Brief

تصویر کلمه
44

Broadcast

تصویر کلمه
45

Bullet

تصویر کلمه
46

Bury

تصویر کلمه
47

Campaign

تصویر کلمه
48

Capitalism

تصویر کلمه
49

Capture

تصویر کلمه
50

Chairman

تصویر کلمه
51

charge

تصویر کلمه
52

chase

تصویر کلمه
53

cheat

تصویر کلمه
54

cheer

تصویر کلمه
55

civilian

تصویر کلمه
56

clash

تصویر کلمه
57

clergy

تصویر کلمه
58

coalition

تصویر کلمه
59

colony

تصویر کلمه
60

command

تصویر کلمه
61

communicate

تصویر کلمه
62

compromise

تصویر کلمه
63

urge

تصویر کلمه
64

jail

تصویر کلمه
65

kidnap

تصویر کلمه
66

violence

تصویر کلمه
67

violate

تصویر کلمه
68

wage

تصویر کلمه
69

wealth

تصویر کلمه
70

weapon

تصویر کلمه
71

gravity

تصویر کلمه
72

laser

تصویر کلمه
73

nutrient

تصویر کلمه
74

condemn

تصویر کلمه
75

labor

تصویر کلمه
76

lack

تصویر کلمه
77

nucleus

تصویر کلمه
78

sacrifice

تصویر کلمه
79

obey

تصویر کلمه
80

choromosome

تصویر کلمه
81

parachute

تصویر کلمه
82

vicious

تصویر کلمه
83

enzyme

تصویر کلمه
84

genetic

تصویر کلمه
85

conservative

تصویر کلمه
86

consider

تصویر کلمه
87

constitution

تصویر کلمه
88

container

تصویر کلمه
89

convention

تصویر کلمه
90

cooperate

تصویر کلمه
91

kidney

تصویر کلمه
92

launch

تصویر کلمه
93

leak

تصویر کلمه
94

majority

تصویر کلمه
95

manufacture

تصویر کلمه
96

negotiate

تصویر کلمه
97

neutral

تصویر کلمه
98

nominate

تصویر کلمه
99

fair

تصویر کلمه
100

deal

تصویر کلمه
101

debate

تصویر کلمه
102

fear

تصویر کلمه
103

federal

تصویر کلمه
104

operate

تصویر کلمه
105

oppose

تصویر کلمه
106

declare

تصویر کلمه
107

defeat

تصویر کلمه
108

defend

تصویر کلمه
109

effect

تصویر کلمه
110

mass

تصویر کلمه
111

tense

تصویر کلمه
112

include

تصویر کلمه
113

independent

تصویر کلمه
114

alley

تصویر کلمه
115

adolescent

تصویر کلمه
116

affiliate

تصویر کلمه
117

alarm

تصویر کلمه
118

alphabet

تصویر کلمه
119

alternative

تصویر کلمه
120

analgesic

تصویر کلمه
121

apiece

تصویر کلمه
122

appetite

تصویر کلمه
123

approach

تصویر کلمه
124

astonish

تصویر کلمه
125

athlete

تصویر کلمه
126

attic

تصویر کلمه
127

authenticity

تصویر کلمه
128

axe

تصویر کلمه
129

bake

تصویر کلمه
130

bargain

تصویر کلمه
131

barrel

تصویر کلمه
132

bat

تصویر کلمه
133

bathrobe

تصویر کلمه
134

blackout

تصویر کلمه
135

blade

تصویر کلمه
136

blame

تصویر کلمه
137

blank

تصویر کلمه
138

boast

تصویر کلمه
139

bounce

تصویر کلمه
140

burglar

تصویر کلمه
141

cage

تصویر کلمه
142

cattle

تصویر کلمه
143

cellophane

تصویر کلمه
144

challenge

تصویر کلمه
145

chew

تصویر کلمه
146

coffin

تصویر کلمه
147

collapse

تصویر کلمه
148

combination

تصویر کلمه
149

compassion

تصویر کلمه
150

compensation

تصویر کلمه
151

concoct

تصویر کلمه
152

confess

تصویر کلمه
153

conquer

تصویر کلمه
154

consumer

تصویر کلمه
155

contact

تصویر کلمه
156

contemporary

تصویر کلمه
157

cork

تصویر کلمه
158

coward

تصویر کلمه
159

coward

تصویر کلمه
160

cracker

تصویر کلمه
161

credentials

تصویر کلمه
162

crook

تصویر کلمه
163

curiosity

تصویر کلمه
164

decathlon

تصویر کلمه
165

depending

تصویر کلمه
166

deposit

تصویر کلمه
167

detect

تصویر کلمه
168

devout

تصویر کلمه
169

discrimination

تصویر کلمه
170

dozen

تصویر کلمه
171

drudgery

تصویر کلمه
172

dull

تصویر کلمه
173

dweller

تصویر کلمه
174

earn

تصویر کلمه
175

emerald

تصویر کلمه
176

encourage

تصویر کلمه
177

enthusiastic

تصویر کلمه
178

entirely

تصویر کلمه
179

evolve

تصویر کلمه
180

exile

تصویر کلمه
181

expansion

تصویر کلمه
182

expert

تصویر کلمه
183

eyelid

تصویر کلمه
184

fantasy

تصویر کلمه
185

fascinating

