ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی زبان سوم دبیرستان


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

ability

تصویر کلمه
2

invent

تصویر کلمه
3

event

تصویر کلمه
4

occur

تصویر کلمه
5

allow

تصویر کلمه
6

permit

تصویر کلمه
7

perform

تصویر کلمه
8

probably

تصویر کلمه
9

feeling

تصویر کلمه
10

stupid

تصویر کلمه
11

silly

تصویر کلمه
12

invention

تصویر کلمه
13

recently

تصویر کلمه
14

manage

تصویر کلمه
15

continue

تصویر کلمه
16

height

تصویر کلمه
17

value

تصویر کلمه
18

loss

تصویر کلمه
19

handle

تصویر کلمه
20

basis

تصویر کلمه
21

basically

تصویر کلمه
22

mistake

تصویر کلمه
23

insist on

تصویر کلمه
24

information

تصویر کلمه
25

award

تصویر کلمه
26

examine

تصویر کلمه
27

choice

تصویر کلمه
28

choose

تصویر کلمه
29

measure

تصویر کلمه
30

deny

تصویر کلمه
31

weather

تصویر کلمه
32

weekend

تصویر کلمه
33

relaxed

تصویر کلمه
34

experiment

تصویر کلمه
35

relax

تصویر کلمه
36

rubbish

تصویر کلمه
37

prepare

تصویر کلمه
38

whether

تصویر کلمه
39

future

تصویر کلمه
40

successfully

تصویر کلمه
41

together

تصویر کلمه
42

discussion

تصویر کلمه
43

struggle

تصویر کلمه
44

fortune

تصویر کلمه
45

tower

تصویر کلمه
46

hold

تصویر کلمه
47

winner

تصویر کلمه
48

win

تصویر کلمه
49

block

تصویر کلمه
50

thus

تصویر کلمه
51

silently

تصویر کلمه
52

except

تصویر کلمه
53

rapidly

تصویر کلمه
54

as soon as

تصویر کلمه
55

however

تصویر کلمه
56

recall

تصویر کلمه
57

improve

تصویر کلمه
58

smell

تصویر کلمه
59

international

تصویر کلمه
60

eye sight

تصویر کلمه
61

viewer

تصویر کلمه
62

envelope

تصویر کلمه
63

end

تصویر کلمه
64

fill

تصویر کلمه
65

question

تصویر کلمه
66

flight

تصویر کلمه
67

educate

تصویر کلمه
68

behind

تصویر کلمه
69

width

تصویر کلمه
70

turning

تصویر کلمه
71

constantly

تصویر کلمه
72

effect

تصویر کلمه
73

influence

تصویر کلمه
74

research

تصویر کلمه
75

fear

تصویر کلمه
76

afraid of

تصویر کلمه
77

frightened

تصویر کلمه
78

encourage

تصویر کلمه
79

surprising

تصویر کلمه
80

holiday

تصویر کلمه
81

amount

تصویر کلمه
82

single

تصویر کلمه
83

shocking

تصویر کلمه
84

practice

تصویر کلمه
85

produce

تصویر کلمه
86

team

تصویر کلمه
87

theater

تصویر کلمه
88

record

تصویر کلمه
89

society

تصویر کلمه
90

separate

تصویر کلمه
91

serious

تصویر کلمه
92

attract

تصویر کلمه
93

detail

تصویر کلمه
94

celebration

تصویر کلمه
95

pair

تصویر کلمه
96

meeting

تصویر کلمه
97

plain

تصویر کلمه
98

aspect

تصویر کلمه
99

forest

تصویر کلمه
100

turn

تصویر کلمه
101

orbit

تصویر کلمه
102

taste

تصویر کلمه
103

memory

تصویر کلمه
104

even

تصویر کلمه
105

bathroom

تصویر کلمه
106

inform

تصویر کلمه
107

boring

تصویر کلمه
108

airline

تصویر کلمه
109

dangerous

تصویر کلمه
110

refuse

تصویر کلمه
111

drug

تصویر کلمه
112

instead of

تصویر کلمه
113

length

تصویر کلمه
114

painful

تصویر کلمه
115

in fact

تصویر کلمه
116

lie

تصویر کلمه
117

lake

تصویر کلمه
118

instruction

تصویر کلمه
119

exactly

تصویر کلمه
120

twice

تصویر کلمه
121

cycle

تصویر کلمه
122

period

