ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی سطح متوسط


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

Accuse

تصویر کلمه
2

Activist

تصویر کلمه
3

Administration

تصویر کلمه
4

Admit

تصویر کلمه
5

Admit

تصویر کلمه
6

affect

تصویر کلمه
7

aggression

تصویر کلمه
8

Agriculture

تصویر کلمه
9

Aid

تصویر کلمه
10

Aim

تصویر کلمه
11

Ally

تصویر کلمه
12

Along

تصویر کلمه
13

Ambassador

تصویر کلمه
14

Amend

تصویر کلمه
15

Ammunition

تصویر کلمه
16

Anarchy

تصویر کلمه
17

Ancestor

تصویر کلمه
18

Ancient

تصویر کلمه
19

Announce

تصویر کلمه
20

Appeal

تصویر کلمه
21

Approve

تصویر کلمه
22

archaeology

تصویر کلمه
23

Ash

تصویر کلمه
24

Assist

تصویر کلمه
25

Astronaut

تصویر کلمه
26

Astronomy

تصویر کلمه
27

Asylum

تصویر کلمه
28

Asylum

تصویر کلمه
29

Attempt

تصویر کلمه
30

Attend

تصویر کلمه
31

Appoint

تصویر کلمه
32

Artillery

تصویر کلمه
33

Ballot

تصویر کلمه
34

Ban

تصویر کلمه
35

Bar

تصویر کلمه
36

Barrier

تصویر کلمه
37

Battle

تصویر کلمه
38

Belong

تصویر کلمه
39

Betray

تصویر کلمه
40

Blame

تصویر کلمه
41

Bleed

تصویر کلمه
42

Blow

تصویر کلمه
43

Boycott

تصویر کلمه
44

Brief

تصویر کلمه
45

Broadcast

تصویر کلمه
46

Bullet

تصویر کلمه
47

Bury

تصویر کلمه
48

Campaign

تصویر کلمه
49

Capitalism

تصویر کلمه
50

Capture

تصویر کلمه
51

Chairman

تصویر کلمه
52

charge

تصویر کلمه
53

chase

تصویر کلمه
54

cheat

تصویر کلمه
55

cheer

تصویر کلمه
56

civilian

تصویر کلمه
57

clash

تصویر کلمه
58

clergy

تصویر کلمه
59

coalition

تصویر کلمه
60

colony

تصویر کلمه
61

command

تصویر کلمه
62

communicate

تصویر کلمه
63

compromise

تصویر کلمه
64

urge

تصویر کلمه
65

jail

تصویر کلمه
66

kidnap

تصویر کلمه
67

violence

تصویر کلمه
68

violate

تصویر کلمه
69

wage

تصویر کلمه
70

wealth

تصویر کلمه
71

weapon

تصویر کلمه
72

gravity

تصویر کلمه
73

laser

تصویر کلمه
74

nutrient

تصویر کلمه
75

condemn

تصویر کلمه
76

labor

تصویر کلمه
77

lack

تصویر کلمه
78

nucleus

تصویر کلمه
79

sacrifice

تصویر کلمه
80

obey

تصویر کلمه
81

choromosome

تصویر کلمه
82

parachute

تصویر کلمه
83

vicious

تصویر کلمه
84

enzyme

تصویر کلمه
85

genetic

تصویر کلمه
86

conservative

تصویر کلمه
87

consider

تصویر کلمه
88

constitution

تصویر کلمه
89

container

تصویر کلمه
90

convention

تصویر کلمه
91

cooperate

تصویر کلمه
92

kidney

تصویر کلمه
93

launch

تصویر کلمه
94

leak

تصویر کلمه
95

majority

تصویر کلمه
96

manufacture

تصویر کلمه
97

negotiate

تصویر کلمه
98

neutral

تصویر کلمه
99

nominate

تصویر کلمه
100

fair

تصویر کلمه
101

deal

تصویر کلمه
102

debate

تصویر کلمه
103

fear

تصویر کلمه
104

federal

تصویر کلمه
105

operate

تصویر کلمه
106

oppose

تصویر کلمه
107

declare

تصویر کلمه
108

defeat

تصویر کلمه
109

defend

تصویر کلمه
110

effect

تصویر کلمه
111

mass

تصویر کلمه
112

tense

تصویر کلمه
113

include

تصویر کلمه
114

independent

تصویر کلمه
115

alley

تصویر کلمه
116

adolescent

تصویر کلمه
117

affiliate

تصویر کلمه
118

alarm

تصویر کلمه
119

alphabet

تصویر کلمه
120

alternative

تصویر کلمه
121

analgesic

تصویر کلمه
122

apiece

تصویر کلمه
123

appetite

تصویر کلمه
124

approach

تصویر کلمه
125

astonish

تصویر کلمه
126

athlete

تصویر کلمه
127

attic

تصویر کلمه
128

authenticity

تصویر کلمه
129

axe

تصویر کلمه
130

bake

تصویر کلمه
131

bargain

تصویر کلمه
132

barrel

تصویر کلمه
133

bat

تصویر کلمه
134

bathrobe

تصویر کلمه
135

blackout

تصویر کلمه
136

blade

تصویر کلمه
137

blame

تصویر کلمه
138

blank

تصویر کلمه
139

boast

تصویر کلمه
140

bounce

تصویر کلمه
141

burglar

تصویر کلمه
142

cage

تصویر کلمه
143

cattle

تصویر کلمه
144

cellophane

تصویر کلمه
145

challenge

تصویر کلمه
146

chew

تصویر کلمه
147

coffin

تصویر کلمه
148

collapse

تصویر کلمه
149

combination

تصویر کلمه
150

compassion

تصویر کلمه
151

compensation

تصویر کلمه
152

concoct

تصویر کلمه
153

confess

تصویر کلمه
154

conquer

تصویر کلمه
155

consumer

تصویر کلمه
156

contact

تصویر کلمه
157

contemporary

تصویر کلمه
158

cork

تصویر کلمه
159

coward

تصویر کلمه
160

coward

تصویر کلمه
161

cracker

تصویر کلمه
162

credentials

تصویر کلمه
163

crook

تصویر کلمه
164

curiosity

تصویر کلمه
165

decathlon

تصویر کلمه
166

depending

تصویر کلمه
167

deposit

تصویر کلمه
168

detect

تصویر کلمه
169

devout

تصویر کلمه
170

discrimination

تصویر کلمه
171

dozen

تصویر کلمه
172

drudgery

تصویر کلمه
173

dull

تصویر کلمه
174

dweller

تصویر کلمه
175

earn

تصویر کلمه
176

emerald

تصویر کلمه
177

encourage

تصویر کلمه
178

enthusiastic

تصویر کلمه
179

entirely

تصویر کلمه
180

evolve

تصویر کلمه
181

exile

تصویر کلمه
182

expansion

تصویر کلمه
183

expert

تصویر کلمه
184

eyelid

تصویر کلمه
185

fantasy

تصویر کلمه
186

fascinating

تصویر کلمه
187

fatal

تصویر کلمه
188

finesse

تصویر کلمه
189

fleet

تصویر کلمه
190

flock

تصویر کلمه
191

fold

تصویر کلمه
192

former

تصویر کلمه
193

frighten

تصویر کلمه
194

fugitive

تصویر کلمه
195

galaxy

تصویر کلمه
196

gigantic

تصویر کلمه
197

glance

تصویر کلمه
198

glimpse

تصویر کلمه
199

goofy

تصویر کلمه
200

hanger

تصویر کلمه
201

hatch

تصویر کلمه
202

havoc

تصویر کلمه
203

hemorrhage

تصویر کلمه
204

ignore

تصویر کلمه
205

illusion

تصویر کلمه
206

immigrant

تصویر کلمه
207

incident

تصویر کلمه
208

incredible

تصویر کلمه
209

inform

تصویر کلمه
210

inhabitant

تصویر کلمه
211

inquire

تصویر کلمه
212

inquiry

تصویر کلمه
213

interfere

تصویر کلمه
214

irrational

تصویر کلمه
215

irrelevant

تصویر کلمه
216

jogging

تصویر کلمه
217

juvenile

تصویر کلمه
218

knot

تصویر کلمه
219

latter

تصویر کلمه
220

leak

تصویر کلمه
221

legitimate

تصویر کلمه
222

listless

تصویر کلمه
223

log

تصویر کلمه
224

lonely

تصویر کلمه
225

lumber

تصویر کلمه
226

maid

تصویر کلمه
227

melt

تصویر کلمه
228

monopoly

تصویر کلمه
229

motive

تصویر کلمه
230

naked

تصویر کلمه
231

narrow

تصویر کلمه
232

nationwide

تصویر کلمه
233

negligent

تصویر کلمه
234

observe

تصویر کلمه
235

octopus

تصویر کلمه
236

opaque

تصویر کلمه
237

ounce

تصویر کلمه
238

outraged

تصویر کلمه
239

outskirts

تصویر کلمه
240

outstanding

تصویر کلمه
241

owe

تصویر کلمه
242

own

تصویر کلمه
243

participation

تصویر کلمه
244

peak

تصویر کلمه
245

peasant

تصویر کلمه
246

peddler

تصویر کلمه
247

perceive

تصویر کلمه
248

personality

تصویر کلمه
249

plug

تصویر کلمه
250

portion

تصویر کلمه
251

poverty

تصویر کلمه
252

practical

تصویر کلمه
253

prevent

تصویر کلمه
254

priceless

تصویر کلمه
255

profit

تصویر کلمه
256

psychiatry

تصویر کلمه
257

qualm

تصویر کلمه
258

rainbow

تصویر کلمه
259

rancher

تصویر کلمه
260

revolver

تصویر کلمه
261

ribbon

تصویر کلمه
262

rinse

تصویر کلمه
263

rise

تصویر کلمه
264

risk

تصویر کلمه
265

roam

تصویر کلمه
266

rough

تصویر کلمه
267

route

تصویر کلمه
268

sand

تصویر کلمه
269

severe

تصویر کلمه
270

sheet

تصویر کلمه
271

skill

تصویر کلمه
272

slang

تصویر کلمه
273

slim

تصویر کلمه
274

soak

تصویر کلمه
275

sober

تصویر کلمه
276

spill

تصویر کلمه
277

spoil

تصویر کلمه
278

sponge

تصویر کلمه
279

squeeze

تصویر کلمه
280

starvation

تصویر کلمه
281

struggle

تصویر کلمه
282

subsequent

تصویر کلمه
283

swallow

تصویر کلمه
284

swell

تصویر کلمه
285

swing

تصویر کلمه
286

tap

تصویر کلمه
287

teller

تصویر کلمه
288

thermometer

تصویر کلمه
289

thrilling

تصویر کلمه
290

thunder

تصویر کلمه
291

tipping

تصویر کلمه
292

trend

تصویر کلمه
293

upgrade

تصویر کلمه
294

varnish

تصویر کلمه
295

vast

تصویر کلمه
296

vocational

تصویر کلمه
297

volunteer

تصویر کلمه
298

warehouse

تصویر کلمه
299

warrior

تصویر کلمه
300

waste

تصویر کلمه
301

widespread

تصویر کلمه
302

widow

تصویر کلمه
303

wilderness 

تصویر کلمه
304

withdraw

تصویر کلمه
305

wrap

تصویر کلمه
306

yawn

تصویر کلمه
307

antique

تصویر کلمه
308

assemble

تصویر کلمه
309

astronomy

تصویر کلمه
310

carve

تصویر کلمه
311

century

تصویر کلمه
312

chime

تصویر کلمه
313

decorative

تصویر کلمه
314

eclipse

تصویر کلمه
315

Deplore

تصویر کلمه
316

equipment

تصویر کلمه
317

guerrilla

تصویر کلمه
318

honor

تصویر کلمه
319

hostile

تصویر کلمه
320

insane

تصویر کلمه
321

literature

تصویر کلمه
322

recession

تصویر کلمه
323

recognize

تصویر کلمه
324

recover

تصویر کلمه
325

melt

تصویر کلمه
326

current

تصویر کلمه
327

cure

تصویر کلمه
328

crush

تصویر کلمه