تصویر کلمه
186

fatal

تصویر کلمه
187

finesse

تصویر کلمه
188

fleet

تصویر کلمه
189

flock

تصویر کلمه
190

fold

تصویر کلمه
191

former

تصویر کلمه
192

frighten

تصویر کلمه
193

fugitive

تصویر کلمه
194

galaxy

تصویر کلمه
195

gigantic

تصویر کلمه
196

glance

تصویر کلمه
197

glimpse

تصویر کلمه
198

goofy

تصویر کلمه
199

hanger

تصویر کلمه
200

hatch

تصویر کلمه
201

havoc

تصویر کلمه
202

hemorrhage

تصویر کلمه
203

ignore

تصویر کلمه
204

illusion

تصویر کلمه
205

immigrant

تصویر کلمه
206

incident

تصویر کلمه
207

incredible

تصویر کلمه
208

inform

تصویر کلمه
209

inhabitant

تصویر کلمه
210

inquire

تصویر کلمه
211

inquiry

تصویر کلمه
212

interfere

تصویر کلمه
213

irrational

تصویر کلمه
214

irrelevant

تصویر کلمه
215

jogging

تصویر کلمه
216

juvenile

تصویر کلمه
217

knot

تصویر کلمه
218

latter

تصویر کلمه
219

leak

تصویر کلمه
220

legitimate

تصویر کلمه
221

listless

تصویر کلمه
222

log

تصویر کلمه
223

lonely

تصویر کلمه
224

lumber

تصویر کلمه
225

maid

تصویر کلمه
226

melt

تصویر کلمه
227

monopoly

تصویر کلمه
228

motive

تصویر کلمه
229

naked

تصویر کلمه
230

narrow

تصویر کلمه
231

nationwide

تصویر کلمه
232

negligent

تصویر کلمه
233

observe

تصویر کلمه
234

octopus

تصویر کلمه
235

opaque

تصویر کلمه
236

ounce

تصویر کلمه
237

outraged

تصویر کلمه
238

outskirts

تصویر کلمه
239

outstanding

تصویر کلمه
240

owe

تصویر کلمه
241

own

تصویر کلمه
242

participation

تصویر کلمه
243

peak

تصویر کلمه
244

peasant

تصویر کلمه
245

peddler

تصویر کلمه
246

perceive

تصویر کلمه
247

personality

تصویر کلمه
248

plug

تصویر کلمه
249

portion

تصویر کلمه
250

poverty

تصویر کلمه
251

practical

تصویر کلمه
252

prevent

تصویر کلمه
253

priceless

تصویر کلمه
254

profit

تصویر کلمه
255

psychiatry

تصویر کلمه
256

qualm

تصویر کلمه
257

rainbow

تصویر کلمه
258

rancher

تصویر کلمه
259

revolver

تصویر کلمه
260

ribbon

تصویر کلمه
261

rinse

تصویر کلمه
262

rise

تصویر کلمه
263

risk

تصویر کلمه
264

roam

تصویر کلمه
265

rough

تصویر کلمه
266

route

تصویر کلمه
267

sand

تصویر کلمه
268

severe

تصویر کلمه
269

sheet

تصویر کلمه
270

skill

تصویر کلمه
271

slang

تصویر کلمه
272

slim

تصویر کلمه
273

soak

تصویر کلمه
274

sober

تصویر کلمه
275

spill

تصویر کلمه
276

spoil

تصویر کلمه
277

sponge

تصویر کلمه
278

squeeze

تصویر کلمه
279

starvation

تصویر کلمه
280

struggle

تصویر کلمه
281

subsequent

تصویر کلمه
282

swallow

تصویر کلمه
283

swell

تصویر کلمه
284

swing

تصویر کلمه
285

tap

تصویر کلمه
286

teller

تصویر کلمه
287

thermometer

تصویر کلمه
288

thrilling

تصویر کلمه
289

thunder

تصویر کلمه
290

tipping

تصویر کلمه
291

trend

تصویر کلمه
292

upgrade

تصویر کلمه
293

varnish

تصویر کلمه
294

vast

تصویر کلمه
295

vocational

تصویر کلمه
296

volunteer

تصویر کلمه
297

warehouse

تصویر کلمه
298

warrior

تصویر کلمه
299

waste

تصویر کلمه
300

widespread

تصویر کلمه
301

widow

تصویر کلمه
302

wilderness 

تصویر کلمه
303

withdraw

تصویر کلمه
304

wrap

تصویر کلمه
305

yawn

تصویر کلمه
306

antique

تصویر کلمه
307

assemble

تصویر کلمه
308

astronomy

تصویر کلمه
309

carve

تصویر کلمه
310

century

تصویر کلمه
311

chime

تصویر کلمه
312

decorative

تصویر کلمه
313

eclipse

تصویر کلمه
314

Deplore

تصویر کلمه
315

equipment

تصویر کلمه
316

guerrilla

تصویر کلمه
317

honor

تصویر کلمه
318

hostile

تصویر کلمه
319

insane

تصویر کلمه
320

literature

تصویر کلمه
321

recession

تصویر کلمه
322

recognize

تصویر کلمه
323

recover

تصویر کلمه
324

melt

تصویر کلمه
325

current

تصویر کلمه
326

cure

تصویر کلمه
327

crush

تصویر کلمه