تصویر کلمه
123

dislike

تصویر کلمه
124

friendship

تصویر کلمه
125

government

تصویر کلمه
126

mind

تصویر کلمه
127

mentally

تصویر کلمه
128

free

تصویر کلمه
129

fashionable

تصویر کلمه
130

behave

تصویر کلمه
131

competition

تصویر کلمه
132

colorful

تصویر کلمه
133

daily

تصویر کلمه
134

fast

تصویر کلمه
135

organize

تصویر کلمه
136

pace

تصویر کلمه
137

amuse

تصویر کلمه
138

amusing

تصویر کلمه
139

entertainment

تصویر کلمه
140

hobby

تصویر کلمه
141

series

تصویر کلمه
142

endeavor

تصویر کلمه
143

wire

تصویر کلمه
144

consist

تصویر کلمه
145

include

تصویر کلمه
146

involve

تصویر کلمه
147

company

تصویر کلمه
148

ashamed of

تصویر کلمه
149

poem

تصویر کلمه
150

shock

تصویر کلمه
151

object

تصویر کلمه
152

honest

تصویر کلمه
153

scene

تصویر کلمه
154

weak

تصویر کلمه
155

designer

تصویر کلمه
156

design

تصویر کلمه
157

capacity

تصویر کلمه
158

habit

تصویر کلمه
159

emotional

تصویر کلمه
160

interest

تصویر کلمه
161

in addition to

تصویر کلمه
162

depth

تصویر کلمه
163

operate

تصویر کلمه
164

action

تصویر کلمه
165

switch

تصویر کلمه
166

meal

تصویر کلمه
167

giant

تصویر کلمه
168

unusual

تصویر کلمه
169

individual

تصویر کلمه
170

foreigner

تصویر کلمه
171

carpet

تصویر کلمه
172

shout

تصویر کلمه
173

pressure

تصویر کلمه
174

activity

تصویر کلمه
175

realize

تصویر کلمه
176

immediately

تصویر کلمه
177

wonderful

تصویر کلمه
178

movie

تصویر کلمه
179

program

تصویر کلمه
180

powerful

تصویر کلمه
181

shelf

تصویر کلمه
182

bore

تصویر کلمه
183

bottom

تصویر کلمه
184

task

تصویر کلمه
185

perfect

تصویر کلمه
186

channel

تصویر کلمه
187

wrestle

تصویر کلمه
188

committee

تصویر کلمه
189

control

تصویر کلمه
190

heat

تصویر کلمه
191

report

تصویر کلمه
192

confused

تصویر کلمه
193

clerk

تصویر کلمه
194

force

تصویر کلمه
195

researcher

تصویر کلمه
196

briefly

تصویر کلمه
197

degree

تصویر کلمه
198

religious

تصویر کلمه
199

process

تصویر کلمه
200

look after

تصویر کلمه
201

dead

تصویر کلمه
202

central

تصویر کلمه
203

passenger

تصویر کلمه
204

responsible

تصویر کلمه
205

observation

تصویر کلمه
206

harmful

تصویر کلمه
207

certain

تصویر کلمه
208

brain

تصویر کلمه
209

useful

تصویر کلمه
210

site

تصویر کلمه
211

place

تصویر کلمه
212

nation

تصویر کلمه
213

possible

تصویر کلمه
214

forbid

تصویر کلمه
215

properly

تصویر کلمه
216

fit

تصویر کلمه
217

skill

تصویر کلمه
218

available

تصویر کلمه
219

case

تصویر کلمه
220

success

تصویر کلمه
221

average

تصویر کلمه
222

blind

تصویر کلمه
223

area

تصویر کلمه
224

silver

تصویر کلمه
225

role

تصویر کلمه
226

worry

تصویر کلمه
227

show

تصویر کلمه
228

final

تصویر کلمه
229

type

تصویر کلمه
230

wind

تصویر کلمه
231

goal

تصویر کلمه
232

whenever

تصویر کلمه
233

conscious

تصویر کلمه
234

weekly

تصویر کلمه
235

excited

تصویر کلمه
236

enter

تصویر کلمه
237

fact

تصویر کلمه
238

imperative

تصویر کلمه
239

exist

تصویر کلمه
240

athlete

تصویر کلمه
241

otherwise

تصویر کلمه
242

once

تصویر کلمه

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت